Şcoala cu clasele I-VIII ,,Mihail Sadoveanu'' by mercy2beans115

VIEWS: 6,486 PAGES: 14

									 Planificare


                         PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

                              Clasa a VII-a A
                             Manual - Editura Humanitas, 1999                       Semestrul I, 2007- 2008
Unitatea  de                          Activităţi    de    Metode         Resurse/mijloace de Evaluare:metode şi Nr      Săpt
învăţare           Conţinuturi         O.R învăţare/Tipuri   de    didactice        învăţământ      mijloace        de         Obs.
                                 lecţie                                            ore
             Cunoaşterea manualului şi a
SCRIITOR.     obiectivelor studiului limbii şi     1.1                           -Curriculum…   -observarea     şi    1      -1h/cerc
 CARTE.                             --comunicare    de -conversaţia        -Manualul…    aprecierea verbală         I    -1h/1
 CITITOR     literaturii române în clasa a VII-a.
         Scriitor. Carte. Cititor            cunoştinţe       -exerciţiul         -volume din lista -lucrul cu fişa în        17 IX.  Decembrie
        Cartea –obiect cultural             -activitate frontală/ -învăţare asistată de    recomandată    clasă
        Editura. Colecţia..Asteriscul.Subsolul      în grup/independentă  cumputer          -fişa de lectură -tema pentru acasă
        de pagină                 2.4             -investigaţia                 -observare dirijată            -ilustrarea
            -îndrumarea lecturii particulare      -formare de priceperi - învăţarea prin      Concurs : cel mai -evaluare orală şi             sugestivă
                                 şi deprinderi     cooperare          reuşit desen   scrisă            1      a
                                                                                         unei
        Cuvânt de Tudor Arghezi
                                                                                         coperte
         - Descifrarea textului          1.2                           Păcurari Otilia-                   - 21
          noţiuni de vocabular (sens       1.3  - exercitii de evaluare -lectură expresivă     Strategii didactice                 IX
           propriu, sens figurat, sinonimie,   1.7  a lecturii făcute de                inovative,
           mijloace de îmbogăţire a          către colegi pe baza -recitare expresivă      Buc.,2003     -observare
           vocabularului, câmpuri lexicale)      unei grile                              sistematică
          topica                                -conversaţia        Text suport    - grila de evaluare a
          forma poeziei – elemente de      3.1-  -discuţii    asupra - brainstormingul     Vol. Cărticica de lecturii
           versificaţie (rimă, ritm, măsură)  3.4  evaluării lecturii   -exerciţiul stilistic   seară de T.Arghezi               1
         - Lectură aprofundată
                              2.1  -exerciţii    de   - activitate frontală/  JeannieL. Steele,&
          autor / eul liric              comunicare orală în    în grup         comp.
          autor/ cititor                contexte formale sau   - învăţarea prin     Lectura şi scrierea
          schema situaţiei de comunicare        informale         cooperare        pentru dezvoltarea
          procedee ale expresivităţii                                   gândirii critice, vol.
