PELAN TINDAKAN PENGAJIAN TINGGI NEGARA 2007-2010

Document Sample
PELAN TINDAKAN PENGAJIAN TINGGI NEGARA 2007-2010 Powered By Docstoc
					PELAN TINDAKAN PENGAJIAN TINGGI NEGARA
        2007-2010
MENCETUS TRANSFORMASI PENGAJIAN TINGGI
       27 OGOS, 2007
                               KATA KATA ALUAN
                               Y.A.B DATO’ SERI ABDULLAH BIN HAJI AHMAD BADAWI
                               PERDANA MENTERI MALAYSIA
                                            Sebagai sebuah negara membangun Malaysia menghadapi tekanan
                                            dan cabaran besar dalam mendepani persaingan abad ke-21. Namun
                                            keazaman Malaysia untuk menjadi sebuah negara yang maju, berdaya
                                            saing dan teguh tetap kekal utuh. Misi Nasional telah disediakan bagi
                         Mukasurat               menggaris pendekatan yang akan dilaksanakan untuk menangani
Asal-usul Pelan Tindakan              6                  cabaran dan mencapai matlamat Negara seperti mana yang telah
Pengenalan                     7                  ditetapkan dalam Wawasan 2020.

Apakah Yang Ditangani oleh Pelan Tindakan Ini?   9                  Bagi merealisasikan cita-cita negara, satu usaha besar ke arah
Kedudukan Pengajian Tinggi di Malaysia       11                 peningkatan daya saing, produktiviti serta inovasi negara harus
Objektif Pelan Transformasi dan Pendekatan     15                 dilaksanakan. Sifat-sifat seperti suka menimba ilmu pengetahuan,
Strategi                      6                  berfikiran inovatif dan kreatif serta berdaya saing harus dibangunkan di
                                            kalangan rakyat. Pemupukan nilai-nilai murni, penampilan progresif dan
                               budaya prestasi tinggi dalam masyarakat juga harus ditekankan demi melahirkan individu-individu
Bahagian A – Tonggak Institusional              yang berkualiti dan berjaya. Inilah yang akan menentukan kejayaan masa depan Malaysia sebagai
1. Tadbir Urus                   18    sebuah ekonomi berasaskan pengetahuan. Berdasarkan perkara tersebut, Misi Nasional dan
2. Kepemimpinan                   21    Rancangan Malaysia Kesembilan telah menetapkan pembangunan modal insan minda kelas
3. Ahli Akademik                  24    pertama sebagai salah satu daripada 5 teras pembangunan negara.
4. Pengajaran dan Pembelajaran           27
                               Sesungguhnya, kejayaan agenda pembangunan modal insan amat bergantung kepada mutu
5. Penyelidikan dan Pembangunan           30    sistem pendidikan negara. Oleh itu, kerajaan berhasrat untuk menggerakkan satu usaha untuk
                               mentransformasikan sistem pendidikan negara pada semua peringkat dari pra-sekolah hingga ke
Bahagian B- Agenda Kritikal                 pengajian tinggi.
1. Universiti Apex                 34
2. My Brain15                    37    Saya ingin mengucapkan syabas kepada Kementerian Pengajian Tinggi kerana telah berjaya
                               menterjemahkan visi besar pendidikan Negara kepada bentuk pelan tindakan yang boleh
3. Audit Penilaian Akademik             38    dilaksanakan. Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara menggariskan 7 teras strategik yang menjadi
4. Pembelajaran Sepanjang Hayat           39    asas kepada pembangunan pengajian tinggi negara sehingga tahun 2020. Di samping itu, satu
5. Skim Latihan Kerjaya Peringkat Ijazah      42    Pelan Tindakan yang komprehensif dengan berfokuskan sasaran-sasaran tertentu juga disediakan.
                               Saya yakin pendekatan tersebut mampu membawa manfaat yang berjangkauan luas kepada
Bahagian C – Sokongan Pelaksanaan              masyarakat dan negara serta seterusnya melonjakkan sistem pengajian tinggi ke tahap yang lebih
                               tinggi lagi.
1. Transformasi KPT                 44
2. Program Tadbir Urus               45    Sesungguhnya, peranan pihak Kementerian dalam menjayakan transformasi pengajian tinggi
3. Struktur Program                 46    Negara ke arah pembentukan modal insan yang berkualiti adalah amat besar. Namun,
                               tanggungjawab tersebut adalah tanggungjawab kita semua. Setiap seorang daripada kita
Rumusan                       49    mempunyai tanggungjawab dan peranan masing-masing. Saya percaya Pelan ini akan
                               dapat memberi garis panduan yang lebih jelas lagi secara terperinci kepada semua pihak
Pendekan                      50    berkepentingan agar mereka dapat menyumbang secara bersepadu ke arah tersebut. Just-
                               eru adalah menjadi harapan saya agar semua pihak akan memberi komitmen sepenuhnya bagi
                               memastikan agenda pendidikan negara akan terlaksana.

