Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Generátor normálovej frekvencie riadený pomocou DCF 77 by broverya76

VIEWS: 159 PAGES: 8

									                                                 35-42
     Zdroj signálu s kalibračnou frekvenciou
      31 MHz riadený pomocou DCF 77
                      Milan Lehocký*


       Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky
           Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovenská republika

       Abstrakt. Projekt sa zaoberá generátorom signálu z piezoelektrickými rezonátormi
       10MHz, 21MHz, ktorých súčtová frekvencia 31MHz má byť riadená pomocou
       fázového závesu prijímaným signálom vysielača DCF 77 s frekvenciou 77,5kHz.
       Generátor má slúžiť ako zdroj kalibračnej frekvencie pre dostavovanie časovej
       základne elektronických čítačov v laboratóriu.


1. Úvod

  Práca bola motivovaná tým, že na katedre rádioelektroniky sa nachádza veľa čítačov,
ktoré pri vzájomnom porovnaní údajov vykazujú značné odchýlky. Tieto odchýlky sa dajú
kompenzovať, ale je nutné vedieť údaj ktorého čítača je správny. Teda, ak by sme mali zdroj
presnej (normálovej) frekvencie, sme schopní čítače nastaviť. Nestabilita frekvencie
kryštálom riadených oscilátorov býva rádovo 10-5 až 10-9. Tie pesnejšie sú teplotne
stabilizované, presné oscilátory, ktorých cena je relatívne vysoká. S časom sa stabilita
oscilátora mení (starnutie súčiastok), takže dlhodobá stabilita je nižšia.
  Potrebnú dlhodobú stabilitu však môžeme zabezpečiť aj iným spôsobom. Vo svete
existuje množstvo vysielačov, ktoré vysielajú presné frekvencie (niekedy spojené s údajom o
presnom čase), určené napr. pre leteckú navigáciu, metrologické ústavy, prípadne aj pre
komerčné použitie (presné hodiny). Stabilita frekvencie týchto oscilátorov je riadená veľmi
presnými frekvenčnými normálmi (neraz priamo normálom pre danú krajinu).
     Pri geografickej polohe Slovenska sa ukazuje výhodný príjem vysielača DCF 77.
Stredná hodnota nosného kmitočtu 77.5kHz (odvodená z údajov niekoľkých atómových
hodín ) sa neodchyľuje od menovitej hodnoty o viac ako 10-12 týždenne. Takáto presnosť
po príjme a spracovaní nie je dosahovaná, svoju úlohu tu hrajú odrazy vĺn pri šírení a dĺžka
merania .Predlžovaním merania znižujeme nepresnosť priiatého signálu.
  Práca sa zaoberá návrhom generátora normálovej frekvencie založeného na príjme
normálovej frekvencie vysielača DCF 77. Použitím fázového závesu týmto prijatým signálom
synchronizujeme napätím riadený kryštálový oscilátor a dosahujeme tak vyššiu dlhodobú
stabilitu jeho frekvencie. Takto generovaná normálová frekvencia sa používa na ciachovanie
čítačov.
V dnešnej dobe presné a stabilné časové údaje hrajú dôležitú úlohu . Za všetky aplikácie
menujme aspoň požadovanú presnosť rádiových a televíznych informácii o čase, presnosť

*
  Vedúci projektu: doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.                          35
nosných frekvencii v telefónii a pri TV vysielaní. Jedno z prvých uplatnení frekvenčných
normálov bolo v navigácii na mori. Keď chýbajú všetky pevné orientačné body, ostáva určiť
polohu podľa polohy Slnka alebo hviezd a času. Presnosť určenia pozície rastie s presnosťou
časovej informácie. Dnes sa už dá zistiť poloha pomocou satelitov (GPS) s presnosťou až na
niekoľko metrov. Tento systém prináša zlepšenia a zjednodušenia do plavby, dopravy a
letovej prevádzky, pôvodný vojenský účel tohto systému nevynímajúc. Tento systém sa tiež
dá použiť pre účely generovania normálových frekvencii, ale jeho finančná náročnosť je
relatívne vysoká. Navyše takýto systém možno len dosť ťažko zhotoviť v bežných
laboratórnych podmienkach, čo znižuje jeho príťažlivosť. Preto sme sa v práci orientovali na
príjem vysielača DCF 77, ktorý síce zabezpečí menšiu presnosť prijímanej frekvencie ako
systémy GPS, pre naše účely však stále dostačujúcu.