          (epitet, metafora, comparaţie,     4.1  -exerciţii de redactare              I, Buc. 2000      -exerciţii    de
          repetiţie, enumeraţie)            nuanţată în raport cu   -Investigaţia                  analiză, de aranjare
          etapele creaţiei poetice           structura şi                    -fişe de lucru     a unor enunţuri în
                              1.3  motivaţiile personale                           cadrul textului   1
          lumea fictivă a poeziei (imagini    1.5                           -Dictionar     de -exerciţii     de
          artistice : vizuale, auditive,     2.2
                                                                                             1
    olfactive)             2.3                           terminologie potică  redactare a unui
- Interpretarea textului         4.2                                      text
   explicaţia titlului                                     - N.Erceanu Şt.M-              1
   caracteristicile creaţiei poetice                              Ilinca,
                                                 Textul literar-teorie -observare
   definiţia creaţiei poetice
                                                 literară aplicată- sistematică         II
                     1.1                           2005                    1  24  -
                     4.2
                        -sistematizare                             -aprecieri verbale    28.IX
  Noţiuni de sintaxă           4.6
                     4.4  -activitate frontală
                        -exerciţii de construire -activitate frontală   - DOOM-2005      -test formativ    1
Fiţa tehnică. Instrumentar           a unor enunţuri
  Cum citim o poezie lirică ?         corecte din punct de -activitate în grup                -lucru cu fişe
  temă de reflecţie:             vedere sintactic                                              Activitate
Creaţia- o invenţie, o descoperire sau     - exerciţii de dispunere -Investigaţia                 -grlă de evaluare a         de
originalitate                  în pagină a diverselor                         unei compuneri           performanţă
                        text                                                    - compunere
                                                                              despre
                        -exerciţii de scriere                                            viitorul
                        îngrijită, lizibilă şi                                           nostru
                        corectă
Vocabularul
                     2.2
  definiţie şi părţi componente     2.5  -comunicare      de  - învăţare   prin             - observarea şi
   (vocabularul fundamental şi     3.2  cunoştinţe         identificare    -fişe de lucru      aprecierea verbală
   masa vocabularului)            -formare de priceperi   - învăţarea  prin -DOOM-2005                   1
  sensul cuvintelor în context         şi deprinderi       cooperare      -Şt.Popescu-       - teste de evaluare
   (sens propriu şi sens figurat)      -învăţarea     prin            Gramatica practică    formativă
Mijloace de îmbogăţire a vocabularului     opoziţie        -conversaţia euristică a limbii române;
Derivarea                 2.2
                        -fixare şi de aplicare a            Ioan şi M Popa-     -observarea
                     2.4
  mijloace de îmbogăţire a           cunoştinţelor      -descoperirea     Gramatica…;       sistematică(4-5
   vocabularului (interne-          -verificare şi evaluare            Mona Coţofan,      elevi)        1
   derivarea, compunerea,                      -algoritmizarea    Caietul elevului V-                III
   schimbarea valorii gramaticale şi                            VII           -teme pentru acasă    1 - 5.X
   externe- împrumutul)                       -problematizare    Luminiţa
  derivarea cu sufixe, cu prefixe şi      -exerciţii de cultivare            Săndulache-       -portofoliul
   derivarea parasintetica          a limbii        -analiza gramaticală Manual       de
  tipuri de sufixe                                      compunere
                                                                                  2
  serii derivative                          -observarea       (modele)
  prefixele neologice şi falsele                   -descoperirea   prin
                                    analogie         - set de exerciţii
   prefixe (prefixoidele)
                     1.3
Compunerea. Schimbarea valorii      2.2
gramaticale               3.2  -exerciţii de comparare         - portofoliul
