Sri Narayana Suktam by mercy2beans120

VIEWS: 291 PAGES: 2

									       Sri Narayana Suktam

 Sahasraa sersham devam viswaasham viswaasambhuvam

 Viswam naaraayanam devamaksharam pramam padam


Viswataah paramam nityam viswam naaraayanam hariim

   Viswaamevedam purushaastadvisvampajeevati


 patim viswasyatmeswaram saswatam sivamachyutam

 naaraayanam mahaajneyam viswaatmanam paraayanam


  naaraayanaa paro jyotiratma naaraayanaa paraah

naaraayanaa param brahmaa tattwam naaraayanaah paraah

naaraayanaa paro dhyaatah dhyaanam naaraayanah paraah


  yachca kinchit jagat sarvam drshyate srooyatepi va

 antar bahisca tatsvaram vyapya naaraayanaah sthitah


anantamavyayam kavim samudrentam viswaa sambhuvam

 padma kosaa praateeksam hrdayam capyadho mukham


   adho nishtya vitastyante nabhyaamupari tishtati

 jwaalamalaa kulaam bhaati vishwasyayatanam mahat


  santaatam silaabhistu lambaatyaa kosaannibham

 tasyante sushiram sookshman tasmin sarvam pratishtam
      tasyaa madhye mahaanagnir vishwachir visvato mukha

      sograabhugvibhajan tishthannahaaraa maajaraah kaavih


     triyaa goordhwaa masdhassayee rasmayaatasyaa santataa

       santapayati swam deha mapadatalaamaastaagah

     tasyaa madhye vahnisikha aaneeyordhwaa vyaavasthithaah


     neelaatoyaada madhyaasthad vidyullekhavaa bhaswaraa

      neevaaraasooka vattanvee peeta bhaswatyanoopama


      tasyaa sikhayaa madhye paramaatmaa vyavasthithaah

  saa brahmaa saa sivaah saa hariih sendraah soksharaah paramah swarat


     ritam satyam param brahmaa purusham krishnaa pingalam

   oordhwaaretam viroopaaksham viswaroopaayaa vai namo namah


             naaraayanayaa vidhmahe

             vasudevaayaa dheemahi

            tanno vishnuh prachodayaat


   vishnornukam veeryaani pravocham yaah paarthivaani raajaamsi yo

  askabhayaaduttaram sadhastham vichaakramanas tredhorugayo vishnuh

raaratamasi vishnuh syooraasi vishnuh dhruvamsi vaishnavaamasi vishnave tva

								
To top