MỤC LỤC1 by blue123

VIEWS: 16 PAGES: 2

									MỤC LỤC

I/ Sự cần thiết phải đầu tư: .................................................................................... 1 1/ Lý do và sự cần thiết lập dự án .............................................................................1 2/ Mục tiêu của dự án ................................................................................................ 1 II/ Thị trường của sản phẩm ..................................................................................1 1/ Quy mô của sản phẩm ........................................................................................... 1 2/ Lơi thê cạnh tranh .................................................................................................2 ̣ ́ 3/ Nơi tiêu thụ ...........................................................................................................3 III/ Phương án tổng thể địa điểm tiến hành dự án ..............................................3 1/ Kiến trúc cửa hàng ................................................................................................ 3 2 / Sản phẩm ..............................................................................................................4 3/ Nhà cung ứng ........................................................................................................4 4/ Khu vực nhà kho ...................................................................................................4 IV/ Vấn đề nhân sự .................................................................................................5 1/ Tổ chức nhân sự- quản lí nhân sự .........................................................................5 2/ Tiền lương .............................................................................................................5 3/ Phương pháp trả lương .......................................................................................... 5 V/ Phân tích tài chính của dự án ...........................................................................5 1/ Hoạch định dòng tiền dựa án ................................................................................5 1.1. Quy mô dự án đầu tư ...................................................................................... 7 1.2. Doanh thu dự kiến qua các năm .....................................................................7 1.3. Chi phí hoạt động dự kiến trong 5 năm ......................................................... 7 1.4. Kế hoạch đặt hàng qua các năm .....................................................................7 1.5. Kế hoạch hàng tồn kho các năm ....................................................................7 1.6. Thanh lý tài sản cuối năm 2014 .....................................................................8 2/ Các chi tiêu đánh giá và lựa chọn dự án ............................................................... 9 3/ Rủi ro của dự án ..................................................................................................11

Phần phụ lục 1. Mã số loại hang. 2. Báo cáo doanh thu theo quí. 3. Báo cáo chi phí hoạt động theo quí 4. Kế hoạch đặt hàng chi tiết cho từng quí. 5. Kế hoạch tồn kho mỗi quí. 6. Giá trị thanh lí tài sản cuối năm 2014.

VII/ Kết luận ..........................................................................................................43


								
To top