Service For Peace Newsletter

Document Sample
Service For Peace Newsletter Powered By Docstoc
					Service For Peace Newsletter
เรื่องเด่นประจาฉบับ  รายงานพิเศษ : โครงการ 40 วัน แห่งสันติภาพ จุดเริ่มต้นแห่งการ สร้างสันิภาพที่ยั่งยืน  ปฏิทินกิจกรรมเซอร์วิส ฟอร์ พีซ  เรื่องเล่าจากอาสาสมัคร

รายงานพิเศษ : โครงการ 40 วันแห่งสันติภาพ จุดเริ่มต้นแห่งการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน
เพราะสันติภาพไม่สามารถสร้างขึ้ นได้ในวันเดียว สมาคมเซอร์วิส ฟอร์ พีซ ประเทศไทย ได้จัดโครงการ 40 วันแห่งสันติภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วม โครงการเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทย โดยถือ โอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2552 เป็นวันเริ่มต้น ทากิจกรรมโครงการนี้ ทั้งนี้ จานวนอาสาสมัครผู้เข้าร่วม โครงการเป็นนักเรียนจานวน 2,000 คน และ คุณครู จานวน 80 คน โครงการ 40 วันแห่งสันติภาพ ส่งเสริมที่จะให้บุคคล ครอบครัว และองค์กรต่างๆ ได้มีการรับรู้และเข้าใจใน เรื่องของปัญหาความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคม ให้สามารถร่วมกันจัดระเบียบสังคมและลดปัญหาความ รุนแรงได้อย่างทั่วถึง โดยเป้าหมายในการจัดโครงการ ภายในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา นี้ ก็ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของสันติภาพ คุณค่าของความเมตตากรุณา ความเห็นอกเห็นใจ และ ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อที่นักเรียนจะ สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคต แต่การทาโครงการ 40 วันแห่งสันติภาพ ณ โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา ก็ไม่ ใช่เรื่องง่าย โดยในช่วง 2- 3 วันแรกของโครงการ พบว่า มีนักเรียน ห้องหนึ่ง ไม่ทราบว่ามีโครงการนี้ เนื่องจาก นักเรียน ยัง
Page 1

ไม่ได้รับสมุดคู่มือการทากิจกรรม แต่เมื่อได้รับสมุด คู่มือดังกล่าวแล้ว นักเรียนกลุ่มนี้ก็เริ่มทากิจกรรมใน โครงการทันที นอกจากนี้ โดยการสนับสนุน และให้ ความร่วมมือในการจัดทาโครงการ 40 วันแห่ง สันติภาพของ ดร.นิวัตน์ น้อยมณี ผู้อานวยการเขตพื้นที่ การศึกษา 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะผู้บริหารและ ครูของ โรงเรียนเ บญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา ทาให้โครงการนี้ ประสบความสาเร็จและเป็นไปอย่าง เรียบร้อย โดยถือเอา วันสันติภาพสากล 21 กันยายน 2552 เป็นวันประกาศความสาเร็จของโครงการ ซึ่งมี การจัดพิธีการหน้าเสาธงและมีการมอบรางวัล ผู้สร้าง สันติภาพให้แก่ตัวแทนนักเรียนและคุณครูด้วย นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการคนหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่า “หลังจากที่ได้ทากิจกรรมในโครงการนี้ ทาให้ควา ม ประพฤติของตัวเองดีขึ้น และหนูก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มากขึ้นกว่าเดิมด้วย” ทุกคนก็สามารถร่วมสร้างสังคมแห่งสันติภาพได้ เพียง แค่เริ่มต้นจากการสร้างสันติภาพภายในตัวเองก่อน แล้วจึงแผ่ขยายสันติภาพนั้นไปสู่ครอบครัว เพื่อนฝูง และทุกคนที่ร่วมสังคมเดียวกับเรา สนใจทาโ ครงการ 40 วันแห่งสันติภาพ สามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://sfpthailand.org

