OLAHAN EFLUEN SEKUNDER KILANG KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN KAEDAH

Document Sample
OLAHAN EFLUEN SEKUNDER KILANG KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN KAEDAH Powered By Docstoc
					OLAHAN EFLUEN SEKUNDER KILANG KELAPA SAWIT
MENGGUNAKAN KAEDAH PENGOKSIDAAN FENTON
    AHMAD FIKRIE BIN ABDULLAH
   UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
                                         PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

              Universiti Teknologi Malaysia

                                       ♦
         BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

JUDUL : OLAHAN EFLUEN SEKUNDER KILANG KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN
      KAEDAH PENGOKSIDAAN FENTON


             SESI PENGAJIAN :     2006/2007

 Saya            AHMAD FIKRIE BIN ABDULLAH
                  (HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan
Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat seperti berikut :

1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia.
2 Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan
  pengajian sahaja.
3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara
  institusi pengajian tinggi.
4. **Sila tandakan ( )

                (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau
       SULIT       kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam
                AKTA RAHSIA RASMI 1972)


       TERHAD       (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan
                oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)


    √  TIDAK TERHAD

                                  Disahkan oleh
  (TANDATANGAN PENULIS)                   (TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat Tetap:
D/A ABDULLAH SUKIMIN
KEMENTERIAN KEWANGAN, WISMA KEWANGAN                  DR.AZMI ARIS
88593 KOTA KINABALU, SABAH                       Nama Penyelia

Tarikh : 27 APRIL 2007                       Tarikh : 27 APRIL 2007

CATATAN : *   Potong yang tidak berkenaan.
     **   Jika Tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak
         berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali tempoh tesis ini perlu
         dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD
       ♦  Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara
         penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan,
         atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).
“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan
saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan
  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam”.
Tandatangan     :    ...................................
Nama Penyelia    :    DR. AZMI ARIS
Tarikh        :    27 April 2007
OLAHAN EFLUEN SEKUNDER KILANG KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN
       KAEDAH PENGOKSIDAAN FENTON
        AHMAD FIKRIE BIN ABDULLAH
     Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi
       sebahagian daripada syarat penganugerahan
       Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam
          Fakulti Kejuruteraan Awam
          Universiti Teknologi Malaysia
              APRIL, 2007
TREATMENT OF PALM OIL MILL SECONDARY EFFLUENT USING
          FENTON OXIDATION
       AHMAD FIKRIE BIN ABDULLAH
       A report submitted in partial fulfillment
    of the requirements for the award of the degree of
         Bachelor in Civil Engineering
         Faculty of Civil Engineering
         Universiti Teknologi Malaysia
             APRIL, 2007
                                         iii
 “Saya akui karya ini yang bertajuk Olahan Efluen Sekunder Kilang Kelapa Sawit
Menggunakan Kaedah Pengoksidaan Fenton adalah hasil kerja saya sendiri kecuali
 nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.
   Tandatangan     :   ....................................
   Nama Penulis     :   Ahmad Fikrie Bin Abdullah
   Tarikh        :   27 April 2007
                                      iv
          Kepada Keluarga Yang Jauh Di Mata,
           Kepada Adik-Adik Yang Masih Leka,
          Kepada Rakan-Rakan Yang Suka-Duka,
           Kepada Sesiapa Yang Bersahaja…
tiada apa yang hendak diungkapkan, hanyalah perkataan yang berharga ini hendak
                disampaikan:                TERIMA KASIH
                TERIMA KASIH
                TERIMA KASIH              di atas segala-galanya
            AHMAD FIKRIE ABDULLAH
                20 APRIL
                                        v
                PENGHARGAAN
“Bismillahirrahmanirrahim”
    Syukur Alhamdulillah ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan
rahmat serta keizinanNya, Projek Sarjana Muda ini dapat disiapkan dengan sempurna
dalam tempoh yang ditetapkan.


    Penghargaan istimewa ditujukan khasnya kepada Dr. Azmi Aris selaku
penggerak utama sebagai penyelia yang telah banyak membimbing dan memberi
tunjuk ajar bagi menjayakan projek ini.