                               Bersama-samalah kita berusaha untuk menjana modal insan kelas pertama demi membina negara
                               yang cemerlang, gemilang dan terbilang.                               DATO’ SERI ABDULLAH BIN HAJI AHMAD BADAWI


2                                                                              3
KATA KATA ALUAN                           KATA KATA ALUAN
MENTERI PENGAJIAN TINGGI                       KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN
                                   PENGAJIAN TINGGI
             Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana              Penggubalan Pelan Tindakan Pengajian
             mengizinkan    kita  menyiap   dan              Tinggi Negara merupakan satu anjakan ke
             melancarkan Pelan Strategik Pengajian                arah mempertingkatkan pembangunan
             Tinggi Negara. Juga ucapan setinggi                 modal insan dengan memperkasa pengajian
             terima kasih kepada Perdana Menteri                 tinggi untuk kepentingan pembangunan
             Y.A.B. Datuk Seri Abdullah Hj Ahmad                 negara dan memartabatkannya      di
             Badawi kerana sudi melancarkannya.                 persada nasional dan antarabangsa. Usaha
             Saya juga merakamkan penghargaan                  ini meletakkan asas yang kukuh bagi
             kepada semua pihak yang telah                    meningkatkan keupayaan pengetahuan
             menyumbang idea, tenaga dan masa                  dan inovasi negara.
             bagi menghasilkan sebuah dokumen
             yang cukup penting ini.           Bagi memenuhi kehendak pasaran dan menghadapi cabaran
                                   global, pelan strategik ini di sejajar dengan arus perdana pengajian
Sesungguhnya, dalam misi mentransformasikan Malaysia menjadi     tinggi yang mementingkan kualiti, daya saing, kreativiti dan inovasi.
sebuah negara yang sebaris dengan negara maju lain, kita perlu    Aspek tersebut menuntut perubahan dan transformasi pengajian
memastikan pengajian tinggi berada pada landasan yang kukuh,     tinggi yang menekankan modal insan sebagai aset terpenting
mantap dan berkesan. Pelan Strategik dan Tindakan ini adalah     untuk kemakmuran dan kelestarian ekonomi negara.
dokumen yang menterjemahkan halatuju pengajian tinggi negara
untuk masa hadapan. Ia memberi penekanan kepada           Pelan strategik ini telah digarap berdasarkan kepentingan semua
pembangunan modal insan minda kelas pertama bagi           pihak yang terlibat dalam sektor pengajian tinggi. Oleh itu, untuk
mendukung dan menjayakan aspirasi negara untuk menjadi maju,     merealisasikannya,   usaha   perlu  digemblengkan   secara
makmur dan kompetitif.                        perkongsian bestari untuk memacu pelaksanaan kesemua
                                   tujuh teras strategik yang digariskan dalam pelan tersebut. Wadah
Dalam era globalisasi yang mencabar, negara kita perlu sentiasa   ini memerlukan komitmen yang tinggi daripada kesemua pihak
bersedia dan mampu menghadapi pelbagai dugaan. Struktur,       khususnya daripada warga Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
sistem dan strategi pengajian tinggi yang mantap adalah antara    dan agensi di bawahnya.
perkara pokok bagi membolehkan kita menghadapi pelbagai
kemungkinan yang akan datang. Pelan yang menggariskan lima      Adalah diharapkan agar Pelan Tindakan ini dapat memperteguh
teras strategik ini memberi fokus kepada tadbir urus, kepemimpi-   budaya pembelajaran dan pengajaran di segenap lapisan
nan, akademia, pengajaran dan pembelajaran, dan penyelidikan     masyarakat dalam melahirkan modal insan berkualiti, memiliki
dan pembangunan.                           kecemerlangan ilmu, berkemahiran, kreatif, inovatif, berdaya saing
                                   serta dilengkapi kesopanan dan kesusilaan.
Akhir kata, saya memohon kerjasama semua pihak agar
sama-sama membulatkan tekad dan bersatu hati bagi          Akhir kata, sekalung penghargaan kepada semua pihak yang
menjayakan Pelan ini. Proses mentransformasikan pengajian tinggi   terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan
negara menuntut kita bekerja keras untuk mara ke hadapan bagi    Pelan Tindakan Pengajian Tinggi Negara terutama kepada
menjayakan Misi Nasional dan Wawasan 2020.              kementerian, jabatan dan agensi kerajaan, pihak industri, institusi
                                   pengajian tinggi awam dan swasta serta jawatankuasa induk di
Wassalam,                              peringkat KPT.
DATO’ MUSTAPA MOHAMED                        DATUK DR ZULKEFLI BIN A. HASSAN
 4                                                                  5
PEMBENTUKAN PELAN TINDAKAN                      PENGENALAN

