نمودار جریان داده ها ( DFD ) Data-Flow-Diagram by variablepitch334

VIEWS: 672 PAGES: 3

									‫نمودار جریان داده ىا ‪( DFD ) Data-Flow-Diagram‬‬ ‫کَ ؽاهل بخؼ ُای صیش اعت :‬ ‫1 - کلیت عاصهاى 2 - سّابظ دادٍ ُا 3 - سّابظ ( کَ ّاسد جضئیات دادٍ ُا هیؾْد ّ بَ فْست‬ ‫تفغیشی عاصهاى اصًظش جشیاى دادٍ ُا تفغیش هی کٌذ ).‬ ‫تعریف ‪ : DFD‬یکی اص سّػ ُای افلی بشا ی تؼشیف ّ تجضیَ ّ تذلیل عیغتن ُای هبتٌی بش‬ ‫دادٍ ُا اعت،هٌغك عیغتن سا بَ ها ًؾاى هیذُذ (اص لذاػ هٌغك هْجْدیت ُا ّ ایي کَ اػضای‬ ‫عیغتن چگًَْ با ُن سّابظ ایجاد هیکٌٌذ ّ چگًَْ تبادل اعالػات هیکٌٌذ ).‬ ‫*تذلیل گشُای عیغتن هیتْاًٌذ با اعتفادٍ اص ‪ DFD‬یک تقْیش گشافیکی اصجشیاى دادٍ ُای‬ ‫عاصهاى سا ًؾاى دٌُذ .‬ ‫‪ُ DFD ‬ا داسای 4 ػٌقش اعاعی ُغتٌذ ّ ُش ػٌقش ػالهت خاؿ خْد سا داسًذ .‬ ‫‪ ‬ػٌافش ‪:DFD‬‬ ‫2 - پشداصػ(فشایٌذ)‬ ‫1 - هْجْدیت ُا‬

‫4 - جشیاى دادٍ ُا.‬

‫3 - اًباس(هخضى ، بایگاًی )دادٍ ُا‬

‫1-موجودیتىا:‬
‫هؼوْآل خاسجی ُغتٌذ (بیشّى اص عاصهاى ُغتٌذ،هثل هؾتشی ،هثال هؾتشی یک دسخْاعت داسد ّ‬ ‫توام فشایٌذُا دس عاصهاى ًِایتآ بَ هؾتشی ختن هی ؽْد ) افشاد ّ عاصهاى ُایی‬ ‫کَ بیشّى اص عاصهاى ُغتٌذ ّ ًؾاى دٌُذٍ ی هٌبغ اّلیَ ّ دسیافت کٌٌذٍ ی ًِایی دادٍُا ّ‬ ‫اعالػات ُغتٌذ کَ هؼوْآل با یک اعن ًام گزاسی هی ؽًْذ .هْجْدیت ُا فؼل ّ دشف سبظ ّ یک‬ ‫جولَ ًیغتٌذ.‬ ‫هْجْدیت ُای خاسجی هی تْاًٌذ یک هؾتشی،ؽخـ،داًؾجْ،عاصهاى،ؽشکت (باًک) یک آهیي‬ ‫ت‬ ‫کٌٌذٍ (دغابذاس ) یا یک ّادذ دیگش دس خْد عاصهاى (بخؼ تکویلی عفاسػ ) یک ّادذ‬ ‫بیشًّی(دغابذاسی،تْلیذ،فشّػ ) ّ یا یک عیغتن فشػی تش (عیغتن کٌتشل هْجْدی ) باؽٌذ.‬

‫2-پردازش(فرایند):‬
‫1 -هیتْاًٌذ ًؾاى دٌُذٍ ی کل عیغتن باؽٌذ ّ با اعن یا ففت ًؾاى دادٍ هیؾًْذ (هثل ًوْداس‬ ‫هذتْایی)‬ ‫2 -هیتْاًٌذ یک یغتن فشػی باؽٌذ ّ با اعن یا ففت ًؾاى دادٍ هیؾًْذ (عیغتن دمْق‬ ‫ط‬ ‫دعتوضد،پاداػ، دضْس ّ غیاب هشبْط بَ عیغتن افلی هٌابغ اًغاًی )‬ ‫3 -هیتْاًٌذ بَ فْست فؼالیت ُایی کَ اًجام هیؾًْذ باؽٌذ کَ بَ فْست فؼل ًؾاى دادٍ هیؾًْذ .‬

