KPI Template งานคนพิการ

Document Sample
KPI Template งานคนพิการ Powered By Docstoc
					               KPI Template งานคนพิการ ปีงบประมาณ 2553
ชื่อตัวชี้วัด 1. : ร้อยละของคนพิการประเภท 1- 6ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่ บ้านและในสถานบริการ
          โดย บุคลากรสาธารณสุข
หน่วยวัด     : ร้อยละ
น้้าหนัก   :
ค้าอธิบาย   : คนพิการ หมายถึง คนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟู
        สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งมีความหมายถึงคนที่มีความผิดปกติ หรือความบกพร่องทาง
        ร่างกาย สติปัญญาหรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการที่กาหนดใน
        กฎกระทรวงฉบับที่ 2 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแบ่งประเภทของความผิดปกติหรือความ
        พิการและระดับความพิการที่ได้รับการจดทะเบียน รวมถึงคนพิการที่ใช้สิทธิอื่นๆทุกสิทธิ อาทิ
        สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ เป็นต้น แบ่งออกเป็น 6 ประเภทความพิการดังนี้
        1. คนพิการทางสายตาหรือการมองเห็น ระดับที่ได้รับการจดทะเบียน คือ 1,2,3,4,5
        2. คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ระดับที่ได้รับการจดทะเบียน คือ 3,4,5
        3. คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ระดับที่ได้รับการจดทะเบียน คือ 3,4,5
        4. คนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม หรือออทีสติก ระดับที่ได้รับการจดทะเบียน คือ1,2,3
        5. คนพิการทางสติปัญญา ระดับที่ได้รับการจดทะเบียน คือ3,4,5
        6: ความพิการทางการเรียนรู้ ระดับที่ได้รับจดทะเบียน คือ
 ค้าอธิบาย   : ผู้สูงอายุที่ได้รับบริการฟื้นฟู หมายถึง ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว
        : คนไข้ในระยะเฝ้าระวัง (Sub acute ) หมายถึง บุคคลที่มีอาการ Stoke , Haed injury, Fracture ดาม
         เหล็ก หรือ ด้ามเหล็ก และใส่เผือก , Spine injury , Deformity ได้รับบริการร้อยละ100
        : รายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ดังนี้
  รหัส   ลาดับที่ รายการและราคาการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หน่วย ราคากลางปี2552
  H9339     1    การภาพบาบัด                         ครั้ง      150
  H9383     2    กิจกรรมบาบัด                         ครั้ง      150
  H9375     3    การประเมิน/แก้ไขการพูด                    ครั้ง      150
  H9449     4    จิตบาบัด                           ครั้ง      300
  H9433     5    พฤติกรรมบาบัด                        ครั้ง      300
  H9549     6    การฟื้นฟูการเห็น                       ครั้ง      150
  H9378     7    การฟื้นฟูการเห็น                       ครั้ง      150
  H9438     8    Early Intervention                      ครั้ง      150
  H0489     9    Phenol block                         ครั้ง      500
         1.กายภาพบ้าบัด หมายถึง การกระทาต่อมนุษย์ โดยวิธีทางกายภาพบาบัดเพื่อแก้ไขฟื้นฟูความ
          เสื่อมสภาพ ความพิการของร่างกาย อันเนื่องมาจากภาวะของโรค และและการเคลื่อนไหวที่ไม่
          ปกติ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายในการดารงชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ
         2.กิจกรรมบ้าบัด หมายถึงการใช้กิจกรรมที่มีเป้าหมายกับบุคคลซึ่งมีข้อจากัดจากการบาดเจ็บหรือ
          เจ็บป่วยทางกาย ความบกพร่องทางจิตสังคม ความบกพร่องทางด้านการพัฒนาการ หรือการ
          เรียนรู้จากกระบวนการเสื่อมถอยตามวัย เพื่อให้มีอิสระพึ่งตนเองได้มากที่สุด บริการเฉพาะทาง
          กิจกรรมบาบัด ได้แก่การสอนทักษะทางกิจวัตรประจาวัน การพัฒนาการทักษะทางการ
          เคลื่อนไหว และการรับรู้และการทาหน้าที่ของกระบวนการผสมผสานความรู้สึก
          การพัฒนาทักษะการเล่น และความสามารถทางด้านการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
          และความสามารถในกิจกรรมยามว่าง การออกแบบประดิษฐ์ หรือเลือกใช้อุปกรณ์ดัดแปลง
          เครื่องช่วยคนพิการ
        การประเมินการแก้ไขการพูด หมายถึง การตรวจวินิจฉัยชนิดประเภทความรุ่นแรงพยาธิสภาพ
        สาเหตุโดยการใช้เครื่องมือ และแบบทดสอบพิเศษ และการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
        ภาษา และการพูดในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในด้านการสื่อความหมายทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
        ได้แก่ผู้ป่วยประเภท พูดช้า พูดไม่ชัด พูดติดอ่างพูดไม่คล่อง พูดนึกคาลาบาก พูดเสียงแหบ
         พูดเสียงห้วนเป็นต้น
         Early Intervention หมายถึง การกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการในเด็กที่มีการพัฒนาการ
        เช่น การฝึกนั่ง , ยืน ,เดิน , เคลื่อนที่ เป็นต้น
         Phenol block หมายถึง การฉีดยา Phenol ไปที่กล้ามเนื้อเพื่อลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ
         บุคลากรทางสาธารณสุข หมายถึง ทีมสร้างสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ ประกอบด้วย แพทย์
         เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ นักกายภาพบาบัด นักกิจกรรม เจ้าพนักงานฟื้นฟูสุขภาพ พยาบาลเวช
        ปฏิบัติ พยาบาล ( PN/GN ) นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
         หน่วยงานสาธารณสุข หมายถึง สานักงานสาธารณสุข อาเภอ โรงพยาบาลทุกแห่ง สถานีอนามัย
ระดับความส้าเร็จ หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิที่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละระดับ โดยพิจารณา
               ในแต่ละระดับ ตามศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานโดยแบ่ง
                ออกเป็น 5 ระดับ

