BAHAGIAN PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA by kellena99

VIEWS: 2,429 PAGES: 9

									BAHAGIAN PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA
JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
BLOK C6, KOMPLEKS C
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62514 PUTRAJAYA

PEPERIKSAAN YANG WAJIB LULUS BAGI PEMBANTU PERANGKAAN GRED E17
DALAM TEMPOH PERCUBAAN UNTUK TUJUAN PENGESAHAN DALAM
PERKHIDMATAN

1. PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK UTAMA              BAGI  KUMPULAN
  SOKONGAN YANG SETARAF DENGAN KUMPULAN C


    Kod Peperiksaan       :   7102 A

    Bahagian I          :   Perintah Am, Arahan Pentadbiran dan
                      Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

    Kekerapan Peperiksaan    :   2 kali setahun

    Tarikh Peperiksaan      :   Bulan Februari dan Ogos

    Peperiksaan dikendalikan   :   Cawangan Kompetensi
    oleh                Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

    Permohonan dikemukakan    :   Cawangan Kompetensi
                      Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

    Borang Permohonan      :   LPKPA 2/04


2. PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU PERANGKAAN GRED E17

    Bahagian II         :   Konsep dan Hitungan

    Bahagian IIIA        :   Teknik Luar (Teori)

    Bahagian IIIB        :   Teknik Luar (Lisan)

    Kekerapan Peperiksaan    :   2 Kali setahun

    Tarikh Peperiksaan      :   Bulan April dan Ogos

    Peperiksaan dikendalikan   :   Panel Subjek Jabatan ‘B’
    oleh                Jabatan Perangkaan Malaysia

    Permohonan dikemukakan    :   Unit Kompetensi
    kepada               Jabatan Perangkaan Malaysia

    Borang Permohonan      :   JP/PPE17


*  Tarikh tutup permohonan ialah 45 hari sebelum tarikh hari pertama peperiksaan
*  Permohonan yang lewat akan ditolak
*  Calon-calon yang tidak mendaftar tidak dibenarkan menduduki peperiksaan
*  Permohonan hendaklah dibuat melalui Ketua Bahagian/Negeri

                      1
      SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU
     PERANGKAAN GRED E17 DI JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA


1.  Tarikh Sukatan Peperiksaan :     1 Ogos 1994
   Berkuatkuasa


2.    Matlamat Sukatan     :    Bagi membolehkan pegawai-pegawai dalam
                      kumpulan sokongan yang setaraf dengan
                      kumpulan C mengetahui pengetahuan asas
                      mengenai Perintah - perintah dan Arahan -
                      arahan yang berkaitan dengan pentadbiran
                      yang secara langsung atau tidak langsung
                      berkaitan dengan kerja - kerja pegawai
                      berkenaan.


3.  Tujuan Peperiksaan      :    i) Untuk pengesahan dalam perkhidmatan
                        bagi Pembantu Perangkaan Gred E17
                        yang dilantik terus.

                      ii) Untuk memenuhi sebahagian daripada
                        syarat pertimbangan kenaikan pangkat
                        bagi Pembantu Perangkaan Gred E17
                        yang dilantik secara kenaikan Pangkat
                        secara lantikan.


4.  Pegawai yang layak      :    i) Pembantu Perangkaan Gred E17 yang
   mengambil peperiksaan ini        masih belum disahkan dalam perkhidmatan

                      ii) Pembantu Perangkaan Gred E17 yang
                        dilantik secara kenaikan pangkat secara
                        lantikan.


5.  Sukatan peperiksaan        :  (termasuk masa & soalan)


   BAHAGIAN –    PERINTAH AM, ARAHAN PENTADBIRAN DAN PEKELILING
            KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM


   Soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkara
   berikut:

   A.    Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan
       Penamatan Perkhidmatan) 2005


   B.    Perintah Am Bab B

       i)   Elaun-elaun kerana bertugas
       ii)  Kemudahan-kemudahan perjalanan
       iii)  Elaun-elaun kerana berkursus
       iv)  Elaun-elaun pelbagai
                      2
C.  Perintah Am Bab C

   a.    Cuti yang diberi kerana perkhidmatan
   b.    Cuti tidak berekod


D.  Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993


E.  Perintah Am Bab F

   a.    Rawatan perubatan untuk pegawai-pegawai
   b.    Bayaran dan peraturan wad


F.  Perintah Am Bab G

   a.     Waktu bekerja dan lebih masa


G.  Panduan Pengurusan Pejabat (Arahan Perkhidmatan)


H.  Arahan Perbendaharaan

   Bab B - Acara Pengakaunan

         I.  Mengawal terimaan dan bayaran dan menyimpan awam
            i.  Am
            ii. Terimaan
            iii. Bayaran

         II.  Acara mengenai barang-barang dan kerja-kerja
            i.  Am
            ii. Pembelian, Tender dan Kontrak


I.  Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam


     i)  PKPA Bil. 1/91 - Panduan Meningkat Kualiti Layanan Urusan
        Melalui Telefon.

   ii)    PKPA Bil. 2/91 - Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan
        Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan.

   iii)    PKPA Bil. 3/91 - Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam.

   iv)    PKPA Bil. 4/91 - Garis Panduan Mengenai Strategi-Strategi
        Peningkatan Kualiti Bagi Perkhidmatan Awam.

   v)     PKPA Bil. 7/91 - Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu
        Kerja (KMK).

   vi)    PKPA Bil. 8/91 -Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail
        Meja.                   3
       vii)    PKPA Bil. 10/91 - Panduan Mengenai Peningkatan Kualiti
             Perkhidmatan Kaunter.

       viii)   PKPA Bil. 1/92 - Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM)
             Bagi Perkhidmatan Awam.

       ix)    Lain-lain Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang dikeluarkan
             dari masa ke semasa.


                 Soalan :    40 (Aneka Pilihan)
                 Masa :     1 Jam


   Calon adalah dibenarkan merujuk kepada Perintah Am, Arahan Perkhidmatan,
   Arahan Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang
   berkenaan semasa peperiksaan.BAHAGIAN II - KONSEP DAN HITUNGAN

Soalan-soalan akan ditanya berdasarkan kepada perkara berikut:

A.   Asas Statistik dan Matematik

    i.  Ukuran Kecenderungan Pusat (untuk data berkumpulan)
       a. Min
       b. Median
       c. Mod

   ii.  Pengukur Relatif
       a. Peratus

       b. Kadar
        - Kadar pengangguran
        - Kadar kelahiran
        - Kadar kematian
        - Kadar pertumbuhan
        - Kadar hasil pertanian

       c.    Nisbah

       d. Indeks
        - indeks harga-harga
        - indeks pengeluaran perindustrian

   iii.  Pembulatan dan Angka Signifikan
       a. Membulat angka
       b. Mencari angka signifikan

    iv.  Penukaran Unit Ukuran
       Penukaran unit ukuran panjang, berat, luas dan isipadu ke sistem matrik
       dan sebaliknya.

    v.  Algebra Mudah
       a. Persamaan mudah
       b. Persamaan serentak
                       4
   vi.   Jenis Data
       a. Data diskrit
       b. Data selanjar
       c. Data kuantitatif
       d. Data kualitatif

   vii.  Taburan Kekerapan
       a. Kelas dan sela kelas, kelas sama, kelas tak sama dan kelas terbuka
       b. Kekerapan kumulatif dan relatif
       c. Persembahan taburan kekerapan dalam bentuk grafik (histogram dan
        polygon).

   viii.  Persembahan Data secara Graf
       a. Persembahan data secara graf melalui carta turus (carta turus mudah
         carta turus komponen, carta turus terkumpul, carta turus peratusan,
         carta turus dua pihak): pictogram:kartogram: carta pai/bulatan: graf
         garisan.
       b. Kebaikan dan kelemahan persembahan data secara graf.

   ix.   Penakbiran Statistik
       a. konsep dan perbandingan populasi dan sampel
       b. Jenis-jenis pensampelan
        - pensampelan rawak mudah
        - pensampelan bersistematik
       c. Ralat pensampelan dan ralat bukan pensampelan

   x.   Jadual Nombor Rambang
       Menggunakan jadual-jadual nombor rambang dalam memilih unit-unit
       perangkaan seperti tempat kediaman, pertubuhan, punca pungutan harga
       dan sebagainya.

