Công việc- cuộc sống làm thế nào để cân bằng

Document Sample
Công việc- cuộc sống làm thế nào để cân bằng Powered By Docstoc
					Công việc- cuộc sống: làm thế nào để cân bằng?
                           Đương nhiên, cân bằng ở đây không phải        cân bằng giữa yêu cầu của công ty với
                           là một trạng thái thăng bằng tuyệt đối và      những nhu cầu cá nhân.
                           không biến đổi chút gì. Trạng thái cân        Bạn cần xem xét tất cả các dữ liệu về
                           bằng vẫn có thể tồn tại khi có một vài        công ty bao gồm doanh số, tỉ lệ vắng mặt
                           dao động nhỏ. Một người có thể bị lệch        của nhân viên, chi phí tuyển dụng, chi
                           khỏi trạng thái cân bằng vì rất nhiều lý do     phí cho những vị trí còn để trống, sản
                           như:                         lượng hoặc hiệu quả của công việc… để
                           1. Vị trí và hoàn cảnh làm việc thay đổi.      tìm nguồn gốc của sự trục trặc. Khi đã
                           2. Thói quen làm việc nhiều giờ liên tục,      nhận diện được vấn đề, bạn hãy đánh giá
                           không dành thời gian để thư giãn, bỏ qua       mức độ nghiêm trọng của vấn đề đó bằng
Mặc dù chưa được đề cập nhiều,            những nhu cầu cá nhân.                việc trả lời những câu hỏi sau: Vấn đề
song việc cân bằng giữa công việc          3. Cố gắng bắt chước hay chạy theo lối        mang tính cục bộ hay đã lan rộng trong
                           sống, quan điểm của người khác mà mình        công ty, nó chỉ là hiện tượng nhất thời, đã
và cuộc sống cho nhân viên được
                           cho là tốt.                     kéo dài từ lâu hay rắc rối đó là hệ quả của
xem là một yếu tố mang tính chiến
                           Như vậy, muốn tạo sự cân bằng giữa          nhiều yếu tố khác nhau? Nhóm nhân viên
lược trong lĩnh vực quản lý nhân           công việc và cuộc sống cho nhân viên,        nào bị tác động nhiều nhất? Chất lượng
sự tại các công sở trong thế kỷ 21.         bạn phải có khả năng đưa ra quyết định        công việc bị ảnh hưởng như thế nào? Câu
Theo nghiên cứu của Trung Tâm            hợp lý về những việc cần làm trong từng       trả lời cho những câu hỏi trên sẽ giúp bạn
                           tình huống và thời điểm cụ thể.           xác định được những rắc rối cần tháo gỡ
điều độ giữa công việc và cuộc
                           Thiết lập trạng thái cân bằng            và các cá nhân, bộ phận cần được quan
sống (Work-Life Balance Centre)
                           Trước khi bắt tay vào việc tạo dựng một       tâm.
tại    Newton    Burgoland,          chế độ làm việc cân bằng và khoa học         3. Chuẩn bị thực thi các giải pháp:
Leicestershire, Anh thì “vấn đề           cho nhân viên, bạn hãy:               Để đảm bảo thành công cho những biện
này được đề cập đến lần đầu tiên           1. Liệt kê tất cả những việc cần thiết        pháp sẽ được áp dụng, bạn cần tiến hành
                           cho quá trình điều độ công việc.           mọi việc theo đúng thứ tự. Trước tiên,
năm 1986, sau khi có rất nhiều
                           Nhà quản lý có thể tìm thấy nhiều công        bạn hãy quan tâm tới văn hóa của doanh
người lao động chọn cách cống
                           cụ trợ giúp đắc lực như những tiêu chuẩn       nghiệp mình: Liệu có tồn tại những
hiến hết mình cho công việc mà            do Viện quốc gia về sáng kiến cân bằng        nguyên tắc thành văn và bất thành văn
xao lãng hoàn toàn gia đình, bạn           công việc và cuộc sống (National Work-        hay những chính sách nào đó làm ngưng
bè, thư giãn và chỉ chuyên tâm            Life Initiative) tại Arizona, Mỹ, đề xuất.      trệ sức sáng tạo, cản trở việc xây dựng
                           Một công cụ khác là chỉ số EI            một môi trường làm việc thân thiện và
vào việc làm sao để đạt được
                           (Excellence Index) được Trung tâm          thoải mái nơi công sở? Thứ hai, hãy lập
những mục tiêu của công ty”.
