PELAN TINDAKAN AKADEMIK by mercy2beans118

VIEWS: 0 PAGES: 32

									                                               PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009

                          PELAN TINDAKAN AKADEMIK
                    PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2009


   MATLAMAT 1      :  Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik.


   STRATEGI 1.1     :  Meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum.

   FOKUS         :  1.   Meningkatkan kemahiran dalam pengurusan kurikulum sekolah.
                2.   Meningkatkan keberkesanan kepemimpinan.
                3.   Refleksi, ’reciprocal teaching’.

   OBJEKTIF       :  1.   Pengurusan sekolah dapat menguruskan perubahan dengan berkesan.
                2.   Pengurusan sekolah dapat menguruskan sumber-sumber yang ada di sekolah bagi meningkatkan
                    pencapaian akademik.


                   PEGAWAI                 TARIKH    TARIKH
FOKUS      AKTIVITI                  SASARAN                     KPI      CATATAN
                 BERTANGGUNGJAWAB              JANGKAAN  PELAKSANAAN


F2    1.Kursus Pemantapan  PPD, Pengetua, Guru   Kumpulan   Sepanjang            Penyertaan  Memantap dan
      Kepimpinan      Besar          pengurusan  Tahun              sekolah    meningkatkan
      Transformational               sekolah                    100%     pengurusan kurikulum

      Guru Kanan Mata                                              Pelengkap kepimpinan
      Pelajaran                                                 instruksional
      Penolong Kanan
      Pengetua/Guru
      Besar
                                                                    1
                                               PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


                  PEGAWAI                 TARIKH     TARIKH
FOKUS     AKTIVITI                  SASARAN                        KPI       CATATAN
               BERTANGGUNGJAWAB              JANGKAAN    PELAKSANAAN


                             Kumpulan                             KMK mengesan dan
    2. KMK Kurikulum                                          Bilangan isu
                Pengetua / Guru Besar   pengurusan   Setiap minggu  Setiap minggu           mengatasi isu setiap
                                                      diselesaikan
                             sekolah                              minggu mengikut
                                                              bidang

F2   3. Kursus kemahiran  PPD (Akademik)       Kumpulan    Sepanjang             Penyertaan   Kemahiran
      pemantauan     Panitia Daerah       pengurusan   tahun               pengurusan   Pemantauan dan
      dan pencerapan   Pengetua / Guru Besar   sekolah             Sepanjang tahun  sekolah     pencerapan kurikulum
      P&P (kurikulum)                                         100%


F1   4. Pengurusan KGSK  PPD (Sekolah)       Pengetua,    Sepanjang             Penempatan
                             Guru Besar,   Tahun      Sepanjang tahun  KGSK 1 hari
                             Penolong                     selepas
                             Kanan                       permohonan
                             Pentadbiran                    diterima dari
                                                      sekolah.


F1   5. Audit Akademik   PPD (Akademik)       Kumpulan    Sepanjang             Laporan     Mengenal asti potensi
               Pengerusi Panitia Daerah  Pengurusan   Tahun               lengkap SAP   pencapaian akademik
               Pengetua/Guru Besar    Sekolah                      dan HC
                                                      2 minggu
                                                      selepas
                                                      tamat
                                                      peperiksaan
                             GKMP
    6. Penggunaan modul  PPD (Akademik)
                             Ketua Panitia
      P&P /latihan    Pengerusi Panitia Daerah                           Penggunaan
                             Guru      Sepanjang
      mengikut tahap   Pengetua / Guru Besar                   Jun – Oktober   modul
                             Cemerlang    Tahun                       JKD mengumpul
      pencapaian murid                                        selepas
                             Jurulatih                             modul masukkan web
      selepas audit                                          Peperiksaan
                             Utama                               panitia daerah
      akademik
                                                                         2
                                          PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


                   PEGAWAI              TARIKH   TARIKH
FOKUS     AKTIVITI                 SASARAN                    KPI       CATATAN
                BERTANGGUNGJAWAB           JANGKAAN  PELAKSANAAN
                                                  Pertengahan/
                                                  Akhir Tahun


    7. PPD         PPD           Kumpulan   Sepanjang  Jan/Jun/Sept   Peningkatan  Bagi meningkatkan
      mempengerusikan               Pengurusan  Tahun             pencapaian   pencapaian mata
      mesyuarat post                Sekolah                  dalam     pelajaran berkenaan
      mortem bagi                                       peperiksaan
      subjek yang                 Pengerusi                 berikutnya
      berprestasi rendah              Panitia
      atau kritikal.                Daerah

                            Guru Mata
                            Pelajaran

    8.PPD          PPD           Kumpulan   Sepanjang  Jan/Jun/Sept   Peratus    Menjamin pencapaian
     mempengerusikan                pengurusan  tahun             menguasai   tinggi secara
     mesyuarat                   sekolah                  90% ke     berterusan
     postmortem                                        bawah
     bagi sekolah                                       GPS:
     berprestasi                                       UPSR 2.0: ke
     tinggi                                          atas
                                                  PMR: 2.0
                                                  atas
                                                  SPM: 4.0 ke
                                                  atas
                                                  STPM: 2.5 ke
                                                  bawah


    9.Sistem FaiI      PPD ( Akademik )    Kumpulan                  Fail      Maklumat mudah
                                   Sepanjang
    Aademik         Pengetua / Guru Besar  pengurusan        Sepanjang Tahun  kemaskini   diakses
                                   tahun
                            sekolah
                                                                    3
                                             PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


                       PEGAWAI             TARIKH   TARIKH
FOKUS      AKTIVITI                   SASARAN                   KPI      CATATAN
                    BERTANGGUNGJAWAB          JANGKAAN  PELAKSANAAN

F 1/ F3  10 Pemantauan P&P       Kumpulan pengurusan  Guru-guru  Sepanjang  Sepanjang Tahun  Buku Rekod  Buku rekod dan HSP
       berkesan dalam       sekolah              tahun             Mengajar   wajib dibawa ke kelas
       bilik darjah                                        Mengikut
                                                    Pekeliling
     10.1 Penyemakan                                        SPI/ 4/87
        Buku Rekod
        Mengajar                                         100%     E-rekod boleh
       mengikut HSP                                       menulis    digunakan
                                                    refleksi
     - Hasil Pembelajaran;                                     selepas P&P
       i. Boleh diukur
        secara eksplisit.                                           Guna borang SKPM
      ii. Membincangkan                                             Unit 11
        soalan mengikut
         aras

      - Strategi;
       i.Pembelajaran
         masteri.
       ii.Kajian masa
         depan.
       iii.    Belajar Cara
            belajar
       iv.    Dan lain-lain
      - Aktiviti;
       i. Kerja Amali
       ii. Kerja kumpulan
       iii. Kerja kursus.