    Penghargaan turut ditujukan kepada kakitangan Makmal Alam Sekitar,
Fakulti Kejuruteraan Awam. Antaranya Pn. Ros, En. Ramlee, En. Yusuf and semua
staf makmal yang menjadikan projek ini berjalan lancar di makmal. Tidak dilupakan
juga penghargaan kepada rakan-rakan seperjuangan yang turut serta secara langsung
atau tidak langsung bagi melengkapkan projek ini. Penghargaan khas juga ditujukan
kepada saudara Muhamad Fahmi Shaari yang turut serta membantu menyelesaikan
projek ini


    Segala jasa baik adalah amat dihargai dan akan dikenang hingga ke akhir
hayat. Tanpa bantuan dan tunjuk ajar yang diberikan, sudah tentu projek ini tidak
dapat dilaksanakan dengan sempurna.
                                         vi
                   ABSTRAK
    Pengoksidaan Fenton didapati sangat berguna untuk pelbagai rawatan air sisa.
Reagen Fenton, yang mana melibatkan tindak balas homogenous, adalah satu sistem
berdasarkan kepada penghasilan radikal bebas beroksida yang sangat reaktif,
terutamanya radikal hidroksil. Dalam kajian ini, keberkesanan pengoksidaan Fenton
untuk merawat air sisa kilang kelapa sawit sekunder (POMSE) telah dijalankan. Air
sisa kilang kelapa sawit sekunder tersebut telah diambil daripada sebuah kilang
kelapa sawit yang terletak di Kulai. Faktor-faktor proses pengoksidaan Fenton yang
dipertimbangkan dalam kajian ini terdiri daripada masa pengenapan, masa tindak
eksperimen yang digunakan dalam kajian ini, penyingkiran terbaik dicapai untuk
COD adalah 86.8% dan untuk warna adalah 97.8%. Bagi transparensi pula, peratus
peningkatan terbaik adalah 763%. Keputusan untuk ujian kandungan jumlah ferum
didapati adalah dalam julat 0.51 ke 3.91 mg/L. Nilai P untuk analisis factorial
menandakan pengaruh signifikan masa tindak balas dan pH pemendakan serta kesan
interaksi antara pembolehubah-pembolehubah (masa pengenapan dengan masa
tindak balas dan masa pengenapan dengan pH pemendakan) pada penyingkiran
COD. Oleh kerana tindak balas yang kompleks, hubungan statistik antara masa
pengenapan, masa tindak balas, dan pH pemendakan dengan prestasi pengoksidaan
Fenton tersebut tidak dapat dibina.
                                           vii
                   ABSTRACT
    Fenton oxidation was found to be useful for various treatments of wastewater.
Fenton’s reagent, which involves homogenous reaction, is a system based on the
generation of very reactive oxidizing free radicals, especially hydroxyl radicals. In
this study, the feasibility of Fenton oxidation to treat palm oil mill secondary effluent
(POMSE) was investigated. The POMSE was collected from a palm oil mill located
in Kulai. The factors of Fenton oxidation process that were considered in this study
include sedimentation time, reaction time, and pH of sedimentation. The parameters
determined to assess the performance of the process were chemical oxygen demand
(COD), color, total iron, and transparency. The experiments were conducted using
jar test apparatus and were designed using a response surface methodology (RSM).
Based on the experimental conditions used in this Fenton oxidation study, the best
removal achieved for COD was 86.8% and for color was 97.8%. For transparency,
the best percentage of improvement was 763%. The results for total iron were found
in the range of 0.51 to 3.91 mg/L. The P-value for analysis of factorial indicated the
significant influence of reaction time and pH of sedimentation and interaction effects
between the variables (sedimentation time with reaction time and sedimentation time
with pH of sedimentation) on COD removal. Due to the complexity of the reactions,
the statistical relationship between sedimentation time, reaction time, and pH of
sedimentation with the performance of the Fenton oxidation could not be developed.
                          viii
               KANDUNGAN
BAB   PERKARA              MUKASURAT
    HALAMAN JUDUL             i
    TITLE PAGE              ii
    PENGAKUAN              iii
    DEDIKASI               iv
    PENGHARGAAN              v
    ABSTRAK               vi
    ABSTRACT               vii
    KANDUNGAN              viii
    SENARAI JADUAL            xi
    SENARAI RAJAH            xii
    SENARAI SIMBOL            xiii
    SENARAI LAMPIRAN           xiv
BAB I  PENGENALAN


    1.1 Latar Belakang          1
    1.2 Objektif Kajian          3
    1.3 Skop Kajian            3
                                  ix
BAB II  KAJIAN LITERATUR


     2.1 Pengoksidaan Fenton               4
     2.2 Aplikasi Pengoksidaan Fenton Dalam Olahan    6
       Air Sisa
     2.3 Air Sisa Kilang Kelapa Sawit          7
     2.4 Ciri-ciri Air Sisa Kelapa Sawit         8
     2.5 Teknologi Olahan Air Sisa Kelapa Sawit     11
         2.5.1  Olahan Secara Biologi        12
BAB III  METODOLOGI KAJIAN