2.  DCF 77 ako zdroj časovej informácie

  Vysielač DCF 77 vysiela na frekvencii 77.5kHz normálovú frekvenciu, čas a dátum v
miestnom čase NSR na základe údajov Spolkového fyzikálne technického ústavu (PTB) v
Braunschweigu. Poloha vysielača v Mainflingene pri Hanau je určená zemepisnými
súradnicami 50°01’N (sev.šírky) a 09°00’E(východnej dĺžky). Vyžiarený výkon sa udáva
38 kW a signál je údajne možné prijímať až do vzdialenosti 2000km. Časová informácia sa
vysiela poklesom výkonu nosnej na 25% nominálnej hodnoty (AM). Počiatok každého
poklesu označuje počiatok sekundy. Časová informácia a normálová frekvencia sú
synchronizované PTB normálovým časom (vznikajúcim z údajov asi 10 Cs-atómových
hodín). Priamo na vysielacom mieste normálne pracujú 3 bežné Cs-atómové hodiny.


3.  Technické parametre vysielača DCF 77

  Kvôli relatívne vysokej rezonančnej kvalite vysielacej antény nespadne vysielaný výkon
hneď na 25% nominálnej hodnoty. Pre tento ako aj pre podobné procesy platí zákon, že
kvalita Q vykazuje hodnotu Q=n.π, kde n je počet kmitov, ktoré ešte nastanú od vypnutia
energie vysielača po dokmitanie na amplitúdu 1/e=37% nominálnej hodnoty.
  Vysielač vysiela každých 20 minút počínajúc začiatkom každej hodiny svoj volací znak v
Morseho abecede v obojstrannej AM (250Hz, DCF/ – . . / – . – . / . . – . ).
  Časová dostupnosť vysielača je vysoká. Každý druhý utorok v mesiaci od 05 do 09 hod.
stredoeurópskeho času (včítane prechodu na letný čas) sa vysielač vypína kvôli údržbe.


4.  Celková koncepcia obvodu

  Základnou myšlienkou celého prijímača je použitie normálovej frekvencie vysielanej
vysielačom DCF 77 na synchronizovanie napätím riadeného kryštálového oscilátora ako
zdroja presnej frekvencie s použitím fázového závesu. Keďže pri príjme vysielača DCF 77 v
našich podmienkach treba rátať s nízkou úrovňou signálu a jeho značným rušením, je výber
antény a nasledujúceho prijímača rozhodujúcou úlohou v návrhu.
  Ako anténu možno použiť drôtovú anténu alebo feritovú anténu. V praxi sa však ukázala
vhodnejšia drôtová anténa (realizovaná medzi blokmi fakultnej budovy), ktorá vzhľadom na
značné okolité rušenie poskytuje najlepšiu úroveň signálu voči šumu.                      36
   Nasleduje prijímač, ktorý zabezpečí dostatočnú selektivitu a prakticky celé zosilnenie
prijatého signálu. Takáto koncepcia obvodu je na obrázku obr. 4.0.

                              VCXO 31MHz
         Kd [V/rad]        Ko [rad/Vs]
       ϕi         ϕe     uL
   RX       FD       DPF    VCXO    MIX     ZO      31MHz
                ud

              77,5kHz
              ϕo
                              XO


           D


                           PLL

Obr. 4.0 Bloková schéma generátora normálovej frekv. riadeného pomocou DCF 777

Vysvetlivky k použitým symbolom:      D - delička 1/400
RX - prijímač signálu vysielača DCF 77   ϕi – vstupná referenčná fáza ϕi = ωi.t
FD - fázový detektor            ϕo – fáza výstupného signálu ϕo= ωo.t +ϕoo
DPF - DP filter               ud – výstupné napätie z fázového detektora
VCXO - preladiteľný kryštál 21MHz      uL – ladiace napätie
MIX - zmiešavač               Kd – konštata detektora
XO - ocilátor 10MHz             Ko – konštanta VCXO čo je strmosť ladiacej
ZO- zosilňovač                  charakteristiky VCXO