      - Refleksi;
       i. Keberkesanan
        P&P
       - jika tidak tercapai
         perlu dinyatakan                                                                     4
                                            PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


                    PEGAWAI              TARIKH   TARIKH
FOKUS     AKTIVITI                  SASARAN                    KPI       CATATAN
                 BERTANGGUNGJAWAB           JANGKAAN  PELAKSANAAN

F1   10.2. Menjadualkan    PPD           Kumpulan   Sepanjang  Sepanjang tahun  Sekurang-    Gunakan Borang
       pemantauan                 Pengurusan  tahun             kurangnya 2   SKPM
                 Pengetua / Guru Besar  Sekolah                  waktu
                             Guru                    seminggu
                             Cemerlang                 (dijadualkan)
                                                   Setiap guru
                                                           AdaPP (sistem aplikasi
                                                   dipantau
                                                           pemantauan)
                                                   sekurang-
                                                   kurangnya 2
                                                   kali setahun
F2   10.3  Teknik      PPD           Semua guru  Sepanjang  Sepanjang tahun  Laporan     ADaPP dihantar ke
        pemantauan    Kumpulan pengurusan         tahun             dihantar 3   PPD setiap bulan
        berkesan     sekolah                              kali setahun
         mengikut                                      secara On-   Mengesan bilangan
        instrumen                                      line      guru dipantau
         SKPM

    10.4  Pelaksanaan    Kumpulan Pengurusan   Semua guru  Sepanjang  Sepanjang tahun  Guru      Menggunakan
        pemantauan    Sekolah               tahun             berkenaan    Instrumen SKPM
        berfokus     Ketua Panitia                           dicerap
                 Guru Cemerlang                           sekurang-
                                                   kurangnya
                                                   dua kali
                                                   setahun.

    10.4.1 Isi kandungan,
        objektif, ABM,
        hasil kerja
        murid, refleksi,
                                                                     5
                                          PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


                   PEGAWAI             TARIKH   TARIKH
FOKUS     AKTIVITI                 SASARAN                    KPI       CATATAN
                 BERTANGGUNGJAWAB          JANGKAAN  PELAKSANAAN

F1   10.4.2 Pemantauan    Pentadbir                            Guru mendapat
        Umum                                        sekurang-
        - Mengikut                                     kurangnya 80
         instrumen                                    markah
         yang telah
         ditetapkan

F2   10.5 Program coaching  PPD, Pengetua, Guru  Guru Besar  Sepanjang  Sepanjang tahun  Guru      Perbincangan antara
       & mentoring    Besar         Pengetua,  tahun             menggunakan   guru dengan
      -  Kekuatan Guru             Guru-guru                 kaedah P&P   Pengetua/ Guru
      -  Kelemahan                                    yang berkesan  Besar selepas
         Guru                                               pemantauan


                                                         Menggunakan
                                                         kaedah ‘Clinical
                                                         Supervision’

                                                         Pemantau
                                                         Menggunakan
                                                         ‘Borang
                                                         Perbincangan Kualiti’
                                                                   6
                                              PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009

MATLAMAT 1     :  Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik

STRATEGI 1.2    :  Menyediakan lanskap pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah berdasarkan keperluan pelbagai
            kecerdasan murid.

FOKUS       :  1. Guru mereka bentuk kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh mencabar minda murid bagi
             menghasilkan kerja yang kreatif dan inovatif.
            2. Guru menjalankan kajian keperluan murid agar pengajaran dan pembelajaran guru tepat dan berfokus.
            3. Guru melatih murid kemahiran menilai kerja dan kemajuan diri.
            4. Membudayakan penyelidikan dalam kalangan murid untuk meningkatkan pencapaian.
            5. Melatih murid-murid dalam pelbagai kemahiran seperti kemahiran asas; bertutur, mendengar, membaca,
             menulis dan mengira.
            6. Penyusunan semula murid mengikut aras kecerdasan bagi setiap mata pelajaran (murid bergerak ke kelas
             mengikut aras) – pelaksanaan headcount - tentukan KPi

OBJEKTIF    :    1. Dapat menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang memenuhi keperluan kecerdasan pelbagai
             murid.
            2. Dapat meningkatkan pencapaian murid berdasarkan potensi mereka.
            3. Dapat melaksanakan program yang memenuhi keperluan murid-murid.

FOKUS     AKTIVITI      PEGAWAI       SASARAN     TARIKH     TARIKH       KPI     CATATAN
               BERTANGGUNGJAWAB            JANGKAAN   PELAKSANAAN
 F1  1.   Kajian     PPD, Pengetua, Guru   Pengetua   Januari             Data TOV    Sumber data
        keperluan   Besar          Guru Besar                   2009      headcount
        pencapaian               Guru Kanan                   Peperiksaan
        murid                  Mata                      Akhir Tahun
                            Pelajaran                   2008)
                            Guru
                            Bimbingan
 F1    2. Kaedah     Guru Kanan Mata     Guru mata   Januari             Rekod     Mengesan
       pengumpulan   Pelajaran        pelajaran                   tingkah laku  potensi murid
       data:                                          murid
       Pemerhatian
                                                                   7
                                          PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


FOKUS    AKTIVITI       PEGAWAI     SASARAN    TARIKH    TARIKH        KPI    CATATAN
               BERTANGGUNGJAWAB          JANGKAAN  PELAKSANAAN
 F1   3. Ujian pre/ ujian  Guru Kanan Mata    Guru mata  Januari             Dapatan   Mengesan
      diagnositik    Pelajaran       pelajaran                  ujian    tahap
                                                       penguasaan
                                                       murid

