Docstoc

Bài31:Các kế hoạch kinh tế ở miền Bắc (1955-1975)

Document Sample
Bài31:Các kế hoạch kinh tế ở miền Bắc (1955-1975) Powered By Docstoc
					www.khoabang.com.vn

LuyÖn thi trªn m¹ng

______________________________________________________
Bài31:Các kế hoạch kinh tế ở miền Bắc (1955-1975).
- Tình hình và nhiệm vụ của cách mạng nước ta từ sau 1954. + Sau hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương thì nước ta tạm thời chia làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau:Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhưng miền Nam thì còn phải tạm thời sống dưới chế độ thực dân kiểu mới Mỹ và bè lũ tay sai. Đó là đặc điểm của tình hình nước ta. + Xúât phát từ tình hình đặc điểm nói trên mà cách mạng nước ta phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chieens lược là: Chiến lược cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng đó có quan hệ mật thiết với nhau không tách rời nhau. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội đồng thời miền Bắc là căn cứ địa cách mạng của cả nước, là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam; còn miền Nam thì có nhiệm vụ trực tiếp chống Mỹ cứu nước để giải phóng miền Nam, đồng thời bảo vệ miền Bắc; miền nam hướng về miền Bắc. + Những nhiệm vụ cách mạng nói trên đã hợp thành nội dung của đường lối cách mạng Việt Nam trong những năm 1954- 1975 đó là đường lối dương cao ngọn cờ kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Đó là một nét độc đáo của cách mạng Việt Nam. - Các kế hoạch kinh tế ở miền Bắc trong thời kỳ hoà bình xây dựng (1955-1965). + Khôi phục kinh tế, hoàn thành cải cách ruộng đất (1955-1957). _ Sau khi hoà bình được lập lại ở miền Bắc nước ta thì nhân dân miền Bắc thực hiện tiếp quản những vùng địch tạm chiếm do địch trao lại trước khi chúng rút quân tập kết vào Nam theo hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương. Ngày 1010-1954 quân và dân ta tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Đến 16-5-1955 những đơn vị cuối cùng của quân đội viễn chinh Pháp rút khỏi Hải Phòng, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. -Hậu quả của cuộc chiến tranh nhiều năm để lại cho miền Bắc nước ta hết sức nặng nề, đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn; ở thời kỳ hậu chiến kẻ thù lại ra sức phá hoại trước khi chúng rút quân tập kết vào Nam, nhất là chúng đã gây ra vụ cưỡng ép đồng bào công giáo di cư vào Nam làm mất an ninh chính trị và trật tự xã hội ở trật tự xã hội ở miền Bắc. Trước tình hình đó Đảng và Nhà nước đã đề ra kế hoạch khôi phục kinh tế, hàn gắn những vết thương chiẽn tranh, ổn định đời sống của nhân dân, đồng thời hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc (1955-1957). -Thực hiện nhiệm vụ nói trên nhân dân miền Bắc đã phát huy tinh thần cần cù lao động sáng tạo nhanh chóng hoàn thành kế hoạch khôi phục kinh tế ổn định đời sống. Năm 1957 miền Bắc đã khôi phục kinh tế ổn định đời sống. Năm 1957 miền Bắc đã khôi phục được 97 xí nghiệp lớn, các ngành thủ công nghiệp truyền thống như dệt vải, làm diêm, làm giấy, thuốc lá, xà phòng cũng đều được phục hồi đi vào sản xuất. Trong những năm 1957 miền Bắc đạt hơn 3 triệu tấn lương thực (so với năm 1939 trước chiến tranh miền Bắc chỉ đạt hơn 2 triệu tấn ). Các ngành giao thông vận tải, thương nghiệp, văn hoá- giáo dục, y tế cũng đều được phục hồi đạt mức trước chiến tranh. - Cùng với việc khôi phục nền kinh tế quốc dân, miền Bắc thực hiện cải cách ruộng đất(trong kháng chiến mới cải cách ruộng đất ở vùng tự do). Trải qua 5 đợt công tác miền Bắc đã hoàn thành thắng lợi cải cách ruộng đất: Tịch thu hơn G.V Phạm Việt Trung - ĐH KHXH - NV

