Kinetic energy of neutron (MeV)

Document Sample
Kinetic energy of neutron (MeV) Powered By Docstoc
					         Ð Ö Ø ÓÒ Ó Æ ÙØÖÓÒ ÅÓÒ ØÓÖ Ù× Ò
ËÀº¿º º¼¾
             Ð Ö ØÓÖ Æ ÙØÖÓÒ Ñ
                            ½                  ½                 ½
                 ˺ Ë       Ø    ¸   º ÅÙÒ       Ø      ¸ ʺ Ì Ø×ÙÓ
           ¾                   ¾              ¾            ¾         ¾          ¾
     º ÅÙÖ     ¸  º Å Ø×Ù          Ö    ¸ ú Å ×Ù          ¸ Ì ÃÓ          ¸ ̺ Ë    Ó ¸   º Ç       ¸
       ¾               ¾            ¾               ¾            ¾        ¾         ¾
̺ ÅÙÖ Ø     ¸ Àº Ì×Ù      Ý      ¸ Áº ÁÑ         ¸ ̺ ÀÓ×                º à ØÓ ¸     º   Ù    ¸ ˺ Ç    ÒÓ
                                       ¿               ¿
                         ú À Ø Ò            ¸ ̺ Ï         ×
                   Àº Ë           ¸ ̺ ÆÓÒ         ¸ ̺ Ç        Ò ×
                                   º Á×
                     ½
                         Ù Ù ÍÒ Ú Ö× Øݸ à ×Ù              ¸      ¹    ¼½
   ¾
     ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ×ØÖ   Ð    ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ä         ÓÖ ØÓÖݸ Æ          ÓÝ  ÍÒ Ú Ö× Øݸ Æ           ÓÝ ¸    ¹  ¼½
                 ¿
                   Ê  Æȸ Ç×         ÍÒ Ú Ö× Øݸ Á          Ö    ¸      ¹¼¼

          È Ý×   ×    Ô ÖØÑ Òظ Ì         ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó          ÌÓ ÝÓ¸ ÌÓ ÝÓ¸ ½½¿¹¼¼¿¿

           ÙÐØÝ Ó       Ù    Ø ÓÒ¸     Ù Ù×    Ñ    ÍÒ Ú Ö× Øݸ        Ù Ù×      Ñ ¸    ¼¹½¾


                                      ×ØÖ Ø
Ì   Ø Ø ÓÒ Æ Ò Ý Ó Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ Û × ¬Ö×Ø ÒÚ ×Ø Ø   ÝØ    Ð Ö ØÓÖ Ò ÙØÖÓÒ
  Ñ ØÊ × Ö    ÒØ Ö Ó ÆÙ Ð Ö È Ý× × Ó Ç×  ÍÒ Ú Ö× Øݺ Æ ÙØÖÓÒ× Û   ÛÖ Ñ
 Ý Ä ´Ô¸Òµ  ÒØ Ö Ø ÓÒ× Û Ö ÖÖ  Ø ÒØÓ ÓÒ × Ø Ó Ø ÆÅ Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ¸ Ò
Ø   Ø Ø ÓÒ Æ Ò Ý Ó Ø Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ Û × Ó Ø Ò º Ì      Ø Ø ÓÒ Æ Ò Ý Ó
Ø Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ ØÙÖÒ× ÓÙØ ØÓ ¾¼± Ø   Å Î Ò ¾ ± Ø ½ Å Î Ò ¿¼± Ø
 ¾ ¿Å Î Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ

½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ
    ØÝ Ý Ö× Ú Ô ×× × Ò Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ Û × ÒÚ ÒØ ´Ë ÑÔ×ÓÒ¸½ µº ÆÓÛ Ò ÙØÖÓÒ
ÑÓÒ ØÓÖ× Ö Û ÐÝ Ù× Ò Ó×Ñ Ö Ý ÜÔ Ö Ñ ÒØ׸ ×Ô ÐÐÝ ÓÖ Ó Ø Ò Ò Ø ×Ø Ò Ö
 Ó×Ñ Ö Ý ­Ùܺ Ì     ÙÑÙÐ Ø   Ø ÓÖ ¬ ØÝ Ý Ö× Ö ÒÓÛ Ö Ö    × Ú ÖÝ ÑÔÓÖØ ÒØ
ØÖ ×ÙÖ Ó × Ò º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ý ÒÚÓÐÚ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÛ Ø ×ÓÐ Ö Ø Ú ØÝ Ú Ö × ÓÖ
 ÐÓÒ Ø Ñ ´ ÐÙÛ Ð ¸½ µº Ì     Ø × Ø Ó Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ× Ö ÔÖÓÚ  Ý Ø Ö ÓҹРÒ
´ÈÝÐ ¸½ µ¸ÓÖ Ý Ø     ¹ÊÇÅ ÖÓÑ Ø ÏÓÖÐ    Ø  ÒØ Ö ¾ ´Ï Ø Ò ¸½ µº
  ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø   Ø Ø ÓÒ Æ Ò Ý Ó Ø Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ Û × Ò Ú Ö     ÝØ  ÜÔ Ö ¹
Ñ ÒØ Ò ÓÒÐÝ Ø Û × ×Ø Ñ Ø    Ý × ÑÙÐ Ø ÓÒ ´À ØØÓÒ¸½ ½µº Ê ÒØÐÝ Ò Û ÅÓÒØ  ÖÐÓ
  Ð ÙÐ Ø ÓÒ Û × ÓÒ ´ РѸ½ µº ÁØ Û × ×ÙÖÔÖ × Ò ØÓ ÒÓÛ Ø Ø ÓØ Ö ×ÙÐØ× Ó Ò  Û ÐÐ
   ÓØ Öº ÁÒ Ø × Ô Ô Ö¸ Û ÔÖ × ÒØ Ø   Ø Ø ÓÒ Æ Ò Ý Ó Ø Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ Û
Û ×Ó Ø Ò    ÝØ   Ð Ö ØÓÖ Ñ Ø Ê ÆȺ

¾     ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÈÖÓ                     ÙÖ
  Ï ÜØ Ò     ÓÑ Ö Ò Ò ÙØÖÓÒ× ÒØÓ Ø Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ × Ò ½ º ËÓÑ Ó ÜÔ Ö ¹
Ñ ÒØ Ð Ö ×ÙÐØ× Û Ö ÐÖ Ý Ö ÔÓÖØ ´ÅÙÖ    Ø Ðº¸½  Ë  Ø Ø Ðº¸½ µº Ì Ñ ×ÙÖ ¹
Ñ ÒØ Ó Ø    Ø Ø ÓÒ Æ Ò Ý Ó Ø Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ ×     Æ ÙÐØÝ Ò ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Û Ø
× ÒØ ÐÐ ØÓÖ × Ò ÙØÖÓÒ Ø ØÓÖ× ´ÅÙÖ    Ø Ðº¸½ µº Ë Ò Ø Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ Û × Ñ
 Ý ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ÓÙÒØ Ö ´ ¿ ÓÙÒØ Öµ¸ Ø Û × ÑÔÓ×× Ð ØÓ Ù× Ø Ø Ñ Ó ­ Ø Ø Ò ÕÙ º
Ì × Æ ÙÐØÝ Ò     ÚÓ  Û Ù× Ø    ÙØ Ö ÙÑ Ø Ö Ø¸ ÙØ Ò ÓÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û ÑÙ×Ø
Ù× Ø Ò Ð Ø ÙÑ Ø Ö Øº
         1400
         1200
         1000
    Counts  800
         600
         400
         200
          0
          100     150    200    250   300

            Kinetic energy of neutron (MeV)
  ÙÖ ½ Ò Ö Ý      ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ò ÙØÖÓÒ× ÔÖÓ Ù   Ý Ä ´Ô¸Òµ  Ö  Ø ÓÒ Ø Ò  ÒØ ÔÖÓØÓÒ×
Û Ø ¿¼¼Å κ

