«ΗΑCCP από το Η έως το P» ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ by variablepitch348

VIEWS: 0 PAGES: 4

									«ΗΑCCP: από το Η έως το P» ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 22000

Δικαίωμα Συμμετοχής: Το συνολικό κόστος συμμετοχής είναι £280 + £42 ΦΠΑ = £322 (€550.17). Το καθαρό κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο για όσους έχουν δικαίωμα επιχορήγησης από την ΑνΑΔ είναι: £120 +£42 ΦΠΑ = £162 (€276.79) για ΜΜΕ και £140 +£42 ΦΠΑ = £182 (€309.38) για ΜΕΓ. Στο πληρωτέο ποσό περιλαμβάνονται ροφήματα, γεύματα, εκπαιδευτικό υλικό, πιστοποιητικό παρακολούθησης και το βιβλίο του εισηγητή: “HACCP: ΑΠΟ ΤΟ Η ΕΩΣ ΤΟ Ρ" . Ημερομηνία Έναρξης: 07/12/2007 Ημερομηνία Λήξης: 08/12/2007 Διάρκεια Κατάρτισης: 16 ώρες. Τόπος Εφαρμογής: Λεμεσός, Ξενοδοχείο Atlantica Bay Ημέρες και Ώρες Εφαρμογής: Παρασκευή 07/12/2007 από τις 08:30 μέχρι τις 18:00 και την Σάββατο 08/12/2007 από τις 08:30 μέχρι τις 18:00 Αριθμός Διαθέσιμων Θέσεων: 25

Σκοπός του Προγράμματος: Είναι πλέον γνωστό ότι όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο χώρο των τροφίμων πρέπει να είναι υπεύθυνες για τα προϊόντα που παράγουν και διακινούν. Έτσι, οφείλουν να εφαρμόζουν, να διατηρούν, να καταγράφουν και να αναθεωρούν μόνιμες διαδικασίες σύμφωνα με τις αρχές του «Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου – HACCP», όπως άλλωστε προβλέπεται από την σχετική Κυπριακή και Κοινοτική Νομοθεσία. Στο πρόγραμμα θα γίνει αναφορά στις γενικές αρχές της ποιότητας και της ασφάλειας καθώς και στα προαπαιτούμενα για την επιτυχή εγκατάσταση και καταγραφή συστήματος HACCP στα πλαίσια του νέου προτύπου για τη διαχείριση της ασφάλειας (ISO22000). Θα γίνει περιγραφή της έννοιας της επικινδυνότητας καθώς και των διαφόρων κινδύνων των τροφίμων, παρουσίαση των αρχών του HACCP κατά Codex Alimentarius, πρακτική