 F2   4. Menjadualkan    Penolong Kanan    Guru Kanan  Sepanjang  Sepanjang Tahun   Kaedah    Dilaksanakan
      Kumpulan      Pentadbiran      Mata     Tahun              pengajaran  dalam/ luar
      Meningkatkan               Pelajaran                  berkesan   jadual waktu
      Mutu Kerja                Guru mata                  diamalkan
      (KMK)                  pelajaran
      Pengajaran
      dan
      Pembelajaran
 F2   5. Perancangan    Penolong Kanan    Guru mata  Sepanjang  Sepanjang tahun   Rekod    Menggunakan
      P&P        Guru Kanan Mata    pelajaran  tahun              pencapaian  modul ikut aras
      berdasarkan    Pelajaran                             OTI
      keperluan     Guru Cemerlang
      murid.
 F3   6. Melaksanakan    Guru mata pelajaran  Murid    2/ 3 kali  2/ 3 kali setahun  Graf     Mengesan
      graf prestasi                     setahun   Jan/Mac/Jun/Sept  pencapaian  perkembangan
      murid (data                                      murid    pencapaian
      headcount)                                             murid
 F4   7. Menerapkan     Guru mata pelajaran  Murid    Sepanjang  Sepanjang tahun   Hasil    Meningkatkan
      teknik inkuari                    tahun              tugasan   kemahiran
      dalam P&P                                       murid    berfikir
 F4   8. Amalan KBKK    Guru mata pelajaran  Murid    Sepanjang  Sepanjang tahun   Hasil    Meningkatkan
                                 tahun              tugasan   kemahiran
                                                 murid    berfikir kritis
                                                       dan kreatif.
 F4   9. Tugasan      Guru mata pelajaran  Murid    Sepanjang  Sepanjang tahun   Hasil    Melatih murid
      berujukan                       tahun              tugasan   mendapatkan
                                                 murid    dan
                                                       menggunakan
                                                       Maklumat
                                                                8
                                           PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


FOKUS    AKTIVITI       PEGAWAI      SASARAN    TARIKH     TARIKH       KPI    CATATAN
               BERTANGGUNGJAWAB          JANGKAAN   PELAKSANAAN

 F5   10. Program     Guru mata pelajaran  Murid     Sepanjang   Sepanjang tahun  Rekod     Meningkatkan
      Pemulihan                      tahun              pencapaian  penguasaan
      [3M]                                         murid     kemahiran
                                                        asas
 F5   11. Program     Guru mata pelajaran  Murid     Sepanjang   Sepanjang tahun  Rekod     Meningkatkan
      Pengukuhan                      tahun              pencapaian  pencapaian
                                                 OTI      murid
 F5   12. Program     Guru mata pelajaran  Murid     Sepanjang   Sepanjang tahun  Rekod     Meningkatkan
      Pengayaan                      tahun              pencapaian  pencapaian
                                                 OTI      murid
 F5   13. KIA 2M      Guru mata pelajaran  Murid     Sepanjang   Sepanjang tahun  Rekod     Meningkatkan
                                 tahun              pencapaian  penguasaan
                                                 murid     kemahiran
                                                        asas
 F6   14. Pelaksanaan   Kumpulan Pengurusan  Murid-murid  Jun – Ogos:  Sepanjang tahun  Murid     Meningkatkan
      Jadual Anjal   Sekolah        dalam     UPSR              dibahagikan  kecemerlangan
      bagi mencapai             kumpulan   Ogos- Sept:           kepada 3
      sasaran yang              sasaran    PMR               kumpulan
      disasarkan                      Sept- Okt:           mengikut
      bagi 60 hari                     SPM               aras
      menjelang                      Sept- Okt:
      peperiksaan                     STPM

 F6   15. Pembentanga   Guru Mata pelajaran  Murid     Sepanjang   Sepanjang tahun  Hasil     Menggalakkan
      n                          tahun              tugasan    murid
      tugasan/projek                                    murid     berinteraksi.
                                                                9
                                             PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009

MATLAMAT 1      :    Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik


STRATEGI 1.3     :    Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang meransang murid menggunakan
               kecerdasan pelbagai berbantukan ICT untuk meningkatkan intelek

FOKUS         :    1.   Menyediakan kemudahan wi-fi di persekitaran sekolah.
               2.   Menyediakan e-perpustakaan.
               3.   Menyediakan bilik-bilik khas mata pelajaran yang dilengkapi kemudahan ICT ( Teknologi Maklumat dan
                   Komunikasi ) .

OBJEKTIF       :    1.   Dapat meningkatkan prasarana ICT di sekolah.
               2.   Dapat meningkatkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
               3.   Murid dapat mengamalkan pembelajaran kendiri.
               4.   Murid dapat menggunakan ICT sebagai sumber pembelajaran.


FOKUS     AKTIVITI       PEGAWAI       SASARAN    TARIKH     TARIKH       KPI      CATATAN
                BERTANGGUNGJAWAB           JANGKAAN   PELAKSANAAN

F3   1. Mewujudkan Bilik                                              Lokasi
    Akses Kendiri Murid                                              strategik
                                                            dan
    1.1 Memastikan     PPD, Pengetua, Guru                                   terkawal
      semua Pengetua   Besar          Pengetua  Sepanjang  Sepanjang Tahun  Bilik Akses     yang boleh
      mendapat                  Penolong  Tahun             Pembelajaran    dipantau
      maklumat                  Kanan                   Kendiri       secara
      kewujudan Bilik               GKMP                    diwujudkan di    praktikal
      Akses                    Guru-guru                 sekolah-sekolah   dan mudah
      Pembelajaran                                                diakses oleh
      Kendiri                                                  murid dan
                                                            dikawal
                                                            melalui
                                                            CCTV
                                                            sekolah.
                                                                   10
                                           PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


FOKUS     AKTIVITI        PEGAWAI     SASARAN    TARIKH    TARIKH       KPI     CATATAN
                BERTANGGUNGJAWAB          JANGKAAN  PELAKSANAAN


    1.2 Menjalin      PPD, Pengetua, Guru  Syarikat-  Sepanjang  Sepanjang Tahun  Bilik Akses
    kerjasama dengan    Besar         syarikat   Tahun             Pembelajaran
    pihak tertentu (stake             korporat                  Kendiri
    holder, NGO) untuk              yang                    digunakan
    mengumpul dana                berkepenti                 sepenuhnya
                           ngan                    dan memberi
                                                 manfaat
                                                 kepada semua
                                                 sekolah dan
                                                 proses P & P

 F3   1.3 Menjalankan ‘in   Pengetua       Guru     Jan- Mac           Semua guru
      house’       Penolong Kanan    Kanan                   diberikan
      training                 Mata                    kursus
      penggunaan                Pelajaran,                 dalaman.
      Bilik Akses                Guru
      Pembelajaran                                     Murid-murid
      Kendiri kepada                                    dimaklumkan.
      semua guru dan
      murid.