  Æ ÙØÖÓÒ× Ö ÔÖÓ Ù    Ý Ä ´Ô¸Òµ Ö Ø ÓÒ׺ ÁÒ × Ò     Ð Ö ØÓÖ ÔÖÓØÓÒ Ø× Ô Ö Ô ¹
 Ö Ð Ò ÙØÖÓÒ Ò Ø Ð Ø ÙÑ ÒÙ Ð Ù׸ Ø Ò ÙØÖÓÒ   Ø  ÝØ    Ö Ü Ò ÔÖÓ ×× Ô×
Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÔÖÓØÓÒ Ò Ö Ýº ÀÓÛ Ú Ö Ò × ÔÖÓØÓÒ× ÓÐÐ Û Ø        ÒØÖ Ð Ò Ð ÓÒ× Ò× Ø
Ð Ø ÙÑ ÒÙ Ð Ù׸ Ò ÙØÖÓÒ× Ö ÔÖÓ Ù Û Ø ÓÙØ Ô Ò Ø Ò Ø Ð Ò Ö Ý Ó ÔÖÓØÓÒ׺ Æ ÙØÖÓÒ×
 Ö ÔÖÓ Ù    Ò Û    Ò Ó Ò Ö Ýº ØÝÔ Ð × Ô Ó Ø      Ò Ö Ý ×Ô ØÖÙÑ Ó Ò ÙØÖÓÒ×
ÔÖÓ Ù    Ý Ø Ä ´Ô¸Òµ Ö Ø ÓÒ × × ÓÛÒ Ò    º ½º Ì ×Ô ØÖÙÑ Û × Ó Ø Ò      ÝØ
̺Ǻ º Ø Ò ÕÙ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐݸ Ù× Ò Ø    ÔÐ ×Ø × ÒØ ÐÐ ØÓÖ׺ Ì Ö Ø Ó ØÛ Ò Ø Ô
 Ö  Ò Ø ×ÐÓÔ Ö × ÓÙØ ½ ½º
  Ì    Ø ØÓÖ ÓÒ× ×Ø× Ó ¾º¿Ñ ¿ ÓÙÒØ Ö Û    Û × ×ÙÖÖÓÙÒ   ÝØ Ð   ÔÐ Ø × Û Ø
Ø   Ò ×× Ñ Ò ÔÓÐÝ Ø ÝÐ Ò Û Ø Ø    Ò ×× º Ѻ Ï Ù×       ÕÙ ÖØ Ö Ó ¹ÆŹ Ó
 Ù Ù× Ñ ÙÒ Ú Ö× ØÝ ÓÖ Ø × ÔÙÖÔÓ× º Ì   Ò Ö Ð Ú Û Ó ÔÖ × ÒØ Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ × × ÓÛÒ
 Ò   º ¾º Ì Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ Û × ÐÓ Ø  Ø ¿Ñ Û Ý ÖÓÑ Ø Ø Ö Ø ´ º¿µº

¿ Ê ×ÙÐØ×
  Ì    Ø Ø ÓÒ Æ Ò Ý Ó Ø Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ × Ö Ù     Ý Ø  ÓÐÐÓÛ Ò Û Ýº Ì
Ö ×ÙÐØ× Ö Ú Ò Ò    º º Ö×ظ Ø   ÓÙÒØ Ò Ö Ø Ó Ø Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ Û × Ú     Ý
Ø Ò ÓÑ Ò Ò ÙØÖÓÒ ­Ùܺ Ì     Ñ ÒØ Ò× ØÝ Ó Ø ÓÖÛ Ö Ö Ø ÓÒ Û × ×Ø Ñ Ø     ÝØ
 ÓÖÑ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö ×ÙÐØ Ø Ø × Ñ    Ñ Ð Ò ´ÅÙÖ ¸½ µº Ì   « Ö ÒØ Ð ÒØ Ò× ØÝ Ø
   ¼  Ö ØØ   ÅË Û × Ò ÖÐÝ ÓÒ×Ø ÒØ Ò Ø   ÒÖ ÝÖ Ò   ØÛ Ò ½¼¼ Ò ¼¼Å Î
 Ò Ø Û × ¾ Ñ »×Ö ´Ì   Ù  Ø Ðº¸½ ¼µº
  ÀÓÛ Ú Ö Ø Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ ÒÒÓØ × Ö Ñ Ò Ø Ø Ò ÒØ Ò Ö Ý Ó Ò ÓÑ Ò Ò ÙØÖÓÒ×
 Ò Û ÑÙ×Ø Ù× Ø    Ñ Ò Ò ÙØÖÓÒ Ò Ö Ý ¸ Ò×Ø   Ó ¬Ü   Ò Ö Ýº Ï ××ÙÑ Ø
 Ò Ö Ý ×Ô ØÖÙÑ ÓÖ Ò ÙØÖÓÒ Ò Ù    Ý Ä ´Ô¸Òµ Ö Ø ÓÒ × Ø  ÙÖÚ ÜÔÖ ×× Ò    º ½º
Ì Û Ø ÓÜ ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ     ÓÖ ÓÖÖ Ø ÓÒ ´ÔÖÓØÓÒ   ÐÖ Ø  Ò Ö Ýµ Ò Ð     ÓÜ
Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ö ÓÖÖ Ø ÓÒ´ Ú Ö   Ò ÙØÖÓÒ Ò Ö Ý µº
        LEAD BLOCK                        NEUTRON BEAM

                      POLYETHYLENE
                      BLOCK

               BP-28 CHALK RIVER NEUTRON COUNTER


   ÙÖ ¾ Ë  Ñ Ø Ú ÛÓ Ø    Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ Û   Û Ù×    ØØ  ÜÔ Ö Ñ Òغ