B.  Konsep-konsep Asas Penyiasatan Isi Rumah dan Ekonomi

   i.   Konsep-konsep yang digunakan dalam penyiasatan-penyiasatan isi rumah
       dan pungutan harga-harga.

       Blok penghitungan, unit bangunan, tempat kediaman(TK), isi rumah, ahli isi
       rumah, ketua isi rumah, TK kosong, tiada sesiapa di rumah, pampasan
       pekerja, dividen, perbelanjaan isi rumah, perbelanjaan bukan isi rumah,
       mengganggur secara aktif, mengganggur secara pasif, minggu
       penyiasatan, taraf pekerjaan, harga barangan pengguna, sewa konsesen,
       kiriman wang yang diterima (remittance), bonus, pendapatan harta,
       pekerjaan utama, pendapatan ‘intrahouse-hold, pekerja utama, pendapatan
       ‘intrahouse-hold’, pendapatan ‘interhousehold’, indeks harga, tenaga buruh,
       luat tenaga buruh, harga runcit, harga borong, harga pengeluaran, saluran
       runcit, pendapatan berbentuk mata benda, nilai sewa bersih rumah yang
       diduduki oleh pemiliknya, nilai pengeluaran di rumah atau stok (dari
       kedai/kebun sendiri) yang digunakan oleh isi rumah dan sebagainya.

   ii.   Konsep-konsep yang digunakan dalam penyiasatan pertubuhan dan
       interprise.

       Pertubuhan, enterprise, nilai kasar pengeluaran, kos input, nilai ditambah,
       nilai keluaran yang dibuat (nilai di kilang). Nilai keluaran bahan-bahan
       galian (nilai dilombong), nilai keluaran kuari (nilai di kuari). Nilai kerja
       pembinaan yang dibuat, nilai harta tetap, jumlah hasil, jumlah perbelanjaan,
       pekerjaan, pemilik yang bekerja, rakan niaga yang aktif, pekerja keluarga
                      5
         tidak bergaji, pekerja sepenuh masa, pekerja sambilan, gaji dan upah yang
         dibayar, stok dan stor, cukai, dividen, pemastautin, bukan pemastautin,
         aset, liability, kunci kira-kira, akaun untung rugi, syarikat kawalan tempatan,
         syarikat kawalan asing, indeks pengeluaran, perindustrian, pembuatan,
         pembinaan dan industri.

   iii.    Konsep-konsep yang digunakan dalam penyiasatan pertanian.

         Estet, kebun kecil, hakmilik asing, kategori pekerja, tanaman baru/semula,
         tanaman sementara, tanaman kekal, tanaman tunggal, tanaman selingan,
         tanaman campuran, luas kawasan yang ditanam, luas kawasan cukup umur
         dan luas kawasan muda dan sebagainya.

    iv.    Konsep-konsep yang digunakan dalam Demografi.

         Migran, bukan migran, pertambahan semula jadi, kelahiran hidup, kelahiran
         mati, kematian perinatal, kematian neonatal, kematian bayi, kematian
         kanak-kanak, jangkaan hayat pada kelahiran dan sebagainya.

   v.     Konsep-konsep yang digunakan dalam Akaun Negara dan Perdagangan
         Luar Negeri.

         Keluaran Negara Kasar (KNK), Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK),
         import, eksport, eksport semula, imbangan perdagangan, asas, penilaian
         (F.O.B/C.I.F), perdagangan antara kawasan, jenis ukuran KDNK.
         Permintaan dan penawaran, sumber-sumber data perdagangan dan
         sebagainya.

                Soalan    :    20
                Masa     :    1 ½ jam


       Calon-calon tidak dibenarkan membuat rujukan kepada bahan-bahan bacaan
       semasa peperiksaan.BAHAGIAN III - TEKNIK LUAR

Bahagian ini mengandungi 2 seksyen iaitu Seksyen A dan B.

Seksyen A - Teori

   A.     Kaedah dan Pendekatan Kerja Luar.

         i. Peranan Pembantu Perangkaan dalam menjalankan kerja-kerja luar.
         ii. Kaedah-kaedah kerja luar.
         iii. Pendekatan kerja luar.

