PERANCANGAN STRATEGIK 2007 - 2009 by variablepitch345

VIEWS: 983 PAGES: 56

									PELAN STRATEGIK TAHUN 2007-2009 MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF 1 : : PENGURUSAN KURIKULUM CEMERLANG DAN PRESTASI AKADEMIK MENINGKAT MENINGKATKAN KECEKAPAN PENGURUSAN DIKALANGAN PENGURUS KURIKULUM SEKOLAH PELAN TAKTIKAL PER STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1.1 Melaksanakan program atau aktiviti yang dapat melahirkan pengurus kurikulum yang cekap dan berkesan 1.1.1 Latihan Kompetensi Kepimpinan Instruktional 1.1.2 Mesyuarat Jawatan kuasa Kurikulum Daerah dan Mesyuarat Jawatan kuasa Panitia Mata Pelajaran Daerah/ Zon TEMPOH PELAKSANA KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Semua Pengurus Kurikulum mendapat Latihan Kompetensi Kepimpinan Instruksional

6 bulan PPPD (Berterusan) Akademik

K U R I K U L U M

Januari April Julai Oktober

PPPD Akademik

1. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Daerah dilaksanakan 4 kali setahun 2. Mesyuarat Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Daerah dilaksanakan 4 kali setahun selepas Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Daerah/Zon

1

PELAN TINDAKAN TAHUN 2007 STRATEGI 1.1 : MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU AKTIVITI YANG DAPAT MELAHIRKAN PENGURUS KURIKULUM YANG CEKAP DAN BERKESAN SUMBER TENAGA PPD/PPPD Akademik/ Jurulatih Utama PPPD Akademik/ Pengerusi Panita Mata Pelajaran JANGKA MASA Dis 2006Jan 2007 KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Semua kumpulan sasaran mengikuti kursus

AKTIVITI

OBJEKTIF KHUSUS

SASARAN

1.1.1 Latihan Kompetensi Kepimpinan Instruksional

Semua GPK1 dapat memahami dan melaksanakan konsep Kepimpinan Instruksional Membuat perancangan, penyelarasan dan melaksanakan aktiviti kurikulum di peringkat daerah/zon

GPK1

1.1.2 Mesyuarat JK Kurikulum Daerah/Zon dan Mesyuarat JK Kurikulum Panitia Mata Pelajaran Daerah/Zon

PPPD Akademik/ Guru Besar/ AJK Kurikulum Daerah/Zon

Januari April Julai Oktober

Semua Mesyuarat Jawatankuasa dilaksanakan 4 kali setahun

2

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.1.1 OBJEKTIF KHUSUS : : LATIHAN KOMPETENSI KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL SEMUA GPK1 DAPAT MEMAHAMI DAN MELAKSANAKAN KONSEP KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 bulan awal 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Dis 2006 Dis 2006 KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Kursus berjalan lancar dan semua peserta hadir

BIL

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO. Mesyuarat Penyelarasan

3.

Perlaksanaan Kursus

PPD/Jurulatih Utama Kepimpinan Instruksional PPPD Akademik

15,000

2 hari

Dis 2006-Jan 07

4.

Penilaian dan laporan

-

1 hari

Dis 2006-Jan 07

Laporan didokumentasikan dan dibincang dalam Mesyuarat Pengurusan Akademik

3

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.1.2 : MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM DAERAH/ZON DAN MESYUARAT JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN DAERAH/ZON MEMBUAT PERANCANGAN, PENYELARASAN DAN MELAKSANAKAN AKTIVITI-AKTIVITI KURIKULUM PERINGKAT DAERAH/ZON PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari Januari/April/Julai/ Oktober KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Mesyuarat berjalan lancar dan semua ahli menerima keputusan mesyuarat Laporan minit mesyuarat disiapkan 1. Laporan didokumentasikan 2. Minit mesyuarat diserah ke PPD dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Menjalankan Mesyuarat

3.

Menyediakan Minit Mesyuarat Laporan dan Penilaian

PPPD Akademik

-

1 hari

Januari/April/Julai/ Oktober Januari/April/Julai/ Oktober

4.

PPPD Akademik

-

1 hari

4

PELAN STRATEGIK TAHUN 2007-2009 MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF 2 : : PENGURUSAN KURIKULUM CEMERLANG DAN PRESTASI AKADEMIK MENINGKAT MELAKSANAKAN PEMANTAUAN AKADEMIK PELAN TAKTIKAL PER STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1.2 K U R I K U L U M Memperluaskan aktiviti pemantauan Bilik-bilik Khas dan pemantauan akademik serta langkahlangkah yang dapat mempastikan guru-guru mempraktikan P&P yang berkesan di bilik darjah 1.2.1 Pemantauan Bilik-bilik Khas 1.2.2 Pemantauan P & P Di Bilik Darjah TEMPOH Sepanjang tahun 10 bulan PPPD Akademik PPPD Akademik PELAKSANA KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Semua bilik khas diurus dengan betul Sekurang-kurangnya 2 orang guru diselia setiap kali pemantauan P&P Sekurang-kurangnya 5 buah BRM disemak setiap kali pemantauan ke sekolah. Semua Buku Latihan murid telah disemak oleh Guru Mata Pelajaran Fail-fail kurikulum diurus mengikut prosedur Semua PBS dilaksanakan mengikut garis panduan ditetapkan

1.2.3 Penyemakan Buku Rekod Mengajar (BRM) 1.2.4 Penyemakan Buku Latihan Murid.

10 bulan

PPPD Akademik

10 bulan

PPPD Akademik

1.2.5 Pemantauan Fail-fail Kurikulum. 1.2.6 Pemantauan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

10 bulan

PPPD Akademik PPPD Akademik/ Pentaksir Daerah/JU

7 bulan

5

PELAN TINDAKAN TAHUN 2007 STRATEGI 1.2 : MEMPERLUASKAN AKTIVITI PEMANTAUAN BILIK KHAS DAN PEMANTAUAN AKADEMIK SERTA LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT MEMASTIKAN GURU-GURU MEMPRAKTIKAN P&P YANG BERKESAN DI BILIK DARJAH SUMBER TENAGA PPPD Akademik JANGKA MASA Jan-Dis KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Semua sekolah mematuhi garis panduan pengurusan bilik khas Semua guru telah melaksanakan P&P dengan berkesan Penulisan BRM mengikut garis panduan ditetapkan Semua buku latihan murid yang disemak berkualiti Semua sistem pengurusan fail-fail dilaksanakan Dokumen dan evidens PBS mematuhi prosedur pada tarikh ditetapkan

AKTIVITI

OBJEKTIF KHUSUS

SASARAN

1.2.1 Pemantauan Bilik-bilik Khas

Sekolah mempunyai bilik-bilik khas yang diurus dengan berkesan Memastikan keberkesanan pedagogi guru

Sekolah

1.2.2 Pemantauan P & P Di Bilik Darjah

PPPD Akademik.