F2   1.4 Mewujudkan     PPD          Guru-guru  Sepanjang  Sepanjang tahun  Warga sekolah  Telah dan
      Cyber Space     Pengetua       Murid-    tahun             memanfaatkan  akan
      (LAN – Local Area  Penolong Kanan    murid                   sepenuhnya   dibekalkan
      Network) dan (AP  GKMP                               LAN dan AP   kepada
      – Access Point)   Guru media                            dalam P & P   sekolah-
                                                 (School Cyber  sekolah oleh
    1.5 Memastikan                                      Space)     KPM.
      semua
      sekolah menerima                                           Sumbangan
      kemudahan AP                                             PIBG dan
                                                         agensi lain.
                                                                11
                                         PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


FOKUS     AKTIVITI        PEGAWAI    SASARAN    TARIKH    TARIKH      KPI     CATATAN
                 BERTANGGUNGJAWAB        JANGKAAN   PELAKSANAAN F1   2. Mengoptimumkan    PPD        Guru-guru  Sepanjang  Sepanjang tahun  School Net   Telah
      penggunaan      Pengetua            tahun             dapat      dibekalkan
     kemudahan School    Penolong Kanan                        digunakan    oleh KPM
     Net. Mewajibkan    GKMP                             sepenuhnya   secara
     semua sekolah     Guru Media                          dan menjadi   percuma
     menggunakan      Guru ICT                           budaya     kepada
     kemudahan School
     Net sepenuhnya.
    2.1 Menggerakkan Guru  PPD        Guru-guru  Sepanjang  Sepanjang tahun   sekolah     semua
      Media untuk     Pengetua            tahun                     sekolah.
      menyebarluaskan   Penolong Kanan
      penggunaan School  GKMP
      Net kepada warga   Guru Media
      sekolah.       Guru ICT

    2.2 Menyusun dan
      menjadualkan
      penggunaan School                  Sepanjang  Sepanjang tahun
      Net kepada semua
                                tahun
      warga sekolah.

    2.3 Mengadakan Kursus
      Dalaman Celik IT
      kepada semua
      warga sekolah                    Sepanjang  Sepanjang tahun
                                tahun
    3. Menggalakkan dan   PPD
F3     menyediakan      Pengetua      Semua    Sepanjang  Sepanjang tahun  Menggunaka   Membudaya
     kemudahan       Penolong Kanan   guru mata  tahun             n        kan
     komputer riba     GKMP        pelajaran                 kemudahan    penggunaan
    ( Laptop) kepada semua  Guru Media                          laptop secara  ICT dalam
    guru           Guru ICT                           maksimum    P&P
                                                              12
                                         PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009
FOKUS     AKTIVITI        PEGAWAI    SASARAN    TARIKH    TARIKH     KPI  CATATAN
                 BERTANGGUNGJAWAB        JANGKAAN  PELAKSANAAN


    3.1 Memastikan semua   PPD        Semua    Sepanjang  Sepanjang tahun
      guru mempunyai    Pengetua      guru mata  tahun
      laptop hak kerajaan  Penolong Kanan   pelajaran
      atau personel.    GKMP
                 Guru Media
                 Guru ICT


    3.2 Memantau       PPD        Semua    Sepanjang  Sepanjang tahun
      penggunaan laptop   Pengetua      guru mata  tahun
      oleh guru-guru.    Penolong Kanan   pelajaran
                 GKMP
                 Guru Media
                 Guru ICT


    3.3 Memastikan laptop   PPD        Semua    Sepanjang  Sepanjang tahun
      dapat digunakan    Pengetua      guru mata  tahun
      dalam semua mata   Penolong Kanan   pelajaran
      pelajaran.      GKMP
                 Guru Media
                 Guru ICT


    3.4 Penggunaan laptop
      secara berkesan dan
      memberi manfaat
      kepada warga
      sekolah.
                                                          13
                                         PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009FOKUS     AKTIVITI       PEGAWAI     SASARAN    TARIKH    TARIKH       KPI      CATATAN
               BERTANGGUNGJAWAB         JANGKAAN   PELAKSANAAN

 F2   4. Membina laman
     web P&P semua
     mata pelajaran e-
     learning.

    4.1 JKD mata     PPD         Guru-guru  Sepanjang  Sepanjang tahun
      Pelajaran     Unit ICT             tahun
      mengumpul     JKD Mata Pelajaran
      bahan P & P    Panel Penilai
      mengikut aras.

    4.2 Membentuk               Guru-guru  Sepanjang  Sepanjang tahun  E-Learning    Pautan melalui
      Jawatankuasa                    tahun             disebar luas ke  laman web
      atau Panel                                    sekolah daerah  PPDJB
      Penilai bahan                                  Johor Bahru
      dan penyusunan
      modul MP dalam
      laman web MP.

    4.3 Menyelaraskan             Guru-guru  Sepanjang  Sepanjang tahun
      susun atur                     tahun
      bahan dalam
      laman web PPD
      JB.

    4.4 Memperluaskan             Guru-guru  Sepanjang  Sepanjang tahun
      maklumat                      tahun
      penggunaan e-
      learning kepada
      warga sekolah
      dan daerah
      Johor Bahru
                                                                14
                                         PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


FOKUS     AKTIVITI       PEGAWAI    SASARAN    TARIKH    TARIKH       KPI     CATATAN
                BERTANGGUNGJAWAB        JANGKAAN  PELAKSANAAN    5. Meningkatkan
    kemahiran dikalangan
    guru-guru dalam
    pengurusan dan
    penyelenggaraan ICT

    5. 1 Meningkatkan   PPD        Guru-guru  Sepanjang  Sepanjang tahun  Keberkesanan  Guru pakar
       kebolehan dan   Unit ICT            tahun             dan kecekapan  ICT diminta
       kemahiran guru-  Pengetua                           pengurusan   menjadi
       guru       Penolong Kanan                        ICT sekolah-  pembimbing
       mengurus     GKMP                             sekolah Johor  atau Buddy/
       kemahiran     Guru Media                          Bahru      Support ICT
       ICT.                                      meningkat    untuk PKG.

    5.2 Mengadakan
      kursus
      pengurusan ICT.

    5.3 Memantau dan
      menyelia rekod
      pengurusan
      kemudahan ICT.

    5.4 Membuat laporan
      dua kali setahun
      penggunaan dan
      pengurusan
      kemudahan ICT.
                                                             15
                                           PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


FOKUS     AKTIVITI       PEGAWAI      SASARAN    TARIKH    TARIKH       KPI     CATATAN
                BERTANGGUNGJAWAB          JANGKAAN  PELAKSANAAN


    5.5 Memastikan                                      Guru
      perkongsian ilmu  Pengetua, Guru Besar  Guru-guru  Mac              berkemahiran
       dan maklumat   dan JKD        sekolah                  tinggi dalam
       pengurusan                                     pengurusan
      ICT terkini di                                    ICT
       kalangan guru
       antara sekolah-
       sekolah.