  definiţia compunerii şi procedee      a sensurilor unor -evaluarea prin itemi
   de compunere (alăturarea,        cuvinte în contexte obiectivi
   subordonarea şi abrevierea)       diferite;
  conversiunea (schimbarea valorii
   gramaticale) : părţii de vorbire                                                      1
   care îşi schimbă valoarea        -activitate în echipe  - ciorchinele
   gramaticală
  familia lexicală
                     4.1
Imprumuturile. Neologismele       1.3
  mijloacele externe de imbogatire   2.2
   a vocabularului          2.5                          -Dicţionar      de
  imprumuturile lexicale si                                  neologisme
   neologice                            -învăţare     prin
                                    identificare
  imprumuturi vechi si noi
                                                fişe de lucru
  neologismele- imprumutate sau                   -conversaţia euristică  - DOOM-2005                    1
   create in interiorul limbii                                Ioan şi M Popa-
  evitarea greselilor in utilizarea                 -descoperirea      Gramatica…;
   neologismelor           1.3                          Mona Coţofan,       -observarea    şi
Pleonasmul. Paronimele          1.4              -algoritmizarea     Caietul elevului V-    aprecierea verbală
  definitia pleonasmului si rolul   3.2
                                                VII
   lui in textele lirice                      -problematizare     -Dicţionar    de    - teste de evaluare
  paronimele : definitie si exemple                              paronime         formativă
Sinonimele. Antonimele                         -analiza gramaticală
                     1.3
  definitia sinonimiei         2.2                          -Dicţionar      de -observarea
                                    -observarea       antonime        sistemică(4-5 elevi)
  tipuri de sinonime (perfecte,    3.2
                     4.1                                                   1
   aproximative, partiale, totale)
                                    -descoperirea   prin               -teme pentru acasă
  serii sinonimice                          analogie
  antonimele- definitie si exemple                                           -portofoliul
Omonimele. Cuvintele polisemantice    1.3                                                   1  IV
  omofonele si omografele       2.1                         -Dicţionar       de
                     2.2
  tipuri de omonime (totale si     2.4
                                    -evaluarea prin itemi cuvinte                         8X
   partiale)             4.1              obiectivi       polisemantice                      - 12 X
                                                                                3
       cuvintele polisemantice-
       definitie si exercitii         1.3
      Unitatile frazeologice
                           2.1               - brainstormingul    Luminiţa                    1
                           2.2                            Săndulache-
       definitie si exemple
                                           - învăţarea     prin Manual       de
       rolul unitatilor frazeologice in                    cooperare        compunere
        asigurarea expresivitatii limbii                                (modele)
       formulele (cliseele
        internationale)           2.2
                           2.3                            -set de exerciţii

      Fonetica                 2.5                            -portofoliul       - observarea şi
        regulile de despartire in silabe   4.3                                        aprecierea verbală
        pronuntarea si scrierea numelor                                                        1
         proprii romanesti si straine                                              - teste de evaluare
        evitarea greselilor de pronuntare                                            formativă
                          3.1-
         provocate de tendintele fonetice  3.4
         ale limbii romane contemporane                                             -observarea
      Fisa de biblioteca si fisa de lectura                                            sistematică(4-5
                                                                    elevi)        1
        proiect individual : organizarea
         lecturii suplimentare
                                                                    -teme pentru acasă
        fisa de lectura : informatii