              63.0m from target


   485mm

               BEAM CENTER
                1430mm
      1108mm
 ÙÖ ¿ ÖÖ Ò Ñ ÒØ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ ´ÒÓØ Ò × Ð µº Æ ÙØÓÖÒ ÑÓÒ ØÓÖ Û × ÐÓ Ø      Ø ¿Ñ
Û Ý ÖÓÑ Ø Ä Ø Ö Øº
               NM64 Detection Efficiency
          0.6
               Hatton(1971)
               1998(Tn beam)
               1998(<Tn>)
          0.4    1998(corrected)
      n(Tn)


          0.2          0.0
             0  100    200    300    400    500
                     Tn[MeV]

  ÙÖ Ì   Ø Ø ÓÒ Æ Ò Ý ´Ú ÖØ    Ð Ü ×µ Ó Ø  Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ × × ÓÛÒ ×  ÙÒ Ø ÓÒ
Ó Ø Ò ÙØÖÓÒ Ò Ö Ýº

  Ì Ó× Ú ÐÙ × Ö ÙÖØ Ö ÑÙÐØ ÔÐ   Ý   ØÓÖ ½º¾¿º Ï Ù× ÓÒÐÝ × Ò Ð  ¿ ÓÙÒØ Ö Ò Ø
  Ñ ÜÔ Ö Ñ Òغ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ò ØÙ Ð Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ¸ Ñ ÒÝ ØÙ × Ö Ù× º Ì ØÙ ÐÓ Ø
 Ø Ø ÓÖÒ Ö Ó Ø ÆÅ Ù×Ù ÐÐÝ ÓÙÒØ× Ð ×× Ó×Ñ Ö Ý׺ Ì Ú ÐÙ ØÙÖÒ× ÓÙØ ½º¾¿ Ø Ñ × Ð ××
Ø ÒØ   ÒØÖ Ð Ø٠׺ Ò ÐÐÝ Û   Ú ÓÖÖ Ø Ø × « غ Ì Ò Ø      Ø Ø ÓÒ Æ Ò Ý Ó
Ø Ò ÙØÖÓÒ ÑÓÒ ØÓÖ × Ó Ø Ò º Ì Ú ÐÙ × Ö Ú Ò Ò       º ÝØ   Ð   Ö Ð ×º
ÒÙÑ Ö   ÓÑ × ¾¼± Ø Ú Ö   Ò ÙØÖÓÒ Ò Ö Ý    Å Î ¸ ¾ ± Ø ½ Å Î ¸ Ò ¿¼±
 Ø ¾ ¿ Å Î Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ

                  Ê ÖÒ ×
  ÐÙÛ Ð ¸ ÀºËº¸ ½ ¸ º ÓÔ Ýº Ê ×º ¸½½ ½º
 РѸ º¸ ½ ¸ ÈÖÓ º ÁËËÁ ÛÓÖ × ÓÔ ´ ÖÒ¸ Å Ö ½ µ ØÓ ÔÙ Ð × º
À ØØÓÒ¸ ºÂº¸ ½ ½¸ ÈÖÓ Ö ×× Ò Ð Ñ ÒØ ÖÝ È ÖØ Ð × Ò Ó×Ñ Ê Ý È Ý× ×¸ÎÓÐ º
ÅÙÖ ¸ º Ø Ðº ¸ ½ ¸ ÆÙ Ð Ö È Ý× ×´ÈÖÓ º ËÙÔÔкµ ¼ ¸¿º
ÈÝÐ ¸ ʺ¸ ½ ¸ ÈÖÓ º ÁËËÁ ÛÓÖ × ÓÔ Ó×Ñ Ê Ý× Ò   ÖØ ´ ÖÒ¸ Å Ö ½ µ
ØÓ ÔÙ Ð × º
Ë   Ø ¸ ˺ Ø Ðº¸ ½ ¸ ÈÖÓ º ¾ Ø Á Ê ´ ÙÖ Ò¸½ µ ½¸ º
Ë ÑÔ×ÓÒ¸ º¸ ½   È Ý× Ê Úº ¿¸½¿ º
Ì   Ù ¸ ̺ƺ Ø Ðº¸ ½ ¼¸ È Ý׺ Ê Úº ½¸ ¾ º
Ï Ø Ò ¸ ̺¸ ½ ¸ ÈÖÓ º ÁËËÁ ÛÓÖ × ÓÔ´ ÖÒ¸ Å Ö ½ µ ØÓ ÔÙ Ð × º