www.khoabang.com.vn

LuyÖn thi trªn m¹ng

______________________________________________________
80 vạn ha ruộng đất của giai cấp địa chủ cùng với 10 vạn trâu bò, hơn hai triệu nông cụ chia cho 9 triệu nông dân miền Bắc thiếu ruộng. Cải cách ruộng đất thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn: Miền Bắc đã xoá bỏ được việc chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, giải phóng nông dân lao động khỏi ách áp bức bóc lột bởi giai cấp đó, thực hiện khẩu hiệu chiến lược “người cày có ruộng” mà đảng đề ra từ 1930. Cải cách ruộng đất được hoàn thành đã góp phần tăng cường củng cố khối liên minh công nông trong giai đoạn cách mạng mới, đồng thời tạo ra những điều kiện thuận lợi để đưa nông dân miền Bắc tiến lên xây dựng nông thôn mới. - Tuy nhiên trong cải cách ruộng đất Đảng và Nhà nước ta cũng mắc một số sai lầm khuyết điểm trong việc quy thành phần địa chủ, phương pháp đấu tranh với địa chủ cũng sai và củng cố tổ chức ở nông thôn. Đảng và Nhà nước đã kịp thời phát hiện những sai lầm và khuyết điểm nói trên, đã tự phê bình rồi đề ra “chính sách sửa sai”. Mặc dù vậy, những sai lầm và khuyết điểm trên đã hạn chế thắng lợi của cách mạng miền Bắc. +Cải tạo và bước đầu phát triển kinh tế (1859-1960). -Mặc dù miền Bắc đã hoàn thành khôi phục kinh tế và cải cách ruộng đất, nhưng nền kinh tế cá thể,nông nghiệp lạc hậu, đời sống của nhân dân miền Bắc chưa thật ổn định vững chắc. Muốn đưa nông dân miền Bắc tiến lên con đường làm ăn ấm no hạnh phúc thì không có con đường nào khác là miền Bắc phải đi vào đoàn kết sản xuất, hợp tác sản xuất, đồng thời bước đầu phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy Đảng và Nhà nước đã đề ra kế hoạch 3 năm cải tạo các thành phần kinh tế không xã hội chủ nghiã, đồng thời phát triển kinh tế, văn hóa. - Thực hiện kế hoạch nói trên ở nông thôn miền Bắc đã diễn ra phong trào hợp tác hoá nông nghiệp rất sôi nổi. Chỉ tính đẽn 1959 đã có 85% gia đình nông dân với 76% diện tích đất đai toàn miền Bắc đi vào hợp tác hoá nông nghiệp.Còn ở thành thị thì công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh cũng được tiến hành bằng phương pháp hoà bình. Năm 1959 đã có 97% gia đình tư sản ở miền Bắc đi vào công tư hợp doanh. Thợ thủ công và những người buôn bán nhỏ cũng đi vào làm ăn hợp tác với 80%. - Cùng với cải tạo, miền Bắc bước đầu phát triển kinh tế - văn hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Năm 1959 miền Bắc đã xây dựng được 1972 xí nghiệp quốc doanh do trung ương quản lý, 500 xí nghiệp quốc doanh do địa phương quản lý.Các ngành thủ công nghiệp cũng được Nhà nước khuyến khích sản xuất phát triển. Trong nông nghiệp phon trào hợp tác xã được củng cố về mặt quản lý, công tác thuỷ lợi ở nông thôn được xây dựng một số tiến bộ khoa học kỹ thuật bước đầu được áp dụng vào chăn nuôi và trồng trọt, vụ mùa 1959 miền Bắc bình quân đạt 24 tạ thóc / 1ha. Các ngành thương nghiệp, giao thông vận tải, văn hoá, giáo dục ,y tế cũng bước đầu được phát triển. Năm học 1958 – 1959 tổng số học sinh phổ thông miền Bắc đã tăng lên 80% so với năm học 1956 -1957. Miền Bắc bước đã có 9 truờng đại học với hàng ngàn sinh viên chuyên khoa. - Những kết quả nói trên tuy chỉ là bước đầu, nhưng có ý nghĩa to lớn. Miền Bắc bước đầu xoá bỏ được quan hệ sản xuất cũ bóc lột, Xây dựng được một số cơ sở sản xuất kinh tế quốc doanh làm nền tảng cho nền kinh tế quốc dân. Những G.V Phạm Việt Trung - ĐH KHXH - NV

