ISO 22000 – podstawy by variablepitch348

VIEWS: 19 PAGES: 9

									                 NR 4/2007 (10)
ISO 22000 – podstawy
                EEM – element
                    KAIZEN
Zarządzanie
dokumentacją zgodnie
z ISO/TR 10013
Bezpieczeństwo
dostaw wg TAPA
     IRCA – doskonalenie pracy auditorów
     Wywiad numeru – Simon Feary
                 WYWIAD NUMERU


       IRCA – doskonalenie pracy auditorów
       Rozmowa z Simonem Feary

                IRCA jest częścią brytyjskiego porozumienia na rzecz oceny zgod-
                ności (UKAS, BSI, SGS itd.), a także największą na świecie międzyna-
                rodową jednostką certyfikującą auditorów systemów zarządzania
                jakością. IRCA skupia 14 500 certyfikowanych auditorów z ponad
                120 krajów świata, którzy specjalizują się w takich dziedzinach, jak:
                zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, bezpieczeństwo
                i higiena pracy, zapewnianie ciągłości, bezpieczeństwo żywności
                i bezpieczeństwo informacji, zarządzanie usługami infrastruktury in-
                formatycznej i rozwój oprogramowania. Pozycję marki IRCA w mię-
                dzynarodowym środowisku szkoleń auditorskich należy uznać
      Simon Feary
  Kierownik i Dyrektor
                za dominującą. Potencjał IRCA w 80% skupia się na zewnątrz
        Generalny    Wielkiej Brytanii i obejmuje główne rozwijające się rynki Europy
    The International    Wschodniej, Chin, Japonii i Dalekiego Wschodu. IRCA jest czę-
 Register of Certificated
     Auditors (IRCA)    ścią Chartered Quality Institute, profesjonalnego brytyjskiego in-
Londyn, Wielka Brytania     stytutu działającego na rzecz jakości. Simon Feary pierwsze kroki
                stawiał w pracy naukowej z zakresu biologii. Na początku swej ka-
                riery zawodowej zajmował się badaniami wzrostu bezpieczeństwa
                testowania leków w środowisku farmaceutycznym. Dzięki osiągnię-
                ciom na tym polu zyskał uznanie za praktyczną wartość efektywne-
                go zarządzania jakością w organizacji. Po ukończeniu studiów MBA
                w 1994 r. objął stanowisko Dyrektora Generalnego IRCA, które spra-
                wuje do dziś. Jego zainteresowania biznesem i jakością są ściśle
                związane z zarządzaniem IRCA. Simon Feary jest także przewod-
                niczącym IPC (International Personnel Certification Association),
                współpracownikiem IAF (International Accreditation Forum),
                a także komitetów ISO (International Organization for Standar-
                dization) i zespołów roboczych odpowiedzialnych za rozwój
                norm, informacji z nimi związanych oraz najlepszych praktyk.


         W Polsce już od lat nazwa „IRCA” kojarzy      In Poland the name „IRCA” has already for
       się z wysokiej jakości szkoleniami dla audito-   a long time been associated with high quality
       rów systemów zarządzania. Czy to dobre sko-     management systems auditor trainings. What
       jarzenia? Czym jeszcze zajmuje się IRCA? Jak    else are you dealing with? How long did it take
       długo zajęło Państwu zdobycie obecnej pozy-     you to achieve your current position on interna-
       cji na międzynarodowym rynku?            tional market?
         IRCA funkcjonuje na rynku systemów zarzą-      IRCA has been in the management sys-
       dzania, od kiedy ten rynek powstał. Została zało-  tems market for as long as there has been
       żona w 1984 r., mniej więcej w tym samym czasie,  a market. We were established in 1984, around the
       kiedy pojawiła się pierwsza jednostka akredytują-  time that the first accreditation body was formed.
