Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

P-CMM staat voor 'People Capability Maturity Model'. Het bie by variablepitch343

VIEWS: 36 PAGES: 3

									     1.1.1. P-CMM

P-CMM staat voor ‘People Capability Maturity Model’. Het biedt een organisatie een
andere ‘bril’ om naar de eigen werking te kijken. Het model is een hulpmiddel om die
werking te screenen op basis van een aantal kenmerken van personeelsbeleid. De
resultaten van die screening leiden tot het plaatsen van de organisatie binnen 5
maturiteitsniveaus met betrekking tot competentiebeleid. Het model werd opgesteld
omdat men in de praktijk merkte dat heel wat vernieuwingen die men in een organisatie
wenste in te voeren, na een 2-tal jaren toch mislukte. Een mogelijke oorzaak hiertoe
werd gevonden in het maturiteitsniveau van die organisatie: waar staat men als
organisatie op het moment van de ‘verandering’ en heeft men dan al voldoende basis
gecreëerd voor die verandering? Waar worden de ‘burning platforms’ gelokaliseerd; waar
wordt de nood tot verandering ook écht aangevoeld door de organisatie én diens
medewerkers? Eerst moeten deze duidelijk zijn, voordat een verandering écht blijvend
effect kan hebben…

We focussen ons vooral op de eerste 3 niveaus omdat zich daar de meeste huidige noden
binnen organisaties bevinden. Een algemeen schema van de 5 niveaus met hun
belangrijkste kenmerken bieden we daarna als geheel aan.

  1. Het initiële niveau: er is een ‘administratief’ personeelsbeleid, HR-praktijken
   worden inconsistent uitgevoerd, er zijn eerder rituele praktijken, er is veel verloop
   van getalenteerd personeel, de lijnverantwoordelijken schuiven hun
   verantwoordelijkheid rond personeelsbeleid af naar de HR-afdeling,...
   Kortom: de organisatie ‘werkt’ dus, alles ‘loopt’, maar de basis van de werking
   wordt gehaald uit ‘hoe men het altijd al deed’. Men ervaarde dat dit werkte en
   men blijft het op dezelfde manier uitvoeren. Er wordt niet stil gestaan bij de vraag
   of deze werkwijze de meest efficiënte is, of dit het meeste rendement biedt, of het
   beantwoordt aan de organisatiedoelen, of op de nieuwe vragen van de
   omgeving,… Personeelsleden die wél een nieuwe werkwijze willen uitproberen,
   zullen hiertoe weinig de kans krijgen en zullen de organisatie eerder verlaten. Er
   is dus weinig sprake van een ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. De
   verantwoordelijkheid hiertoe wordt niet opgenomen door de rechtstreeks
   leidinggevende, maar wordt ‘afgeleid’ naar een aparte afdeling die zich hiermee
   moet ‘bezighouden’. Er bestaat ook geen duidelijk gestructureerd en
   overkoepelend HR-beleid.
   Conclusie: op dit niveau wordt vooral de nood ervaren om consistente
   basispraktijken vanuit HR te ontwikkelen. De focus ligt op een gerichte werving,
   evaluatie, ontwikkelingstraject van medewerkers.

  2. Het gemanaged niveau: er zijn onduidelijke doelen/feedback, relevante kennis
   of vaardigheden ontbreken, er is sprake van een zwakke communicatie en eerder
   lage werkmoraal. De aanpak op dit niveau vereist een responsabilisering van de
   lijnverantwoordelijken: de basispraktijken die reeds door HR gerealiseerd worden,
   moeten op dit niveau verder doorgezet worden.
   Kortom: de organisatie heeft wel doelen vooropgesteld, maar zijn niet helder
   gekend door de medewerkers, ze worden hier rond ook niet bevraagd,
   geëvalueerd. Hierdoor gaat de organisatie te weinig na of alle nodige kennis en
   vaardigheden voor een bepaalde functie wel aanwezig zijn bij de medewerkers. De
   directe leidinggevende zou veel meer aangezet moeten worden om deze
   processen bij zijn/haar medewerkers gericht op te volgen. De organisatie
   investeerde reeds in basispraktijken voor gericht personeelsbeleid, maar die
   blijven nog eerder ‘steken’ bij de afdeling HR.
3. Het gedefinieerde niveau: hier zijn wel HR-praktijken, ook bij de
  lijnverantwoordelijken, maar er heerst inconsistentie tussen de verschillende
  diensten/afdelingen. Hier uit zich de behoefte om de HR-praktijken te
  standaardiseren voor de hele organisatie. Er is nood aan een overkoepelend
  systeem voor de hele organisatie, waarbij een duidelijk verband bestaat tussen de
  competenties van de medewerkers en de strategische doelen van de organisatie
  (= helder strategisch competentiebeleid). Kortom vanaf hier kan
  competentiemanagement als aanpak wenselijk zijn. Hier worden voorwaarden
  voor empowerment binnen de organisatie gecreëerd: nl competente
  medewerkers, effectieve (en ook meetbare) processen en een participatieve
  omgeving (cultuur is aanwezig om iets te mogen veranderen, ontwikkelen).

4. Om zo te komen tot het voorspelbare niveau: hier worden operationele
  beslissingen doorgespeeld aan de basis, zodat het hoger niveau zich vooral op
  strategische beleidsvoering kan focussen. Op dit niveau is sprake van zelfsturende
  teams, en teambuildende activiteiten die ook echt effecten zullen opleveren. De
  organisatie en zijn medewerkers zijn op voortdurende verbetering gefocust. De
  medewerkers zelf krijgen heel wat verantwoordelijkheden hiertoe.

5. Het hoogste niveau: het optimale niveau: de organisatie is gericht op
  ‘voortdurende verbetering’. In de organisatie leeft een cultuur van excellentie in
  prestaties. Veranderingsmanagement staat centraal.
  P-CMM
  People Capability Maturity Model
                               Niveau 5
                              Optimaliseren

                         Niveau 4
                       voorspelbaar

                Niveau 3
              gedefinieerd

           Niveau 2
          gemanaged
     Niveau 1
     Niveau 1
     Initieel
     Initieel

   15-11-2008
   15-11-            Personeelsmanagement           1
 P-CMM
 People Capability Maturity Model
       Niveau    Omschrijving            Actieniveau


Level 5:
           Change Management
optimalisering

Level 4:                       Praktijken
           Capability Management
voorspelbaarheid                   van continue verbetering

Level 3:                       Meetbare en empowerde
           Competentiemanagement
Gedefinieerd                     praktijken

Level 2:
           People Management       Competentiegerichte praktijken
Beheerd/gemanaged

Level 1:
           Inconsistent management    Herhaalbare praktijken
Initieel


15-11-2008
15-11-            Personeelsmanagement                1

								
To top