สูตรการค้านวณ : จานวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ 5 X100
         จานวนหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด

แหล่งข้อมูล   : จากแบบรายงานคนพิการ 1. , แบบสรุปการติดตามเยี่ยมชุมชน , รายงาน excel file ของสปสช.
         รายงานการเบิกจ่ายเงิน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง รวบรวมแบบ
            รายงานคนพิการ 1 ส่ง สสจ.นครพนม ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป็นผลงานสะสม
            รายงวด งวดที่ 1 (1ต.ค.52 - 31ธ.ค.53) งวดที่ 2 ( 1ม.ค.53 – 31 มี.ค .53 )
            งวดที่ 3. (1 เม.ย 53 -31 มิ.ย.53) งวดที่ 4 (1ก.ค.53 - 30 ก.ย.53)
   เกณฑ์การให้คะแนน

    ตัวชี้วัด  หน่วยวัด     ระดับที่1         ระดับที่2        ระดับที่3        ระดับที่4         ระดับที่5
ร้อยละ40       แห่ง    1.มีแผนงาน / โครงการ    1.มีแผนงาน / โครงการ  1.มีแผนงาน / โครงการ  1.มีแผนงาน / โครงการ   1.มีแผนงาน / โครงการ
ของหน่วยบริการ         2.มีบุคลากรรับผิดชอบ    2.มีบุคลากรรับผิดชอบ  2.มีบุคลากรรับผิดชอบ  2.มีบุคลากรรับผิดชอบ   2.มีบุคลากรรับผิดชอบ
ปฐมภูมิ
                3.มีคาสั่งคณะทางาน     3.มีคาสั่งคณะทางาน   3.มีคาสั่งคณะทางาน   3.มีคาสั่งคณะทางาน    3.มีคาสั่งคณะทางาน
มีการจัดบริการบาบั
ดรักษาและฟื้นฟูสม        4.มีการจัดรณรงค์และค้   4.มีการจัดรณรงค์และค้ 4.มีการจัดรณรงค์และค้ 4.มีการจัดรณรงค์และค้     4.มีการจัดรณรงค์และค้
รรถภาพทาง            นหาผู้พิการ ขึ้นทะเบียน  นหาผู้พิการ ขึ้นทะเบียน นหาผู้พิการ ขึ้นทะเบียน นหาผู้พิการ ขึ้นทะเบียน  นหาผู้พิการ ขึ้นทะเบียน
การแพทย์            ท.74            ท.74           ท.74          ท.74           ท.74
สาหรับผู้พิการ         5.จัดบริการเยี่ยม /    5.มีฐานข้อมูลผู้พิการ  5.มีฐานข้อมูลผู้พิการ 5.มีฐานข้อมูลผู้พิการ   5.มีฐานข้อมูลผู้พิการ
ผู้ป่วยเรื้อรัง         ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภ   ผู้ป่วยเรื้อรัง     ผู้ป่วยเรื้อรัง    ผู้ป่วยเรื้อรัง      ผู้ป่วยเรื้อรัง
ผู้ป่วยระยะเฝ้าระวัง      าพทางการแพทย์แก่ผู้พิก   ผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวัง ผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวัง ผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวัง   ผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวัง
มีผลสัมฤทธิ์ระดับ5       ารประเภท 1- 6       (Sub Acute)       (Sub Acute)      (Sub Acute)        (Sub Acute)
                ในรายที่มีปัญหาจะต้องไ   6.จัดบริการเยี่ยม /   6.จัดบริการเยี่ยม /  6.จัดบริการเยี่ยม /    6.จัดบริการเยี่ยม /
                ด้รับบริการฟื้นฟู ร้อยละ  ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภ
                40 - 50                                  ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภ   ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภ
                              าพทางการแพทย์แก่ผู้พิก าพทางการแพทย์แก่ผู้พิก
                                                      าพทางการแพทย์แก่ผู้พิก  าพทางการแพทย์แก่ผู้พิก
                              ารประเภท 1- 6      ารประเภท 1-      ารประเภท 1-        ารประเภท 1-
                              ในรายที่มีปัญหาจะต้องไ 6.ในรายที่มีปัญหาจะต้อ
                                                      6.ในรายที่มีปัญหาจะต้อ  6.ในรายที่มีปัญหาจะต้อ
                              ด้รับบริการฟื้นฟู ร้อยละ งได้รับบริการฟื้นฟู
                                                      งได้รับบริการฟื้นฟู    งได้รับบริการฟื้นฟู
                              51 - 60         ร้อยละ61-70      ร้อยละ 71 -80       ร้อยละ 81 -100
    เกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ)