5. Fázový záves

   Úlohou fázového závesu (PLL) je generovať frekvenciu 31 MHz s presnosťou
prijímaného signálu DCF 77. Keďže pri šírení signálu DCF 77 dochádza k určitej degradácii
signálu, časová konštanta PLL musí byť dostatočne dlhá, čo je aj určitá nevýhoda použitia
PLL na tieto účely.
 Na vstup PLL, tj. na dva vstupy fázového detektora (FD) potrebujeme doviesť signály
s rovnakou frekvenciou. Máme však signály o frekvenciách 77.5 kHz (DCF) a 31 MHz čo je
výstupný signál z generátora. . Tieto potrebujeme vhodne upraviť (vydeliť), čiže
najjednoduchší spôsob je vydeliť 31 MHz číslom 400, čo je dvôvod voľby výstupného signálu
s frekvenciou 31 MHz a tým získame signál s frekvenciou 77,5 kHz. Tieto frekvencie
(77,5 kHz) potom vo FD porovnávame a chybovým signálom dolaďujeme napätím riadený
kryštáľový oscilátor VCXO. Po ustálení synchrónneho stavu v slučke fázového závesu platí:
ω o = ω i tj. signály sú frekvenčne synchronizované ( fázová odchýlka však nemusí byť                        37
nulová, alebo blízka nule ). Obvod A244D pracuje ako fázový záves vo funkcíí pásmovej
priepusti s veľmi malou šírkou pásma ( 0,5Hz ), z dvôvodu aby zachytil len frekvenciu
77,5kHz a nie postranné zložky prijímaného signálu. Šírka pásma sa nastavuje veľkosťou
kondenzátora v RC DP filtry s tlmením. Zvyšovaním jeho kapacity sa zmenšuje šírka pásma
PLL, ale sa predlžuje ustálenie fázového závesu v prípade výpadku prijímaného signálu.
Riadenie VCXO, tj. zmena rezonančnej frekvencie je realizovaná pomocou kapacitnej diódy-
varikapu. Zmena kapacity spôsobuje zmenu rezonančnej frekvencie rezonančného obvodu
tvoreného kryštálom 21 MHz , Cvarikap a L1. Frekvenciu kryštálu je tiež možné hrubo menit
indukčnosťou cievky L1.Kryštálový oscilátor je prebraný z [1]. Preladiteľná frekvencia
21 MHz z VCXO a fekvencia 10 MHz z XO sú privádzané do zmiešavača ( MIX )
tvoreného obvodom S042P, ktorý ich sčíta. Tento signál je ďalej zosilnený v zosilňovači
( ZO ) a privedený na výstup generátora a zároveň do deličky ( D ).6. Delička

Delička 400mi je realizovaná z dvoch deličiek desiatimi a jednej deličky štyrmi. Ako prvá
delička je použitá delička 1/10 riešená ECL obvodom ( K193 ) z toho dvôvodu, že ECL
logika má malý napäťový odstup medzi log. 1 a log. 0 a preto sa nemusí použiť tvarovací
obvod pre upravu výstupného signálu 31 MHz na pravouhlý priebeh.
  Na vstupe obvodu je jednoduchý predzosilňovač a odporový delič na nastavenie citlivosti
deličky. Za touto deličkou nasleduje druhá delička desiatimi realizovaná obvodom 7490.
Kedže tento obvod pracuje s logikou TTL je nutné zabezpečiť prevod z úrovne ECL na
úroveň TTL, čo je riešené pomocou tranzistora Q4, diód D2 až D4 a rezistormi R11, R16.
Výstupná strieda tejto deličky je 1:1.
  Dalej je frekvencia delená štyrmi, čo je riešené dvojicou D klopných obvodov ( 7474 ).
Teda výsledný deliaci pomer je: 10.10.2.2 = 400. Výsledný signál po vydelení je 77,5kHz.