    6.Meningkatkan     PPD, Pengetua, Guru  Kumpulan   Sepanjang  Sepanjang tahun  Penggunaan   Memastikan
     kemahiran      Besar         pengurusan  Tahun             BBM       hanya BBM
     guru dalam                 sekolah                  sistematik   yang sesuai
     pengurusan BBM               Guru media                 mengikut    sahaja
     secara cekap.                Ketua                   prosedur yang  disimpan di
                           panitia                  ditetapkan.   bilik BBM.
    6.1 Membentuk satu
      prosedur kerja
      pengurusan BBM
      untuk kegunaan
      sekolah-sekolah.

    6.2 Mengenal pasti
      prosedur
      pelupusan
      BBM yang tidak
      sesuai
      digunakan.

    6.3 Menyusun atur
      semula BBM
      mengikut
      prosedur kerja
      penggunaan
                                                                16
                                         PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


FOKUS     AKTIVITI        PEGAWAI    SASARAN    TARIKH    TARIKH       KPI    CATATAN
                 BERTANGGUNGJAWAB        JANGKAAN  PELAKSANAAN

       yang ditetapkan
       oleh KPM.

    6.4 Memantau
      penggunaan
      BBM secara
      berkesan dan
      kolektif dalam
      proses P&P.

    7. Mewujudkan
      perkongsian pintar
      ICT dan BBM
      antara sekolah-                                          Zon
      sekolah di PPD JB                                         Kejiranan
                                                       akan
    7.1 Membentuk zon-    PPD        Guru-guru  Sepanjang  Sepanjang Tahun  Perkongsian  ditentukan
      zon kejiranan     Unit ICT            Tahun             pintar     oleh pihak
      sekolah-       Pengetua                           memberi    PPDJB atau
      sekolah daerah    Penolong Kanan                        manfaat    mengikut
      Johor Bahru.     GKMP                             kepada warga  cadangan
                 Guru Media                          sekolah dan  dan
    7.2 Mewujudkan                                    Daerah Johor  kesesuaian
      kerjasama sekolah-                                Bahru     lokasi
      sekolah daerah                                          sekolah
      Johor Bahru melalui
      laman web yang
      disediakan oleh
      PPD JB.
                                                             17
                                          PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


FOKUS     AKTIVITI        PEGAWAI    SASARAN    TARIKH      TARIKH     KPI     CATATAN
                 BERTANGGUNGJAWAB        JANGKAAN     PELAKSANAAN


     7.3 Mengenal pasti
      dan
      mengumpulkan
      guru-guru
      berkebolehan bagi
      membantu
      pelaksanaan
      perkongsian
      pintar.

     7.4 Membestarikan
      perkongsian pintar
      ICT dan BBM di
      semua sekolah
      daerah Johor
      Bahru

     8. Menyediakan
      Rancangan
      Pelajaran Harian
      menggunakan E-
      Rekod                                       Semua guru di  Pemantauan
                                                sekolah-    penggunaan
    8.1 Membentuk      PPD        Guru-guru  Januari     Januari    sekolah PPD   E-Rekod
      Jawatan kuasa    Unit ICT                           JB       melalui LAN.
      Penyediaan      Pengetua                           menggunakan
      Rancangan      Penolong Kanan                        E-Rekod bagi
      Pelajaran Harian   GKMP                             penulisan
      menggunakan E-    Guru Media                          Rancangan
      Rekod.                                       Pelajaran
                                                Harian
    8.2 Mengadakan                     Februari / Mac  Feb / Mac
      Kursus.
                                                               18
                                    PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


FOKUS    AKTIVITI       PEGAWAI    SASARAN   TARIKH    TARIKH       KPI     CATATAN
               BERTANGGUNGJAWAB       JANGKAAN  PELAKSANAAN


    8.3                        Sepanjang  Sepanjang tahun  Semua guru di
     Mengimplementasi-                tahun             sekolah-    Pemantauan
     kan penulisan E-                                sekolah PPD   penggunaan
     Rekod di semua                                 JB       E-Rekod
     sekolah                                    menggunakan   melalui LAN.
                                            E-Rekod bagi
                                            penulisan
                                            Rancangan
                                            Pelajaran
                                            Harian
                                                            19
                                              PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009

MATLAMAT 1 :      Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik

STRATEGI 1.4 :     Melatih kemahiran pembelajaran kendiri bagi melahirkan murid aktif dan bertanggungjawab atas pembelajarannya

Fokus    :     1.   Membugarkan amalan membaca dan pembelajaran sepanjang hayat.
            2.   Mengakses dan menggunakan maklumat.
            3.   Membina bahan pembelajaran dan pembelajaran bagi menggalakkan ‘higher order thinking’.
            4.   Menggalakkan murid berdikari.
            5.   Merancang pembelajaran mengikut gaya pembelajaran kendiri.

OBJEKTIF   :     1.   Dapat meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan awam.
            2.   Dapat mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid.
            3.   Dapat meningkatkan daya tumpuan murid dalam pengajaran dan pembelajaran.


                   PEGAWAI              TARIKH     TARIKH
FOKUS    AKTIVITI                  SASARAN                      KPI     CATATAN
                BERTANGGUNGJAWAB           JANGKAAN    PELAKSANAAN


 F1  1. Program NILAM    PPD (Akademik)      Murid    Sepanjang   Sepanjang tahun  Sekurang-    Laporan
                Pengetua, Guru Besar,        tahun              kurangnya    dilakukan 2
                PKG                                  murid      tahun sekali
                                                   membaca 10
                                                   buku setahun


 F2  2. Kem Mata       PPD (Akademik),     Murid    Jun      Jun        Penglibatan
      Pelajaran      Pengetua, Guru Besar                         1000 pelajar
                                                   bagi setiap
                                                   peperiksaan
                                                   UPSR, PMR
                                                   dan SPM
                                                                   20
                                         PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


                  PEGAWAI           TARIKH      TARIKH
FOKUS    AKTIVITI              SASARAN                    KPI     CATATAN
               BERTANGGUNGJAWAB        JANGKAAN    PELAKSANAAN

 F3   3. Membina Modul   PPD (Akademik)   Guru mata  Januari -           Semua mata    JKD sebagai
      Aras Tinggi    JKD        pelajaran  Jun              pelajaran bagi  urusetia
                                              semua
                                              peringkat
                                              peperiksaan
                                              awam.

 F4   4. Mengadakan kerja  PPD (Akademik)   Murid    April - Julai         Sekurang-    Peningkatan
      projek       JKD                             kurangnya 1   peratus
      berkumpulan/                                  projek bagi   kelulusan
      tugasan                                     setiap      dalam ujian
      berkumpulan                                   kumpulan.    dan
                                                      peperiksaan.