‫3-انبار دادهىا:‬

‫کَ با یک اعن ًؾاى دادٍ هیؾًْذ کَ دادٍ ُا سا تْفیف هی کٌذ ّ ًؾاى هی دُذ کَ یک عشی دادٍ-‬ ‫ُا رخیشٍ هی ؽْد (هثل اعالػات داًؾجْیاى،اعاتیذ،ثبت ًام،بیواساى، ...) ّ هؼوْآل با دشف ‪D‬‬ ‫ًؾاى دادٍ هی ؽْد ّ ُویي عْس اًْاع دادٍ ُا سا ًؾاى هی دُذ کَ هی تْاًذ بَ فْست صیش‬ ‫باؽٌذ:‬ ‫1 - یک فایل کاهپیْتشی 2 - یک عشی اعالػات کاهل (کَ هی تْاًذ بَ فْست فایل هبادالتی‬ ‫باؽذ،هثل هؾتشی باًک ّ گشدػ دغاب،دسیافت ُا ّ پشداخت ُا)‬ ‫3 - هجوْػَ ُایی اص جذاّل 4 - بَ فْست فایل دعتی‬ ‫4 -جریان داده ىا:‬ ‫ًؾاى دٌُذٍی دشکت دادٍ ُا بَ هغیش دشکت دادٍ ُا اص یک ؽخـ،هکاى، یا یک چیض اعت کَ‬ ‫عَی بیي هْجْدیت ُا ّ فشایٌذُا سا ًؾاى هی دُذ ّ بَ فْست یک عشی اعاهی اعت ّ‬ ‫ساب‬ ‫ػٌْاًی اعت کَ بَ فْست اعوی اعت (ػٌْاى دادٍ ُا سا بایذ بٌْیغین)ّ دادٍ ُایی سا کَ دشکت‬ ‫ت دادٍ سا ًؾاى هی دُذ . فلؼُای 2 جِتَ‬ ‫هی کٌذ سا تْفیف هی کٌذ، جِت فلؼ جِت دشک‬ ‫صهاًی اعتفادٍ هی ؽْد کَ بخْاُین جشیاى هغتوشی اص تبادل اعالػات ّ اًباسدادٍ ُا سا ًؾاى‬ ‫دُین ّجشیاى دادٍ ُا بشای بَ سّص کشدى اعالػات ًیض اعت .‬ ‫‪ ‬مسایای ‪: DFD‬‬ ‫1 - کوک بَ کاسبش بشای ؽٌاعایی سّابظ بیي عیغتن ُا ّ عیغتن ُای فشػی.‬ ‫2 - کوک بَ کاسبش بشای ایي کَ عشیغ ّاسد یذث فٌی کاس ًؾْد .‬ ‫3 - تشعین عیغتن بَ فْست گشافیکی ّ دسک عشیغ ّ بِتش بشای کاسبش .‬ ‫4 - کوک بَ کاسبش بشای تذلیل عیغتن پیؾٌِادی .‬ ‫تا ‪ً DFD‬باؽذ ُیچ کذام اص ایي کاس ُا اًجام ًوی گیشد ّ کآل ‪ DFD‬سّؽی اعت کَ دس هشادل‬ ‫تْعؼَ ی عیغتن بایذ سػایت ؽْد .‬

