ทฤษฎีการผลิต ( Theory of Production )

Document Sample
ทฤษฎีการผลิต ( Theory of Production ) Powered By Docstoc
					         บทที่ 5

       ทฤษฎีการผลิต
      ( Theory of Production )
4/29/2009               1
1. ศึกษาทฤษฎีการผลิตแบบดั้งเดิม
  ( Traditional Theory )
2. ศึกษาทฤษฎีการผลิตตามหลักเส้น
  ผลผลิตเท่ากันและเส้นต้นทุนเท่ากัน
   ( Isoquant- Isocost Theory )
4/29/2009               2
      ทฤษฎีการผลิตแบบดั้งเดิม

   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ปัจจัย
   การผลิต(Input) กับผลผลิต (Output)
   ที่ได้ออกมา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4/29/2009                3
               การผลิต
             ( production )

               หมายถึง

      ขบวนการหรือขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลง
       ปัจจัยการผลิตให้ออกมาเป็นผลผลิต

4/29/2009                 4
ที่ดิน ทุน แรงงาน ผู้ประกอบการ
        สินค้าขั้นต้น , ขั้นกลาง


         Input             Output


                   Process  สินค้าขั้นกลาง
                        สินค้าขั้นสุดท้าย
  4/29/2009                         5
    ฟังก์ชั่นการผลิต ( Production Function )
• แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตที่ใส่เข้าไปใน
 การผลิตกับผลผลิตที่ได้รับจากปัจจัยการผลิตนั้นๆ
 ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
• สมการการผลิต
   TP = f ( V1 , V2 , V3 , …… , Vn )
   TP = จานวนผลผลิตทั้งหมด
   V1 , V2 , V3 , ….. Vn คือปัจจัยการผลิตต่างๆที่ใช้
 ในการผลิต
  4/29/2009                    6
  จานวนผลผลิตรวมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

      1.  จานวนปัจจัยการผลิตที่ใส่เข้าไป
      2.  เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
      3.  ประสิทธิภาพของการบริหารงาน
      4.  การขยายขนาดการผลิตในระยะยาว
4/29/2009                     7
      ปัจจัยการผลิต ( Factors of production )

 • ปัจจัยคงที่ : ปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถ
  เปลี่ยนแปลงได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
   ได้แก่  ที่ดิน โรงงาน ทุน เครื่องจักร
 • ปัจจัยผันแปร : ปัจจัยการผลิตที่สามารถ
  เปลี่ยนแปลงได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
   ได้แก่ แรงงาน วัตถุดิบ
4/29/2009                       8
       การวิเคราะห์การผลิต

      • การผลิตในระยะสั้น
       ( Short- run Production )
      • การผลิตในระยะยาว
       ( Long- run Production )
4/29/2009                 9
              ้
      การผลิตในระยะสัน (Short-run)

• การผลิตในช่วงระยะเวลาที่สั้นมากจนไม่สามารถ
 เปลี่ยนแปลงปัจจัยคงที่ได้ ส่วนปัจจัยผันแปรสามารถ
 เปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ
• ฟังก์ชั่นการผลิตในระยะสั้น
    TP = f ( K , L )

4/29/2009                      10
       การผสมปัจจัยการผลิต

 โดยปกติจะแบ่งเป็น 2 แบบ ตามสัดส่วนของปัจจัย
 การผลิต

 การผลิตที่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตในสัดส่วนคงที่
 การผลิตที่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตในสัดส่วนต่างๆกัน

 4/29/2009                   11
  การผลิตที่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตในสัดส่วนคงที่

 หมายถึง การผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิต
จะต้องใช้ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตในอัตราส่วนที่
คงที่ตายตัว (Fixed Input Ratio)
 ตัวอย่างเช่น การผลิตยารักษาโรค การผลิต
ปุ๋ยเคมี ฯลฯ
 4/29/2009                   12
           ั
  การผลิตที่ต้องใช้ปจจัยการผลิตในสัดส่วนต่างๆกัน