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของเรา โดยการบริจาคเงินเข้าบัญชีในนาม สมาคมเซอร์วิสฟอร์พีซ (ประเทศไทย) ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก บัญชีสะสมทัรพย์ เลขที่บัญชี 180-8-31657-2
***กรุณาส่งสาเนาใบโอนเงินมา ทาง โทรสาร เบอร์ 02-720-3022 หรือส่งไปรษณีย์มายังที่ อยู่ของสมาคมฯ เพื่อการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ต่อไป***

August – October 2009 ● Volume 2, Issue 1 ● Service For Peace Thailand ● Tel.(662) 718-3231

ปฏิทินกิจกรรมเซอร์วิส ฟอร์ พีซ
•วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2552 : การสัมมนาแนวร่วมเพื่อสันติภาพโลก (Global Peace Allies) ณ โรงแรมมิราเคิล โฮมเทล สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ •วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2552 : โครงการเติมรักสานฝันเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 กิจกรรมสร้าง ห้องสมุดให้น้องในชนบท ณ โรงเรียนบ้านหนองยาว ต .ชัยพร อ .บึงกาฬ จ .หนองคาย สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://sfpthailand.org • วันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2552 : ค่ายผู้สร้างสันติภาพนานาชาติ (Global Peacemaker Camp) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ สนใจสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 โดยเสียค่าเข้าร่วมกิจกรรมจานวน $450 (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับไทย-ฟิลิปปินส์) •วันที่ 29 – 31 มกราคม 2553 : โครงการแบ่งปันน้าใจเพื่อเด็กใต้ได้เรียน กิจกรรมสาน สัมพันธ์ใจพี่สู่น้อง ครั้งที่ 3 จะจัดค่ายเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นา ผ่านกิจกรรม การสร้างสันติภาพ ให้แก่น้องๆที่อยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา •มกราคม 2553 : เซอร์วิส ฟอร์ พีซ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ จัด กิจกรรม ค่ายผู้สร้าง สันติภาพนานาชาติ (Global Peacemaker Camp) ณ อ.แม่แจ่ม จ .เชียงใหม่ ติดตามความ คืบหน้าของโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://sfpthailand.org

เรื่องเล่าจากอาสาสมัคร
ในฉบับนี้เป็นความรู้สึกของอาสาสมัครที่ได้รับรางวัลผู้สร้าง สันติภาพ (Peacemaker Award) จากการเข้าร่วมโครงการ 40 วันแห่ง สันติภาพ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา “ขอขอบคุณ ผอ .นิวัตน์ น้อยมณี ผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่ได้แนะนาสมาคมเซอร์วิส ฟอร์ พีซ ให้กับทางโรงเรียน โดยได้จัดโครงการ 40 วันแห่งสันติภาพขึ้นภายใน โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการปลอดความรุนแรงที่ ทางโรงเรียน ได้จัดทาอยู่แล้ว ซึ่งทาให้นักเรียนมีความสนใจในการสร้างสันติภาพ ภายในสังคมมากขึ้น” อาจารย์มณฑา ถนอมสิงห์ รองผู้อานวยการ “รู้สึกขอบคุณและดีใจที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และจะนาประสบการณ์จากการทากิจกรรมครั้ง นี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป” น.ส. สุดารัตน์ เอี่ยม สาอาง Peacemaker ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

“โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ทาให้สังคมเกิดสันติภาพ และ ยัง สามารถนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้ไปพัฒนาชุมชน และ ให้คาแนะนากับผู้อื่นได้ ” ด.ญ. นพวรรณ กุลศิริรัตน์ Peacemaker ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
Page 2 August – October 2009 ● Volume 2, Issue 1 ● Service For Peace Thailand ● Tel.(662) 718-3231

พันธกิจ
เซอร์วิส ฟอร์ พีซ เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหา ผลกาไร โดยดาเนินการสร้างความเรียนรู้ผ่าน กิจกรรมอาสาบาเพ็ญประโยชน์ในโครงการต่างๆ มุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดความร่วมมื อระหว่างกลุ่ม บุคคลที่มีความแตกต่างกันทั้งเชื้อชาติ ศาสนา อายุ และวัฒนธรรม ซึ่งจะทาให้เกิดความ กลมกลืนในสังคม และสร้างความรู้สึกต่อคุณค่า แห่งการบาเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอาสาอย่าง แท้จริง

เซอร์วิส ฟอร์ พีซ ประเทศไทย
เลขที่ 50/7 พนาสินเพลส ถนนรามคาแหง 24/3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ

โครงการของเรา
1.