       ca. Początkowo koncentrowaliśmy się na Wielkiej   Initially, our focus was on the UK, because that is
       Brytanii, bo tu funkcjonowały normy ISO serii    where the ISO 9000 activity was in the early years
       9000, ale reszta świata szybko zaczęła adaptować  but that changed as the rest of the world began8              Zarządzanie Jakością 4/2007 (10)
                          WYWIAD NUMERU


  IRCA – improving the performance of auditors
  Interview with Simon Feary
IRCA is part of the UK’s conformity assessment infrastructure (UKAS,
BSI, SGS, etc.) and is the largest international certification body for
auditors of management systems in the world, certifying 14,500
individuals from over 120 countries across a range of contexts inc-
luding quality, environmental, occupational health & safety, susta-
inability assurance, food safety and information security, IT Service
Management and software development. IRCA is also the world’s
dominant brand within the auditor training environment. The bu-
siness is 80% outside the UK with the major growth markets being
Eastern Europe, China, Japan and the Far East. IRCA is part of the
                                               Simon Feary
Chartered Quality Institute, the UK’s professional institute for quali-           Director and Chief Executive
ty. Simon Feary is a chartered biologist having trained initially as             Officer
a biological scientist. His initial career was in pathology and then             The International Register of
                                               Certificated Auditors (IRCA)
drug development safety testing within the pharmaceutical envi-               London, United Kingdom.
ronment. Within that profession he gained a practical appreciation
of the value to organizations of effective quality management. Fol-
lowing completion of an MBA in 1994 he moved to take up his
current position as head of IRCA. His background and interests are
both business and quality, two attributes very relevant to managing
IRCA. He also Chair of IPC (the International Personnel Certification
Association) and is a contributor to the various IAF (International
Accreditation Forum) and ISO (International Organization for Stan-
dardization) committees and working groups charged with develo-
ping standards, guidance and best practice.systemy zarządzania i model ISO 9000. Obecnie,   to adopt quality management and the ISO 9001
w niecałe 25 lat później, mniej niż 20% naszej   model. Now, almost a quarter of a century later
działalności przypada na Wielką Brytanię. Jeste-  less than 20% of our business is in the UK. We
śmy rzeczywiście międzynarodową organizacją,    truly are an international organization, and the ex-
a doświadczenia zdobyte dotychczas dają nam     pertise we have acquired over that period means
możliwość przyczyniania się do rozwoju gospo-    we are in a good position to contribute to devel-
darczego.                      oping economies.
  IRCA jest przede wszystkim jednostką cer-      IRCA is primarily a certification body for man-
tyfikującą auditorów systemów zarządzania. Po-   agement systems auditors. Originally we certified
czątkowo certyfikowaliśmy auditorów jakości au-   quality auditors, i.e. those that audited against ISO
ditujących na zgodność z ISO 9001, lecz obecnie   9001, but with the development of many more
w związku z rozwojem innych norm, odnoszących    management system standards, we now certify au-
się do systemów zarządzania, wydajemy certyfikaty  ditors as competent to audit environmental, occu-
auditorom systemów zarządzania środowiskowe-    pational health and safety, food safety, information
go, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeń-  security, social systems, and others.
stwem żywności, bezpieczeństwem informacji,       Business and industry, and society at large have
systemów społecznych i in.             developed an appetite for management system                        Zarządzanie Jakością 4/2007 (10)                   9
            WYWIAD NUMERU
     W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku (prze-     Każdy rodzaj szkolenia powinien
   mysłu, biznesu oraz szeroko pojętego społeczeń-    spełniać dwa podstawowe warunki:
   stwa) na normy regulujące systemy zarządzania     1) zapewniać, że kursanci osiągają
   opracowujemy programy certyfikacji w celu za-       określone cele kursu poprzez kom-
   pewnienia kompetencji auditorom, którzy oceniają     petentne i właściwe prowadzenie
   organizacje pod względem zgodności z różnymi       zajęć,
   normami.                        2) gwarantować rzetelną ocenę postę-
     Szkolenia auditorów stanowią część programu      pów każdego kursanta w odniesie-
   certyfikacji. Pierwsze szkolenie przygotowaliśmy     niu do celu kursu.
   w 1989 r. i od tego czasu nasze kursy cieszą się             ***
   uznaniem na całym świecie. Szkolenia IRCA stały      All training courses have to meet
   się oddzielną działalnością samą w sobie. Obecnie   two basic requirements:
   proponujemy 30 różnych kursów, które prowadzi     1) to ensure that the students achie-
   92 trenerów. Rocznie szkolimy ponad 50 tys. osób.     ve the learning objectives through
                                competent and consistent delivery,
    Czy IRCA jest organizacją non profit?        2) to ensure that a valid assessment as
    Tak, w Wielkiej Brytanii jesteśmy zarejestro-     made of ach student’s performance
   wani jako instytucja charytatywna, niedochodowa.     against the learning objectives.