Guru Besar/ Guru-guru

Jan-Oktober

1.2.3

Penyeliaan Buku Rekod Mengajar (BRM) Penyeliaan Buku Latihan murid

Memastikan guru menulis Buku Rekod Mengajar yang betul Memastikan keberkesanan semakan buku latihan murid oleh guru Memastikan sistem pengurusan fail kurikulum diurus dengan berkesan Perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah mengikut prosedur

PPPD Akademik.

Guru Besar/ Guru-guru

Jan-Oktber

1.2.4

PPPD Akademik.

Guru Besar/ Guru-guru

Jan-Oktober

1.2.5

Pemantauan Fail-fail kurikulum

PPPD Akademik.

Guru Besar/ Jan-Oktober Guru Panitia MP Guru Besar/ Feb-Ogos Guru Panitia Mata MP

1.2.6

Pemantauan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

PPPD Akademik.

6

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.2.1 : PEMANTAUAN BILIK-BILIK KHAS SEKOLAH MEMPUNYAI BILIK-BILIK KHAS YANG DIURUS DENGAN BERKESAN PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Instrumen diedar kepada pegawai dan sekolah Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Semua bilik khas mematuhi spek pengurusan bilik yang ditetapkan 1. Laporan dibincang dalam Mesyuarat Pagi Juma‟at 2. Salinan laporan dihantar ke sekolah dalam tempoh seminggu selepas pemantauan

OBJEKTIF KHUSUS : HURAIAN AKTIVITI

BIL.

1.

Menyediakan Instrumen pemantauan Mesyuarat penyelarasan tugas Perlaksanaan pemantauan

2.

PPD/PPPD/ Penyelia PPPD Akademik

-

12 bulan

Januari-Disember

3.

-

12 bulan

Januari-Disember

4.

Laporan dan penilaian

PPPD Akademik

-

1 hari

Januari-Disember

7

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.2.2 : PEMANTAUAN P&P DI BILIK DARJAH MEMASTIKAN KEBERKESANAN PEDAGOGI GURU PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Instrumen diedar kepada semua pegawai Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Jadual pemantauan diedarkan kepada pegawai 1. Laporan dibincang dalam Mesyuarat Pagi Juma‟at 2. Laporan dihantar ke sekolah dalam tempoh seminggu selepas pemantauan

OBJEKTIF KHUSUS : HURAIAN AKTIVITI

BIL.

1.

Menyediakan Instrumen pemantauan Mesyuarat penyelarasan tugas. Perlaksanaan pemantauan

2.

PPPD Akademik

-

10 bulan

Januari-Oktober

3.

PPD/PPPD/ Penyelia

-

10 bulan

Januari-Oktober

4.

Laporan dan penilaian

PPPD Akademik

-

1 hari

Januari-Oktober

8

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.2.3 : PENYEMAKAN BUKU REKOD MENGAJAR (BRM) MEMASTIKAN GURU TAHU MENULIS BUKU REKOD MENGAJAR YANG BETUL PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Instrumen diedar kepada semua Pegawai Penulisan BRM mematuhi garis panduan ditetapkan

OBJEKTIF KHUSUS : HURAIAN AKTIVITI

BIL.

1.

Menyediakan instrumen penyeliaan Pelaksanaan Semakan BRM (dilaksanakan bersama pemantauan P&P di sekolah) Laporan dan penilaian

2.

PPD/PPPD/ Penyelia

-

10 bulan

Januari-Oktober

3.

PPPD Akademik

-

1 hari

Januari-Oktober

1. Laporan dibincang dalam Mesyuarat Pagi Juma‟at 2. Laporan dihantar ke sekolah dalam tempoh seminggu selepas pemantauan

9

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.2.4 : PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID MEMASTIKAN KEBERKESANAN CARA SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID OLEH GURU PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Instrumen diedarkan kepada semua pegawai Semua guru mematuhi prosedur ditetapkan

OBJEKTIF KHUSUS : HURAIAN AKTIVITI

BIL.

1.

Mesyuarat penyelarasan tugas Menyediakan instrumen

2.

PPPD Akademik

-

1 hari

Januari

3.

Pelaksanaan Semakan Buku Latihan (dilaksanakan bersama pemantauan P&P di sekolah) Laporan dan penilaian

PPD/PPPD/ Penyelia

-

10 bulan

Januari-Oktober

4.

PPPD Akademik

-

1 hari

Januari-Oktober

1.

2.

Laporan di bincang dalam Mesyuarat Pagi Juma‟at Laporan dihantar ke sekolah dalam tempoh seminggu selepas pemantauan

10

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.2.5 : PEMANTAUAN FAIL-FAIL KURIKULUM MEMASTIKAN SISTEM PENGURUSAN FAIL-FAIL KURIKULUM DIURUS DENGAN BERKESAN PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Instrumen diedarkan kepada pegawai

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL

HURAIAN AKTIVITI

1.

Mesyuarat penyelarasan

2.

Menyediakan instrumen pemantauan dokumentasi kurikulum Pelaksanaan Semakan Fail (dilaksanakan bersama pemantauan P&P di sekolah) Laporan dan penilaian

PPPD Akademik

-

1 hari

Januari

3.

PPD/PPPD/ Penyelia

-

10 bulan

Januari-Oktober

Semua dokumen fail kurikulum lengkap dan mematuhi prosedur ditetapkan 1. Laporan dibincang dalam Mesyuarat Pagi Juma‟at Laporan dihantar ke sekolah dalam tempoh seminggu selepas pemantauan

4.

PPPD Akademik

-

1 hari

Januari-Oktober

2.

11

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.2.6 OBJEKTIF KHUSUS : : PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MENGIKUT PROSEDUR PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ Ketua Pentaksir/ Jurulatih Utama Pengetua/Guru Mata Pelajaran KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Februari Februari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Menjalankan mesyuarat

3

Pelaksanaan PBS disekolah

-

6 bulan

Feb-Julai

Perlaksanaan PBS mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan Semua sekolah dipantau

4.

Pemantauan

PPPD Akademik/ Ketua Pentaksir/ Jurulatih Utama PPPD Akademik/ Ketua Pentaksir/ Jurulatih Utama

-

2 bulan

Jun-Julai

5.

Laporan dan penilaian

-

2 hari

Ogos

1. 2.