 หมายถึง การผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิตจะใช้
ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตในอัตราส่วนที่ไม่คงที่ตายตัว
(Variable Proportion)) กล่าวคือในการผลิตจะกาหนด
ปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งเป็นปัจจัยคงที่ และปัจจัยการ
ผลิตอีกชนิดเป็นปัจจัยผันแปร อัตราส่วนการผสมปัจจัย
การผลิตจะผันแปรไปตามขนาดและปริมาณการผลิตที่
ต้องการ(Law of variable proportion)
 มักใช้กับการผลิตสินค้าทั่วๆไป
 4/29/2009                     13
สรุป    การผลิตในระยะสั้น การผสมปัจจัยการผลิต
      ที่ได้จะอยู่ภายใต้ กฎผลผลิตที่ต้องใช้ปัจจัยการ
      ผลิตในสัดส่วนต่างๆกัน นั่นคือ
      กาหนดให้ปัจจัยชนิดหนึ่งคงที่ตลอดแล้วเพิ่ม
      ปัจจัยผันแปรขึ้นที่ละหนึ่งหน่วย เมื่อถึงจุด ๆ
      หนึ่ง จะทาให้การเพิ่มของผลผลิตรวมจะมีค่า
      ลดลงเรื่อยๆ    กฎลดน้อยถอยลงของผลผลิต
      เพิ่ม ( Law of Diminishing Marginal
      Physical Returns )
4/29/2009                       14
        ประเภทของผลผลิตในระยะสั้น


      • ผลผลิตรวม ( Total product :TP)
      • ผลผลิตเฉลี่ย ( Average Product :AP)
      • ผลผลิตเพิ่ม ( Marginal Product :MP)


4/29/2009                      15
         ผลผลิตรวม : TP


    หมายถึงจานวนผลผลิตทั้งหมด ที่เกิดจากการ
    นาปัจจัยผันแปรเข้าไปทางานร่วมกับปัจจัยคงที่4/29/2009                      16
          ผลผลิตเฉลี่ย : AP


 หมายถึง ผลผลิตทั้งหมดคิดเฉลี่ยต่อปัจจัยผันแปร
 1 หน่วย
      สูตรคานวณ
        AP = TP
           L
4/29/2009                   17
        ผลผลิตหน่วยเพิ่ม : MP

   หมายถึงผลผลิตรวมส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปัจจัย
   ผันแปร 1 หน่วย
     สูตรคานวณ

         MP =      TP
                 L
4/29/2009                      18
แสดงจานวนผลผลิตต่างๆที่ได้จากการผสมปัจจัยการผลิตในระยะสั้น
    ปัจจัยคงที่ ปัจจัยผันแปร ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตเพิ่ม
       1      0     0     0       0
       1      1     50    50      50      ช่วง
       1      2     150    75      100      ที1
                                       ่
       1      3     300    100      150
       1      4     400    100      100
       1      5     480    96      80      ช่วง
       1      6     540    90      60      ที2
                                       ่
       1      7     560    80      20
       1      8     560    70      0
       1      9     550    61.1     -10      ช่วง
       1      10     530    53      -20      ที3
                                       ่
  4/29/2009                             19
รูปแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง TP AP และ MP
   จานวนผลผลิต
              TP            AP
      0          จานวนปัจจัยผันแปร
4/29/2009       MP         20
    การผสมปัจจัยการผลิตในระยะสั้นขึ้นอยู่กับกฎ
ว่าด้วยการลดน้อยถอยลงของผลผลิตเพิ่ม ( Law of
Diminishing Marginal Physical Returns )
   นั่นคือ เมื่อเพิ่มปัจจัยผันแปรเข้าไปเรื่อย ๆ ที
ละ 1 หน่วย โดยให้ทางานร่วมกับปัจจัยคงที่ ในที่สุด
จะทาให้ผลผลิตเพิ่มที่ได้มีค่าลดลง จนเป็น ศูนย์ และ
ติดลบในที่สุด
 4/29/2009                     21
        การแบ่งขั้นการผลิตในระยะสั้น
   จานวนผลผลิต

        Stage1  Stage2 Stage3

                     TP
      0                 จานวนปัจจัยผันแปร
                     AP
4/29/2009
                  MP          22
       การผลิตในระยะยาว


 • การผลิตในช่วงที่นานเพียงพอที่ผู้ผลิตจะขยายขนาด
  และปริมาณของปัจจัยการผลิตทุกชนิดได้ตามต้องการ
 • ปัจจัยการผลิตที่ใช้ในระยะยาวคือ ปัจจัยผันแปร


4/29/2009                    23
กฎที่ใช้อธิบายการผลิตในระยะยาวคือ “กฎผลได้
จากการขยายขนาดการผลิต ( Law of Returns
to Scale )” แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

       • ระยะที่ผลได้เพิ่มขึ้น
       • ระยะที่ผลได้คงที่
       • ระยะที่ผลได้ลดน้อยลง
 4/29/2009                24
          ระยะที่ผลได้เพิ่มขึ้น
      ( Increasing Returns to Scales )
    ถ้าเพิ่มปัจจัยการผลิต ( VF ) อย่างละ 1%
    จะทาให้ จานวนผลผลิตรวมเพิ่มขึน     ้
    มากกว่า 1%