   Brytyjskie władze przyznają status „charytatywny”
   jedynie organizacjom spełniającym rygorystyczne
   warunki. Jednym z nich jest działanie „nie dla zy-   standards and we respond by designing certifica-
   sku”.                         tion schemes that assure the competence of the
                              auditors who audit organizations against these dif-
    Czy IRCA współpracuje z polskimi orga-       ferent standards.
   nizacjami?                         As part of our certification programmes we
    Tak, współpracujemy z około 10 organizacjami    specify auditor training. We developed our first
   w Polsce, które mają w ofercie kursy dla auditorów   course in 1989 and since then IRCA courses have
   w zakresie zarządzania jakością, środowiskowego,    become renowned in all parts of the world. IRCA
   bezpieczeństwem i higieną pracy, odpowiedzial-     training has become a separate business activity in
   nością społeczną, usługami IT i bezpieczeństwem    its own right. To give a scale of our training opera-
   informacji. Corocznie w Polsce prawie 1500 osób    tions we now offer 30 different courses, 92 training
   kończy kursy certyfikowane przez IRCA, a spo-     providers are approved to offer IRCA courses and
   śród 14 tys. certyfikowanych auditorów 65 pracuje   they train over 50,000 students each year.
   w Polsce, głównie w jednostkach certyfikujących.
                                Is IRCA a non profit organization?
     Jakie wytyczne powinno spełniać szkole-        Yes, we are registered as a charity in the UK.
   nie, by pozyskać akredytację IRCA?           The UK authorities award charitable status only if
     Kryteria, jakimi posługujemy się, aprobując or-  an organization meets stringent requirements, one
   ganizacje szkoleniowe, są jasne. Zatwierdzenie jest  of which is to be „not for profit“.
   dwuetapowe. Etap pierwszy to ocena systemu za-
   rządzania przedsiębiorstwa organizującego szkole-      Does IRCA cooperate with any Polish or-
   nia. Bardzo uważnie analizujemy możliwość kon-     ganizations?
   troli jakości szkoleń i sposób ich prezentacji. Jest    Yes, we have about 10 training organizations
   to szczególnie istotne w przypadku dużych orga-    operating in Poland offering auditor courses in
   nizacji i tych, które zlecają szkolenia. Przyglądamy  quality, environmental, health & safety, social re-
   się procesom mającym zapewnić spójność szkoleń     sponsibility, IT service management and informa-
   i kontrolę nad organizatorami. Na drugim etapie    tion security. Almost 1,500 people take IRCA cer-
   koncentrujemy się na pojedynczych kursach.       tified training courses each year in Poland and out
     Każdy rodzaj szkolenia powinien spełniać dwa    of the 14,000 IRCA certified auditors in the world,
   podstawowe warunki:                  65 operate here in Poland mostly working for cer-
   1) zapewniać, że kursanci osiągają określone cele   tification bodies.
     kursu poprzez kompetentne i właściwe prowa-
     dzenie zajęć,                     What guidelines should a training pro-
   2) gwarantować rzetelną ocenę postępów każde-     gramme follow to be IRCA accredited?