‫‪ ‬دستورالعمل و گام ىای برداشتو شده برای کار طراحی ‪DFD‬ىا:‬
‫1 - عشادی یک ًوْداس هذتْایی کَ بشای ایي کاس ُوَ ی هْجْدیت ُا ّ سّابظ اعالػات افلی‬ ‫سا بایذ پیؼبیٌی ّ ؽٌاعایی کٌین ّ بشای ؽٌاعایی اص سّػ ُای جوغ اّسی اعالػات اعتفادٍ هی‬ ‫کٌین،ُویي عْس بشای ؽٌاعایی داؽتي صهیٌَ الصم اعت.‬ ‫2 - عشادی یک دیاگشام عغخ ففش کَ ؽاهل توام هْجْدیت ُا،سّابظ اعالػات ّ اًباس دادٍ ُا‬ ‫اعت.‬ ‫3 - عشادی یک دیاگشام فشػی (کْچک )بشای پشداصػ ُای کْچک ّبضسگ دس عغخ ففش .‬ ‫ّ دس اضافَ هی تْاًین فِشعتی اص فؼالیت ُای عاصهاى یا عیغتن تِیَ کٌین،عپظ دادٍ ُا ّ‬ ‫اعالػات فؼالیت ُایی کَ هبادلَ هی ؽًْذ سا ؽٌاعایی کٌین ،هخقْفآ دادٍ ُایی کَ اص هْجْدیت-‬ ‫ُای خاسجی هی ایٌذ چْى ؽشّع کٌٌذٍ ی عیغتن ُغتٌذ .‬

‫‪ ‬دس کل هٌغك ‪ DFD‬بش عَ بخؼ اعت :‬ ‫1 - چَ دادٍ ُایی اص هْجْدیت خاسجی ّاسد عیغتن هی ؽْد .‬ ‫ًَّ ّ کجا ).‬ ‫2 - چَ فؼالیتی سّی دادٍ ُا اًجام هیؾْد (چَ کغاًی،چگ‬ ‫3 - چَ هذقْلی تْلیذ هی ؽْد ّ بَ کجا هی سّد .‬ ‫‪ ‬خغا ُای ادتوالی دس عشادی ‪ُ DFD‬ا کَ ًبایذ اًجام داد:‬ ‫1 - ُیچ صهاى ًبایذ دادٍ ُا فمظ اص یک فشایٌذ داخل یا خاسج ؽًْذ .‬ ‫2 - ُیچ صهاى ها بیي هْجْدیت ُای خاسجی ّ دّ اًباس یک سابغَ ًذاسین (ّ سّابظ هثال بیي یک‬ ‫هْجْدیت ّ یک فشایٌذ اعت )‬ ‫3 - اًباس دادٍ ُا سا ًبایذ با فؼل ّ پشداصػ ُا سا ًبایذ با اعن ًْؽت .‬ ‫4 - دذاکثش فشایٌذُا 9 ػذد باؽذ.‬ ‫5 - دس عغش بٌذی ًبایذ اؽتباٍ کٌین چْى هوکي اعت جشیاى دادٍ ُا سا ًذیذٍ دزف کٌین.‬ ‫هٌغك ‪ُDFD‬ا بش1 - هٌغمی 2 - فیضیکی اعت :‬ ‫تفاّت دس ایي اعت کَ دس هٌغمی بشای یک عیغتن با تْجَ بَ داًؼ صهیٌَ ای خْد ّ اعالػاتی‬ ‫کَ جوغ اّسی هی کٌین یک ًوْداس عشادی هی کٌین ّ ایٌکَ یک عیغتن بَ لذاػ هٌغمی چگًَْ‬ ‫کاس کٌذ اها دس فیضیکی ًوْداسی عشادی هی کٌین کَ چگًَْ بایذ کاس کٌذ ّ دس فیضیکی بَ‬ ‫فْست ّالؼی کاس هی کٌین ُّشآى عْس کَ عیغتن بایذ ػول کٌذ سا ًؾاى هیذُین .‬ ‫*بؼذ اص عشادی ‪ُ DFD‬ا بشای تؼاهل بیؾتش با کاسبش ّ بِبْد ّ اص لذاػ هٌغمی یک باصخْسد اص‬ ‫کاسبش هی گیشین ّیک ‪( CRUD‬ایجاد،هغالؼَ ّ بَ سّص کشدى اعالػات ،دزف )ایجاد هی کٌین ّ‬ ‫ػالٍّ بش ایي ُا هی تْاًین ًذٍْ ی سّابظ ّ ػٌْاى دادٍ ُا سا افالح،تغییش ّ یا جابَ جا کٌین .‬


								
To top