Danh sách các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất

Document Sample
Danh sách các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất Powered By Docstoc
					           DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC
        TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM NĂM 2007
 (Theo Quyết định số 2679/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa
                 học và Công nghệ)
Loại hình: Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ:

01.  Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Nha Hố     Tỉnh Ninh Thuận