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), setakat ini, telah mengeluarkan  Suasana pengajian tinggi sentiasa berubah dan dinamik, dan
tiga laporan utama tentang pengajian tinggi, iaitu:          Malaysia perlu mentransformasikan pengajian tingginya supaya
                                   setanding dengan negara lain. Perubahan ini akan menentukan
•    Laporan Jawatankuasa Menyemak dan Membuat Perakuan      kejayaan Malaysia dalam menterjemahkan pelan strategik jangka
    Tentang Perkembangan dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia    panjang kepada suatu tindakan penyelarasan yang saling
    (Laporan Hala Tuju), Julai 2005.               berkaitan. Masa hadapan pembangunan sosioekonomi negara
                                   amat bergantung kepada kejayaan transformasi pendidikan ini.
•    Dokumen Transformasi Pengajian Tinggi (Dokumen
    Transformasi), Mac 2007.                   Di rantau ini sahaja, secara umumnya, Korea Selatan, Singapura,
                                   dan China terus berusaha gigih mencipta nama dan meningkatkan
                                   keupayaan institusi dan sistem pengajian tinggi mereka.
•    Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (Pelan Strategik),
    Ogos 2007.
                                   Malaysia tidak boleh ketinggalan dalam meningkatkan keupayaan
                                   institusi dan sistem pengajian tinggi. Malaysia kini tidak boleh
Laporan Hala Tuju telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri
                                   bergantung pada pelaburan asing secara langsung (FDI)
dan laporan tersebut telah diedarkan kepada semua Ahli Parlimen
                                   berasaskan kos buruh yang murah untuk pertumbuhan ekonominya
dan pihak berkepentingan yang lain.
                                   pada masa hadapan.
Berdasarkan perakuan Jemaah Menteri, KPT telah menubuhkan
                                   Untuk terus kekal kompetitif dalam suasana pasaran yang
satu jawatankuasa menambah baik Laporan Hala Tuju dengan
                                   senantiasa berubah, penjanaan keupayaan nilai tambah yang
memasukkan input yang terdapat dalam dokumen Rancangan
                                   tinggi adalah diperlukan sebagai penyumbang secara langsung
Malaysia Kesembilan (RMKe-9). Sehubungan itu, satu laporan baru
                                   bagi meningkatkan kedudukan negara dalam rantaian nilai global.
dikeluarkan, iaitu Dokumen Transformasi Pengajian Tinggi.
                                   Ini akan membolehkan Malaysia bukan saja dapat menarik
                                   pelaburan yang bersifat nilai tambah dan berintensif pengetahuan,
Kedua-dua dokumen tersebut (Laporan Hala Tuju dan Dokumen
                                   tetapi juga dapat menggalakkan eksport produk dan perkhidmatan
Transformasi) telah dikaji dengan teliti oleh KPT dan satu
                                   hasil daripada inovasi untuk pasaran dalam dan luar negara.
Jawatankuasa Kerja yang diketuai oleh Ketua Setiausaha KPT
telah ditubuhkan untuk merangka pelan strategik jangka panjang.
                                   Keunggulan pengajian tinggi dianggap sebagai satu agenda
Perbincangan telah diadakan dengan pelbagai pihak
                                   penting dalam penggubalan dasar sesebuah negara. Kejayaan
berkepentingan dan hasil daripada itu satu dokumen telah
                                   daripada usaha ini penting untuk memastikan bahawa kekayaan
disediakan dan digubal oleh KPT. Sehubungan itu, Pelan Strategik
                                   akan terus dinikmati dengan membangunkan keupayaan
Pengajian Tinggi Negara telah disiapkan pada bulan Ogos 2007.
                                   menjana pengetahuan baharu dan memanfaatkan ilmu tersebut
                                   untuk menghadapi cabaran dan persaingan global.
Pelan Strategik telah menggariskan tujuh teras utama yang akan
dilaksanakan dalam empat fasa seperti yang berikut:
                                   Graduan berkemahiran tinggi dalam bidang IT dan kejuruteraan
                                   perisian, contohnya, telah menjadi tunjang bagi industri baru seperti
•    Fasa 1  :  Peletakan Asas (2007 – 2010)           outsourcing dan business process outsourcing yang berupaya
•    Fasa 2  :  Peningkatan dan Pemerkasaan (2011 – 2015)    membawa pulangan yang lumayan setiap tahun. Fenomena ini
•    Fasa 3  :  Kecemerlangan (2016 – 2020)           dijangka berlaku dalam bidang baharu seperti bioteknologi, sains
•    Fasa 4  :  Kegemilangan dan Kelestarian (melangkaui 2020)  hayat, teknologi nano dan sains angkasa. Dengan perubahan
                                   masa, penyelidik Malaysia perlu menerajui penemuan teknologi
Pelan Tindakan Pengajian Tinggi Negara 2007-2010 merupakan      baharu dan menyumbang kepada kemajuan
pelaksanaan pada Fasa 1 (Peletakan Asas) yang menggariskan      sosioekonomi negara.
strategi dan pelan tindakan untuk meningkatkan dan menambah
baik sistem pengajian tinggi negara bagi tempoh 2007 hingga
2010, iaitu dalam tempoh RMKe-9.
  6                                                                  7
Pelan Tindakan ini memberikan tumpuan kepada pembangunan
modal insan dalam usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang              OBJEKTIF PELAN TINDAKAN
kreatif dan inovatif, beretika dan bermoral tinggi, mudah diubah
suai dan berfikiran kritis. Proses ini akan mewujudkan persekitaran
yang kondusif bagi membantu pertumbuhan individu untuk
mencari dan mencapai potensi diri sepenuhnya. Untuk itu, modal             Berdasarkan perbincangan dan perundingan yang mendalam
insan yang dihasilkan akan menjadi penggerak yang mampu                 dengan pihak berkepentingan, perubahan menyeluruh perlu
membawa perubahan bagi membangunkan negara secara                    diadakan bagi meningkatkan kualiti pengajian tinggi negara.
keseluruhan.
                                            Dalam konteks ini, KPT telah menyiapkan Pelan Strategik Pengajian
Di Malaysia, pendidikan tertiari termasuk latihan kemahiran,              Tinggi Negara. Pelan Strategik ini menggariskan empat fasa
vokasional dan matrikulasi serta universiti adalah di bawah      Pembangunan    pelaksanaan pelan tindakan untuk mentransformasikan pengajian
tanggungjawab pelbagai kementerian dan agensi. Skop Pelan                tinggi negara mulai 2007 hingga melangkaui 2020. Pelan ini digubal
Tindakan ini akan meliputi hanya institusi dan agensi yang berada
                                    modal insan   secara komprehensif dan holistik bagi tujuan memartabatkan
                                            pengajian tinggi negara sebagai hab kecemerlangan pengajian
di bawah bidang kuasa KPT. Namun demikian untuk memperoleh
kesan dan hasil secara menyeluruh, kerjasama dengan pelbagai
                                    adalah fokus   tinggi antarabangsa. Di bawah Pelan Strategik ini, tujuh teras
                                            diberikan penekanan, iaitu:
kementerian dan agensi amat diperlukan.                utama Pelan
                                            1.  Meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti;
KPT telah menetapkan misinya untuk mewujudkan persekitaran       Tindakan ini.
pengajian tinggi yang kondusif bagi membina kecemerlangan
akademik dan institusi. Bagi tujuan ini, pembangunan sistem               2.  Menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran;
pengajian tinggi yang menyeluruh ditumpukan kepada institusi
                                            3.  Memperteguh penyelidikan dan inovasi;
pengajian tinggi awam (IPTA) dan swasta (IPTS) di bawah bidang     Perubahan
kuasa KPT.
                                    holistik perlu  4.  Memperkasakan institusi pengajian tinggi;
Pelan Tindakan banyak memberikan tumpuan kepada IPTA kerana
KPT bertanggungjawab secara langsung ke atas pencapaian         dilakukan    5.  Mempergiat pengantarabangsaan;
prestasi institusi berkenaan. Namun, tumpuan juga diberikan
kepada IPTS dengan menyediakan dasar dan garis panduan bagi      kepada sistem   6.  Membudayakan pembelajaran sepanjang hayat; dan
menjamin kualiti dan mewujudkan persekitaran yang kondusif
seperti sistem penyetaraan dan penarafan, pengauditan prestasi     pengajian    7.  Memperkukuh sistem penyampaian KPT.
akademik, latihan kepemimpinan dan mengkaji insentif yang sesuai.
                                     tinggi di   Dalam tempoh pelaksanaan RMKe-9, fasa pertama Pelan Tindakan
Setakat ini, Malaysia telah berjaya dalam membangunkan                 Pengajian Tinggi Negara akan memberikan fokus kepada inisiatif
kapasiti pengajian tinggi, terutama dalam pendemokrasian       Malaysia untuk  baharu bagi melaksanakan strategi dan pelan tindakan bagi
pengajian tinggi dan meningkatkan kualiti pengajian tinggi,               meningkatkan sistem pengajian tinggi negara.
meluaskan akses pengajian tinggi, dan menambah baik kualiti
                                   meningkatkan
                                            Pelan Tindakan ini akan menggariskan mekanisme dan jadual
pengajaran dan pembelajaran. Untuk menghadapi cabaran
global, kualiti pengajian tinggi perlu terus ditingkatkan.
                                    kualitinya.   pelaksanaan secara terperinci. Beberapa aspek transformasi ini
                                            boleh dicapai dalam tempoh tiga tahun, namun, sebahagian besar
                                            daripadanya mengambil masa yang lebih panjang.