7.  Schéma a doska plošných spojov zdroja signálu s kalibračnou frekvenciou 31MHz
                      38
                 1                                     2                                         3                                      4                                        5                                       6
                                                                             J2
                                                                             Ucc/+12V
                                                                                                                                                               IO6
                                                                             1
                                                                             2
                                                                                                                                                               LM7805         C21    C22
                                                                                                                                                            1              3
                                                                                                                                                                VIN     VOUT
                                                                                                                                         J3                         GND
                                                                                                                                                                        100n       10n
                                                                                                                                          1
                                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                          2
                                                                                                                                         OUT/31MHz
   D                                                                                   C6                                                                                C23             P1                                            D
                                                                   5
                              C3                                                        68n                                                                               47k             3k3
                              4n7                                              IO1                                            L6                                   R14
                                                                                          L4           C16      T2                              C17   C18
                   X1                                         7                   3               L5             BFS17          908,9nH                                 470
                                                  C4             IN1+      OUT+
                                                                     VCC
                                                                                                                                                                                           16
            L1       21MHz           L2                           8                      C10                                                            1K       R13                       R15
                                        L3                       IN1-                     620,19nH     263,58nH   100p R6                          L7        33p                                   4k7
                                                                                2   47                                      C15                             3K3                                       IO2
                              700,46nH                                      OUT-
               5,576uH                                22p                                                     2k2                 47                           R9             C19                                     T4
                       R2                2,39uH                                     14                                                  156,42nH               1K                            12                2      KSY82
                                                                        GND                                                                                                               C     Q
                                                                                                                                                                                           VCC
                       56k           21MHz                       1                                31MHz          R7      C12   R8          31MHz                                            C20
                                                                NC                                         33k          47k                                       T3      1k
                                                             4                   9                                68n            C13                                                    11
         R1                                                      NC          NC                                                                                                             Co
                           T1        C2                        6                                                                68n                              KF590
                           BFR 93A                                 NC                                                                                                             1k
                                    60p                                                                                                                                              14                    D2
         82k                                                                                                                                                                              PE
                   D1   R3                         C5       R4                                                                                                                                          4
                                                                                                                                                                                              Qo
                                                                  IN2+
                                                                  D IN2+
                                                                  D IN2-
                                                                  IN2-
                   KB109  24k                        68n      24k                                                                                                              R10          15                        D3
                             R5                                                                                                                                                          PE
                                    C1                                        S042P                                                                                         1k                             KA206       D4
                                                                                                                                                                                           GND
                             1k8     820p
                                                                  11
                                                                  10
                                                                  12
                                                                  13
                                                                                                                                                                                                K193    KA206
                                                                                                                                                                                                              KA206  R16


                                                                                                                                                                                           8
                                                                  C7     C9    C8                                                                                                                                    220
                                                                                                                                                                                                           R11
                                                                                                                                                                                                           1k
                                                                  220     27    220
                                                                        X2
   C                                                                                                                                                                                                                               C
                                                                                                                                             R12
                                                                        10MHz
                                                                                                                                             1k                                                                                                            IO4
                                                                                                         6              12                    IO5                      C33
                                                                                                             MS1     Q0
                                                                                                         7              9                1                 14
                                                                                                             MS2     Q1                        R1    VCC
                                                                                                                       8
                                                                                                                   Q2                                               10n
                                                                                                         2              11               2                 13
                                                                                                             MR1     Q3                        D1      R2
                                                                                                         3
                                                                                                             MR2
                                                                                                                       10               3                 12
39
                                                                                                                 GND                          C1      D2
                                                                                                         14
                                                                                                             CLK0
                                                                                                         1              5                4                 11
                                                                                                             CLK1   Ucc                          S1      C2
                                                           C32                                                RPOT             C40           5                 10
                                                                                                                                            Q1      S2
                                                                                                                           10n
                                                                                                                                       6                 9
                                                           100n                                                                               Q1n      Q2
                                                                                                                                       7                 8
                                                                                                                                            GND     Q2n
                                                      C28
                                       R17     C27       100n
                                       1k8     100n                                                                                             MH7474
   B                                                            R21            R22                                                                                                                                                     B
                                        C24                            C34
                                                               6k8     68n     6k8     C35
                                                                                  68n
                                     7
                                          1
                                                2
                                                   5
                                                      14
                                        68n
     J1         C25                                          IO3
                                 12                           15                                                                                                    R23
       2                                                                                                                                                          3k3
       1
              68n           C26
     primac                         4                           16                                                                                            R24
                                                                                                  con1                                                     2k2
                          68n                                                 R19
                                                                                                   1
                                                         A244D
                                                                             680k
                                                                                          C37       con2
                                     3
                                        8
                                            9
                                                10
                                                   11
                                                      13
                                                                                          100n
                                                                                                   1
                                                                     C36                   R20
                                                                     10n                   22k

                                                      C30    C31
                                            C29     R18  100n    100n
                                            100n     1k5


   A                                                                                                                                                                                                                               A

                                                                                                                                                                                Title
                                                                                                                                                                                     Zdroj signálu s kalibraènou frekvenciou 31MHz riadený pomocou DCF 77