         despre autor si opera                                                 - portofoliul
      Exerciţii recapitulative                                                   - turul galeriei
      EVALUARE   pentru unitatea 1

      Iapa lui Vodă de Mihail                                                              1
 STRUC-  Sadoveanu                1.7                                                      V
 TURI   Descifrarea textului           2.4  -comunicare      de - lectura explicativă   Vol. Hanu Ancuţei -observare dirijată       15 X –
NARATIVE                          cunoştinţe                     de     Mihail                 19.X
        notiuni de vocabular (formarea    3.1
         unor cuvinte, regionalisme,    3.4             - activitate frontală     Sadoveanu     observarea     şi
         arhaisme, sinonime, omonime,       -formare de priceperi                - album      aprecierea verbală
         expresii)                 şi deprinderi     - activitate în grup      - D.EX.                 1
                                                                 - lucrul cu fişa în
        topica, sonoritatea unor cuvinte   3.2  -activitate frontală    - scaunul autorului            clasă
      gradele de comparatie           3.1
                                                        http://www.ici.ro/
      Lectura aprofundataă(1)          3.3
                              -lectura explicativă    -investigaţia comună   romania/ro/cultur    -observare dirijată
        planul dezvoltat de idei al                      şi reţeaua de discuţii  a/l_sadoveanu.ht     -compunere      1
                                                                                      4
   textului (prezentarea cadrului     - activităţi de grup                 ml           Caracterizarea unui
                                     - joc de rol                   personaj

 actiunii, prezentarea personajelor,  2.1
                    2.4
 istorisirea comisului Ionita,     2.5  -comentariu literar     - conversaţia                  -portofoliul
 revenirea la cadrul initial)     4.2                                                      -  t
  secventele textului, planurile   4.4                - problematizarea    N.Erceanu Şt.M-                     e
    narative                                          Ilinca,                     1    s
  moduri de expunere                          - brainstormingul    Textul literar-teorie                  t
procedeul de inserţie          4.2                            literară aplicată-
                    4.4                -eseul de cinci minute  2005                          d
Lectura aprofundată (2)         4.5                                                        e
  al doilea plan al naraţiunii    2.1
                       -comunicare    de
  etapele naraţiunii            cunoştinţe                                                  e
                       -formare de priceperi                                            v
  ”povestirea în ramă ”           şi deprinderi                                            1  VI a
  procedeele de înlănţuire şi     3.1                            - fişe de lucru                   22 Xe–
         alternanţa       3.4                                                      -
                                                                            26 X
  caracterizarea comisului Ioniţă   4.2  -exerciţii creatoare                 - portofoliul      -aprecierea verbală
Interpretarea textului         4.5                                        - lucrul cu fişa în
                    4.6  –redactarea    unor                           clasă        1
  imaginea hanului : real /
   fabulos                 compuneri                                  -observare dirijată
                       -verificare      şi                                             Activitate
  elemente asemănătoare cu cele
                       evaluare/                                  -portofoliul elevilor         de
   ale basmului (universul fabulos
                       autoevaluare                                                   performanţă
   al povestirii)
                                                                                compunere
  umorul prezent în istorisirea       -activitate indepen                                                caracterizarea
   comisului Ioniţă            tentă                                                1      unui
Fisa tehnică. Instrumentar                                                                   personaj
Cum citim o naraţiune ?