www.khoabang.com.vn

LuyÖn thi trªn m¹ng

______________________________________________________
kết quả nói trên đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để miền Bắc tiến lên thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở giai đoạn sau.Tuy nhiên trong công cuộc cảii tạo các thành phần kinh tế không xã hội chủ nghĩa miền Bắc cũng có một số saii lầm, khuyết điểm đó là không thực hiện đúng nguyên tắc hợp tác là “ tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi “, tốc độ đi quá nhanh và quy mô quá lớn, trong khi đó trình độ tổ chức và quản lý lại rất thấp kém dẫn tới tình trạng xuống cấp dần dần. Những sai lầm và khuyết điểm đó đã hạn chế sự phát triển của miền Bắc. + Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965). -Tháng 9-1960 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III được triệu tập, Đại hội đã phân tích đặc điểm của tình hình miền Bắc nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, rồi đề ra đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Đại hội còn thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, nhiệm vụ của kế hoạch này là bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội và từng bước cải thiện đời sống cho nhân dân. - Thực hiện kế hoạch nói trên nhân dân miền Bắc đã dấy lên phong trào thi lao động xã hội chủ nghĩa nhất là phong trào thi đua đạt danh hiệu “ tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa “. Các phong trào thi đua ở miền Bắc là phong trào thi đua Đại Phong trong nông nghiệp, phong trào thi đua Duyên Hải trong công nghiệp, phong trào thi đua thành Công trong ngành thủ công nghiệp, phong trào thi đua Bắc Lý trong giáo dục. - Kết quả cho đến 1964 khi Giôn – xơn bắt đầu đánh phá miền Bắc thì việc thực hiện kế hoạch 5 năm mới làm được 4 năm mặc dù vậy miền Bắc đã được một số kết quả rất đáng phấn khởi: Miền Bắc đã xây dựng được một số ngành công nghiệp nặng, nhiều trung tâm công nghiệp đã ra đời, lực lượng kỹ sư và công nhân kỹ thuật được đào tạo nhanh, lực lượng khoa học kỹ thuật được phát triển, tốc độ bình quân trong công nghiệp là 20%, trong các ngành thủ công nghiệp thì tốc độ phát triển đạt 4,6%. Về nông nghiệp miền Bắc xây dựng được một số nông trường quốc doanh và có phát huy tác dụng; hệ thống thuỷ lợi ở nông thôn được xây dựng bảo đảm tưới và tiêu nước cho hơn 70% diện tích gieo trồng; một số điểm cơ khí nhỏ ở nông thôn đã bắt đầu hoạt động. Năm 1964 miền Bắc đạt hơn 6 triệu tấn lương thực. Các ngành giao thông vận tải, thương nghiệp, văn hoá – giáo dục, y tế cũng đều được phát triển nhanh và lành mạnh. - Ý nghĩa: Những kết quả nói trên đã làm cho miền Bắc đổi thay nhanh chóng từ một xã hội vốn là thuộc địa của bọn đế quốc trước đây lại trải qua nhiều năm chiến tranh tàn phá đã trở thành xã hội của những người lao động (lao động chân tay và lao động trí óc ). Đất nước, xã hội và con người miền Bắc đều đổi mới. Những kết qủa nói trên còn tạo ra những điều kiện thuận lợi về tinh thần và vật chất để miền Bắc tiến lên đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở giai đoạn sau, đồng thời miền Bắc thực hiện nhiệm vụ căn cứ địa cách mạng của cả nước với chế độ chính trị tốt đẹp, với tiềm lực kinh tế và quốc phòng to lớn. -Chuyển hướng xây dựng kinh tế trong thời chiến 1965-1975 +Năm 1965 đế quốc Mỹ ồ ạt đánh phá ra miền Bắc bằng không quân và hải quân lần thứ nhất rất ác liệt. Cả nước có chiến tranh. Đứng trước tình hình đó, Đảng và nhà nước chủ trương xây dựng kinh tế trong thời chiến. Nội dung của G.V Phạm Việt Trung - ĐH KHXH - NV