Laporan didokumentasikan Salinan laporan dihantar ke sekolah dalam tempoh seminggu selepas pemantauan

12

PELAN STRATEGIK TAHUN 2007-2009 MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF 3 : : PENGURUSAN KURIKULUM CEMERLANG DAN PRESTASI AKADEMIK MENINGKAT MENINGKATKAN KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU PELAN TAKTIKAL PER STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1.3 Melaksanakan langkahlangkah yang dapat membantu meningkatkan kompetensi guru 1.3.1 Kursus Kemahiran Penggunaan ICT 1.3.2 Kursus Guru Bukan opsyen 1.3.3 Kursus Penghayatan HSP dalam P&P TEMPOH Sepanjang tahun Sepanjang tahun 5 bulan PPPD Akademik PPPD Akademik PPPD Akademik PELAKSANA KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Semua guru mahir ICT

Semua guru bukan opsyen mengikuti kursus Semua guru menggunakan HSP sebagai rujukan utama P&P Semua guru tahu mengenai teknik pedagogi dalam P&P Semua guru tahu teknik menjawab soalan yang betul

K U R I K U L U M

1.3.4 Kursus Pedagogi Berkesan 1.3.5 Kursus Teknik Menjawab Soalan /Penandaan Esei Bahasa 1.3.6 Kursus Pemantauan P&P Berkesan 1.3.7 Kursus Guru Pemulihan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Sepanjang tahun 5 bulan

PPPD Akademik PPPD Akademik

Sepanjang tahun

PPPD Akademik

Barisan kepimpinan sekolah mempunyai keyakinan diri untuk membuat pemantauan Semua guru kurang pengalaman mendapat bimbingan berkesan

11 bulan

PPPD Akademik

13

PELAN TINDAKAN TAHUN 2007 STRATEGI 1.3 : MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT MEMBANTU MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU SUMBER TENAGA PPPD Akademik/ Pegawai ICT/ Jurulatih Utama PPPD Akademik/ Pengerusi Panitia Mata Pelajaran Daerah&Zon/JU PPPD Akademik/ Jurulatih Utama JANGKA MASA Jan-Dis KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Semua peserta dapat kemahiran menggunakan ICT Guru Bukan Opsyen mendapat kemahiran pedagogi P&P yang betul HSP sentiasa menjadi rujukan utama dalam penulisan Rancangan Pengajaran Harian

AKTIVITI

OBJEKTIF KHUSUS

SASARAN

1.3.1 Kursus Kemahiran Penggunaan ICT

Mendedahkan guru-guru mengenai kemahiran menggunakan ICT Mendedahkan guru-guru Bukan Opsyen dengan kaedah pedagogi P&P yang berkesan Mendedahkan guru-guru mengenai cara menulis Rancangan Pengajaran Harian berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Mendedahkan guru-guru dengan teknik pedagogi P&P yang berkesan

Guru-guru

1.3.2 Kursus Guru Bukan Opsyen

Guru Bukan Opsyen Setiap Mata Pelajaran Ketua Panitia Mata Pelajaran

Jan-Dis

1.3.3 Kursus Penghayatan HSP dalam P&P

Jan-Mei

1.3.4 Kursus Pedagogi P&P Berkesan

PPPD Akademik/ /Pengerusi Panitia Mata Pelajaran/ Jurulatih Utama PPPD Akademik/ Pengerusi Panitia Mata Pelajaran Daerah/Penanda Kertas Peperiksaan

Guru-guru Jan-Okt Bermasalah/ Guru Baru

Semua guru bermasalah dan guru baru menghadiri kursus

1.3.5 Kursus Teknik Menjawab Soalan/ Penandaan Esei Bahasa

Mendedahkan guru-guru mengenai teknik menjawab soalan yang betul

Guru-guru Feb-Jun Baru/Guru Kurang Pengalaman Menanda Kertas

Semua guru menggunakan pendedahan ini untuk membimbing murid dalam P&P di bilik darjah

14

1.3.6 Kursus Pemantauan P&P Berkesan

Mendedahkan kepada Barisan kepimpinan Sekolah mengenai teknik pemantauan P&P yang berkesan

PPPD Akademik/ Pengerusi Panitia Mata Pelajaran Daerah/Jurulatih Utama

GPK1/Guru Kanan Mata Pelajaran/ Ketua Panitia Mata Pelajaran Guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kurang pengalaman

Feb-Jun

Guru dapat bimbingan daripada barisan kepimpinan di sekolah

1.3.7 Kursus Guru Pemulihan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Mendedahkan guru-guru mengenai teknik/cara pemulihan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

PPPD Akademik/ Pengerusi Panitia Mata Pelajaran Daerah/Jurulatih Utama

Feb-Dis

Semua guru mempunyai keyakinan diri bersama meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Daerah

15

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.3.1 : KURSUS KEMAHIRAN PENGGUNAAN ICT MENDEDAHKAN GURU-GURU BUKAN OPSYEN DENGAN KAEDAH PEDAGOGI P&P YANG BERKESAN PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ Pegawai ICT Pegawai ICT/ Jurulatih Utama KOS (RM) TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari Februari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat. Kursus berjalan lancar dan semua peserta hadir Laporan didokumentasikan dan dibincangkan dalam tempoh seminggu selepas kursus

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Perlaksanaan kursus

70,000

10 bulan

Mac-Disember

4.

Laporan dan penilaian.

Pegawai ICT

-

1 hari

Mac-Disember

16

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.3.2 : KURSUS GURU BUKAN OPSYEN MENDEDAHKAN GURU-GURU BUKAN OPSYEN DENGAN KAEDAH PEDAGOGI P&P YANG BERKESAN PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ Pengerusi Panitia ata Pelajaran Daerah & Zon/ Jurulatih Utama PPPD Akademik/ Pengerusi Panitia Mata Pelajaran Daerah & Zon/ Jurulatih Utama Pengerusi Panitia Mata Pelajaran Daerah/Zon KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Pelaksanaan Kursus

50,000

12 bulan

Januari-Disember

Kursus berjalan lancar dan semua peserta hadir

4.

Laporan dan penilaian

-

1 hari

Januari-Disember

Laporan didokumentasikan dan dibincangkan dalam tempoh seminggu selepas kursus

17

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.3.3 : KURSUS PENGHAYATAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DALAM P&P MENDEDAHKAN GURU-GURU MENGENAI CARA MENULIS RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BERDASARKAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ Pengerusi Panitia Mata Pelajaran Daerah/Zon PPPD Akademik KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 minggu TARIKH PELAKSANAAN Januari Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Perlaksanaan kursus

12,000

2 hari

Februari-Mei

Kursus berjalan lancar dan semua peserta hadir Laporan didokumentasikan dan dibincangkan dalam tempoh seminggu selepas kursus

4.

Laporan dan penilaian

PPPD Akademik

-

1 hari

Februari-Mei

18

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.3.4 : KURSUS PEDAGOGI P&P BERKESAN MENDEDAHKAN GURU-GURU DENGAN TEKNIK-TEKNIK PEDAGOGI P&P YANG BERKESAN PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ Jurulatih Utama PPPD Akademik/ Jurulatih Utama KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 minggu TARIKH PELAKSANAAN Januari Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Kursus berjalan lancar dan semua peserta hadir Laporan didokumentasikan dan dibincangkan dalam tempoh seminggu selepas kursus

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Perlaksanaan kursus

60,000

2 hari

Feb-Oktober

4.

Laporan dan penilaian

PPPD Akademik

-

1 hari

Feb-Oktober

19

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.3.5 : KURSUS TEKNIK MENJAWAB SOALAN/PENANDAAN ESEI BAHASA MENDEDAHKAN KEPADA GURU-GURU MENGENAI TEKNIK MENJAWAB SOALAN YANG BETUL PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ Penanda Kertas Peperiksaan PPPD Akademik/ Penanda Kertas Peperiksaan PPPD Akademik KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 minggu TARIKH PELAKSANAAN Februari Februari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Perlaksanaan kursus

30,000

2 hari

Februari-Jun

Kursus berjalan lancar dan semua peserta hadir Laporan didokumentasikan dan dibincangkan dalam tempoh seminggu selepas kursus

4.