     3.1 Pendahuluan                   14
     3.2 Bahan-bahan Kimia                16
         3.4.1  Penyediaan Reagen COD Julat Tinggi  17
     3.3 Peralatan dan Radas               17
     3.4 Analisi Kualiti Air               18
         3.5.2 Ujian COD               19
         3.5.3  Ujian Warna             19
         3.5.4  Ujian Kandungan Jumlah Ferum     20
         3.5.5  Ujian Transparensi          20
     3.5 Rekabentuk Eksperimen              22
     3.6 Proses Pengoksidaan Fenton           22
                         x
BAB IV  KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN


     4.1 Pengenalan          25
     4.2 Ciri-ciri Air Sisa      26
     4.3 Prestasi Keseluruhan     26
     4.4 Kandungan Jumlah Ferum    26
     4.5 Analisis Factorial      30
     4.6 Analisis Response Surface  33
BAB V   KESIMPULAN DAN CADANGAN


     5.1 Kesimpulan          35
     5.2 Cadangan           36
RUJUKAN                  37


LAMPIRAN                  40
Lampiran A-E               40-58
                                   xi
             SENARAI JADUAL
NO.              TAJUK             MUKA
JADUAL                            SURAT


2.1   Ciri – ciri air sisa kilang kelapa sawit        9
2.2   Ciri-ciri POME, POMSE dan piawaian bagi had-     10
     had pelepasan air sisa kilang kelapa sawit yang
     ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar, Malaysia
2.3   Ciri-ciri POME mentah, POMSE, dan sisihan       10
     piawai.
3.1   Senarai bahan-bahan kimia yang digunakan       16
3.2   Keadaan eksperimen (experimental conditions)     23
     bagi tiga pemboleh ubah tak bersandar
3.3   Aturan CCRD untuk tiga faktor yang digunakan     24
     dalam ujikaji ini
4.1   Keadaan eksperimen bagi penyingkiran terbaik     27
     dan peningkatan tertinggi
4.2   Peratus penyingkiran dan peningkatan bagi COD,    28
     warna dan transparensi
4.3   Penentuan piawai untuk keputusan kandungan      29
     jumlah ferum
4.5   Analisis varians untuk peartus penyingkiran COD    34
     dan warna serta peratus peningkatan transparensi
4.6   Nilai R2 dan nilai P untuk Lack-of-Fit bagi setiap  34
     respon
                                xii
            SENARAI RAJAH
 NO.                          MUKA
               TAJUK
RAJAH                          SURAT


    Keluasan kawasan kelapa sawit di Malaysia
 1.1                           2
    (1950-2005) (MPOC, 2006)
 3.1  Carta alir metodologi kajian           15
 3.2  Tanda ‘X’ pada dasar silinder penyukat      21
 3.3  Sebelum ujikaji Fenton              21
 3.4  Selepas ujikaji Fenton              21
 4.1  Carta Pareto untuk peratus penyingkiran COD   30
    Kesan utama (min data) untuk peratus
 4.2                           32
    penyingkiran COD
    Interaksi pemboleubah (min data) bagi peratus
 4.3                           32
    penyingkiran
                                            xiii
                   SIMBOL DAN UNIT
·OH             -    Radikal Hidroksil
POME            -    Air Sisa Kilang Kelapa Sawit (Palm Oil Mill Effluent)
POMSE            -    Air Sisa Kilang Kelapa Sawit Sekunder (Palm Oil Mill
                  Secondary Effluent)
Ag SO            -    Argentum Sulfat
    2      4

AOP             -    Kaedah Pengoksidaan Lanjutan (Advance Oxidation
                  Process)
COD             -    Keperluan Oksigen Kimia (Chemical Oxygen
                  Demand)
   2+
Fe               -  Ion Ferum II
   3+
Fe             -    Ion Ferum III
FeSO .7H O         -    Ferum (II) Sulfat Terhidrat
        4    2

g              -    Gram
HO               -  Hidrogen Peroksida.
  2    2

H SO              -  Asid Sulfurik
  2      4

HgSO              -  Merkuri Sulfat
        4

KCO             -    Kalium Dikromat
  2    2    7

mg/L            -    Miligram Per Liter
    +
Na               -  Ion Natrium
                        +
pH             -    - Log [H ], Ukuran Kealkalian dan Keasidan
                     10
                            xiv
           SENARAI LAMPIRAN
NO. LAMPIRAN        TAJUK        MUKA SURAT