                           nghiên cứu về công việc và gia đình         danh sách các công việc theo trình tự ưu
                           thuộc Đại Học Boston, Anh, xây dựng.         tiên, ước tính chi phí cũng như lợi ích đạt
                           Chỉ số này rất hữu ích đối với những         được của những phương án khả thi nhất.
                           doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động và        Trong vai trò quản lý, bạn hãy chú ý xem
                           những doanh nghiệp muốn đánh giá hiệu        xét kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát và
                           quả của nỗ lực điều chỉnh tạo sự cân         những rắc rối được phát hiện trong công
                           bằng. Việc kiểm soát, đánh giá sẽ giúp tổ      ty. Sau đó, vận dụng những thông tin này
                           chức phát triển đúng hướng cũng như tìm       để đưa ra các giải pháp hợp lý nhằm tạo
                           ra những điểm khiếm khuyết để kịp thời        ra những thay đổi hiệu quả nhất. Thứ ba,
                           bổ sung, sửa chữa.                  kết hợp tất cả những nỗ lực trên vào các
                           2. Xác định các vấn đề nảy sinh khi         chương trình hoạt động vì lợi ích nhân
                           nhân viên gặp khó khăn trong việc cân        viên, đồng thời áp dụng các biện pháp cải

HP Consultancy Co., Ltd. Unit 303, 3rd Floor, Hoang Long Long An Office Building, 281-283 An Duong Vuong Street, District 5, HCMC.
Tel (+84) 82171778; Mobile (+84) 918106707; Website: www.hptv.com.vn; Email: info@hptv.com.vn                       Page #1
thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc       c. Các chương trình hỗ trợ:             danh mục các chương trình phát triển
sống cho họ như: đề ra lịch làm việc cho       Ngày nay, nhiều công ty nhận ra rằng         nguồn nhân lực với một danh mục các
từng cá nhân, lịch nghỉ phép linh hoạt        nhân viên của họ vắng mặt không phải         yếu tố có thể định lượng được như tiền
hơn, sắp xếp sao cho các nhân viên trong       với lý do ốm đau hay tai nạn, mà một tỷ       lương, phúc lợi, những nhân tố khác liên
cùng bộ phận có thể san sẻ công việc cho       lệ đáng kể trong các ngày nghỉ của họ        quan tới môi trường làm việc… Những
nhau, giảm giờ làm, cho phép làm việc        được dành để giải quyết việc gia đình        câu hỏi liên quan cần đặt ra là: nếu tăng
tại nhà và tổ chức các chương trình đào       (con cái ốm đau hoặc những công việc cá       cường đầu tư, các hoạt động này sẽ tác
tạo…                         nhân khác). Bạn có thể làm nhiều việc để       động như thế nào tới hiệu quả công việc
Những hướng dẫn thiết thực giúp người        giảm bớt nỗi lo lắng cho nhân viên của        của người lao động, tới doanh số, lượng
lao động cân bằng công việc và cuộc         mình, ví dụ như: các chương trình hỗ trợ       nhân viên tuyển dụng, mức độ tận tụy
sống của họ một cách tốt nhất có thể         chăm sóc sức khỏe cho người già, cho         của họ đối với công ty? Sau đó, nếu
được tóm tắt vào ba cách sau:            nghỉ phép trong trường hợp ốm nặng, cố        những chỉ số trên tăng lên thì chúng sẽ
a. Sắp xếp công việc theo những cách         vấn cách thức quản lý và giải quyết công       tác động như thế nào tới khách hàng của
khác nhau:                      việc gia đình….                   công ty?