Laporan dan penilaian

-

1 hari

Februari-Jun

20

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.3.6 OBJEKTIF KHUSUS : : KURSUS PEMANTAUAN P&P BERKESAN MENDEDAHKAN KEPADA BARISAN KEPIMPINAN SEKOLAH MENGENAI TEKNIK PEMANTAUAN P&P YANG BERKESAN PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ Jurulatih Utama PPAD Akademik/ Jurulatih Utama KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Februari Februari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Kursus berjalan lancar dan semua peserta hadir Laporan didokumentasikan dan dibincangkan dalam tempoh seminggu selepas kursus

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Menjalankan mesyuarat

3

Pelaksanaan kursus

34,000

2 hari

Mac-Jun

4.

Laporan dan penilaian

PPPD Akademik

-

2 hari

Mac-Jun

21

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.3.7 OBJEKTIF KHUSUS : : KURSUS GURU PEMULIHAN BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS MENDEDAHKAN GURU-GURU MENGENAI TEKNIK/CARA PEMULIHAN BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ Jurulatih Utama PPAD Akademik/ Jurulatih Utama KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Februari Februari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Kursus berjalan lancar dan semua peserta hadir Laporan didokumentasikan dan dibincangkan dalam tempoh seminggu selepas kursus

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Menjalankan mesyuarat

3

Pelaksanaan kursus

34,000

2 hari

Mac-Disember

4.

Laporan dan penilaian

PPPD Akademik

-

2 hari

Mac-Disember

22

PELAN STRATEGIK TAHUN 2007-2009 MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF 4 : : PENGURUSAN KURIKULUM CEMERLANG DAN PRESTASI AKADEMIK MENINGKAT MENINGKATKAN JALINAN DAN JARINGAN ILMU DENGAN AGENSI LUAR ATAU DENGAN SEKOLAH DISAMPING MENGOPTIMUMKAN PENGGUNAAN SUMBERSUMBER TENAGA YANG ADA DI DAERAH PELAN TAKTIKAL PER STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1.4 K U R I K U L U M Mencari peluang serta mewujudkan kerjasama yang erat di antara agensi luar atau antara sekolah dengan mengoptimumkan peranan MGB, Guru Cemerlang, Skuad Pantas Akademik dan Jurulatih Utama dalam membantu melaksanakan program kurikulum daerah 1.4.1 Program Perkongsian Pintar 1.4.2 Program “e-Learning” TEMPOH Sepanjang tahun PPPD Akademik/ Guru Cemerlang/ Jurulatih Utama PPPD Akademik/ Guru Cemerlang/ PKG PELAKSANA KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Semua pihak memberikan kerjasama yang erat Modul “e- Learning” disediakan dan boleh diakses melalui laman web PPD oleh semua sekolah Semua aktiviti dapat dilaksanakan mengikut perancangan dalam jangka masa ditetapkan

Sepanjang tahun

1.4.3 OPS Gemilang Akademik

Sepanjang tahun

PPD Akademik/ MGB/Guru Cemerlang/ Skuad Pantas Akademik/ Jurulatih Utama PPPD Akademik/ Guru Cemerlang/ Jurulatih Utama

1.4.4 Membina Modul P&P/Modul Skor A /Modul Pulih Jaya 3 Bahasa

Sepanjang tahun

Modul dapat dibina berdasarkan keperluan masing-masing

23

PELAN TINDAKAN TAHUN 2007 STRATEGI 1.4 : MENCARI PELUANG SERTA MEWUJUDKAN KERJASAMA YANG ERAT DI ANTARA AGENSI LUAR ATAU ANTARA SEKOLAH DENGAN MENGOPTIMUMKAN PERANAN MGB, GURU CEMERLANG, SAKUAD PANTAS AKADEMIK DAN JURULATIH UTAMA DALAM MEMBANTU MELAKSANAKAN PROGRAM KURIKULUM DAERAH SUMBER TENAGA PPPD Akademik/ MGB/Curu Cemerlang/ Jurulatih Utama JANGKA MASA Jan-Dis KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Semua pihak memberikan bantuan dan kerjasama sepenuhnya

AKTIVITI

OBJEKTIF KHUSUS

SASARAN

1.4.1 Program Perkongsian Pintar

Mewujudkan rakan kongsi dengan agensi luar atau sekolahsekolah di dalam atau di luar daerah untuk program peningkatan kecemerlangan akademik Melaksanakan program P&P berasaskan bahan “e-Learning” yang boleh digunapakai di semua sekolah Membantu meningkatkan pencapaian akademik daerah melalui program atau aktiviti yang dirancang dengan menggunakan sumber tenaga yang sedia ada

Agensi Luar/ Sekolahsekolah

1.4.2 Program “e-Learning”

PPPD Akademik/ Guru Cemerlang/ PKG

Guru Cemerlang

Jan-Dis

Bahan “e-Learning” dibina dan digunapakai oleh semua sekolah

1.4.3 OPS Gemilang Akademik

PPPD Semua Akademik/ sekolah MGB/GC/JU /Skuad Pantas Akademik

Jan-Dis

Pencapaian akademik sekolah meningkat dengan kerjasama serta sokongan daripada sumber tenaga yang ada di daerah

24

1.4.4 Membina Modul P&P/Modul Skor A/Modul Pulih Jaya 3 Bahasa

Membantu daerah membina dan memperbanyakan modul-modul sokongan untuk program kecemerlangan akademik

PPPD Akademik/ Guru Cemerlang/ Jurulatih Utama

Ketua Panitia Mata Pelajaran/ Guru Mata Pelajaran

Jan-Dis

Semua modul yang dirancang dapat dibina dan boleh diguna pakai dalam program yang dirancang

25

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.4.1 : PROGRAM PERKONGSIAN PINTAR MEWUJUDKAN RAKAN KONGSI DENGAN AGENSI LUAR ATAU SEKOLAH-SEKOLAH DI DALAM ATAU DI LUAR DAERAH UNTUK PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Program dilaksana bersama agensi luar/ Sekolah-sekolah/dll Laporan didokumentasikan dan dibincang dalam Mesyuarat Jawatan kuasa setiap bulan

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat PPD

3.

Mesyuarat JK Perlaksanaan

PPPD Akademik

300

1 hari

Januari

4.

Perlaksanaan Aktiviti

PPPD Akademik

3,500

11 bulan

Feb-Disember

5.

Laporan dan penilaian

PPPD Akademik

-

1 hari

Feb-Disember

26

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.4.2 : PROGRAM “e-Learning” MELAKSANAKAN PROGRAM P&P BERASASKAN BAHAN “e-Learning” YANG BOLEH DIGUNA PAKAI DI SEMUA SEKOLAH PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari Februari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Semua ahli mendapat maklumat yang tepat Guru Cemerlang menyediakan bahan

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohon LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Taklimat kepada Guru Cemerlang Menyediakan bahan

PPPD Akademik

300

1 hari

Februari

4.