     go kursanta w odniesieniu do celu kursu.        We have very clear criteria for training organi-
                              zations who wish to become approved by IRCA.10       Zarządzanie Jakością 4/2007 (10)
                            WYWIAD NUMERU
  Jeśli chodzi o punkt pierwszy – zauważyliśmy,     Auditor musi doskonale rozumieć nor-
że niektórzy świetni auditorzy nie sprawdzają się    mę, na zgodność z którą audituje. Jed-
w roli wykładowców. Ważne jest, aby dobrze wy-     nak jego podstawową i niezbędną lek-
pełniać obie role – kompetentnego auditora i tre-    turą musi być norma ISO 19011, która
nera. Szkolenie auditora obejmuje dwa aspekty: sam   stanowi swego rodzaju przewodnik po
proces auditu oraz podejście i techniki auditowania   wszystkich aspektach procesu auditu.
w danej dziedzinie: jakości, odpowiedzialności spo-
                                       ***
łecznej i in.                       Whilst an auditor needs to have
  Punkt drugi – wiele naszych kursów kończy się    a comprehensive understanding of the
obowiązkowym dwugodzinnym egzaminem pi-         management system standard against
semnym, a wszyscy uczestnicy obowiązkowo pod-      which he is auditing, the key document
legają ocenie ciągłej. Daje to zarówno kursantom,    in the auditor’s library is ISO 19011. This
jak i ich pracodawcom możliwość rozeznania się     provides guidance on all aspects of the
w mocnych i słabych stronach uczestnika kursu.     audit process and the auditor must be
                            absolutely familiar with this standard.
  Audity utożsamiane są przez wielu z kon-
trolą, co oczywiście nie jest słuszne. Jak moż-
na najlepiej przekonać osoby poddające się       There are two stages to approval. The first address-
auditowi (często stremowane i przestraszone),      es the management system of the training organi-
że auditor nie jest kontrolerem?            zation. We look very closely at the organizations
  Dobry auditor stara się uspokoić obawy audi-    ability to control the quality of the training and
towanego jeszcze przed wizytą w firmie. Czyni to    the consistency of presentation. This is especially
również podczas spotkania otwierającego i, natural-   important for larger organizations that use many
nie, na każdym etapie auditu. W interesie auditora   trainers. And also especially for organizations that
pozostaje także stworzenie takiej atmosfery, aby    franchise training. We look very closely at the pro-
auditowany nie czuł się zestresowany. Z naszych     cesses they use to ensure consistency and control
doświadczeń wynika, że większość auditorów prze-    of their agents. And the second stage focuses on
strzega tych zasad. Wygląda to tak, jak w innych    the individual courses.
zawodach, także wśród auditorów znajdują się        All training courses have to meet two basic re-
i zdolni praktycy, i wybitni profesjonaliści. Ogólnie  quirements:
rzecz ujmując, kompetencje rosną wraz z nabywa-
niem doświadczenia.                          Zarządzanie Jakością 4/2007 (10)              11
                  WYWIAD NUMERU
                                    1) to ensure that the students achieve the learn-
                                      ing objectives through competent and consis-
                                      tent delivery,
                                    2) to ensure that a valid assessment as made of
                                      ach student’s performance against the learning
                                      objectives.

                                      Regarding the first, we find that some excellent
                                    auditors make poor trainers. Having tutors who
                                    are effective trainers as well as technically com-
                                    petent auditors is important. The training content
                                    for systems auditor courses usually covers two as-
                                    pects: the audit process and approaches and tech-
                                    niques for auditing in the specific context of the
                                    course: quality, social responsibility or whatever.
                                      Regarding the second point many of our
                                    courses include a requirement for students to
                                    complete a 2-hour written examination and
                                    all of the courses require students to pass
                                    a continuous assessment element. This pro-
                                    vides each student and his or her employer with
Fot. C. Burgdorfer
                                    a good idea of strengths and weaknesses.
                                      Audits are often thought to be a kind of control,
                                    which is not true. How to best persuade the auditee
                                    (often stressed and frightened) that an auditor is not
           Wiele jednostek certyfikujących przykłada wiel-  a controller?
         ką wagę do pracy auditorów. Ma to uzasadnienie,      Good auditors will seek to reassure an appre-
         gdyż często auditor jest jedynym przedstawicielem   hensive auditee at the pre-audit stage. And again at
         jednostki certyfikującej, z którą auditowany ma    the opening meeting. And of course at every stage
         kontakt. Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem    of the audit. It is in the interests of the auditor to
         w interesie jednostki certyfikującej pozostaje dba-  put the auditee at ease, and in our experience there
         łość o to, aby ten kontakt był jak najlepszy. Tylko  are few auditors who do not seek to do this. As
         nieliczne jednostki certyfikujące nie szkolą ani nie  in all professions, there are able practitioners and
         oceniają pracy auditorów w celu podniesienia jako-   there are those who excel. Competence generally
         ści wykonywanych przez nich obowiązków.        improves with experience.