Communities of Peace

 40 วันแห่งสันติภาพ  กิจกรรมสร้างห้องสมุดให้น้องในชนบท
2. ค่ายผู้สร้างสันติภาพนานาชาติ (Global

อีเมลล์
sfp_thailand@hotmail.com

Peacemaker Camp)
3. โครงการแบ่งปันน้าใจเพื่อเด็กใต้ได้เรียน

วิสยทัศน์ ั
เว็บไซต์
http://sfpthailand.org

Connecting People to Peace Through Service

 เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมไปสู่ สังคมแห่งสันติภาพ  เพื่อสร้างความกลมกลืนภายในสังคม  เพื่อลดการแบ่งชนชั้นและความอยุติธรรมที่ เกิดขึ้นในสังคม  เพื่อลบล้างวงจรแห่งความรุนแรงที่เป็นปัญหา สังคมให้หมดสิ้นไป  เพื่อส่งเสริมให้บุคคลร่วมกันสร้างสันติภาพให้ เกิดขึ้นบนโลก

กิจกรรมสานสัมพันธ์ใจพี่สู่น้อง

เซอร์วิส ฟอร์ พีซ ประเทศไทย

เลขที่ 50/7 พนาสินเพลส ถ.รามคาแหง 24/3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

หมายเลข / No.

Service For Peace Thailand
สมาคมเซอร์วิส ฟอร์ พีซ (ประเทศไทย) Service and Learning with A Global Peace Perspective
รูปถ่าย

ใบสมัครสมาชิก (Membership Application Form)

1. ข้อมูลส่วนตัว : คานาหน้าชื่อ.....................ชื่อ .............................................................. นามสกุล..................................................................................... ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ).................................................................... .................................................................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด .............................................อายุ ..................ปี เชื้อชาติ......................................... าสนา............................................. ศ การศึกษา : กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น........................................... สาเร็จการศึกษาระดับ.................................................. ในสาขาวิชา.................................................................... ................. สถาบันการศึกษา.............................................................................. (สาหรับคนทางาน) สถานที่ทางาน................................................................................. ..........ตาแหน่ง................................................................................... ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................................................................... . .... 2. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อและจัดส่งเอกสาร : เลขที่..........................หมู่ที่..............หมู่บ้าน.....................................................อาคาร/ชั้น/หมายเลขห้อง................................................. ตรอก/ซอย................................................ถนน............................................................ตาบล/แขวง........................................................... อาเภอ/เขต..............................................................จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.................................... โทรศัพท์(บ้าน)..........................................................โทรศัพท์ (มือถือ).......................................โทรสาร................................................ E-mail Address............................................................................... Website : ......................................................................... ........ ....... 3. กิจกรรมที่ท่านสนใจ : อาสาพัฒนาชนบท ศาสนสัมพันธ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ครูอาสา ค่ายเยาวชนอาสานานาชาติ อื่น ๆ..............................................

4. ประวัติการทากิจกรรมและการบาเพ็ญประโยชน์ด้านต่าง ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… “ ข้าพเจ้ายอมรับและสนับสนุนวิสัยทัศน์ หลักการ และพันธกิจ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ และจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างใน การมีชีวิตที่เสียสละ ในการอาสาช่วยเหลือสังคม และจะมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพ สันติสุข ความปรองดองในครอบครัวของตนเอง ในสังคม ที่ตนอาศัยอยู่ ” ลงชื่อ...............................................................้สมัคร ผู วันที่..........................................................

Page 3

August – October 2009 ● Volume 2, Issue 1 ● Service For Peace Thailand ● Tel.(662) 718-3231