PEDAGOGIE 1 Drept

Document Sample
PEDAGOGIE 1 Drept Powered By Docstoc
					UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Programa curriculară a seminarului –Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului
Titular curs : conf. univ. dr. I. Maciuc Propunător : lect. univ. drd. M. Ştefan 1. Principii de concepere :

Programa curriculară a seminarului se adresează formării studenţilor de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative (II+I) şi este realizată în conformitate cu programa cursului, reflectând concretizarea direcţiei curriculare în formarea viitorilor profesori, cu accent pe afirmarea capacităţilor, deprinderilor, aptitudinilor, abilităţilor, trăsăturilor de personalitate necesare structurării profilului de competenţă profesională. II. Situaţia disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu I Semestrul Activităţi didactice Curs Seminar 2 ore 2ore Forma de evaluare Examen scris Lucrări aplicative

I

III.

Obiective specifice urmărite:

III.1. Cunoaşterea şi întelegerea unor concepte, teorii si tendinţe fundamentale în pedagogie; cunoaşterea diferitelor modalităţi de abordare a educaţiei; III.2. Utilizarea adecvată a limbajului pedagogic; formarea capacităţii de a opera în mod curent cu termenii/sintagmele de specialitate în dezbateri, în lucrările aplicative; III.3. Conturarea imaginilor mentale asupra activităţii profesorului ; III.4. Formarea-dezvoltarea capacităţilor de abordare, interpretare, soluţionare a diverselor probleme educative; III.5. Surprinderea esenţei actului educaţional, a funcţiilor şi formelor educaţiei; cunoaşterea specificului mediilor educative (familie, şcoală) şi a condiţiilor dezvoltării psihice; III.6. Comentarea critică şi soluţionarea unor situaţii de instruire desprinse din realitatea educaţională, aprecierea unor produse curriculare; III.7. Analiza critică a direcţiilor reformei curriculare în învăţământul românesc si ale implementării în practica educaţională;

1

III.8. Formarea capacităţii de soluţionare a diverselor modalităţi de optimizare a articulării influenţelor formale / nonformale / informale ale educaţiei; III.9. Analiza, interpretarea, reflectarea, evaluarea principalelor dimensiuni ale educaţiei; III.10. Afirmarea capacităţilor de cercetare pedagogică şi inovare, prin conturarea de ipoteze care să întrevadă soluţii de optimizare a diferitelor situaţii problematice în practica curriculară; III.11. Dezvoltarea relaţiilor interacţionale în cadrul grupei de studenţi, în vederea facilitării aplicării metodelor şi tehnicilor de învăţare în echipă; III.12. Dezvoltarea unui set de valori si atitudini, convingeri în raport cu actul educaţiei.

IV. Conţinuturi propuse :
Nr. crt. Nr. ore

1.

Teme Organizarea activităţii

2.

Pedagogiaştiinţa generală a educaţiei

3.

Finalităţile educaţiei

3.

Educaţiaobiectul de studiu al pedagogiei

4.

Laturile, dimensiunile educaţiei

Conţinut detaliat Cunoaşterea expectanţelor studenţilor faţă de Modulul I şi a prejudecăţilor acestora legate de necesitatea pregătirii pedagogice. Enunţarea finalităţilor seminarului, prezentarea tematicii. 2.1.Pedagogia-ştiinţa educaţiei; constituirea pedagogiei ca ştiintă; 2.2 Relaţiile pedagogiei cu alte ştiinţe. Noi evoluţii în ştiinţele educaţiei; 2.3.Dimensiunea europeană a educaţiei : probleme şi provocări actuale. Noile educaţii. Aplicaţie: elaboarea unei eseu în scopul reflectării la întrebarea: Există o singură ştiinţă a educaţiei sau mai multe? 3.1.Delimitări terminologice: finalitate, ideal, scop, obiectiv; 3.2.Taxonomii şi obiective strategice. Aplicaţie: Realizarea unei scheme de derivare a finalităţilor; formularea obiectivelor operaţionale pentru o lecţie. Dezbatere: 3.1. Elemente de istoria si epistemologia educaţiei; Paradigme şi studii de caz; Precizări terminologice ; 3.2. Evoluţia conceptului de educaţie integrală, armonioasă si educaţia pentru valori; 3.3. Formele educaţiei; 3.3. Factorii educaţiei, medii educaţionale; 3.4. Caracteristicile educaţiei. 4.1.Educaţia intelectuală; 4.2.Educaţia estetică; 4.3.Educaţia morală;

2

2

2

4

2

2

5.