Verbul                                               - fişe de lucru     - observarea şi
  verbele predicative şi                        - învăţare prin                  aprecierea verbală
  nepredicative                            identificare       -planşă cu schema,
                    1.4
  verbele copulative şi auxiliare                    -conversaţia euristică  DOOM-2005     - teste de evaluare
                    2.3
                                     -descoperirea                formativă      1
  conjugarea verbelor         3.2
                    4.3  -recapitulare      şi -algoritmizarea      -Şt.Popescu-
Modurile personale. Timpurile verbale
                       sistematizare       -problematizare      Gramatica practică -observarea
  modul indicativ li timpurile lui                   -analiza gramaticală   a limbii române;  sistematică(4-5
  modul conjunctiv şi timpurile lui     -exerciţii       de                        elevi)
                                                                                    5
  modul condţtional-optativ          identificare        -observarea       Ioan şi M Popa-

  modul imperativ                            -descoperirea prin    Gramatica…;     -teme pentru acasă  1  VII
                     1.4
  persoana şi numarul          2.3
                        -comunicare de noi analogie                   -portofoliul          29 X –
Modurile nepersonale           3.2
                     4.3  cunoştinţe       - învăţarea prin Mona Coţofan,                      2.XI
  modul infinitiv şi funcţiile lui                  cooperare       Caietul elevului V-               1
   sintactice                -activitate                 VII
  modul gerunziu : alcătuire şi        frontală/independen             Luminiţa
   forma negativă, funcţii          tă                      Săndulache-                   1
   sintactice                            -evaluarea prin itemi Manual      de
  modul supin şi funcţiile       1.3  - formare de priceperi obiectivi       compunere
   sintactice specifice        2.2  şi deprinderi                (modele)
  modul participiu : alcătuire şi    2.3                                                1
                     4.3                            -set de exerciţii
   funcţii sintactice
Diatezele verbului
  diateza activă                                         -portofoliul
                                                                       1  VIII
  diateza pasivă şi complementul    2.3
                                                                         5 – 9.
    de agent              3.2
                     4.3                                                  XI
  diateza reflexivă
Verbele active pronominale                                     - fişe de lucru
  funcţii sintactice ale pronumelor                                                   1
   personale / pronumelor reflexive                               -planşă cu schema,
  clasificarea verbelor active     2.3                            DOOM-2005     - observarea şi
   pronominale: obiective, reciproce  4.3                                     aprecierea verbală
   şi posesive                                          -Şt.Popescu-
Verbele personale şi verbele          -comunicare     de               Gramatica practică - teste de evaluare
impersonale                   cunoştinţe                     a limbii române;  formativă      1
                     2.3
  verbele personale              -formare de priceperi
                     4.3
  verbele impersonale cu subiect       şi deprinderi       - învăţare prin    Ioan şi M Popa- -observarea
   gramatical şi cele fără subiect      -exerciţii creatoare    identificare     Gramatica…;     sistematică(4-5
   gramatical                –redactarea    unor  -conversaţia euristică          elevi)
                        compuneri descriptive   -descoperirea     Mona Coţofan,
  verbele unipersonale
                        -verificare      şi  -algoritmizarea    Caietul elevului V- -teme pentru acasă
Verbele personale şi verbele
                        evaluare/         -problematizare    VII                     1
impersonale
                        autoevaluare-       -analiza gramaticală Luminiţa      -portofoliul
  verbele personale           2.3
                        act.indepen                   Săndulache-
                     4.3
  verbele impersonale cu subiect       tentă           -observarea      Manual      de
   gramatical ţi cele fără subiect                   -descoperirea  prin compunere
                                                                             6
           gramatical                              analogie        (modele)


          verbele unipersonale
         Locuţiunea verbală                                                               1  IX
        Comentarea unor secvenţe ale textului  2.5                -evaluarea prin itemi -set de exerciţii
        literar                 4.5                obiectivi                                  12 –16
                            4.6                           -portofoliul                     XI
          titlul operei literare
                                                                     - turul galeriei
          tipuri de titluri
          Cum scriem despre secvenţele                                                         1
            unor opere epice ?
