Catalogue Calendars 2009.cdr by byrnetown74

VIEWS: 5 PAGES: 7

									СТЕНЕН 13-ЛИСТОВ КАЛЕНДАР, ПЕРСОНАЛИЗИРАН С ИМЕТО НА
КЛИЕНТА, ЗА КОГОТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН, В ДИЗАЙНА НА ВСЯКА ВИЗИЯ

                             Кат. №     Тяло
- захващане със спирала           голям   PL D07022   488 х 320 мм
- хартия: 200 гр/м2 хром мат        малък    PL E07024   310 x 220 мм
- твърда подложка
                   пирамидка    PL E07023   153 x 120 мм
- индивидуална опаковка
                PDF файл за печат   PDF 07022     -
                                                   001ПРЕДЛОЖЕТЕ
НА ВАШИТЕ
КЛИЕНТИ
ОРИГИНАЛЕН
ПЕРСОНАЛЕН
ПОДАРЪК!

                                                   014
                ЗА ПОРЪЧКА Е ДОСТАТЪЧНО:
                1. Äà èçáåðåòå âèä íà ïåðñîíàëèçèðàíîòî èçäåëèå - ãîëÿì êàëåíäàð,
                ìàëúê êàëåíäàð, ïèðàìèäêà
                2. Äà èçáåðåòå âèçèя за всеки месец
                3. Äà èçïðàòèòå файл със ñïèñúê на èìåíàта [*.doc], [*.xls], [*.txt]
                4. Да изпратите файл на фирмено лого
                                                   027
002  003  004
005  006  007
008  009  010
011  012  013
015  016  017
018  019  020
021  022  023
024  025  026
028  029  030
031  032  033
034  035  036
037  038  039

								
To top