                                      Many certification bodies invest a great deal
          Które elementy warsztatu auditora uważa       in the performance of their auditors. This makes
         Pan za ważniejsze: znajomość odpowiedniej       commercial sense as the auditors are often the
         normy i innych kryteriów auditu czy zdolno-      sole point of contact between the auditee and the
                                    certification body, and in terms of risk manage-
                                    ment, it is very much in the certification bodies
                                    interests that the auditor manages the relation-
         Rola organizacji akredytujących polega         ship well. There are few certification bodies who
         na sprawdzaniu uczciwości działań jed-         do not invest in calibrating their auditors’ perfor-
         nostek certyfikujących i na wykrywaniu         mance through training and appraisal and perfor-
         nierzetelnych działań. Akredytacja jest        mance review processes.
         ważnym elementem utrzymywania inte-
         gralności certyfikacji.                  Which elements of auditor’s knowledge and
                   ***                know-how are the most important in your opin-
         The solution to controlling these „ro-         ion: the knowledge of a specific standard re-
         gue“ certification bodies lies with the        quirements and other audit criteria or interper-
         accreditation bodies. Accreditation is an       sonal skills? Maybe something else? What are
         essential component in maintaining the         the features of a good auditor?
         integrity of certification and is designed         They are all important. Competence is defined as
         to keep certification bodies honest.          a combination of knowledge, skills and personal at-
                                    tributes. And the ability to apply these. Some of these   12           Zarządzanie Jakością 4/2007 (10)
                              WYWIAD NUMERU
   ści komunikacyjne? Jakimi cechami powinni
                              Globalna natura certyfikacji stawia
   wyróżniać się dobrzy auditorzy?
                              wyzwania także przed jednostkami
     Wszystkie te cechy są ważne. Kompetencje to
                              akredytującymi. Istnieją różnice w in-
   kombinacja wiedzy, umiejętności i cech indywidu-
                              terpretacji i w stosowaniu norm przez
   alnych oraz zdolność ich zastosowania w praktyce.
                              osoby akredytujące, co wykorzystują
   Niektórych kompetencji można się nauczyć, nie-
                              jednostki certyfikujące.
   które nabyć, a inne – jak np. wymienione w ISO
   19011 cechy osobowościowe – auditor po prostu              ***
                              The global nature of certification has
   posiada lub nie.
                              also generated challenges to the ac-
     Auditor musi doskonale rozumieć normę, na
                              creditors. There are differences in the
   zgodność z którą audituje. Jednak jego podstawową
                              way accreditors interpret and apply
   i niezbędną lekturą musi być norma ISO 19011, któ-
                              the standards and certification bodies
   ra stanowi swego rodzaju przewodnik po wszystkich
                              have in some instances exploited the-
   aspektach procesu auditu.
                              se differences.
     Jaką drogę trzeba przejść, by zdobyć „cer-
   tyfikat IRCA” jako auditor?              can be learned, some acquired and others, such as
     Ta droga jest prosta, a szczegóły można znaleźć  some of the personal attributes listed in ISO 19011,
   na naszej stronie: www.irca.org. Głównie polega    the auditor either possesses or doesn’t posses.
   ona na zbieraniu dokumentów poświadczających       Whilst an auditor needs to have a comprehensive
   wykształcenie, doświadczenie zawodowe, certyfi-    understanding of the management system standard
   katy ze szkoleń auditorskich i notatki z auditów.   against which he is auditing, the key document in the
   To najbardziej uciążliwy etap procesu. Przesłane   auditor’s library is ISO 19011. This provides guid-
   dokumenty analizujemy i zatwierdzamy auditora,    ance on all aspects of the audit process and the audi-
   jeśli spełnia wszystkie wymagania.          tor must be absolutely familiar with this standard.