          secvenţa introductivă
           înlănţuirea secvenţelor unei
            opere epice
        Exerciţii recapitulative - verbul +
        naraţiunea                                                                     1

        EVALUARE pentru unitatea 2        Florin scrie un roman de Mircea     1.7
   AUTOR.  Cărtărescu               2.4  - comunicare      de                          - observarea şi
  NARATOR.  Descifrarea textului          3.1  cunoştinţe         - lectura explicativă  - D.EX.         aprecierea verbală 1
  PERSONAJ                      3.4
          secvenţele textului (indicii de
                               - formare de priceperi - activitate frontală                - lucrul cu fişa în
           timp, de spaţiu, personajele)   1.5  şi deprinderi                                clasă
          expresii specifice limbajului    3.3             - activitate în grup
           infantil, argoul          3.4                                        -observare dirijată
          câmpuri lexicale specifice      4.2
                               - activităţi de grup    - scaunul autorului
          crearea atmosferei de sfârşit de                                            -tema pentru      1  X
           ev mediu              4.4  -comentariu literar   -investigaţia comună                portofoliu         19 XI-
        Lectura aprofundată (1)         4.5              şi reţeaua de        N.Erceanu Şt.M-                   23 XI
          povestirile în ramă         4.6              discvuţii          Ilinca,
          romanul haiducesc : acţiunea şi   2.5  -exerciţii      de - învăţarea prin      Textul literar-teorie
           personajele               structurare a unui cooperare            literară aplicată-
                               text în secvenţe - joc de rol            2005
          relaţia dintre personaje
                               distincte în funcţie de                                       1
          caracterizarea personajelor     4.2  tipul   acestuia  ( - conversaţia                    observarea     şi
        Lectura aprofundată (2)         4.4
                               rezumat, caracterizare - brainstormingul                  aprecierea verbală
                            4.5
                                                                                        7
  raporturile dintre autor, narator  2.1  de personaj etc.)     - problematizarea             - lucrul cu fişa în
  şi personaj                                                   clasă
                                     -eseul de cinci minute  - fişe de lucru  -observare dirijată
  naratorii celor trei secvenţe
        delimitate                                              -compunre
                    2.1                            - portofoliul   Caracterizarea unui
  timpurile verbale folosite în    4.4                                     personaj
        aceste secvenţe     4.5
                    4.6                                     -portofoliul    1
Interpretarea textului
  numele personajelor (înrudiri
   onomastice în text)
  interpretarea titlului
  raportul dintre creaţie şi
   realitate
  compunere despre o lume a
   imaginaţiei, o lume virtuală                                                     1

                       -comunicare     de
Substantivul              2.3  cunoştinţe                              - observarea şi
  substantivul – clasificare     1.4  -formare de priceperi                         aprecierea verbală
  genul şi numărul substantivului      şi deprinderi                 - fişe de lucru
                       -exerciţii creatoare  -învăţare asistată de C.D.          - teste de evaluare
  articolul
                       –redactarea    unor cumputer                   formativă      1   XI
  moţiunea şi sufixele moţionale   2.3  compuneri descriptive             -planşă cu schema,                26.XI
Locuţiunea substantivală        1.4
                       -verificare      şi- învăţare prin DOOM-2005           -observarea        –
  definiţie şi sinonime           evaluare/        identificare                 sistematică(4-5      30 XI
  tipuri de locuţiuni şi alcătuire     autoevaluare-      -conversaţia euristică -Şt.Popescu-      elevi)
  funcţii sintactice            act.indepen       -descoperirea     Gramatica practică   -reţeaua de discuţii
Funcţii sintactice ale substantivului  1.2  tentă          -algoritmizarea    a limbii române;    -teme pentru acasă
  cazurile              2.4              -problematizare
                    4.4              -analiza gramaticală Ioan şi M Popa-     -portofoliul      1
  funcţii sintactice
                       -comunicare     de            Gramatica…
Cum povestim
                       cunoştinţe       -observarea                  - turul galeriei
  precizarea participanţilor şi a                  -descoperirea   prin Mona Coţofan,                 1
   circumstanţelor întâmplării       -formare de priceperi analogie         Caietul elevului V-
  relatarea experienţei personale      şi deprinderi                 VII
   (respectarea ordinii                                  Luminiţa
   întâmplărilor)             - activităţi de grup              Săndulache-                  1
  redactarea unei povestiri                     -evaluarea prin itemi Manual      de
                                                                            8
          pornind de la diverse cerinţe       -comentariu literar   obiectivi        compunere

                                                                                 1  XII
                                                        (modele)                       3 XII-
       EVALUARE pentru unitatea 3            -activit                                               7 XII
                                ate în echipe      - lectura explicativă
                                                                 -observarea    şi     1
                             1.4  comunicare     de - activitate frontală   -set de exerciţii aprecierea verbală
FUNCŢIO-   Amintiri din copilărie de Ion       2.3  cunoştinţe                    -portofoliul   - lucrul cu fişa în
 NAREA
 DESCRI-   Creangă                     -formare de priceperi - activitate în grup    Vol. Amintiri din clasă
 ERII ÎN   Descifrarea textului               şi deprinderi                  copilărie de Ion -observare dirijată
NARAŢIU-     noţiuni de vocabular : formarea                   - scaunul autorului    Creangă      -compunere           1
  NE        unor cuvinte (derivare,                      -investigaţia comună   - album D.EX.   -portofoliul
          compunere, schimbarea valorii                   şi reţeaua de discuţii  http://ro.wikiped
          gramaticale), regionalisme,                    - joc de rol       ia.org/wiki/Ion_ Jurnalul de lectură
          sinonime, câmpuri lexicale         -recapitulare    şi              Creang%C4%8                   1
                             1.7  sistematizare                                                  Teze cu
                             2.4                          3l
                             3.1  - fixare, aplicare a                                               subiect unic
       RECAPITULARE                3.4  conoştinţelor     -exerciţii orale – Variante         de               1  XIII   propuse de
Lucrare    -Vocabularul, fonetica, verbul       3.1  dobândite       scrise         subiecte                      1  10 -   M:Ed.C.