   A     PENGIRAAN LARUTAN STOK       40
        HAD-HAD PARAMETER BAGI       43
   B
        EFFLUEN PIAWAI A DAN PIAWAI B
   C     ANALISIS FACTORIAL         45

   D     ANALISIS RESPONSE SURFACE      51
   E     PERALATAN DAN RADAS UJIKAJI     55
                  BAB I
                PENGENALAN
1.1  Latar Belakang
    Malaysia telah menumpukan kepada peningkatan penghasilan minyak kelapa
sawit dengan penambahan kawasan tanah yang berada dalam pemeliharaan kelapa
sawit sejak peringkat awal perkembangan industri minyak kelapa sawit. Rajah 1.1
menunjukkan keluasan kawasan kelapa sawit di Malaysia dari tahun 1950 hingga ke
tahun 2005.   Oleh kerana keluasan kawasan minyak kelapa menunjukkan
peningkatan yang memberangsangkan, Malaysia telah menjadi negara pengeluar
minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan penghasilan 51% minyak kelapa sawit
dunia dan 62% eksport dunia pada tahun 2005 (Malaysian Palm Oil Council
(MPOC), 2006).   Sebagai pengeluar dan pengeksport minyak kelapa sawit dan
produk minyak kelapa sawit, Malaysia memainkan peranan yang penting dalam
memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap minyak kelapa sawit.
Pengembangan yang pesat dalam industri minyak kelapa sawit di Malaysia
seharusnya sejajar dengan pengembangan kesedaran tentang pemeliharaan alam
sekitar. Walaubagaimanapun, pengembangan industri minyak kelapa sawit di negara
ini telah memberikan kesan yang negatif terhadap alam sekitar dengan masalah
pencemaran yang serius.
                                         2
Rajah 1.1: Keluasan kawasan kelapa sawit di Malaysia (1950-2005). (MPOC, 2006)
    Kuantiti pelepasan air sisa kilang kelapa sawit (POME) yang banyak akan
menyebabkan pencemaran yang teruk kepada alam sekitar terutamanya sungai. Ini
adalah kerana POME yang mentah atau yang dirawat separa mempunyai kandungan
bahan organik tinggi, merujuk kepada keperluan oksigen biokimia (BOD, 3-hari, 30
°C), nilai puratanya kira-kira 25 000 mg/L, keperluan oksigen kimia (COD) adalah
50 000 mg/L, pepejal terampai (SS) lebih kurang 18 000 mg/L, dan kandungan
minyak yang mencapai 6000 mg/L (Ahmad et al., 2005).


    Sebanyak 985,063 tan metrik minyak kelapa sawit dihasilkan pada Mei 2001
dengan sejumlah 1,477,595 m3 air telah digunakan untuk pemprosesan minyak kelapa
sawit. Daripada jumlah penghasilan minyak kelapa sawit tersebut, sejumlah 738,797
m3 telah dilepaskan sebagai air sisa kilang kelapa sawit (POME) (Wong et al., 2002).
Pelepasan POME yang tidak diolah ke dalam sungai bukan sahaja menyebabkan
masalah pencemaran air tetapi boleh memberikan kesan kepada penyebaran penyakit.


    Sebagai satu pendekatan baru, proses pengoksidaan Fenton akan digunakan
untuk melihat keupayaannya sebagai satu olahan lanjutan bagi efluen sekunder
kilang kelapa sawit (POMSE).
                                        3

1.2  Objektif Kajian
    Kajian ini dijalankan dengan objektif seperti berikut:


     i.  Mengkaji kesan masa pengenapan, masa tindak balas, dan pH
       pemendakan terhadap kecekapan proses pengoksidaan Fenton dalam
       olahan efluen sekunder kilang kelapa sawit


    ii.  Membina satu hubungan statistik antara pembolehubah– pemboleubah
       dengan kecekapan proses pengoksidaan Fenton dalam olahan efluen
       sekunder kilang kelapa sawit
1.3  Skop Kajian
    Kajian ini memberi tumpuan kepada kerja eksperimen di Makmal Alam
Sekitar, Fakulti Kejuruteraan Awam. Efluen yang digunakan dalam kajian ini adalah
air sisa kilang kelapa sawit yang telah mengalami proses biologi atau dikenali
sebagai efluen sekunder kilang kelapa sawit (POMSE).      Pendekatan kaedah
eksperimen adalah dengan menggunakan Response Surface Methodology (RSM).
Bagi menentukan keberkesanan proses pengoksidaan Fenton ini, parameter-
parameter yang ditentukan adalah keperluan oksigen kimia (COD), warna,
kandungan jumlah ferum, dan juga transparensi.