PPPD Akademik/ Pegawai ICT/Guru Cemerlang/ PKG PPPD Akademik/ Pegawai ICT/Guru Cemerlang/ICT Guru Cemerlang

4,000

4 bulan

Mac-Jun

5.

Pelaksanaan program

1,500

10 bulan

Mac-Disember

Semua sekolah melaksanakan program

6.

Laporan dan penilaian

-

1 hari

Mac-Disember

Laporan didokumentasikan dan dibincangkan dalam Mesyuarat Jawatan kuasa setiap bulan

27

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.4.3 : OPS GEMILANG AKADEMIK MEMBANTU MENINGKATKAN PENCAPAIAN AKADEMIK DAERAH MELALUI PROGRAM ATAU AKTIVITI YANG DIRANCANG DENGAN MENGGUNAKAN SUMBER TENAGA YANG ADA PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Guru Besar/Guru Cemerlang/Jurulatih Utama/Skuad Pantas Akademik menerima maklumat program dan melaksanakan tugas Laporan didokumentasikan dan dibincangkan dalam Mesyuarat Jawatan kuasa setiap bulan

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohon LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Perlaksanaan aktiviti

PPPD Akademik

5,000

11 bulan

Feb-Disember

4.

Laporan dan penilaian

PPPD Akademik/ Guru Cemerlang

-

2 hari

Feb-Disember

28

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.4.4 : MEMBINA MODUL P&P/MODUL SKOR A/MODUL PULIH JAYA 3 BAHASA MEMBANTU DAERAH MEMBINA DAN MEMPERBANYAKAN MODUL-MODUL SOKONGAN UNTUK PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Guru Cemerlang/Juru latih Utama/Skuad Pantas Akademik menerima maklumat program dan melaksanakan tugas Laporan didokumentasikan dan dibincangkan dalam Mesyuarat JK setiap bulan

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohon LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Perlaksanaan Aktiviti

PPPD Akademik/ Jurulatih Utama

4,500

11 bulan

Feb-Disember

4.

Laporan dan penilaian

Jurulatih Utama

-

2 hari

Feb-Disember

29

PELAN STRATEGIK TAHUN 2007-2009 MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF 5 : : PENGURUSAN KURIKULUM CEMERLANG DAN PRESTASI AKADEMIK MENINGKAT MENJALANKAN AKTIVITI ATAU MELAKSANAKAN PROGRAM YANG BOLEH MENDATANGKAN IMPAK YANG MAKSIMUM UNTUK KECEMERLANGAN AKADEMIK MURID PELAN TAKTIKAL PER STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1.5 Melaksanakan aktiviti atau program asas kurikulum untuk meningkatkan kecemerlangan akademik murid dalam peperiksaan awam 1.5.1 Headcount TEMPOH Sepanjang tahun PPPD Akademik/ PPPD UPP PPPD Akademik/ PPPD UPP PELAKSANA KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Setiap sekolah melaksanakan headcount

1.5.2 Audit Akademik

K U R I K U L U M

Sepanjang tahun

Audit dilaksanakan selepas keputusan peperiksaan pertengahan @ Akhir Tahun/ /Percubaan/Peperiksaan Awam JSU digunakan di semua sekolah untuk semua Tingkatan dalam Peperiksaan Setengah Tahun dan Akhir Tahun Analisis item dilaksanakan di semua sekolah untuk semua mata pelajaran dalam Peperiksaan Setengah Tahun dan Akhir Tahun

1.5.3 Jadual Spesifikasi Ujian

Sepanjang tahun

PPPD Akademik/ Jurulatih Utama

1.5.4 Analisis Item

Sepanjang tahun

PPPD Akademik/ Jurulatih Utama

30

1.5.5 Kem Kecemerlangan Akademik

Sekali setahun

PPPD Akademik/ Guru Cemerlang PPPD Akademik/ MGB/JU Penanda Kertas PPPD Akademik/ Guru Besar PPPD Akademik/ MGB/SPA PPD Akademik/ Guru Besar PPD Akademik/ PKG

Bilangan murid yang cemerlang @ mendapat “perfect score” meningkat

1.5.6 Kem Galus

Sekali setahun

Biangan murid yang lulus meningkat

K U R I K U L U M

1.5.7 Kelas Tambahan Terancang

8 bulan

Perlaksanaan Kelas Tambahan berasaskan analisis item topik-topik lemah Murid menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mencapai kecemerlangan Sekolah cemerlang diberi pengiktirafan

1.5.8 Program Motivasi Murid Cemerlang 1.5.9 Anugerah Kecemerlangan Akademik 1.5.10 Program Nilam

Sekali setahun

Sekali setahun

Sepanjang tahun

Anugerah Nilam Peringkat Daerah

31

PELAN TINDAKAN TAHUN 2007 STRATEGI 1.5 : MELAKSANAKAN AKTIVITI ATAU PROGRAM ASAS KURIKULUM UNTUK MENINGKATKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK MURID DALAM PEPERIKSAAN AWAM SUMBER TENAGA PPPD Akademik/ PPPD UPP KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Semua sekolah melaksanakan headcount

AKTIVITI

OBJEKTIF KHUSUS

SASARAN

JANGKA MASA

1.5.1 Headcount

Mengenal pasti pencapaian setiap murid dalam setiap mata pelajaran untuk merancang program akademik Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sekolah dalam sesuatu peperiksaan untuk proses penambahbaikan Sekolah menggunakan JSU untuk membina item soalan peperiksaan Membantu guru mengenal pasti soalan atau topik yang belum dikuasai oleh murid Meningkatkan jumlah murid yang cemerlang dengan mendapat „Perfect Score‟ Meningkatkan jumlah murid yang lulus sekurang-kurangnya pada tahap penguasaan minimum

Semua sekolah

Januari-Disember

1.5.2 Audit Akademik

PPPD Akademik/ PPPD UPP

Semua sekolah

Januari-Disember

Prestasi Mata Pelajaran Sekolah meningkat mengikut KPI yang ditetapkan Semua item soalan peperiksaan mesti mengikut JSU Semua sekolah boleh melaksanakan analisis item Semua pelajar cemerlang menyertai program

1.5.3 Jadual Spesifikasi Ujian 1.5.4 Analisis Item

PPPD Akademik/ Jurulatih Utama

Semua sekolah

Januari-Disember

PPPD Akademik/ Jurulatih Utama

Semua sekolah

Januari-Disember

1.5.5 Kem Kecemerlang an Akademik 1.5.6 Kem Galus

PPPD Akademik/ Guru Cemerlang

Semua sekolah

April-Julai

PPPD Akademik/ MGB

Semua sekolah

Februari-April

Bilangan pelajar yang lulus meningkat

32

1.5.7 Kelas Tambahan Terancang 1.5.8 Program Motivasi Murid Cemerlang 1.5.9 Anugerah Kecemerlan gan Akademik

Kelas tambahan yang berfokus

PPPD Akademik /GPK1

Semua sekolah

Feb-September

Semua sekolah melaksanakan program

Membina semangat untuk terus berjaya dengan cemerlang

PPPD Akademik /GPK1

Semua sekolah

Mei-Jun

Semua sekolah menyertai program

Memberi penghargaan kepada sekolah yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam peperiksaan awam Menggalakkan lebih ramai murid membaca

PPPD Akademik/ MGB

Semua sekolah

Januari-Feb

Sekolah cemerlang diberi anugerah

1.5.10 Program Nilam

PPPD Akademik/ PKG

Semua sekolah

Januari-November

Pelajar cemerlang membaca diberi anugerah

33

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.5.1 : HEADCOUNT MENGENAL PASTI PENCAPAIAN SETIAP MURID DALAM SETIAP MATA PELAJARAN UNTUK MERANCANG PROGRAM AKADEMIK PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Disember 2006 Disember 2006 KPI KEY PERFOREMANCE INDICATOR LO diluluskan TOV dan ETR semua sekolah ditentukan

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Taklimat Pengerusi Panitia Mata Pelajaran Daerah /Zon untuk menentukan TOV dan ETR Perlaksanaan

3.