scrisă    -Structuri narative            3.2  -activitate frontală/ -activitate frontală-                              14 XII
semestrială  -Autor. Narator. Personaj.         3.3  independentă      independentă                                2       14 decembrie
                                -ex. de sinteză    -activitate frontală-
       TEZĂ cu subiect unic               -de   verificare şi independentă
                             4.4  evaluare
                             4.5
                            4.6
       Lectura aprofundată (1)                                      N.Erceanu Şt.M-                 1  XIV
         firul întâmplărilor                                      Ilinca,                       17 - 21
         indicii de timp şi de spaţiu din                               Textul literar-teorie                XII
          naraţiune              2.1                          literară aplicată-
         caracterizarea personajelor      3.1                          2005
       Lectura aprofundată (2)
                             4.5              - conversaţia                  observarea     şi
                                -exerciţii creatoare  - învăţarea prin                 aprecierea verbală    1
         rolul descrierii în cadrul          -   verificare  şi cooperare                    - lucrul cu fişa în
          naraţiunii şi funcţiile pe care le  2.1  evaluare /                                clasă
          îndeplineşte             4.4
                                autoevaluare-      - problematizarea                -observare dirijată
         elementele descrise şi figurile de   4.5
                                act.indepen                   - fişe de lucru     -compunere
                             4.6
          stil folosite               tentă          -eseul de cinci minute              -portofoliul
        Discutarea tezelor                                       - portofoliul
         cadrul natural/ universul uman/                                            Jurnalul de
                                                                                            9
   obiceiurile satului                                                          1
Interpretarea textului
  pasajele descriptive ale textului
  elemente specifice genului liric şi
   rolul lor în descriere
                                                 - fişe de lucru
  argumentarea opiniilor a doi
                                                 C.D.                          Activotate
   critici literari
                                                           -observarea    şi  1      de
  rolul Învăţăturilor populare                                 -planşă cu schema, aprecierea verbală         pereformanţă
Pronumele                                            DOOM-2005      -teste de evsluare         -–redactarea
Pronumele personal. Pronumele                      - învăţare prin               formativă             unor
reflexive                 2.3              identificare      -Şt.Popescu-                      compuneri
  persoana, numărul şi cazul      3.2  -comunicare     de - învăţare asistată de  Gramatica practică -lucrul cu fişa în     XV   descriptive
                     4.3
  genul şi formele pronumelui      3.1
                        cunoştinţe        cumputer        a limbii române;  clasă         1  7. I-
    personal                 -formare de priceperi -conversaţia euristică             -observare     a    11 I
                     2.4  şi deprinderi      - descoperirea     Ioan şi M Popa- sistematică(4-5
  pronumele personal de politeţe    4.4
    sau de reverenţă             -exerciţii creatoare   - algoritmizarea    Gramatica…;     elevi)
                        –redactarea    unor - problematizare               -teme pentru acasă   1
  funcţii sintactice
                        compuneri descriptive - analiza gramaticală   Mona Coţofan,
  pronumele reflexiv : forme         -verificare      şi             Caietul elevului V- -portofoliul
    accentuate şi neaccentuate        evaluare/        - observarea      VII                    1
  funcţii sintactice ale pronumelui      autoevaluare-      -descoperirea  prin  Luminiţa
    reflexiv                 act.indepen       analogie        Săndulache-
Pronumele şi adjectivul pronominal       tentă                      Manual      de
posesiv                                             compunere
  formele pronumelui posesiv                                  (modele)
  numărul obiectelor posedate şi    2.3
                                    -e valuarea prin itemi                       1
    numărul posesorilor        3.2              obiectivi       -set de exerciţii
  funcţiile sintactice ale       4.3
    pronumelui posesiv         3.1                          -portofoliul
  adjectivul pronominal posesiv-    2.4
    funcţii sintactice         4.4
                                                                      1  XVI
Pronumele si adjectivul pronominal
                                                                        14.I-
demonstrativ
                                                                        18 I
  pronumele demonstrativ: de
    apropiere, de depărtare, de
    identitate şi de diferenţiere                               - fişe de lucru
  funcţii sintactice ale pronumelui   2.3
    demonstrativ            3.2                          -planşă cu schema,
                                                                               10
  adjectivul pronominal         4.3              DOOM-2005
    demonstrativ – funcţii       3.1                                1
    sintactice             2.4              -Şt.Popescu-
Pronumele şi adjectivul pronominal    4.4              Gramatica practică
nehotărât                                a limbii române;
  pronumele nehotărâte : simple şi      - învăţare prin
    compuse                 identificare     Ioan şi M Popa- - observarea şi