5.

6.

7.

8.

9.

4.4.Educaţia fizică; 4.5.Educaţia profesonală; 4.4. Noile educaţii. Aplicaţie: Întocmirea unui tabel comparativ al problematicii laturilor clasice si noi ale educaţiei. Mediile Dezbatere: instituţionale. 5.1. Sistemul de învăţământ - concept, funcţii. Sistemul 5.2. Structura sistemului naţional de învăţământ. educaţional 5.3. Instituţiile educaţiei şi raporturile dintre ele: Familia,instanţa de socializare, factor educativ si mediu educogen; Biserica-o instituţie fundamentală; Mass media si educaţia; Alte institutii cu funcţii educative la nivel social. Cercetarea 5.1.Specific, importanţă, etape pedagogică 5.2.Metode de cercetare 5.3. Aplicaţie: Elaborarea unui proiect de cercetare Curriculum6.1.Delimitări conceptuale specific, 6.2.Scurt istoric în legătură cu evoluţia conceptului problematică 6.3.Tipuri de curriculum 6.4. Elementele componente ale curriculumului: obiective, conţinuturi, strategii de instruire si strategii de evaluare Aplicaţie: Analiza critică a diverselor definiţii date conceptului de „curriculum” şi conturarea unei definiţii personale. Conţinuturi 8.1. Conceptul de conţinuturi curriculare; curriculare 8.2. Sursele conţinutului, criterii de selecţie; 8.3. Posibilităţi de organizare a conţinuturilor curriculare. Modalităţi inovatoare: structurile curriculare integrate; organizarea modulară; 8.4.Documentele curriculare. Aplicaţie: Analiza documentelor curriculare din perspectiva necesităţii acestora ca viitor profesor practician. Reformarea Caracteristicile Curriculum-ului Naţional; învăţământului Nivele de concretizare a curriculum-ului; prin curriculum. Curriculum şcolar şi proiectare curriculară. Metodologia Aplicatii si adaptari curriculare. proiectarii Curriculum diferentiat si personalizat. curriculum-ului Aplicaţie: întocmirea unui chestionar cu privire la instruirea diferenţiată şi la problemele pregătirii viitorilor profesori pentru abordarea unui curriculum diferenţiat şi personalizat. Recuperări, Sinteză generală. Analiza lucrărilor aplicative dezvoltări

2

2

4

2

2

2

2

3

V.

Evaluarea realizării obiectivelor:
Forma de evaluare: EXAMEN Stabilirea notei finale(procentaje): - raspunsurile la examen:60% - teste pe parcursul anului:20% - teme de control :20%

VI • • • • • • • • • • • • • •

Referinţe bibliografice: Antonesei, L., (2002). O introducere în pedagogie, Iaşi: Polirom Cerghit, I. (2002). Sisteme de instruire alternativ şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. Bucureşti: Editura Aramis Călin, M., (2003). Teoria şi metateoria acţiunii educative. Bucureşti: Editura Aramis Cucoş, C. (2002). Pedagogie. Iaşi: Editura Polirom Ionel, V. (2004). Fundamentele pedagogiei. Craiova: Editura Universitaria Ionescu, M. şi Radu, I. (1995). Didactica modernă. Cluj-Napoca: Editura Dacia. Iucu, R.B. (2001).Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi practice. Iaşi: Editura Polirom Joiţa, E. (1999). Pedagogia. Ştiinţa integrativă a educaţiei. Iaşi: Editura Polirom Joiţa, E.,coord, (2003). Pedagogie – Educaţie şi curriculum. Craiova: Editura Universitaria. Maciuc, I. (1998). Formarea formatorilor. Modele alternative şi programe modulare. Bucuresti: Editura Didactică si Pedagogică, R.A. Maciuc, I. (2002). Repere ale instruirii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti Maciuc, I.,. (2000). Elemente de psihopedagogie diferenţială, E.D.P., Bucuresti Maciuc, I.(2006). Pedagogie. Repere ale instruirii. Craiova: Editura Sitech. Păun, E., Potolea, D. (2002). Pedagogie – Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Polirom: Iaşi

4