Σελίδα 1 από 4

περιγραφή της υλοποίησης και καταγραφής ενός συστήματος HACCP σε μια εταιρεία τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO22000 και θα παρουσιαστούν περιπτωσιακές μελέτες του κάθε σταδίου του συστήματος HACCP σύμφωνα με τη νέα ορολογία και μεθοδολογία που εισάγεται με το ISO22000. Οι εφαρμογές έχουν επιλεχθεί με τη φιλοσοφία να καλύπτεται όσο το δυνατό μεγαλύτερο φάσμα δημοφιλών εφαρμογών στην Κύπρο. Για κάθε στάδιο εφαρμογής και καταγραφής του προτύπου ISO22000 παρουσιάζεται διαφορετικό τρόφιμο (προϊόν), ώστε το σεμινάριο να έχει το μέγιστο ενδιαφέρον για όλους τους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων, ενώ περιγράφεται και το ευρείας κλίμακας σύστημα HACCP στο Ολυμπιακό Χωριό του Αθήνα 2004. Τέλος, περιγράφονται οι διαδικασίες πιστοποίησης μιας εταιρείας ως προς το νέο πρότυπο ISO 22000 και γίνεται αναφορά στους βασικούς όρους του προτύπου ISO 22000 καθώς και οι κύριοι νόμοι που πρέπει να εφαρμόζουν όλες οι εταιρείες τροφίμων. Στόχοι: Mε την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εργαζόμενοι στον ποιοτικό έλεγχο των βιομηχανιών τροφίμων, στους ελεγκτικούς φορείς και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων τροφίμων θα είναι σε θέση να: 1. καταγράφουν και αξιολογούν με άρτια επιστημονικό τρόπο την επικινδυνότητα των τροφίμων με τα οποία ασχολούνται, 2. εντοπίζουν και καταγράφουν τους χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς κινδύνους που ενέχονται στα τρόφιμα των εταιρειών τους και να σχεδιάζουν δομημένες διαδικασίες αντιμετώπισής τους (π.χ. PRP, OPRP και CCP) όπως ορίζει το ISO22000, 3. καταρτίζουν προγράμματα εκπαίδευσης και σχέδια επιτήρησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου στα οποία έχει καταλήξει η μελέτη HACCP σύμφωνα με το ISO22000 και 4. επαναξιολογούν, επαληθεύουν και καταγράφουν την ορθή λειτουργία του συστήματος HACCP και την εφαρμογή του ISO22000 Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή: Καταγραφείς και επόπτες Δημόσιας Υγείας, εργαζόμενοι σε ελεγκτικούς φορείς δημοτικών αρχών, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εσωτερικοί ελεγκτές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, καταγραφείς και υπεύθυνοι ποιότητας HACCP, καταγραφείς και στελέχη επιχειρήσεων μαζικής εστίασης (chefs, Food and Beverage Managers), στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία και έλεγχο τροφίμων, εκπαιδευτές, υπεύθυνοι προώθησης εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, συσκευών, κατασκευών και ειδών καθαρισμού σχετικά με HACCP. Μέθοδοι Κατάρτισης: Ανάλυση των θεμάτων, Παρουσίαση παραδειγμάτων, Ομαδικές ασκήσεις, Περιπτωσιακές μελέτες. Εκπαιδευτικά Μέσα/Εξοπλισμός: Laptop με LCD Projector, Flip Chart, Σημειώσεις, Βιβλίο του εισηγητή «ΗΑCCP: από το Η έως το P» Σύστημα Τήρησης Στοιχείων: Παρουσιολόγιο Σύστημα Αξιολόγησης: Αξιολόγηση στο τέλος του σεμιναρίου από τις ασκήσεις και τις περιπτωσιακές μελέτες. Περιγραφή και Στοιχεία Προτεινόμενου Εκπαιδευτή: Γιάννης Ζαμπετάκης (Χημικός, PhD Food Science), Λέκτορας Χημείας Τροφίμων στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου της Αθήνας και Lead Auditor της ΕQA Hellas σε συστήματα ποιότητας και ασφάλειας. Πιστοποίηση της Κατάρτισης: Απονομή Πιστοποιητικού Επιτυχούς Κατάρτισης Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Σελίδα 2 από 4

«ΗΑCCP: από το Η έως το P» ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 22000 ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ : 07/12/2007
Ανάλυση Περιεχομένου
Ώρες εφαρμογής Από Μέχρι Διάρκεια ώρες:λεπτά Εκπ/τής

Γενικές αναφορές και στοιχεία Προτύπου • Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων • Τι είναι το HACCP (σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας) και τι είναι το ISO22000 (πρότυπο πιστοποίησης) • Απαιτούμενες καταγραφές • Νομική υποχρέωση για HACCP, Oρολογία του ISO22000 • Τι είναι και τι δεν είναι τρόφιμο

8:30

10:30

2:00

Γ.Ζαμπετάκης

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:30

10:45

0:15

Ανάλυση προτύπου • Κίνδυνοι • Ανάλυση Επικινδυνότητας Καταγραφή διαδικασιών

10:45

12:45

2:00

Γ.Ζαμπετάκης

ΓΕΥΜΑ

12:45

13:45

1:00

Πρακτική εξάσκηση • Περιπτωσιακή μελέτη για κινδύνους σε εταιρεία catering Με στόχο την καλύτερη κατάρτίση των εκπαιδευομένων και την ανάπτυξη των δικών τους προγραμμάτων σύμφωνα με το ISO22000 δίνονται πραγματικά παραδείγματα, πίνακες, διαγράμματα καθώς και δομημένες, καταγραμμένες διαδικασίες για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει μια εταιρεία catering.