                                            Pelan Tindakan ini merupakan pelaksanaan fasa pertama daripada
                                            empat fasa pelaksanaan Pelan Strategik untuk mencetuskan
                                            transformasi sistem pengajian tinggi negara. Dalam tempoh
                                            pelaksanaan Pelan Tindakan ini, kajian separuh penggal akan
                                            diadakan pada tahun 2009 untuk memastikan kejayaannya. Ini
                                            adalah penting untuk merancang dan menggubal strategi serta
                                            pelan tindakan bagi melaksanakan fasa seterusnya di bawah
                                            Pelan Strategik.
 8                                                                           9
KAITAN PELAN STRATEGIK
                                                     PENGAJIAN TINGGI
Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara mengambil kira dua                        DI MALAYSIA MASA KINI
dokumen rancangan pembangunan sebelum ini, iaitu Misi Nasional
dalam RMKe-9 dan beberapa kenyataan Perdana Menteri, Y.A.B. Dato’
Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi tentang pembangunan modal
insan.                                                  Malaysia, pada hakikatnya, telah berjaya dalam usaha
Dalam Wawasan 2020, cabaran keenam adalah untuk mewujudkan                        pendemokrasian pengajian tinggi dan mengeluarkan jumlah
masyarakat yang progresif dan saintifik, iaitu satu masyarakat yang                   graduan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja bagi
inovatif dan berpandangan ke hadapan, bukan sahaja sebagai                        pertumbuhan ekonominya sepanjang tempoh tiga dekad
pengguna teknologi tetapi juga sebagai penyumbang kepada                         yang lalu.
kemajuan teknologi dan saintifik.
                                                     Sebagai contoh, keupayaan pengajian tinggi di Malaysia telah
Lima teras utama yang disenaraikan dalam Misi Nasional
                                                     meningkat sejak wujudnya universiti pertama di Malaysia, iaitu
menggambarkan keprihatinan Perdana Menteri dalam aspek
                                                     Universiti Malaya pada tahun 1961. Pada masa ini, terdapat seramai
pembangunan modal insan. Misi nasional ini mengenal pasti lima teras
                                                     942,200 2 pelajar di 20 universiti awam, 32 universiti swasta dan kolej
utama untuk membangunkan dan memakmurkan negara, iaitu:
                                                     universiti, empat cawangan kampus universiti antarabangsa, 21
1.  Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi;                      politeknik, 37 kolej komuniti awam dan 485 kolej swasta.
2.  Meningkatkan kapasiti pengetahuan dan inovasi negara serta
   memupuk minda kelas pertama;                                    Selain memastikan kapasiti fizikal di IPT, kerajaan juga menunjukkan
3.  Menangani ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan                      komitmen dengan mewujudkan Perbadanan Tabung Pendidikan
   secara membina dan produktif;                                   Tinggi Nasional (PTPTN) untuk menyediakan pembiayaan pendidikan
4.  Meningkatkan tahap dan kemapanan kualiti hidup; dan                        kepada pelajar diploma dan ijazah pertama di IPTA dan IPTS. Sejak
5.  Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan.                          diperkenalkan pada 1997 hingga 2006, PTPTN telah menyediakan
Perdana Menteri memperingatkan rakyat Malaysia tentang keperluan                     pembiayaannya kepada seramai 896,462 pelajar bagi membantu
“membangunkan modal insan minda kelas pertama, supaya negara                       mereka melanjutkan pelajaran ke IPT.
tidak ketandusan para cendekiawan yang berkeupayaan untuk
menghadapi cabaran sedunia terutama dalam penghasilan teori                       Semua pelajar berkelayakan kini tidak dinafikan peluang mereka
baru dan penyelesaian baru.” 1                                      melanjutkan pelajaran ke IPT. Walau bagaimanapun, cabaran lebih
Seterusnya, Perdana Menteri telah menjelaskan visi ini dengan lebih                   besar lagi ialah untuk menyediakan modal insan minda kelas
lanjut dalam ucapannya tentang Malaysia 50 tahun dari sekarang iaitu:                  pertama.

