Danh muc và qui trình xử lý công việc by broverya79

VIEWS: 355 PAGES: 2

									   Danh mục và qui trình xử lý công việc cụ thể tại các
   Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Tài chính Thành phố
 (Ban hành kèm Quyết định số 988/TC-VP, ngày 15/02/2005
        của Sở Tài chính Thành phố)
           -----------------------------------------


A./ Danh mục qui trình :

I./ Phòng Quản lý Ngân sách : có 01 qui trình
   1./ Qui trình xử lý cấp phát

II./ Phòng Hành chánh sự nghiệp : có 05 qui trình
    1./ Qui trình thẩm tra dự toán năm, điều chỉnh dự toán năm
    2./ Qui trình cấp phát kinh phí :
       - Hạn mức kinh kinh phí
       - Thực hiện cấp lệnh chi
    3./ Quy trình quyết toán quí, năm
    4./ Qui trình thẩm định kết quả đấu thầu

III./ Phòng Quản lý ngân sách Quận Huyện, Phường Xã : có 04 qui trình
    1./ Qui trình xây dựng dự toán
    2./ Qui trình cấp phát kinh phí:
       - Cấp phát thường xuyên
       - Cấp phát đột xuất
    3./ Qui trình thẩm định quyết toán ngân sách Quận, Huyện

IV./ Phòng Đầu tư sửa chữa : có 02 qui trình
   1./ Thanh toán vốn đầu tư
   2./ Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư

V./ Phòng Quản lý công sản : có 18 qui trình

  * Nhà làm việc :
   1./ Qui trình xác minh nguồn gốc nhà công sản
   2./ Qui trình thanh lý, tháo dỡ nhà làm việc
   3./ Qui trình điều chuyển hoán đổi nhà làm việc
   4./ Qui trình chuyển đổi công năng làm nhà ở
   5./ Qui trình thanh lý bán trụ sở làm việc
    * Về xe ô tô:
    6./ Qui trình thẩm định sửa chữa xe ô tô
    7./ Qui trình thanh lý thu hồi xe ô tô
    8./ Qui trình điều chuyển xe ô tô
    9./ Qui trình mua mới xe ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống và xe chuyên
dùng

  * Về tài sản khác
   10./ Qui trình thanh lý tài sản có giá trị mua mới trên 100 triệu
đồng/một đơn vị tài sản
   11./ Qui trình điều chuyển tài sản khác trong nội bộ các đơn vị HCSN
Thành phố và Quận Huyện
   12./ Qui trình điều chuyển tài sản khác từ các cơ quan HCSN Thành
phố, Quận Huyện sang các cơ quan đơn vị thuộc Tỉnh, Thành phố

  * Tổ Tài sản viện trợ :
   13./ Qui trình kiểm kê định giá hàng, tiền viện trợ
   14./ Qui trình ghi thu ghi chi hàng viện trợ
   15./ Qui trình quyết toán dự án viện trợ (đôi với các dự án viện trợ,
khi kết thúc dự án các đối tác nước ngoài mới bàn giao chính thức cho phía
Việt Nam)

  * Tổ tài sản tịch thu :
   16./ Qui trình tài sản tịch thu và tài sản hàng hoá tồn đọng tại các
cảng, biển, sân bay, bưu điện
   17./ Qui trình tài sản là vật chứng vụ án
   18./ Qui trình xử lý hồ sơ của kho công sản

VI./ Chi cục Tài chính doanh nghiệp : có 03 qui trình
   1./ Qui trình kiểm tra quyết toán tài chính năm
   2./ Qui trình xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá
   3./ Qui trình cấp phát bù giống gốc

    Tổng cộng : 33 qui trình

B./ Qui trình xử lý công việc cụ thể : (kèm)

								
To top