 F4   5. Kaedah tugasan   PPD (Akademik)   Murid    April - Julai         Pelajar     Aktiviti
      eksplorasi     JKD                             menghasilkan   eksplorasi
                                              laporan     dijalankan
                                              daripada     secara
                                              dapatan     individu atau
                                              explorasi    berkumpulan.
                                                              21
                                               PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009

MATLAMAT 1 :    Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik

STRATEGI 1.5 :   Menerapkan unsur-unsur kecerdasan intelek ,kecerdasan emosi, kecerdasan
          kerohanian dan kecerdasan sosial dalam pengajaran dan pembelajaran bagi melengkapkan kemenjadian murid

FOKUS    :   1.     Melatih murid kemahiran sosial, kemahiran komunikasi, kemahiran interpersonal dan intrapersonal.
          2.     Memupuk nilai-nilai emosi yang positif seperti kesabaran, tolak ansur dan ketenangan dalam menghadapi
                cabaran kehidupan seharian.
          3.     Mengukuhkan keyakinan nilai-nilai kerohanian sejajar dengan kepercayaan pegangan agama
                murid.

OBJEKTIF   :   1.     Murid dapat didedahkan kepada pelbagai bentuk komunikasi.
          2.     Murid berpeluang mempelajari sesuatu melalui pengalaman.
          3.     Murid diberi peluang mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam bilik darjah.


                   PEGAWAI              TARIKH     TARIKH
FOKUS    AKTIVITI                   SASARAN                      KPI     CATATAN
                 BERTANGGUNGJAWAB           JANGKAAN   PELAKSANAAN

 F3  1. Khidmat        PPD            Guru mata  Mac - Julai           Seorang murid
      Masyarakat [Sivik   Kumpulan pengurusan    pelajaran                  sekurang-
      dan moral]      sekolah                                kurangnya
                                                    setahun tiga
                                                    kali
 F1  2. Mengadakan      PPD (Akademik)      Guru mata  Sepanjang   Sepanjang tahun  Satu minggu   Bahasa
      pengucapan      Kumpulan Pengurusan    pelajaran  tahun              sekali     Melayu dan
      awam         sekolah                                        Bahasa
                                                            Inggeris
 F1  3. Mengadakan      PPD            Guru mata  Sepanjang   Sepanjang tahun  Setahun satu  Semua
      minggu panitia    Kumpulan Pengurusan    pelajaran  tahun              kali      panitia mata
      mata pelajaran    sekolah                                        pelajaran
 F3  4. Amali solat      PPD            Guru mata  Sepanjang   Sepanjang tahun  Satu minggu   Pelajar
                 Kumpulan Pengurusan    pelajaran  tahun              sekali     beragama
                 sekolah                                        Islam
                                                                    22
                                         PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


                 PEGAWAI            TARIKH    TARIKH
FOKUS     AKTIVITI              SASARAN                     KPI      CATATAN
              BERTANGGUNGJAWAB         JANGKAAN  PELAKSANAAN

 F1   5. Bantu Rakan   PPD          Guru mata  Sepanjang  Sepanjang tahun  Peningkatan     Pelajar
      Sebaya     Kumpulan Pengurusan  pelajaran  tahun             peratus kelulusan  cemerlang
      (BRS)- pelajar  sekolah                             dalam ujian dan   membantu
    sederhana.                                     peperiksaan     pelajar
                                                        sederhana
                                                              23
                                              PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009

MATLAMAT 1 :      Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik

STRATEGI 1.6  :    Mengembangkan potensi pelajar mengikut kecenderungan dan minat murid

FOKUS     :    1. Murid diberikan kebebasan memilih aliran dan mata pelajaran elektif.
            2. Menawarkan lebih banyak mata pelajaran elektif yang merangkumi skop pekerjaan alaf Ke-21.


OBJEKTIF    :    1. Memberi peluang kepada murid-murid mengembangkan potensi diri mereka.
            2. Memberi peluang murid menentukan kerjaya mereka pada masa hadapan.


FOKUS       AKTIVITI       PEGAWAI       SASARAN    TARIKH     TARIKH       KPI     CATATAN
                  BERTANGGUNGJAWAB            JANGKAAN    PELAKSANAAN

F1   1. Menawarkan lebih     PPD            Murid    Januari             70% pelajar   Bagi
      banyak pakej mata    Pengetua                                dapat      memenuhi
      pelajaran elektif                                        memilih     matlamat yang
      pada murid pada                                         pakej yang    ditetapkan
      peringkat sekolah                                        diingini     oleh KPM.
      menengah

F2   2. Menambah bilangan    PPD           Murid-murid  Jan – sept            Bilangan     Bagi
    mata pelajaran MPV     Pengetua         dalam                     subjek elektif  memenuhi
                  Kaunselor        kumpulan                    bertambah    keperluan dan
                               sasar                              kemudahan
                               cemerlang                            yang sedia
                               dan                               ada.
                               menguasai
                                                                       24
                                              PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009

MATLAMAT 1 :     Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik

STRATEGI 1.7 :    Mengurangkan halangan pembelajaran murid melalui pelbagai perkhidmatan sokongan murid

FOKUS     :    1.  Mengoptimumkan perkhidmatan Guru Bimbingan & Kaunseling untuk mengatasi halangan emosi dan sosial
              murid
           2.  Mengamalkan fleksibiliti dalam pengaturan jadual waktu agar dapat memenuhi keperluan masa pengajaran dan
              pembelajaran bagi bagi mata pelajaran tertentu.
           3.  Mengamalkan fleksibiliti dalam susun atur kelas bagi membolehkan kepelbagaian aktiviti pengajaran dan
              pembelajaran dijalankan.
           4.  Memastikan penglibatan semua murid secara menyeluruh dan berterusan dalam aktiviti instruksional.
           5.  Meningkatkan kemahiran ICT.