“Dalam jangka seratus tahun ke hadapan selepas Merdeka, negara                      Pengangguran di kalangan graduan adalah fenomena di banyak
ini akan dapat melihat masyarakatnya mencapai kejayaan di luar                      negara dan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti
imaginasi. Kita akan mempunyai penerima Anugerah Nobel, syarikat                     kadar pertumbuhan ekonomi yang perlahan, permintaan industri
bertaraf global, jenama yang terulung dan dihormati, artis dan warga                   berubah di luar jangkaan dan graduan yang dihasilkan tidak
seni bertaraf antarabangsa dan mempunyai khazanah saintifik                       sepadan dengan permintaan industri. IPT tidak boleh dipersalahkan
berpaten antara yang terbesar di dunia. Pelajar dan profesor kita pula                  sepenuhnya dalam hal ini kerana fungsi utama IPT adalah untuk
akan mendominasi universiti Ivy League manakala universiti tempatan
                                                     menyediakan graduan dengan ilmu pengetahuan. Justeru, Pelan
menjadi menara gading cemerlang yang menjadi tumpuan
                                                     Tindakan ini mengkaji dan merangka kaedah supaya graduan
cendekiawan terulung dalam bidang pendidikan dari seluruh dunia.
                                                     bukan sahaja mendapat ilmu pengetahuan malah boleh diterima
Justeru, KPT mengambil tindakan bagi meningkatkan keupayaan IPT                     oleh industri dan majikan.
dan mengukuhkan sistem pengajian tinggi bagi melahirkan modal
insan dengan minda kelas pertama.                                    IPT mempunyai peranan yang besar dalam menyediakan graduan
Sehubungan ini, penglibatan dan penyertaan yang aktif daripada                      yang memenuhi kehendak pasaran dengan meningkatkan kualiti
semua pihak berkepentingan diperlukan dalam meningkatkan sistem                     pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira tuntutan
pengajian tinggi negara. Di samping itu, kesinambungan antara sistem                   pihak industri dan majikan. Antara langkah yang telah dan sedang
pendidikan rendah dan menengah dengan sistem pengajian tinggi                      diambil ialah usaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing
akan diteruskan menerusi pemantapan Jawatankuasa Bersama                         dan berfikiran kritikal di kalangan graduan.
Kementerian Pelajaran dan KPT. Ini adalah untuk menentukan bahawa
kelestarian inisiatif seperti yang terkandung dalam Pelan Induk
Pembangunan Pendidikan (PIPP) di bawah Kementerian Pelajaran
Malaysia dengan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara di bawah
KPT dapat direalisasikan.