    ตัวชี้วัด   หน่วยวัด  ระดับที่1     ระดับที่2          ระดับที่3          ระดับที่4            ระดับที่5
ร้อยละ40ของหน่วย    แห่ง         7.หรือมีการดาเนินกิจก 7.ผู้สูงอายุ          7.ผู้สูงอายุ          7.ผู้สูงอายุ
บริการปฐมภูมิ                 รรมตามแผนฯ      ที่มีปัญหาได้รับบริการ     ที่มีปัญหาได้รับบริการ     ที่มีปัญหาได้รับบริการ
มีการ                     ได้บางส่วน      ร้อยละ100            ร้อยละ100           ร้อยละ100
จัดบริการบาบัดรัก                          8.ผู้ป่วยระยะเฝ้าระวังได้รับบ  8.ผู้ป่วยระยะเฝ้าระวังได้รับ 8.ผู้ป่วยระยะเฝ้าระวังได้รับ
ษาและฟื้นฟูสมรรถ                          ริการฟื้นฟู ร้อยละ 100     บริการฟื้นฟู ร้อยละ 100    บริการฟื้นฟู ร้อยละ 100
ภาพทางการแพทย์                           9.
                                                  9.ผู้ป่วยพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง 9.ผู้ป่วยพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง
สาหรับผู้พิการ                           มีการดาเนินกิจกรรมตามแผ                    ผู้ป่วยระยะเฝ้าระวัง
                                                  ผู้ป่วยระยะเฝ้าระวัง
ผู้ป่วยเรื้อรัง                           นฯโครงการ ได้บางส่วน                      ที่มีปัญหา
                                                  ที่มีปัญหา
ผู้ป่วยระยะเฝ้าระวัง
                                                  จะต้องใช้กายอุปกรณ์ช่วยเ จะต้องใช้กายอุปกรณ์ช่วยเ
มีผลสัมฤทธิ์ระดับ5                                                         หลือ
                                                  หลือ
                                                  โดยได้รับการสนับสนุน      โดยได้รับการสนับสนุน
                                                              10.มีการดาเนินกิจกรรมตา
                                                  10.มีการดาเนินกิจกรรมตา
                                                              มแผนงานโครงการได้ครบ
                                                  มแผนฯโครงการ
                                                              ถ้วนทุกกิจกรรม
                                                  ได้บางส่วน
                                                              11.มีการประชุมคณะทางา
                                                              นและแจ้งข้อมูลให้ชุมชนท
                                                              ราบ อย่างน้อย 2 ครั้ง

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:26
posted:1/12/2010
language:Thai
pages:6