PPPD Akademik

-

12 bulan

Januari-Disember

Semua sekolah melaksanakan analisis headcount 1. Laporan didokumentasikan dan dibincang dalam mesyuarat 2. Analisis headcount diserah ke PPD

4.

Laporan dan penilaian

PPPD Akademik

-

1 hari

Januari-Disember

34

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.5.2 : AUDIT AKADEMIK MENGENAL PASTI KEKUATAN DAN KELEMAHAN SEKOLAH DALAM SESUATU PEPERIKSAAN UNTUK PROSES PENAMBAHBAIKAN PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Setiap sekolah membentangkan prestasi akademik Sekolah membentangkan prestasi akademik semasa pemantauan sekolah 1. Laporan dibincang dalam mesyuarat pengurusan akademik 2. Laporan diserah ke PPD dalam tempoh seminggu selepas pemantauan

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Audit Akademik Daerah (UPSR)

PPPD Akademik

2,000

1 hari

Feb-Disember

4.

Audit Akademik semasa pemantauan sekolah

PPPD Akademik

-

11 bulan

Feb-Disember

5.

Laporan dan penilaian

PPPD Akademik

-

1 hari

Feb-Disember

35

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.5.3 OBJEKTIF KHUSUS : : JADUAL SPESIFIKASI UJIAN SEKOLAH MENGGUNAKAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN UNTUK MEMBINA ITEM SOALAN UJIAN PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Kursus berjalan lancar dan semua peserta boleh membina item soalan Bahan dikumpulkan

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Perlaksanaan kursus

PPPD Akademik/ Jurulatih Utama

17,000

2 hari

Februari

4.

Pengumpulan bahan

PPPD Akademik/ Jurulatih Utama PPPD Akademik/ Jurulatih Utama Jurulatih Utama

-

1 hari

Mac

5.

Taklimat penyelarasan bahan Laporan dan penilaian

300

1 hari

April

Semua ahli menerima keputusan perbincangan 1. Laporan didokumentasikan 2. Laporan kursus diserah ke PPD dalam tempoh seminggu selepas kursus

6.

-

1 hari

April

36

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.5.4 : ANALISIS ITEM MEMBANTU GURU MENGENAL PASTI SOALAN ATAU TOPIK YANG BELUM DIKUASAI OLEH MURID PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Februari Februari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerika keputusanmesyuarat Semua ahli menerima keputusan perbincangan Kursus berjalan lancar dan semua sekolah menghantar peserta Semua sekolah melaksanakan analisis item Laporan didokumentasikan dan dibincang dalam Mesyuarat Pengurusan Akademik

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Taklimat Analisis Item

PPPD Akademik

300

1 hari

Mac

4.

Perlaksanaan kursus

PPPD Akademik/ Jurulatih Utama

18,000

2 hari

Mac

5.

Pemantauan

PPPD Akademik/ Jurulatih Utama

-

12 bulan

Mac-Disember

6.

Laporan dan penilaian

Jurulatih Utama

-

1 hari

Mac-Disember

37

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.5.5 : KEM KECEMERLANGAN AKADEMIK MENINGKATKAN JUMLAH MURID YANG CEMERLANG DENGAN MENDAPAT „PERFECT SCORE‟ PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ Guru Cemerlang PPPD Akademik/ Guru Cemerlang PPPD Akademik/ Guru Cemerlang KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Mei Mei KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Modul dihasilkan

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Merancang program dan membina modul (UPSR) Melaksanakan program

3,000

2 minggu

Mei

4.

6,000

2 hari

Jun

Program berjalan lancar dan semua sekolah menghantar peserta 1. Laporan didokumentasikan 2. Salinan laporan diserah ke PPD dalam tempoh seminggu selepas program

5.

Laporan dan penilaian

Guru Cemerlang

-

1 hari

Jun

38

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.5.6 : KEM GALUS MENINGKATKAN JUMLAH MURID YANG LULUS SEKURANG-KURANGNYA PADA TAHAP PENGUASAAN MINIMUM PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ MGB PPPD Akademik/ MGB PPPD Akademik/ MGB KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Februari Februari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Modul dihasilkan

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat

3.

Merancang Program dan membina modul (UPSR) Melaksanakan Program

3,000

3 hari

Mac

4.

10,000

2 hari

April

Program berjalan lancar dan semua sekolah menghantar peserta 1. Laporan didokumentasikan 2. Salinan laporan diserah ke PPD dalam tempoh seminggu selepas program

5.

Laporan dan penilaian

MGB

-

1 hari

April

39

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.5.7 : KELAS TAMBAHAN TERANCANG KELAS TAMBAHAN YANG BERFOKUS PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ GPK1 PPPD Akademik/ GPK1/Jurulatih Utama PPPD Akademik/ GPK1 PPPD Akademik KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Februari Februari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Modul dihasilkan

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1 2

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3

Merancang Program dan membina modul (UPSR) Melaksanakan Program (Kelas dijalankan) Pemantauan program

4,000

3 hari

Februari

4

10,000

7 bulan

Feb-September

Semua sekolah melaksanakan program Jadual pemantauan dilaksanakan Laporan didokumentasikan dan dibincangkan dalam mesyuarat Jawatan kuasa Pengurusan Akademik

5

-

7 bulan

Feb-September

6

Laporan dan penilaian

PPPD Akademik

-

2 hari

Feb-September

40

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.5.8 : PROGRAM MOTIVASI MURID CEMERLANG MEMBINA SEMANGAT UNTUK TERUS BERJAYA DENGAN CEMERLANG PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ GPK1 PPPD Akademik/ GPK1 GPK1 4. Laporan dan penilaian 1 hari Jun 1. Laporan didokumentasikan 2. Salinan laporan diserah ke PPD dalam tempoh seminggu selepas program KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Mei Mei KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Program berjalan lancar dan semua sekolah menghantar peserta

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Perlaksanakan Program (PMR/SPM/STPM)

15,000

1 hari

Jun

41

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.5.9 : ANUGERAH KECEMERLANGAN AKADEMIK MEMBERI PENGHARGAAN KEPADA SEKOLAH YANG TELAH MENUNJUKKAN PRESTASI CEMERLANG DALAM PEPERIKSAAN AWAM PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ MGB PPPD Akademik/ MGB KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Semua sekolah menghantar peserta

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik (UPSR) Laporan dan penilaian

6,000

1 hari

Februari

4.