                                                                                                                                                                                Size        Number                          Revision
                                                                                                                                                                                 B
                                                                                                                                                                                Date:      14-Apr-2003                 Sheet of
                                                                                                                                                                                File:                            Drawn By:
                                                                                                                                                                                        C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Work\t\SVOC.DDB      Milan Leh ocký
                 1                                     2                                         3                                      4                                        5                                       6
8. Namerané charakteristiky zdroja signálu s kalibračnou frekvenciou 31MHz

Na obr. 8.1 je zobrazený výstupný signál z prijímača. Nie je však na ňom vidieť pokles
amplitúdy o 25%.
              Obr. 8.1 Výstupný signál z prijímača

Priebeh signálu v meracom bode C tj. na emitore tranzistora v oscilatore pre frekvenciu
21MHz je na obr. 8.2
               Obr. 8.2 Priebeh signálu v meracom bode C
                       40
Priebeh signálu po vydelení deličkou 1/10 (K193) bez úpravy signálu na úroveň TTL
predstavuje obrázok obr. 8.3.
          Obr. 8.3 Priebeh signálu na pine číslo 2 deličky K193

Nameraný priebeh na diode D4, čiže v meracích bodoch A a B je na obr. 8.4. Pričom bod A
zodpovedá upravenému signálu na uroveň TTL po delení desiatimi. Priebeh č.1 odpovedá
bodu A a priebeh č.2 bodu B.
            Obr. 8.4 Priebehy v meracích bodoch A a B

Na nasledujúcom obrázku obr. 8.5 je zobrazená odozva PLL ( ladiaceho napätia uL ) na skok
frekvencie vstupného signálu. Prvý prechodový dej uL zodpovedá zmene frekvencie o 1Hz
dole a druhý zmene frekvencie o 1Hz hore.
                      41
              Obr. 8.5 Odozva uL na skok frekvencie

9. Záver

     Práca sa zaoberala problematikou príjmu signálu presného času v SR . Sústredil som
sa hlavne na vysielač DCF 77 a synchronizáciu VCXO 31MHz ako generátora s kalibračnou
frekvenciou. Daný generátor som zrealizoval do finálnej podoby ako dosku plošných spojov
kompletne osadenú. Pri oživovaní bolo nutné odpojiť kryštál 21MHz a naladiť rezonančný
obvod bez kryštálu a až potom pripojiť kryštál. Taktiež jednotlivé viazané indukčnosti bolo
treba doladiť, aby výstupný signál ból čo najväčší. Až potom bolo možné pripojiť signál
z prijímača pre vysielač DCF 77. Následne sledovaním úrovne ladiaceho napätia uL kryštálu
21MHz na osciloskope a prelaďovaním L1 som uviedol fázový záves do synchrónneho režimu
tj. ladiace napätie uL je ustálené. Až potom výstupný signál 31MHz možno považovať za
kalibračný. Pri oživovaní sa však vyskytli problémy a to najmä velká citlivosť uL na zmenu
indukčnosti L1 a teplotná závislosť tohoto generátora. Pri zapnutí generátora so zmenenou
teplotou okolia je nutné znovu naladiť fázový záves pomocou L1 čo je zapríčinené tepelnou
závislosťou použitých feromagnetických jadier pre cievky. Dalšími úpravami by boli
realizácia analógového a digitálneho voltmetra použitých na indikáciu (synchrónneho) režimu
fázoveho závesu a úrovne výstupného signálu z prijímača. A následné overenie teplotnej
závislosti parametrov generátora kalibračnej frekvencie. Vyriešenie lepšieho dolaďovania
fázového závesu do synchrónneho režimu.
Chcel by som poďakovať za teoretickú a praktickú pomoc pánovi Doc. Ing. V. Kudjákovi,
PhD. a pánu Ing. Z. Brezovičovi.


Použitá literatúra
[1]  Kebísek, J.: Fázový záves pre DCF 77, diplomová práca, FEI STU – Katedra
          rádioelekroniky, Bratislava, šk. rok 1999/2000
[2]  Judiny, J.: Napätím ladený oscilátor /NLO/ 95 – 105 Mhz, diplomová práca,
          Katedra rádioelekroniky EF SVŠT, Bratislava, 1986
[3]  Jedlička, P.: Prehľad obvodov TTL, díl I, BEN technická literatura
[4]  Katalóg SOS electronic 2001
[5]  Kudják, V.: Prednášky z predmetu ČA obvody a subsystémy


                      42

								
To top