                                                     2 Anggaran
        1  Ucapan di upacara pelancaran Kerusi Profesor Di Raja Ungku Aziz dan Pusat Pengajian         KPT
 10                        Kemiskinan dan Pembangunan, November 9, 2006
                                                                                       11
Untuk kursus profesional, seperti perubatan, undang-undang,                 OBJEKTIF DAN PENDEKATAN TRANSFORMASI
perakaunan dan kejuruteraan, usaha seperti penanda aras
antarabangsa dan hubungan kerjasama yang lebih erat dengan
industri dan badan profesional berkaitan perlu dirancang. Sementara,  “Pembangunan     Tujuan pendidikan adalah untuk pembangunan sahsiah dan
untuk kursus am, terutamanya kesusasteraan dan sains kemanusiaan,
program latihan kerjaya/vokasional selepas pergraduan akan
                                      modal insan    membentuk keupayaan pelajar secara holistik melalui
                                               pembelajaran kemahiran khusus, merealisasikan keupayaan
diperkenalkan mengikut minat pelajar.                  yang berkualiti   intelektual, fizikal dan kerohanian serta melahirkan modal insan
Usaha gigih sedang diambil untuk memperkenalkan negara         akan dilakukan    yang cemerlang.
sebagai hab kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa
dengan menarik lebih ramai pelajar antarabangsa dari luar negara.     secara lebih   Berikut ialah petikan ucaptama Perdana Menteri semasa
                                               membentangkan RMKe-9 pada 31 Mac 2006:
Dalam hal ini, peningkatan jumlah pelajar antarabangsa akan
membawa pelbagai perspektif, budaya, dan ilmu yang seterusnya
                                    pesat. Pendekatan
dapat memperkaya IPT di negara ini serta memberikan citra        perlu bercorak   “Pembangunan modal insan yang berkualiti akan diperluas.
                                               Pendekatan perlu bercorak holistik dan memberi penekanan
antarabangsa.
                                       holistik    kepada pembangunan pengetahuan, kemahiran, modal
Selain itu, pembangunan modal insan bukan sahaja terhad kepada                intelektual di dalam bidang seperti sains, teknologi dan
kalangan universiti dan kolej universiti tetapi juga merangkumi      dan memberi    keusahawanan. Pada masa yang sama, kita mesti membangunkan
politeknik, kolej komuniti, dan kolej swasta yang akan menyediakan
graduan yang berkemahiran tinggi seperti yang dikehendaki oleh
                                      penekanan     satu budaya yang progresif, diiringi nilai-nilai etika dan moral yang
                                               tinggi. Inilah yang dimaksudkan dengan modal insan mentaliti
industri dan majikan.                            kepada     kelas pertama.”

Usaha gigih sedang dilaksanakan untuk mempromosikan           pembangunan     Berdasarkan ini, KPT mengkategorikan modal insan kepada
pembelajaran sepanjang hayat (PSH) di Malaysia melalui universiti              klasifikasi mengikut ciri utama meliputi pengetahuan, keperibadian
terbuka dan kolej komuniti. Pada bulan Februari 2007, kolej komuniti   pengetahuan,    dan kemahiran berinteraksi seperti yang berikut:
telah dijenamakan semula sebagai hab pembelajaran sepanjang
hayat. Seterusnya, program peringkat diploma yang baharu dan
                                      kemahiran,
berinovatif akan dibangunkan dengan kerjasama pihak industri.      modal intelektual                Ciri modal insan minda kelas pertama*
                                                Ciri ilmu pengetahuan adalah
                                       di dalam
                                                                  Ciri peribadi adalah seperti     Ciri kemahiran berinteraksi adalah
                                                seperti yang berikut:        yang berikut:            seperti yang berikut:
                                                • Penguasaan dalam subjek      • Berorientasikan matlamat:     • Keterampilan berkomunikasi
                                                  teras dan keupayaan         proaktif, daya tahan diri,      dan penyampaian berkesan.
                                     bidang seperti      memanfaatkan ilmu
                                                  pengetahuan.
                                                                    disiplin, yakin, bermotivasi,
                                                                    dan berdaya saing di
                                                                                    • Keupayaan menyesuaikan diri
                                                                                       dan mudah bergaul dengan
                                                • Penguasaan bahasa Malaysia       peringkat global.          orang ramai pada pelbagai
                                     sains, teknologi      dan Inggeris serta sekurang-
                                                  kurangnya satu bahasa
                                                  global.
                                                                  • Intelektual: kreatif, inovatif,
                                                                    dan mempunyai kemahiran
                                                                                       peringkat.
                                                                                    • Keupayaan untuk maju dan
                                                                    berfikir secara kritikal.      mempunyai kekuatan diri

                                        dan      • Minat berterusan untuk
                                                  menimba ilmu menerusi PSH.
                                                • Memiliki pengetahuan am
                                                                  • Cepat belajar, mudah
                                                                    menyesuaikan diri, dan
                                                                    fleksibel.
                                                                                       serta rangkaian Profesional.
                                                                                    • Kepemimpinan.
                                                                                    • Kerja berpasukan.
                                                  yang meluas dan mengikuti
                                    keusahawanan.
                                                                  • Memiliki sifat-sifat
                                                  perkembangan hal ehwal       keusahawanan.
                                                  semasa.            • Beretika dan bermoral
                                                • Menghargai seni, budaya,        tinggi.
                                                  dan sukan.           • Kerohanian yang teguh.
                                                • Berkemahiran menganalisis     • Bersifat penyayang dan
                                                  dan menyelesaikan masalah.     prihatin (melalui khidmat
                                     YAB Dato’ Seri    • Pendedahan kepada tentang
                                                  prinsip perniagaan dan
                                                                    masyarakat dan kerja
                                                                    sukarela).
                                     Abdullah Bin Haji     pengurusan serta teknologi.