www.khoabang.com.vn

LuyÖn thi trªn m¹ng

______________________________________________________
chủ trương chuyển hướng là miền Bắc vừa sản xuất vừa chiến đấu. Từ1965 – 1968 thực hiện chủ trương chuyển hướng nói trên, nhân dân miền Bắc sơ tán, phân tán ra khỏi các đô thị và những nơi đông dân để bảo đảm sản xuất thực hiện chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Đến 1968 quân và dân ta ở cả hai miền Nam - Bắc đánh giỏi thắng rất to: miền Nam đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Giôn – xơn; đế quốc Mỹ phải ngừng ném bom miền Bắc vô điều kiện và phải chấp nhận ngồi vào bàn hội nghị ngoại giao để nói chuyện với ta. + Từ 1969 – 1971 nhân dân miền Bắc tranh thủ thời gian ngừng bắn khôi phục chưa làm được bao nhiêu thì Mỹ lại bắn phá miền Bắc lần thứ hai ác liệt hơn. + Trong những năm 1972 – 1973 đế quốc Mỹ đánh phá rất ác liệt, nhất là Mỹ tiến hành cuộc tập kích chiến lược bằng pháo đài B.52 vào Hà Nội, Hải Phòng và những nơi đông dân khác. Nhân dân miền Bắc lại thực hiện chuyển hướng xây dựng kinh tế trong thời chiến lần thứ hai, lại sơ tán, phân tán ra khỏi các đô thị để bảo đảm sản xuất phục vụ chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Đến cuối 1972 quân và dân ta ở cả hai miền Nam - Bắc lại đánh giỏi thắng to, miền Bắc làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không vào những ngày cuối 1972. Bị thua ở cả hai miền Nam – Bắc nước ta, Mỹ phải ký hiệp định Paris sau 5 năm ngoan cố phá hoại hội nghị này ( 27-1-1973). + Trong những năm 1973-1975 miền Bắc được trở lại hoà bình. Nhân dân miền Bắc tranh thủ khôi phục toàn diện nền kinh tế quốc dân, đồng thời tranh thủ chi viện sức người sức của để cùng đồng bào miền Nam tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. -Nhận xét: Qua diễn biến của lịch sử nói trên ta có nhận xét rằng: Trong 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhân dân miền Bắc chỉ được có 8 năm hoà bình xây dựng; thời gian còn lại là chiến tranh và băng bó những vết thương chiến tranh. Vì vậy chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là chủ nghĩa xã hội thời chiến đây là một nét độc đáo của cách mạng nước ta. Trong 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã ở miền Bắc đã có hai loại quy luật cùng nhau tồn tại và vận động, đó là quy luật kinh tế và quy luật chiến tranh, trong đó quy luật chiến tranh là chủ yếu.

G.V Phạm Việt Trung - ĐH KHXH - NV


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:7580
posted:1/8/2010
language:Vietnamese
pages:4
Description: Bài31:Các kế hoạch kinh tế ở miền Bắc (1955-1975).