13:45

15:45

2:00

Γ.Ζαμπετάκης

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Πρακτική εξάσκηση • Περιπτωσιακή μελέτη για ανάλυση επικινδυνότητας σε μονάδα επεξεργασίας κρέατος Με στόχο την καλύτερη κατάρτίση των εκπαιδευομένων και την ανάπτυξη των δικών τους προγραμμάτων σύμφωνα με το ISO22000 δίνονται πραγματικά παραδείγματα, πίνακες, διαγράμματα, δομημένες, καταγραμμένες διαδικασίες καθώς και αναλύσεις επικινδυνότητας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει μια μονάδα επεξεργασίας κρέατος.

15:45

16:00

0:15

16:00

18:00

2:00

Γ.Ζαμπετάκης

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ: 08/12/2007 Σελίδα 3 από 4

Ανάλυση Περιεχομένου

Ώρες εφαρμογής Από Μέχρι

Διάρκεια ώρες:λεπτά

Εκπ/τής

Κρίσιμα σημεία • Προσδιορισμός CCP • Επαλήθευση του HACCP – Ορθή τήρηση του ISO22000 Καταγραφή κρίσιμων σημείων

8:30

10:30

2:00

Γ.Ζαμπετάκης

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:30

10:45

0:15

• Ιχνηλασία, καταγραφή, τεκμηρίωση • ISO22000 και διαδικασία πιστοποίησης: μεθοδολογία εσωτερικής επιθεώρησης (επιθεώρηση 1ου μέρους) και επιθεώρησης από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης (επιθεώρηση 3ου μέρους)

10:45

12:45

2:00

Γ.Ζαμπετάκης

ΓΕΥΜΑ

12:45

13:45

1:00

Πρακτική εξάσκηση • HACCP και ISO22000 σε μονάδα catering, Εστιατόριο, Ξενοδοχειακή μονάδα, Κρεαταγορά, Φούρνο, Ζαχαροπλαστείο. Με στόχο την καλύτερη κατάρτίση των εκπαιδευομένων και την ανάπτυξη των δικών τους προγραμμάτων σύμφωνα με το ISO22000 δίνονται πραγματικά παραδείγματα, πίνακες, διαγράμματα, δομημένες, καταγραμμένες διαδικασίες, αναλύσεις επικινδυνότητας καθώς και ιχνηλασίας για τις πιο πάνω κατηγορίες.

13:45

15:45

2:00

Γ.Ζαμπετάκης

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Πρακτική εξάσκηση • HACCP και ISO22000 σε ελαιοτριβείο, Οινοβιομηχανία, Αλλαντοποιείο. Με στόχο την καλύτερη κατάρτίση των εκπαιδευομένων και την ανάπτυξη των δικών τους προγραμμάτων σύμφωνα με το ISO22000 δίνονται πραγματικά παραδείγματα, πίνακες, διαγράμματα, δομημένες, καταγραμμένες διαδικασίες, αναλύσεις επικινδυνότητας καθώς και ιχνηλασίας για τις πιο πάνω κατηγορίες. Επίσης, παρουσιάζεται η εμπειρία του εισηγητή από το ευρείας κλίμακας σύστημα HACCP στο Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Σύνολο καθαρής διάρκειας: 16 ώρες

15:45

16:00

0:15

16:00

18:00

2:00

Γ.Ζαμπετάκης

Σελίδα 4 από 4


								
To top