Fot. P. Lewandowski                  Zarządzanie Jakością 4/2007 (10)               13
            WYWIAD NUMERU
                                                       Fot. B S K
     Czy na sposób prowadzenia auditów, a tym        How can an auditor become IRCA certified?
   samym na przebieg szkolenia auditorów mają         The process is straightforward, and details are
   wpływ różnice kulturowe, tzn. czy audity syste-    available on our website; www.irca.org. Central to
   mów zarządzania wyglądają inaczej w różnych      the process is a review of documentary evidence.
   krajach, w odmiennych kulturach?            The most onerous task the applicant faces is in
     Tak, ale dotyczą one raczej współpracy z ludźmi  compiling the evidence; evidence of education and
   niż jakiegokolwiek aspektu procesu auditu. Elemen-   work experience, auditor training certificate and au-
   ty auditu oraz kompetencje auditora są w niewielkim  dit logs. After these are submitted we do the evalu-
   stopniu zależne od kraju i od jego kultury.      ation and any follow up work.
     Przytoczę przykład ukazujący, jak niewielki
   wpływ na audit i działania związane z auditowaniem     Are there any cultural differences in carrying
   ma kultura danego kraju. Kilka lat temu zmieniliśmy  out audits in different countries? Hence – are
   podejście do szkoleń; przeszliśmy od „kredy i tabli-  there any differences in auditor’s training due
   cy” – gdzie trener głównie wykłada – do „przyspie-   to the country? Do management systems au-
   szonego uczenia się” – gdzie kursanci biorą aktyw-   dits look different in different countries, differ-
   ny udział w zajęciach. Nazwaliśmy nową koncepcję    ent cultures?
   „przyspieszonym uczeniem się”, ponieważ okazała      Yes, there are. But the differences relate more to
   się być znacznie bardziej efektywna w osiąganiu    interacting with people than to any aspect of the au-
   celów. Zakładaliśmy, że będziemy mieli problem     dit process. The elements of the audit, and the com-
   z wprowadzeniem nowej koncepcji w tych częściach    petences the auditor needs to demonstrate differ little
   świata, gdzie tradycyjna koncepcja „kredy i tablicy”  from one countries culture to another’s.
   jest mocno zakorzeniona i gdzie kwestionowanie jej     Let me give an example of how little the cul-
   wyższości nigdy nie było dobrze widziane. Nasze    tural differences affect audit and associated activi-
   obawy jednak okazały się bezpodstawne; program     ties. A few years ago we changed our approach to
   kursów „przyspieszonego uczenia się” z sukcesem    training from „chalk and talk˝ where the tutor does
   został zaakceptowany tak samo, jak w kulturach,    the majority of the talking to one where there is
   gdzie dyskusja z prowadzącym jest postrzegana     active interaction between tutor and students. We
   jako niezbędny element kształcenia.          called this accelerated learning, because in terms of
                              achieving learning outcomes it proved far more ef-14       Zarządzanie Jakością 4/2007 (10)
                             WYWIAD NUMERU
  Wiele osób krytykuje sam pomysł certyfika-      fective. We assumed that we would have difficulty
cji, uznając, że jednostki certyfikujące są w pew-    in selling this concept in some areas of the world
nym sensie uzależnione finansowo od swoich        where the ‘chalk and talk’ practice was entrenched,
klientów i nie jest w ich interesie nieprzyznawa-    and where questioning of those with seniority was
nie im certyfikatów. Czy można zatem mówić        not an acceptable practice. But our fears were un-
o pełnej niezależności auditów certyfikacyj-       founded and our programme to introduce acceler-
nych? Czy widzi Pan tu jakiś złoty środek?        ated learning in those cultures is as successful as
  Bardzo dobre pytanie. Ogromna większość jed-     in areas where questioning authority is accepted
nostek certyfikujących działa uczciwie – w sensie    as a valid and necessary component of learning.
zawodowym i komercyjnym – i dostarcza usług wy-
sokiej jakości. Istnieje jednak niewielka grupa, która    Certification itself is criticised by many al-
stawia interesy krótkoterminowe ponad trwałe war-    leging that certification bodies are dependent fi-
tości i swoimi praktykami niszczy wiarygodność cer-   nancially on their customers thus it is also in the
tyfikacji.                        certification body’s interest to grant a certificate.