OBJEKTIF   :    1.  Murid dapat membina keyakinan diri dan emosi yang stabil
           2.  P&P dapat dijalankan dengan berkesan
           3.  Meningkatkan prestasi akademik murid
           4.  Meningkatkan pelbagai kemahiran dalam kalangan murid

FOKUS      AKTIVITI        PEGAWAI       SASARAN     TARIKH    TARIKH       KPI    CATATAN
                  BERTANGGUNGJAWAB            JANGKAAN  PELAKSANAAN

F1   1. Melaksanakan kajian   PPD           Guru      Sepanjang  Sepanjang tahun  Bilangan
      tindakan         Kumpulan Pengurusan   Murid     tahun             program
                  Sekolah                                yang
                  Guru Cemerlang                            dijalankan.
                  Guru Bimbingan dan
                  Kaunseling

    2. Merancang pelbagai    PPD           Guru      Sepanjang  Sepanjang tahun
      Program bersesuaian   Kumpulan Pengurusan   Murid     tahun
      mengikut kategori    Sekolah
      halangan         Guru Cemerlang
     pembelajaran       Guru Bimbingan dan
                  Kaunseling
                                                                    25
                                              PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


FOKUS      AKTIVITI         PEGAWAI      SASARAN     TARIKH    TARIKH       KPI    CATATAN
                  BERTANGGUNGJAWAB           JANGKAAN   PELAKSANAAN
F2   3. Menyusun jadual     PPD          Guru      Awal tahun  Awal tahun    Peratus
     waktu mengikut      PK Pentadbiran    matapelajaran                 pencampaian
     keutamaan         Guru Kanan                              mata
     mata pelajaran kritikal  MataPelajaran                            pelajaran
                                                     kritikal
                                                     meningkat

    4. Pengurusan kelas     PPD          Panitia Mata  Sepanjang  Setiap hari    100% P&P   Cover
     ganti           Kumpulan Pengurusan  pelajaran    tahun             dapat     supervisor
                  Sekolah                               dijalankan.
                  GKMP

    5. KMK Panitia Mata     PPD          Panitia Mata  Sepanjang  2 minggu sekali  Bilangan   Cover
      pelajaran.        Kumpulan Pengurusan  pelajaran    tahun             perjumpaan  supervisor
                  Sekolah                               panitia.
                  GKMP


F3   6. Pengelompokan      PPD          Guru      Sepanjang  Sepanjang tahun  Peningkatan  Guru
      pelajar mengikut     Kumpulan Pengurusan          tahun             pencapaian  menggunakan
      tahap pencapaian     Sekolah                               mata     modul
    murid            Guru Cemerlang                            pelajaran   mengikut aras
                                                            murid.


    7. Aplikasi modul P&P    PPD          Guru      Awal tahun  Sepanjang tahun  Peningkatan  Guru
      mengikut aras      Kumpulan Pengurusan                         pencapaian  menggunakan
                  Sekolah                               mata     modul
                  Guru Cemerlang                            pelajaran   mengikut aras
                                                            murid.
                                                                    26
                                         PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


FOKUS     AKTIVITI        PEGAWAI      SASARAN   TARIKH    TARIKH       KPI     CATATAN
                 BERTANGGUNGJAWAB         JANGKAAN  PELAKSANAAN


F4   8.Mengimplementasikan  PPD          Guru    Sepanjang  Sepanjang tahun  Bilangan    Mengikut
     pelbagai kaedah dan  Kumpulan Pengurusan       tahun             kaedah dan   kesesuaian
     bahan pengajaran &   Sekolah                            bahan      kaedah
     pembelajaran      Guru Cemerlang, JKD                      pengajaran
      yang berkesan.                                    yang
                                                dilaksanakan.

    9. Menetapkan standard  PPD          Guru    Sepanjang  Sepanjang tahun  Bilangan
      minimum hasil kerja  Kumpulan Pengurusan       tahun             hasil kerja
      murid         Sekolah                            murid.
                 Guru Cemerlang, JKD


F5   10. Meningkatkan     PPD          Guru    Sepanjang  Sepanjang tahun  Bilangan
      kemahiran      Kumpulan Pengurusan       tahun             hasil kerja
      ICT dan       Sekolah                            murid.
      penguasaan ilmu   Guru ICT
      murid .


    11. Pemantapan      PPD          Guru    Sepanjang  Sepanjang tahun  Bilangan    Pintar
      program       Kumpulan Pengurusan       tahun             hasil kerja   komputer
      literasi komputer.  Sekolah                            murid.     (ICT Savvy )
                 Guru ICT
                                                                27
                                              PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009

MATLAMAT 1 :     Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik

STRATEGI 1.8 :    Melaksanakan penilaian dan pentaksiran yang dinamik berdasarkan kecerdasan

FOKUS      :  1. Melaksanakan sistem penilaian dan pentaksiran berasaskan sekolah supaya menepati tahap kebolehan murid
             di sekolah berkenaan.
           2. Guru dapat melaksanakan e-pemantauan dalam proses menyelia dan menilai hasil kerja murid-murid
           3. Meningkatkan kualiti penilaian dan pentaksiran.

OBJEKTIF   :    1. Memantapkan pelaksanaan sistem penilaian dan pentaksiran berasaskan sekolah
           2. Memudahkan pemantauan berterusan
           3. Meningkatkan prestasi akademik murid.

FOKUS      AKTIVITI        PEGAWAI      SASARAN    TARIKH      TARIKH      KPI    CATATAN
                  BERTANGGUNGJAWAB          JANGKAAN     PELAKSANAAN
F1   1. Bengkel         PPD P(Kw)       Guru     Jan – Mac            100% guru   Bagi
      pemantapan                                         hadir     meningkatkan
      pentaksiran                                                pengetahuan
      berasaskan                                                dan kemahiran
      sekolah                                                  guru dalam
                                                           PBS

                                                           Bagi
    2. Penilaian berterusan  PPD P(Kw)       Murid     Mac – Julai           100% hasil  meningkatkan
     dalam pengajaran                                       kerja murid  pengetahuan
     dan pembelajaran                                       dinilai dan  dan kemahiran
     menggunakan                                         direkod    guru dalam
     instrumen yang                                               PBS
     bercorak alternatif
     seperti pentaksiran
     prestasi, folio,projek
     dan sebagainya
                                                                   28
                                              PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009


FOKUS     AKTIVITI        PEGAWAI       SASARAN    TARIKH      TARIKH       KPI     CATATAN
                 BERTANGGUNGJAWAB           JANGKAAN    PELAKSANAAN

    3. Menerapkan KBKK    PPD, Pengetua, Guru   Murid    Jan-Julai             100% hasil   Bagi
      dalam pentaksiran   Besar                                  kerja murid  meningkatkan
                 Guru mata pelajaran                           dinilai dan  pengetahuan
                                                     direkod.    dan kemahiran
                                                            guru dalam
                                                            PBS.


F2   4. Membina sistem E-   Unit ICT PPD       Kumpulan   Jan – Julai            100% hasil   Pemantauan
     Pemantauan       PPD P(Kw)        Pengurusan                   kerja murid  dapat
                             Sekolah                    dinilai dan  dijalankan
                                                     direkod    dengan lebih
                                                            cekap.


