InSIghT BuDgeT prOgnOS by undul844

VIEWS: 8 PAGES: 1

									Smar ta SyStem för bättre be Slut.

InSIghT BuDgeT & prOgnOS
Insight Budget & Prognos är verktyget som gör hela budgetarbetet enklare, snabbare och mer exakt. Det tillåter dig att hantera hela det avancerade regelverket för kostnads- och intäktsfördelning, simulering och koncernkonsolidering.
allt arbete med att göra budgetar och skapa prognoser tar mycket tid i anspråk och tär på personalen. Men nu kan det besvärliga och slitsamma jobbet göras en liten aning lättare. Med Insight Budget & prognos blir dessutom siffrorna mer exakta. plus att du får frihet att arbeta mer med siffrorna och enkelt göra simuleringar av typen vad händer om valutakursen förändras eller hur påverkas hela budgeten om den räknas upp eller ned en viss procent. Därutöver får du också kraftfulla verktyg för koncernkonsolidering. Men det kanske allra bästa är att Insight Budget & prognos automatiserar allt jobb med att hämta hela budgetunderlaget. Med Budget & Prognos kAn du:
• upprätta budgetar, prognoser och planer för det kommande året/n/perioden • Arbeta med valuta, pris, volym, antal och procent • sköta valutahantering på olika nivåer i konsolidering • skapa mallar för kopiering med uppräkning, periodisering • Arbeta med koncernkonsolidering av enheter med kommentarer och värden samt för konsolidering. • kopiera budget, utfall och samtliga värden från underlag och andra versioner samt att räkna upp budgeten med valfri faktor • Beräkna enskilda celler t ex arbetsgivaravgifter och antal gånger genomsnittspris • Budget och prognos, genomsnittspris och propagering • skapa ett arbetsflöde och rutiner för godkännande av budgeten • skriva ut samt exportera till excel

Det arbete som tidigare måste göras manuellt görs nu istället automatiskt. Du kontrollerar och styr från vilken avdelning data hämtas och om du vill kan du enkelt lägga ihop siffror från ekonomi, personal, produktion och försäljning. Och det oavsett vilket system ni använder idag eftersom Insight Budget & prognos är helt försystemsoberoende.

InSera aB

hOTellgaTan 5

602 22 nOrrköpIng

Tel 011-10 00 53

Fax 011-18 86 95

InFO@InSera.Se


								
To top