       %   TP > %     VF
4/29/2009                     25
      รูปแสดงเส้นผลผลิตรวมในระยะผลได้เพิ่มขึ้น

    จานวนผลผลิตรวม
                TP
      0               จานวนปัจจัยผันแปร
4/29/2009                           26
         ระยะที่ผลได้คงที่
      (Constant Returns to Scales)
  ถ้าเพิ่มปัจจัยการผลิต ( VF ) อย่างละ 1% จะ
  ทาให้จานวนผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1%

      %  TP = %     VF

4/29/2009                    27
  รูปแสดงเส้นผลผลิตรวมในระยะผลได้ต่อขนาดคงที่

      จานวนผลผลิตรวม

               TP
       0             จานวนปัจจัยผันแปร
4/29/2009                     28
         ระยะที่ผลได้ลดน้อยลง
      ( Decreasing Returns to Scale )

   ถ้าเพิ่มปัจจัยการผลิต ( VF ) อย่างละ 1%
   จะทาให้จานวนผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นน้อยกว่า
   1%

       %   TP < %     VF
4/29/2009                    29
       รูปแสดงเส้นผลผลิตรวมในระยะผลได้ลดลง

      จานวนผลผลิตรวม                  TP                      จานวนปัจจัยผันแปร
         0
4/29/2009                        30
  ทฤษฎีการผลิตตามหลักเส้นผลผลิตเท่าและ
 เส้นต้นทุนเท่ากัน( Isoquant Isocost Theory )
 ในการผลิตสินค้าตามจานวนที่ต้องการ โดยมี
     ่
 ต้นทุนอยูจานวนหนึ่ง จะสามารถเลือกปัจจัยใน
 สัดส่วน เท่าใดจะทาให้ได้ผลผลิตสูงที่สุด
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
       1. เส้นผลผลิตเท่ากัน
 4/29/2009  2. เส้นต้นทุนเท่ากัน      31
            เส้นผลผลิตเท่ากัน
          ( Isoquant Curve : Iq )


      เส้นที่แสดงจานวนของปัจจัยการผลิต 2 ชนิด
      ซึ่งทดแทนกันได้ในปริมาณต่างๆกันในการ
      ผลิต แต่ให้ผลผลิตเท่ากัน

4/29/2009                       32
    ตารางการผลิตหุ่นยนต์ที่ใช้ปัจจัยการผลิต 2 ชนิด

      ปัจจัยX     ปัจจัย Y  ผลผลิตรวม
                          จุด
      (เครื่องจักร)  (คนงาน)  (หุ่นยนต์)
        1       90     5,000   A
        2       56     5,000   B
        3       38     5,000   C
        4       22     5,000   D
        5       12     5,000   E
        6       6     5,000   F
4/29/2009                         33
         รูปแสดงเส้นผลผลิตเท่ากัน
       ปัจจัยการผลิต Y


      90  A

      56    B
      38      C            เส้นผลผลิตเท่ากัน
               D
      22
                 E
                           Iq =5,000
      12              F
      6
      0                      ปัจจัยการผลิต X
         1    2    3  4    5   6
4/29/2009                                 34
      ลักษณะของเส้นผลผลิตเท่ากัน


4/29/2009                35
      1. เส้นผลผลิตเท่ากันมีความชันเป็น
             ลบ

 เนื่องจากเกิดการทดแทนกันระหว่างปัจจัยการ
 ผลิตทั้งสองชนิดนั่นคือ เมื่อลดการใช้ปัจจัยการ
 ผลิตชนิดหนึ่งจะต้องเพิ่มการใช้ปัจจัยการผลิตอีก
 ชนิดหนึ่งเพื่อทาให้ได้รับผลผลิตเท่าเดิม
4/29/2009                     36
      2. เส้นผลผลิตเท่ากันโค้งเว้าเข้าหาจุด
             กาเนิด
มีสาเหตุมาจากอัตราหน่วยสุดท้ายของการใช้ทดแทน
กันระหว่างปัจจัยการผลิต (Marginal Rate of
Technical Substitution : MRTS ) มีค่าลดลงเรื่อย ๆ
ซึ่งเป็นไปตาม “กฎแห่งการลดน้อยถอยลง ( Law of
Diminishing Marginal Rate of Technical
Substitution )”
4/29/2009                      37
 ก. ปัจจัยการผลิต 2 ชนิดทดแทนกันได้แต่ไม่สมบูรณ์
      ปัจจัยการผลิต Y