MGB

-

1 hari

Februari

Laporan didokumentasikan dan dibincangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Akademik

42

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.5.10 : PROGRAM NILAM MENGGALAKKAN LEBIH RAMAI MURID MEMBACA PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ PKG PPPD Akademik/ PKG KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Program berjalan lancar dan semua sekolah melaksanakan program Semua sekolah dipantau (dinilai) Sekolah berjaya diberi anugerah 1. Laporan didokumentasikan 2. Salinan laporan diserah ke PPD dalam tempoh seminggu selepas program

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Perlaksanakan Program (UPSR)

-

10 bulan

Januari-Oktober

4.

Pemantauan/Penilaian Program Nilam Majlis Anugerah Nilam Daerah Laporan dan penilaian

PPPD Akademik/ PKG PPPD Akademik/ PKG PKG

-

10 bulan

Januari-Oktober

5.

5,000

1 hari

Oktober

6.

-

1 hari

Oktober

43

PELAN STRATEGIK TAHUN 2007-2009 MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF 6 : : PROGRAM KURIKULUM CEMERLANG DAN PRESTASI AKADEMIK MENINGKAT MENJADIKAN BILIK-BILIK KHAS SEBAGAI PUSAT RUJUKAN ILMU DISAMPING PENGOPTUMUMAN PENGGUNAAN ASTRO BAGI MEMBANTU MENINGKATKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK MURID PELAN TAKTIKAL PER. STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1.6 Menoptimumkan penggunaan ASTRO dan menggalakkan penggunaan bilik-bilik khas secara lebih proaktif dan berkesan 1.6.1 Pengurusan Bilik-bilik Khas TEMPOH Sepanjang tahun PPPD Akademik/ Penyelaras Bilik Khas /PKG PPPD Akademik/ PKG PPPD Akademik/ PKG PELAKSANA KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Semua sekolah menjadikan bilik-bilik khas sebagai pusat rujukan ilmu

K U R I K U L U M

1.6.2

Pembestarian Perpustakaan

Sepanjang tahun

Pengurusan perpustakaan berasaskan komputer

1.6.3

Mengoptimumkan Penggunaan ASTRO

Sepanjang tahun

Semua sekolah memastikan ASTRO boleh digunakan dan berfungsi dengan baik

44

PELAN TINDAKAN TAHUN 2007 STRATEGI 1.6 : MENGOPTIMUMKAN PENGGUNAAN ASTRO DAN MENGGALAKKAN PENGGUNAAN BILIK-BILIK KHAS SECARA LEBIH PROAKTIF DAN BERKESAN SUMBER TENAGA PPD Akademik/ Penyelaras Bilik Khas/ PKG PPPD Akademik/ PKG JANGKA MASA Jan-Dis KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR 80% aktiviti dijalankan

AKTIVITI

OBJEKTIF KHUSUS

SASARAN

1.6.1 Pengurusan Bilik-bilik Khas

Menjadikan bilik-bilik khas sebagai pusat rujukan untuk aktiviti keilmuan

Sekolah

1.6.2 Pembestarian Perpustakaan

Menyediakan sistem pengurusan perpustakaan yang sistematik dan berkesan berasaskan penggunaan komputer Menggunakan ASTRO sebagai salah satu daripada aktiviti P&P atau sumber maklumat

Sekolah

Mac-Okt

Semua sekolah menyediakan sekurang-kurangnya sebuah komputer di perpustakaan

1.6.3 Mengoptimumman Penggunaan ASTRO

PPPD Akademik/ PKG

Sekolah

Jan-Dis

ASTRO digunakan dengan berkesan

45

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.6.2 : PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS MENJADIKAN BILIK-BILIK KHAS SEBAGAI PUSAT RUJUKAN UNTUK AKTIVITI KEILMUAN PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ Guru Penyelaras Bilik Khas/PKG PPPD Akademik/ Guru Penyelaras Bilik Khas/PKG PPPD Akademik/ PKG KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Perlaksanaan

-

11 bulan

Feb-Disember

Semua sekolah melaksanakan program

4.

Pemantauan

-

11 bulan

Feb-Disember

Semua sekolah mematuhi prosedur ditetapkan 1. Laporan didokumentasikan 2. Laporan diserahkan ke PPD dalam tempoh seminggu selepas pemantauan

5.

Laporan dan penilaian

PKG

-

1 hari

Feb-Disember

46

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.6.3 : PEMBESTARIAN PERPUSTAKAAN MENYEDIAKAN SISTEM PENGURUSAN PERPUSTAKAAN YANG SISTEMATIK DAN BERKESAN BERASASKAN PENGGUNAAN KOMPUTER PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ PKG/Guru PSS PPPD Akademik/ Guru PSS PPPD Akademik/ PKG KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Mac Mac KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Semua sekolah melaksanakan program Semua sekolah mematuhi prosedur ditetapkan 1. Laporan didokumentasikan 2. Laporan diserahkan ke PPD dalam tempoh seminggu selepas pemantauan

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1 2

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3

Perlaksanaan

-

7 bulan

April-Oktober

4

Pemantauan

-

7 bulan

April-Oktober

5

Laporan dan penilaian

PKG

-

1 hari

April-Oktober

47

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.6.4 : MENGOPTIMUMKAN PENGGUNAAN ASTRO MENGGUNAKAN ASTRO SEBAGAI SALAH SATU DARIPADA AKTIVITI P&P DAN SUMBER MAKLUMAT PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Aklademik/ Guru PSS/ PKG PPPD Akademik/ Guru PSS PPPD Akademik/ PKG KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari Januari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat Semua sekolah melaksanakan program Semua sekolah mematuhi prosedur ditetapkan 1. Laporan didokumentasikan 2. Laporan diserah ke PPD dalam tempoh seminggu selepas pemantauan

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1 2

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3

Perlaksanaan

-

10 bulan

Januari-Disember

4

Pemantauan

-

10 bulan

Januari-Disember

5

Laporan dan penilaian

PKG

-

1 hari

Januari-Disember

48

PELAN STRATEGIK TAHUN 2007-2009 MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF 7 : : PENGURUSAN KURIKULUM CEMERLANG DAN PRESTASI AKADEMIK MENINGKAT MEMBUDAYAKAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN DIKALANGAN GURU PELAN TAKTIKAL PER STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1.7 K U R I K U L U M Melaksanakan program-program yang dapat melahirkan guru-guru yang kreatif dan inovatif melalui inovasi-inovasi dalam penyelidikan 1.7.1 Kursus Kajian Tindakan TEMPOH 4 bulan PPPD Akademik/ Pengerusi Kajian Tindakan PPPD Akademik/ Pengerusi Kajian Tindakan PELAKSANA KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Sekurang-kurangnya satu kajian tindakan setiap mata pelajaran dari setiap sekolah dihasilkan

1.7.2 Seminar Kajian Tindakan

3 bulan

Semua hasil kajian yang berjaya akan dibentangkan

49

PELAN TINDAKAN TAHUN 2007 STRATEGI 1.7 : MELAKSANAKAN PROGRAM YANG DAPAT MELAHIRKAN GURU-GURU YANG KREATIF DAN INOVATIF MELALUI INOVASI-INOVASI DALAM PENYELIDIKAN SUMBER TENAGA PPPD Akademik JANGKA MASA Jan-April KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Semua sekolah menghasilkan kajian tindakan

AKTIVITI

OBJEKTIF KHUSUS

SASARAN

1.7.1 Kursus Kajian Tindakan

Memberi pendedahan kepada guru mengenai cara membuat dan melaporkan hasil kajian Memberi penghargaan kepada peserta yang telah berjaya melaksanakan kajian tindakan

Semua sekolah.