                                     Ahmad Badawi
12                                                                                                   13
Sistem pengajian boleh mencapai tahap tinggi negara tidak      PENDEKATAN TRANSFORMASI
memberikan jaminan bahawa semua graduan cemerlang dalam
semua bidang selepas tamat pengajian. Walaubagaimanapun,
                                   Peningkatan (Levelling Up)
usaha telah dan sedang diambil oleh IPT untuk meningkatkan kualiti
pengajaran dan pembelajaran, pedagogi, menyusun semua
                                   Pendekatan menaikkan taraf IPT memerlukan perancangan yang
program dan sistem serta menambah baik kurikulum untuk
                                   strategik bagi pencapaian misi nasional, khususnya dalam
nilai murni dan kemanusiaan dalam diri semua pelajar.
                                   penjanaan modal insan yang cemerlang.
Untuk meneruskan usaha meningkatkan kualiti sistem pengajian     Terdapat dua pemikiran yang bertentangan tentang matlamat
tinggi negara, IPT dibenarkan untuk memberi tumpuan dalam      pendidikan, iaitu: Pemikiran pertama ialah pendidikan untuk
beberapa bidang keutamaan mengikut misi dan visi institusi      memenuhi objektif utilitarian dengan matlamat menyediakan
masing-masing, peraturan dan tahap pengajian pelajar. IPT      teknokrat, birokrat, saintis, ahli ekonomi, dan ahli profesional yang
bertanggungjawab untuk membantu individu membina asas dan      berkepakaran tinggi. Pemikiran kedua, pendidikan mengikut aliran
keyakinan diri supaya setiap pelajar memiliki atau mengamalkan    kemanusiaan tiada hubung kaitnya dengan penyediaan sesuatu
semua hasil pengajaran dan pembelajaran ini sepanjang        kemahiran khusus dalam sesuatu bidang pekerjaan, atau
kehidupan mereka.                          penyediaan pekerja industri untuk memenuhi tuntutan ekonomi.
                                   Pendekatan menaikkan taraf IPT menetapkan bahawa negara
Modal insan dengan minda kelas pertama terbentuk melalui       boleh mencapai kedua-dua matlamat tersebut tanpa
sistem pengajian tinggi yang holistik. Tranformasi pendidikan    mengabaikan matlamat yang lain.
memerlukan perubahan yang radikal seperti yang disarankan
Perdana Menteri. Melalui perubahan radikal ini, kualiti pengajian  Untuk mencapai hasrat ini, Laporan Hala Tuju (Julai 2005)
tinggi negara dapat ditingkatkan supaya setanding dengan IPT     mencadangkan perkara berikut:
terbaik di dunia. Di samping itu, IPT dapat menghasilkan graduan
yang terbilang dan memenuhi kehendak masyarakat, majikan,      “Formula terbaik untuk negara ini ialah menggunakan pendekatan
serta memberikan sumbangan kepada kemajuan negara.          menaikkan taraf yang konsisten dengan pendekatan seimbang
                                   dan dinamik seperti yang dicadangkan dalam usaha mencapai
IPT yang cemerlang boleh dikenalpasti melalui kepemimpinan      kemajuan. Jawatankuasa berpendapat bahawa strategi ini akan
                                   memberi manfaat kepada kumpulan kurang mampu, sekaligus
yang berwibawa, penjanaan budaya kreatif, manakala ahli
                                   menyediakan peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk
akademiknya disanjung seluruh dunia. Di samping itu, IPT yang
                                   bersama-sama maju dan cemerlang.”
cemerlang juga kerap diminta membantu dan menjadi rujukan
kepada pemimpin negara, pihak industri dan para intelek dunia.
                                   “Penaikan taraf, dengan matlamat mencapai kecemerlangan dan
                                   membantu mereka yang daif merupakan sasaran yang bertepatan
Hasrat Malaysia ialah melahirkan IPT bertaraf dunia. Pengeluaran   dengan usaha jawatankuasa ini untuk mendemokrasikan
modal insan dengan minda kelas pertama adalah sebab utama      pendidikan.”
kewujudan sesebuah IPT. Pengeluaran modal insan mengatasi
keperluan lain. Kemajuan sesebuah negara amat bergantung       Model ini tidak mendiskriminasikan mana-mana pihak, sebaliknya
pada modal insan dan IPT yang berkualiti.              membuka peluang kepada semua rakyat Malaysia menyertai
                                   pengajian tinggi, berdasarkan kelayakan mereka. IPT juga
Untuk mencapai objektif ini, insentif yang menarik, perundangan,   menyediakan lebih banyak laluan untuk rakyat Malaysia cemerlang
dasar dan tadbir urus terbaik perlu diwujudkan.           dalam bidang akademik dan merealisasikan potensi intelektual
                                   di samping memenuhi keperluan mereka yang lebih
                                   berkecenderungan dalam bidang teknik dan vokasional.

                                   Beberapa strategi akan diadaptasi seperti yang digariskan dalam
                                   rangka kerja Pelan Tindakan. Strategi bagi institusi ialah keupayaan
                                   untuk memenuhi kehendak objektif penubuhan institusi masing-
                                   masing, manakala agenda kritikal pula adalah untuk
                                   memartabatkan sistem pengajian tinggi negara melalui
                                   pendekatan menyeluruh sebagai peletakan asas ke arah
                                   kecemerlangan pengajian negara.
14                                                                   15
STRATEGI                                                  KAEDAH PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN

                                                      Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara merangkumi empat fasa.
       Rangka Kerja Transformasi                                   Tiga fasa pertama sehingga tahun 2020 bertujuan untuk mencapai
                                                      kecemerlangan melalui pencapaian objektif, strategi, dan pelan
                                                      tindakan yang digariskan. Fasa keempat, melangkaui 2020 pula
              Modal Insan dengan
              Minda Kelas Pertama                               lebih bertujuan untuk mencapai kegemilangan dan kelestarian
                                                      pengajian tinggi supaya IPT Malaysia berdaya saing dan berdaya
 Rangka kerja perubahan:
                                                      tahan pada peringkat global.
                                    Penyelidikan dan
                           Pengajaran dan
                                                      Pelan Tindakan ini adalah inisiatif pertama dalam membangunkan
             Kepemimpinan
                                    Pembangunan
                            Pembelajaran
                     Akademia
   Tadbir Urus
                                                      sistem pengajian tinggi negara dalam tempoh RMKe-9. KPT akan
                                                      mengadaptasi amalan tadbir urus terbaik dalam menyelaras dan
                                                      memantau pelaksanaan strategi dan pelan tindakan yang
                                                      digariskan.
                                                Pelan
                                                      Sebahagian transformasi yang dirancangan boleh dicapai dalam
   Agenda Kritikal :                                   transformasi  tempoh tiga tahun, namun, sebahagian besar daripadanya
                                                      memerlukan masa yang lebih panjang.
  Universiti                    Pembelajaran             ini berasaskan
                MyBrain15
   Apex                      Sepanjang Hayat
                                                kepada    Hasil sasaran dalam setiap fasa pelaksanaan akan memberikan
          Audit Prestasi           Skim Latihan                     sumbangan kepada kejayaan seterusnya. Sasaran pencapaian
          Akademik               Graduan              lima tonggak   diperincikan dalam Fasa 4 untuk melahirkan modal insan dengan
                                                      minda kelas pertama.
                                             utama institusi
Mengukuhkan Institusi                                     dan lima   Peta tuju (Transformasi Pendidikan Tinggi)

                                               program
                                                               RMk9               RMk10
                                                                                RMk10               RMk11
                                                                                                 RMk11              SELEPAS 2020
                                                                                                                  Beyond 2020
                                                       2007
                                                       2007   2008
                                                           2008   2009
                                                                2009    2010
                                                                      2010                2015
                                                                                        2015                  2020
                                                                                                           2020               2057
                                                                                                                            2057
Peranan KPT adalah untuk membantu IPT, terutama bagi institusi
                                                       Fasa 1: Perletakan Batu       Fasa 2: Pembaikan dan       Fasa 3: Kecemerlangan         Fasa 4: Kejayaan dan
yang baharu. Di bawah strategi ini, lima tonggak utama diberikan
penekanan untuk mengukuhkan IPT.
                                                agenda     Asas

                                                        Program tonggak institusional
                                                                          Peningkatan

                                                                               Pendhalusan
                                                                                                               Ketahanan                                                kritikal.
                                                                                                                 (akan dikaji dengan lebih
                                                                                                                 lanjut dalam RMK11)
                                                        Program agenda kritikal;           Pendhalusan
Aspek tadbir urus, kepemimpinan, ahli akademik, pengajaran dan                         Program Pengurusan
pembelajaran, penyelidikan dan pembangunan merupakan                                                 Penyampaian cemerlang*         Pendhalusan
tonggak utama yang diberi perhatian. Ini penting bagi menaikkan                                          * Akan diperincikan pada 2009
                                                                           dalam pusingan kajian
taraf sistem pendidikan tinggi supaya IPT berdaya saing dan                         Hasil Sasaran:
berdaya tahan pada masa hadapan.                                       Dasar utama digubal, disah dan    Sekurang-kuranngya 2 IPT     Sekurang-kurangnya 3 IPT        Sekurang-kurangnya 2
                                                       dilaksana.              berada dalam senarai 100     berada dalam senarai          IPT berada dalam senarai
                                                                          terbaik dunia.          100 terbaik dunia.           50 terbaik dunia.
                                                       Pelan strategik IPT selaras
                                                       dengan pelan perubahan.        Enam universiti penyelidikan   100 PSJ* per 10,000          Mempunyai penerima
                                                                          berkembang dengan baik.      tenaga kerja.
Agenda Kritikal: Memangkinkan Perubahan Menyeluruh
                                                                                                               anugerah nobel.
                                                       Inisiatif utama digubal dan
                                                       dilancar               10 pusat R&D terbaik ada     100,000 pemegang Ph.D         Malaysia mempunyai
                                                                          di IPT .             menjelang 2023.            syarikat tempatan utama
                                                       Kemunculan Universiti Apex.
                                                                          100,000 pelajar antara-      Produk inovatif global dan       bertaraf global.
Selaras dengan tonggak ini, usaha menaikkan taraf IPT                             Hasil yang cepat daripada
                                                       pembangunan mampan.
                                                                          bangsa. Berpandukan        perkhidmatan berdasar-         Menghasilkan paten
                                                                          Kualiti. Peratusan tinggi     kan penyelidikan kita.         saintifik yang dihormati.
membabitkan pendekatan agenda kritikal yang digubal khusus                                             pelajar terbaik memilih
                                                                          universiti kita kerana faktor
untuk melaksanakan perubahan mengikut perspektif                                                  kualiti.             (* PSJ: Penyelidik, Saintis &
                                                                                             Jurutera)
meningkatkan kualiti sistem pengajian tinggi.

Tonggak ini bertujuan mencapai hasrat agar IPT Malaysia mampu
bersaing dengan IPT negara lain yang ternama, di samping
berupaya untuk membantu graduan memenuhi kehendak
industri melalui latihan kerjaya/vokasional dan mendapat faedah
daripada latihan amali di tempat kerja dalam industri khusus
serta kerjasama antara GLC dengan IPT.
16                                                                                                                          17