          A
            B

               F
                 G
                   Iq
      0               ปัจจัยการผลิต X
4/29/2009                          38
    ข. ปัจจัยการผลิต 2 ชนิดทดแทนกันได้สมบูรณ์

      ปัจจัยการผลิต Y
            A
               B
                 C
                   D
                     E
                       F
                         Iq

        0                    ปัจจัยการผลิต X
4/29/2009                                39
      ค. ปัจจัย 2 ชนิด ทดแทนกันไม่ได้เลย


  ปัจจัยการผลิต Y
              Iq

    0            ปัจจัยการผลิต X
4/29/2009                     40
        3. เส้นผลผลิตเท่ากันที่อยูทางขวาแสดง
                     ่
                        ่
        ระดับผลผลิตที่สูงกว่าเส้นที่อยูทางซ้าย

ปัจจัยการผลิต Y            ปัจจัยการผลิตY
                 Iq=300            Iq=300
               Iq=200
             Iq=100              Iq=200
                            Iq=100
 0                  0
  4/29/2009
            ปัจจัยการผลิตX               41
                             ปัจจัยการผลิตX
อัตราหน่วยสุดท้ายของการทดแทนกันระหว่างปัจจัยการผลิต
 ( Marginal Rate of Technical Substitution : MRTS )


    คืออัตราส่วนการใช้แทนกันระหว่างจานวนปัจจัยการ
    ผลิตชนิดหนึ่งที่ลดลงต่อจานวนปัจจัยการผลิตอีก
    ชนิดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นโดยที่จานวนผลผลิตยังอยู่เท่าเดิม 4/29/2009                           42
    รูปแสดงการทดแทนกันของปัจจัยการผลิต 2 ชนิด
          แต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม
      ปัจจัยการผลิตY


               A           Y
       56             Slope=     =MRTSx for y
                          X
            Y
       38           B

                 X        Iq=5,000
        0                   ปัจจัยการผลิต X
4/29/2009
             2    3                   43
  สูตรคานวณ
      MRTS x for y =    Y
                X
ลดปัจจัยการผลิต Y กี่หน่วย เพื่อเพิ่มปัจจัยการผลิต X 1 หน่วย
                X
        MRTS y for x=
                Y
ลดปัจจัยการผลิต X กี่หน่วยเพื่อเพิ่มปัจจัยการผลิต Y 1 หน่วย
  4/29/2009                      44
            เส้นต้นทุนเท่ากัน
             ( Isocost Curve )


           ่
      คือเส้นทีแสดงถึงสัดส่วนต่างๆของจานวนปัจจัย
      การผลิต 2 ชนิดที่ซื้อโดยเสียต้นทุนการผลิต
      จานวนเท่ากัน
4/29/2009                      45
ในการสร้างเส้นต้นทุนเท่ากันต้องอาศัยข้อมูล 3 อย่างคือ       1. เงินงบประมาณของผู้ผลิตคือต้นทุนการผลิต
       2. ราคาของปัจจัยการผลิต Y (Py)
       3. ราคาของปัจจัยการผลิต X(Px)

 4/29/2009                        46
           รูปแสดงเส้นต้นทุนเท่ากัน

       ปัจจัยการผลิตY

      C / Py


            Y
                 Isocost
         0             ปัจจัยการผลิต X
               X  C / Px
4/29/2009                           47
      การพิสูจน์หาค่า Slope ของเส้น Isocost
       Slope      Y
           =
               X
            = C/Py - 0    = C / Py
             0 - C/Px     - C / Px
           =- C x Px
             Py C
             Px
           =-
4/29/2009        Py              48
      การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตโดยเสียต้นทุนต่าสุด        • ผู้ผลิตจะเลือกทาการผลิต ณ
         จุดสัมผัส ของเส้น
         ผลผลิตเท่ากัน
          และเส้นต้นทุน
4/29/2009
         เท่ากัน                 49
 รูปแสดงการใช้ปัจจัยการผลิตโดยเสียต้นทุนต่าสุด

      ปัจจัยการผลิต Y
                              Px
                       MRTS x for Y=
      C/Py       Isoquant Curve        Py

       Y1      P
                      Isocost Curve
       0               ปัจจัยการผลิต X
4/29/2009
             X1    C/Px            50
ปัจจัยการผลิต Y
                  Px
           MRTS x for Y >
                  Py

           a Isoquant Curve
        Y1     P                   Px
                Isocost Curve   MRTS x for Y <
                                 Py
                   b
        0     X1          ปัจจัยการผลิต X

  4/29/2009                             51