1.7.2 Seminar Kajian Tindakan

PPPD Akademik

Semua sekolah

JunOgos

Hasil kajian yang berjaya akan dibentangkan

50

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.7.1 OBJEKTIF KHUSUS : : KURSUS KAJIAN TINDAKAN MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA GURU MENGENAI CARA MEMBUAT DAN MELAPORKAN HASIL KAJIAN PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ Pengerusi Kajian Tindakan Daerah Pengerusi Kajian Tindakan daerah KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari Februari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat perlaksanaan

3.

Menentukan kandungan kursus

-

1 minggu

Mac

Semua ahli menerima kandungan kursus yang ditetapkan Kursus berjalan lancar dan semua sekolah menghantar peserta 1. Laporan didokumentasikan 2. laporan diserah ke PPD dalam tempoh seminggu selepas kursus

4.

Melaksanakan kursus.

PPPD Akademik/ Pengerusi Kajian Tindakan Daerah Pengerusi Kajian Tindakan Daerah

15,000

2 hari

Mac

5.

Penilaian dan laporan.

-

1 hari

April

51

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.7.2 : SEMINAR KAJIAN TINDAKAN MEMBERI PENGHARGAAN KEPADA PESERTA YANG TELAH BERJAYA MELAKSANAKAN KAJIAN TINDAKAN PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ Pengerusi Kajian Tindakan Daerah Pengerusi Kajian Tindakan Daerah KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Jun Jun KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO dan pakej diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO dan pakej Mesyuarat perlaksanaan

3.

Pengumpulan bahan-bahan pembentangan

-

1 minggu

Julai

Semua bahan pembentangan dapat dikumpul Seminar berjalan dengan lancar dan semua para pembentang membentangkan hasil kajiannya 1. Laporan didokumentasikan 2. Laporan diserah ke PPD dalam tempoh seminggu selepas seminar

4.

Perlaksanaan Seminar

Pengerusi Kajian Tindakan Daerah

7,500

2 hari

Ogos

5.

Laporan dan penilaian.

Pengerusi Kajian Tindakan Daerah

-

1 hari

Ogos

52

PELAN STRATEGIK TAHUN 2007-2009 MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF 8 : : PENGURUSAN KURIKULUM CEMERLANG DAN PRESTASI AKADEMIK MENINGKAT MEWUJUDKAN SUATU SISTEM PIAWAIAN YANG STANDARD DAN BOLEH DIUKUR

PELAN TAKTIKAL PER. STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1.8 Menetapkan Standard Piawaian Aktiviti Akademik 1.8.1 Menetapkan Standard Piawaian Aktiviti Mata Pelajaran TEMPOH 2 bulan PPPD Akademik/ Pengerusi Panitia Mata Pelajaran Daerah PELAKSANA

KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Semua sekolah mempunyai standard piawaian akademik yang seragam seperti: 1. Kekerapan latihan murid 2. Kekerapan menanda kerja murid 3. Format pelaporan PBS 4. Dll. Daerah menetapkan standard pencapaian prestasi seperti berikut (rujuk lampiran): 1. Prestasi Setiap Mata Pelajaran mempunyai KPI 2. Prestasi keseluruhan mempunyai KPI

K U R I K U L U M

1.8.2 Menetapkan “Key Performance Indicator” (KPI) bagi pencapaian keseluruhan daerah dan pencapaian setiap mata pelajaran daerah

2 bulan

PPPD Akademik/ NPQH/GPK1

53

PELAN TINDAKAN TAHUN 2007 STRATEGI 1.8 : MENETAPKAN STANDARD PIAWAIAN AKTIVITI AKADEMIK SUMBER TENAGA PPPD Akademik JANGKA MASA Jan-Feb KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR Semua sekolah akur dengan standard piawaian yang ditetapkan

AKTIVITI

OBJEKTIF KHUSUS

SASARAN

1.8.1

Membina Standard Piawaian aktiviti setiap mata pelajaran

Menentukan setiap aktiviti mata pelajaran mempunyai standard piawaian yang seragam dan boleh diukur supaya kualiti mata pelajaran sentiasa berada pada tahap yang tinggi Menentukan KPI bagi pencapaian keseluruhan daerah dan pencapaian setiap mata pelajaran bagi peratus lulus, GPS dan cemerlang

Semua sekolah

1.8.2 Membina “Key Performance Indicator” (KPI) bagi pencapaian keseluruhan daerah dan pencapaian setiap mata pelajaran daerah

PPPD Akademik

Semua sekolah

Dis 06Jan 07

Semua sekolah akur dengan KPI yang ditetapkan (rujuk lampiran)

54

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.8.1 : MEMBINA STANDARD PIAWAIAN SETIAP MATA PELAJARAN MENENTUKAN SETIAP AKTIVITI MATA PELAJARAN MEMPUNYAI STANDARD PIAWAIAN YANG SERAGAM DAN BOLEH DIUKUR SUPAYA KUALITI P&P SENTIASA BERADA PADA TAHAP YANG TINGGI PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ Pengerusi Panitia Mata Pelajaran Daerah Pengerusi Panitia Mata Pelajaran daerah KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari Februari KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat Penyelarasan

3.

Penilaian dan laporan.

-

1 hari

Februari

Laporan didokumentasikan dan diserah ke PPD dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat

55

PELAN OPERASI TAHUN 2007 AKTIVITI 1.8.2 : MEMBINA “KEY PERFORMANCE INDICATOR” (KPI) BAGI PENCAPAIAN KESELURUHAN DAN PENCAPAIAN SETIAP MATA PELAJARAN MENENTUKAN KPI BAGI PENCAPAIAN KESELURUHAN DAERAH DAN PENCAPAIAN SETIAP MATA PELAJARAN DAERAH PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PPPD Akademik PPPD Akademik/ GPK1/NPQH KOS (RM) 300 TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari 1 minggu TARIKH PELAKSANAAN Disember 2006 Dis 06-Jan 2007 KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR LO diluluskan Semua ahli menerima keputusan mesyuarat (Rumusan KPI-rujuk lampiran) Laporan didokumentasikan dan diserah ke PPD dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat

OBJEKTIF KHUSUS :

BIL.

HURAIAN AKTIVITI

1. 2.

Permohonan LO Mesyuarat Penyelarasan

3.

Penilaian dan laporan.

NPQH

-

1 hari

Dis 06-Jan 2007

56


								
To top