Mặc dù không còn là một điều xa lạ,         d. Làm gương cho nhân viên:             Kết luận
song rất ít công ty để ý đến việc tạo ra       Bạn cần thể hiện rõ quan điểm ủng hộ         Các chương trình hỗ trợ cân bằng công
một thời gian làm việc linh hoạt cho nhân      việc xây dựng một lực lượng lao động         việc và cuộc sống luôn có tác dụng cải
viên. Trên thực tế, người sử dụng lao        lành mạnh và năng động, một doanh          thiện lòng trung thành của nhân viên đối
động hoàn toàn có thể áp dụng hai cách        nghiệp thành công và hiệu quả, đáp ứng        với công ty, giảm tỉ lệ vắng mặt cũng như
sau để giảm bớt sự gò bó về thời gian cho      được các yêu cầu của khách hàng cũng         duy trì nguồn trí lực cho doanh nghiệp,
nhân viên mà vẫn đảm bảo năng suất làm        như của đối tác. Muốn đạt được điều đó,       đặc biệt là trong những giai đoạn khó
việc của họ: Cách thứ nhất là giữ nguyên       đội ngũ quản lý nguồn nhân lực cần đưa        khăn. Trong khi các công ty đều hướng
thời gian làm việc 8h/ngày, nhưng thời        ra một chính sách kết hợp hài hòa giữa        tới việc giảm chi phí để tăng hiệu quả, thì
gian bắt đầu và kết thúc có thể thay đổi       công việc và cuộc sống. Vì nhân viên         nhiệm vụ của các chuyên gia về nguồn
sao cho phù hợp với giờ giấc của cả nhân       thường có xu hướng điều chỉnh hành vi        nhân lực là phải hiểu được tầm quan
viên và công ty. Cách thứ hai là người        của họ dựa trên hành vi của nhà lãnh đạo,      trọng của việc tạo ra một sự hài hòa giữa
lao động có thể làm nhiều giờ hơn trong       nên để làm gương cho họ, bạn cũng phải        công việc và cuộc sống cho người lao
một ngày và ít ngày hơn trong một tuần,       ngưng làm việc trong giờ giải lao và đi       động, cũng như tác động tích cực của các
miễn sao họ đảm bảo làm việc đủ           du lịch trong những kỳ nghỉ hằng năm.        chương trình hỗ trợ cho mục tiêu cân
40h/tuần. Những cách sắp xếp này cho         Điều đó sẽ tạo tâm lý thoải mái cho         bằng này.
phép người lao động quản lý thời gian        người lao động.
của mình dễ dàng hơn và họ có thể dành        Xác định hiệu quả của các chương trình        Theo  Bizpro     Group  (Dịch   từ
nhiều thời gian hơn cho các nhu cầu khác       hỗ trợ cân bằng công việc và cuộc sống        Coolavenues)
của cuộc sống cá nhân.                Bạn có thể sử dụng năm nhân tố sau để
b. Phúc lợi cho người lao động:           làm tiêu chuẩn đánh giá:
Với trình độ, kiến thức và mong muốn tự       - Lượng thời gian mà nhân viên đã tiết
chủ ngày càng cao trong công việc, người       kiệm được.
lao động hiện nay hoàn toàn có khả năng       - Khả năng giữ nhân viên lại công ty.
kiểm soát những lợi ích mà họ đáng được       - Hiệu quả và động lực làm việc của nhân
hưởng. Khi những quyền lợi thiết yếu của       viên tăng lên.
gia đình được đảm bảo (về tinh thần và        - Tỉ lệ vắng mặt của nhân viên giảm
vật chất), nhân viên của bạn sẽ cảm thấy       xuống.
thoải mái vì thoát khỏi áp lực công việc.      - Sự giảm sút của các chi phí dành cho
Điều này sẽ tác động rõ rệt tới sự tận tâm      việc chăm sóc sức khỏe nhân viên và các
với công việc cũng như lòng trung thành       bệnh có liên quan tới áp lực công việc.
của họ với công ty.                 Để tối đa hóa hiệu quả, bạn nên so sánh

HP Consultancy Co., Ltd. Unit 303, 3rd Floor, Hoang Long Long An Office Building, 281-283 An Duong Vuong Street, District 5, HCMC.
Tel (+84) 82171778; Mobile (+84) 918106707; Website: www.hptv.com.vn; Email: info@hptv.com.vn                       Page #2