  Rola organizacji akredytujących polega na      Can we therefore talk about independent certifi-
sprawdzaniu uczciwości działań jednostek certy-     cation? Is there any golden mean?
fikujących i na wykrywaniu nierzetelnych działań.       You make a very good point. The vast major-
Akredytacja jest ważnym elementem utrzymywania      ity of certification bodies are honest, have integ-
integralności certyfikacji.               rity and strive to offer value for money. But there
  Problemy pojawiają się, kiedy jednostka akre-    is a small minority who are tempted by short term
dytująca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,     commercial interests over longer term value and
tzn. kiedy nie kontroluje jednostek certyfikujących.   their practices damage the credibility of third par-
W niektórych przypadkach osoby akredytujące       ty certification.
zmagają się z problemem wykazania kompetencji,        The solution to controlling these „rogue“ cer-
jakich wymaga się od certyfikatorów. Międzynaro-     tification bodies lies with the accreditation bodies.
dowe Forum Akredytacyjne (International Accre-      Accreditation is an essential component in main-
ditation Forum – IAF) jest świadome tej sytuacji     taining the integrity of certification and is designed
i od paru lat pracuje nad poprawą wyników procesu    to keep certification bodies honest.
akredytowanej certyfikacji zarówno po stronie jed-      Problems arise when accreditation fails to dis-
nostek akredytujących, jak i certyfikujących.      charge its responsibilities adequately, i.e. fails to con-
  Globalna natura certyfikacji stawia wyzwania     trol the certification bodies. In some instances the
także przed jednostkami akredytującymi. Istnieją     accreditors struggle to demonstrate the competen-
różnice w interpretacji i w stosowaniu norm przez    cies they themselves demand of the certification
osoby akredytujące, co wykorzystują jednostki cer-    bodies. But the International Accreditation Forum
tyfikujące. Niektóre branże odchodzą od modelu      (IAF) is aware of this problem and has been working
akredytowanej certyfikacji, inne deklarują, że nie    for some years to improve the performance of the
są zainteresowane akredytowaną certyfikacją, po-     accredited certification process at both the certifica-
nieważ nie zapewnia ona wymaganego przez nie       tion and the accreditation levels.
zabezpieczenia. Międzynarodowe Forum Akredy-         The global nature of certification has also gen-
tacyjne podjęło kroki w celu usunięcia sprzeczności   erated challenges to the accreditors. There are dif-
i sprostania wyzwaniu, jakie niesie globalizacja.    ferences in the way accreditors interpret and apply
  Musimy zdawać sobie sprawę, że akredytowa-      the standards and certification bodies have in some
na certyfikacja to obecnie ogromny biznes na ska-    instances exploited these differences. We know that
lę światową, a jej przyszłość jest bezpieczna, jeśli   some industries have walked away from the ac-
pozostanie pod kontrolą. Podobnie IRCA działa      credited certification model, and others have pro-
w skali globalnej i stąd znajduje się w dogodnej po-   fessed themselves not interested on the basis that it
zycji, aby przyczyniać się do rozwoju certyfikacji.   does not provide the level of assurance they need.
                             This has caused concern within IAF, but as a con-
                             sequence of this concern IAF is taking steps to ad-
Pytania i opracowanie: Tomasz Greber           dress inconsistencies and the challenge that globali-
Tłumaczenie: Joanna Maćkowska              sation has generated.
                               We have to recognize that accredited certifica-
                             tion is now a huge, global business, and its future is
                             secure if it is cared for. And IRCA too is a global
                             business and is well placed to continue to contrib-
                             ute to the future of certification.                          Zarządzanie Jakością 4/2007 (10)                  15

								
To top