F3   5. Ujian formatif    PPD           Guru mata  Minimum 2    Sepanjang tahun  Minimum 70%  Meningkatkan
     mengikut aras     Pengetua / Guru Besar  pelajaran  kali setahun.           menguasai   pencapaian
     pencapaian murid.                                       topik yang   murid.
                                                     diuji.

    6. Perealisasian item  PPD           Guru mata  Sepanjang    Sepanjang tahun  Soalan     Soalan
                 Pengetua / Guru Besar,  pelajaran  tahun               mengikut JSI  berkualiti
                 JKD                                          dapat
                                                            dihasilkan.

    7. Peperiksaan setara               Guru mata  Minimum 2    Sepanjang tahun  Gred purata  Rekod
     pertengahan ,dan    PPD           pelajaran  kali setahun.           sekolah dan  pencapaian
     percubaan (Tahun 6,  Pengetua / Guru Besar                          peratus    murid.
     ting 3 dan 5)     Guru Cemerlang                             menguasai
     Peperiksaan Akhir   JKD
     Tahun (Tahun 5, Ting
     2 dan 4)
                                                                    29
                                              PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009

MATLAMAT 1   :  Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik

STRATEGI 1.9  :  Memanfaatkan sepenuhnya kepakaran dan kemudahan dari komuniti setempat dan antarabangsa dalam
          menjayakan kurikulum

FOKUS     :  1. Memperbanyakkan pembelajaran di luar bilik darjah dengan menggunakan kemudahan dan premis komuniti
           di persekitaran sekolah.
          2. Menjalinkan hubungan dengan institusi pendidikan tempatan dan luar negara.

OBJEKTIF    :  1. Murid mendapat pengalaman dalam situasi sebenar.
          2. Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan.

FOKUS     AKTIVITI       PEGAWAI       SASARAN    TARIKH     TARIKH       KPI      CATATAN
                BERTANGGUNGJAWAB           JANGKAAN    PELAKSANAAN

F1   1. Lawatan sambil    PPD           Guru Mata   Sepanjang   Sepanjang tahun  Bilangan     Memberi
      belajar       Pengetua/Guru Besar   Pelajaran   tahun              penyertaan/   pendedahan
                Kumpulan Pengurusan                          bilangan     kepada guru dan
                Sekolah                                program.     pengurusanF2   2. Perkongsian Pintar  PPD           Guru     Sepanjang   Sepanjang tahun  Guru berkongsi  Dapat
                Pengetua/Guru Besar          tahun              sumber      memperbanyakkan
                                                            sumber P&P di
                                                            sekolah.

    3. Pertukaran Murid   JPNJ / PPD       Guru     Sepanjang   Sepanjang tahun  Bilangan     Meningkatkan
     antara Negara     Pengetua/Guru Besar          tahun              penyertaan    kemahiran
                                                            komunikasi

    4. Program jaringan   PPD           Guru     Sepanjang   Sepanjang tahun  Bilangan     Meningkatkan
     sekolah dengan    Pengetua/Guru Besar          tahun              program     kerjasama pintar
     IPTA/IPTS
                                                                      30
                                              PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009MATLAMAT 1 :       Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik

STRATEGI 1.10 :     Memanfaatkan sepenuhnya kepakaran sedia ada.


FOKUS     :     1.  Mengadakan program perkongsian kepakaran antara sekolah dengan bantuan Guru Cemerlang dan Jurulatih
               Utama
             2.  Meningkatkan peranan JKD ,panitia-panitia dan Majlis-Majlis perhubungan(MGB,PKPSM,MPPK)

OBJEKTIF    :     1.  Meningkatkan prestasi akademik.
             2.  Meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum

                       PEGAWAI               TARIKH    TARIKH
FOKUS       AKTIVITI                    SASARAN                     KPI     CATATAN
                    BERTANGGUNGJAWAB            JANGKAAN  PELAKSANAAN
F1   1. Program           PPD           Guru     Sepanjang  Sepanjang tahun  Peningkatan   Meningkatkan
      menangani          Pengetua/Guru Besar          tahun             dalam GPS,    pencapaian
      topik sukar         Guru Cemerlang                            Perfect Score  akademik.
                    Jurulatih utama, JKD                         dan peratus
                                                       menguasai.

    2. Program MAS         PPD           Guru     Sepanjang  Sepanjang tahun  Peningkatan   Mengurangkan
                    Pengetua/Guru Besar          tahun             peratus lulus  kegagalan.
                    Guru Cemerlang
                    Jurulatih utama, JKD

    3. Pemantapan          PPD           Guru     Sepanjang  Sepanjang tahun  Peningkatan   Meningkatkan
      pedagogi           Pengetua/Guru Besar          tahun             pencapaian    kecemerlangan
                    Guru Cemerlang                            pelajar     akademik.
                    Jurulatih utama, JKD

    4. Penyediaan          PPD           Guru     Sepanjang  Sepanjang tahun  Bilangan modul  Koleksi modul
      Modul mengikut        Pengetua/Guru Besar          tahun             bertambah    bertambah.
      aras             Guru Cemerlang
                    Jurulatih utama, JKD
                                                                     31
                                           PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2009
FOKUS      AKTIVITI         PEGAWAI      SASARAN    TARIKH    TARIKH        KPI      CATATAN
                   BERTANGGUNGJAWAB          JANGKAAN  PELAKSANAAN

    5. Bank soalan        PPD          Guru Mata  Sepanjang  Sepanjang tahun  Jumlah soalan   Kualiti soalan
                   Pengetua/Guru Besar  pelajaran  tahun             bertambah.     dapat dikawal
                   Guru Cemerlang
                   Jurulatih utama, JKD
F2   6.Pengendalian        PPD          Guru Mata  Mei dan            Minimum 2 kali   Menentukan
     Peperiksaan        Pengetua/Guru Besar  pelajaran  Ogos-             setahun      pencapaian
     Setara – Peperiksaan                      Oktober.                     murid.
    Pertengahan Tahun dan
    Percubaan (Tahun 6, Ting 3  JKD/PPD        Guru Mata  Jan-             Minimum 2 kali   Memastikan
    dan %) dan Peperiksaan    Pengetua/Guru Besar  pelajaran  Oktober            setahun      soalan
    Akhir Tahun (Tahun 5, Ting                                            berkualiti.
    2 dan 4)
                   JKD/PPD        Guru bukan  Sepanjang           Bilangan      Mengatasi
    7 . Penentuan JSI      Pengetua/Guru Besar  opsyen    tahun             penyertaan guru.  kekurangan
      dan membina                                                  guru mengikut
      item                                                     opsyen.

    8. Kursus Pedagogi
      guru bukan
      opsyen
                                                                    32

								
To top