                        -conversaţia euristicăGramatica…;     aprecierea verbală
  funcţii sintactice ale pronumelui   2.3  -descoperirea               - teste de evsluare 1
    nehotărât             3.2  -algoritmizarea    Mona Coţofan,    formativă
  adjectivul pronominal nehotărât    4.3
                        -problematizare    Caietul elevului V-
    – funcţii sintactice        3.1
                     2.4  -analiza gramaticală VII         - lucrul cu fişa în
Pronumele şi adjectivul pronominal                  Luminiţa      clasă
negativ                  4.4
                        -observarea      Săndulache-     -observare     a
  pronumele negativ- forme          -descoperirea  prin Manual      de sistematică(4-5
  propoziţia negativă          2.3  analogie       compunere      elevi)
  funcţii sintactice ale pronumelui   3.2             (modele)      -teme pentru acasă
    negativ              4.3
  adjectivul pronominal negativ –    3.1             -set de exerciţii    -portofoliul  1
    funcţii sintactice         2.4  -evaluarea prin itemi
Pronumele şi adjectivul pronominal    4.4  obiectivi       -portofoliul
interogativ
                                                         XVII
  pronumele interogativ – forme
                                                         21.I-
  propoziţia interogativă        2.3  - învăţare prin                          25. I
  funcţii sintactice ale pronumelui   3.2  identificare
    interogativ            4.3
                        -conversaţia euristică                    1
                     3.1
  adjectivul pronominal            -descoperirea
                     2.4
    interogativ – funcţii sintactice     -algoritmizarea
                     4.4
Pronumele şi adjectivul pronominal       -problematizare
relativ                     -analiza gramaticală
  pronumele relativ – forme
  propoziţii subordonate           -observarea                         1
    introduse de pronumele relative     -descoperirea  prin
                        analogie         - fişe de lucru
  funcţii sintactice ale pronumelui   2.3
    relativ              3.2
                     4.3              -planşă cu schema,
  adjectivul pronominal relativ –                   DOOM-2005
                     3.1
    funcţii sintactice            -evaluarea prin itemi                    1
                     2.4
                     4.4  obiectiv       -Şt.Popescu-
Pronumele şi adjectivul pronominal de
                                                             11
         întărire                                             Gramatica practică
           pronumele de întărire        2.3              -învăţare     prin  a limbii române;
                              3.2              identificare
           funcţii sintactice ale        4.3
             adjectivului pronominal de                    -conversaţia euristică  Ioan şi M Popa-
                              3.1              -descoperirea       Gramatica…;     - observarea şi
             întărire             2.4              -algoritmizarea                aprecierea verbală  1
                              4.4              -problematizare      Mona Coţofan,    - teste de evsluare
         Exerciţii aplicative
                                             -analiza gramaticală   Caietul elevului V- formativă
                              1.2
         Numeralul                 2.1  -comunicare     de              VII
                                 cunoştinţe        - observarea                 - lucrul cu fişa în 1
          numeralul cardinal, ordinal,      2.4
                                 -formare de priceperi - brainstormingul       Luminiţa     clasă
           colectiv, fracţionar, adverbial,
                                 şi deprinderi      -descoperirea    prin Săndulache-     -observare     a
           distributiv, multiplicativ-forme,
                                              analogie         Manual      de sistematică(4-5
           valori morfologice
                                 -exerciţii creatoare               compunere      elevi)
          funcţii sintactice ale         2.1
                                              - învăţarea prin (modele)           -teme pentru acasă 1   XVIII
           numeralului             2.4
                                              cooperare                   - turul galeriei     28.I-
         Monologul şi dialogul                                       -set de exerciţii  - portofoliul      1.II
          monologul scris            3.1  –redactarea    unor
  Recapitulare  discuţia în grup (dialogul)          compuneri descriptive -evaluarea prin itemi -portofoliul
  semestrială    elemente specifice fiecărui tip de  2.4  -verificare      şi obiectivi                   - Jurnalul de
           discurs                3.1  evaluare/                               lectură       1
                                 autoevaluare-                   -Portofoliul prof.
         Fişa tehnică. Instrumentar           act.indepen                    cu teste       -M. Coţofan,
         Cum facem o prezentare orală ?         tentă                                 Caietul elevului, V-
                                                                     VII
         EVALUARE pentru unitatea 4        4.2-              -conversaţia       I.Andrău-Elemente             1
                              4.5               exerciţii orale/scrise  de terorie literară -fişe cu itemi
         -Vocabularul, fonetica,             -recapitulare     şi             pentru elevi     obiectivi      1
         -Morfosintaxa –verbul, substantivul       sistematizare      -activitate frontală/
         şi pronumele                               independentă
         -Notiuni de teotie literară           -de   verificare  şi
                                 evaluare
                                                                                     12
13
14

								
To top