   B.     Penggunaan Peta.

         i.  Pengetahuan menggunakan kompas.
         ii. Pemahaman penggunaan peta topografi termasuk mengenali legenda-
           lagenda peta dan kebolehan membaca skala.
         iii. Pengetahuan membuat dan mengenal peta lakar seperti blok
           penghitungan.                         6
C.  Akta Perangkaan 1965 (Disemak 1989).

   i.    Fungsi Jabatan.
   ii.    Kawalan dan Pengurusan.
   iii.   Perlindungan tentang penggunaan dan komunikasi maklumat.
   iv.    Notis menghadiri butir-butir.
   v.    Penalti.

 D.  Penyelesaian Masalah

    i.      Enggan Bekerjasama.

    ii.     Tiada respon:-
          - tiada sesiapa di rumah
          - akaun belum selesai
          - berjanji akan hantar
          - alamat/responden tidak dapat dikesan
          - maklumat mercu tanda

    iii.     Masalah pemetaan
          - kesukaran mengenali sempadan
          - perubahan bilangan tempat kediaman yang amat ketara
          - masalah mercu tanda

    iv.     Masalah konsep seperti:-
          - Tempat Kediaman
          - Isi Rumah
          - Pertubuhan/Enterprise
          - Saluran Runcit
          - Tempoh Rujukan
          - Penyata Akaun

    v.      Visi, Misi, Objektif dan Piagam Pelanggan Jabatan Perangkaan
          Malaysia.


Calon-calon tidak dibenarkan membuat rujukan kepada bahan-bahan bacaan.Seksyen B - Lisan

Calon-calon akan diminta membuat temuduga olok-olok         dalam  sesuatu
penyiasatan. Penilaian akan dibuat berdasarkan kepada:-

       i.   Komunikasi yang berkesan
       ii.   Pendekatan yang baik
       iii.  Kebolehan menyelesaikan masalah
       iv.   Ujian sikap

       Masa    :  15 minit
                     7
6.  Pengecualian       :  Calon-calon yang lulus mana-mana bahagian
                  adalah dikecualikan daripada mengambil
                  semula bahagian tersebut.

7.  Keputusan         :  Lulus/Kandas


8.  Pemeriksa akan      :  Bahagian I
   dilantik oleh         Panel Subjek
                  Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

                  Bahagian II dan III
                  Panel Subjek
                  Jabatan Perangkaan Malaysia

9.  Bahasa (Soalan & Jawapan) :  Bahasa Malaysia


10.  Permohonan        :  Bahagian I
   dikemukakan kepada      Urus setia Peperiksaan
                  Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

                  Bahagian II dan III
                  Urus setia Peperiksaan
                  Jabatan Perangkaan Malaysia


11.  Pusat Peperiksaan     :  Bahagian I
   akan ditentukan oleh     Urus setia Peperiksaan
                  Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

                  Bahagian II dan III
                  Urus setia Peperiksaan
                  Jabatan Perangkaan Malaysia


12.  Kekerapan Peperiksaan   :  2 kali setahun


13.  Tarikh akhir mengemukakan :  1 ½ bulan sebelum tarikh peperiksaan
   permohonan
                  8
BAHAN-BAHAN RUJUKAN

BAHAGIAN I

i.   Perintah Am
ii.   Panduan Pengurusan Pejabat (Arahan Perkhidmatan)
iii.  Arahan Perbendaharaan
iv.   Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

BAHAGIAN II – Konsep dan Hitungan

i.   Buku keterangan Asas Penyiasat - Penyiasatan Jabatan Perangkaan Malaysia.
ii.   Buku Panduan Asas Operasi Penyiasatan.
iii.  Panduan Am untuk Pungutan Harga Runcit.
iv.   Panduan Am Penyiasatan Sewa Rumah.
v.   Buku Penjenisan Perusahaan Malaysia 1972 (Dikemaskini 1979).
vi.   Terjemahan tajuk-tajuk pekerjaan bagi kamus Pengelasan Pekerjaan (Dictionary of
    Occupacation Classification Malaysia).
vii.  Buku panduan untuk Penemuramah, Penyiasatan Tenaga Buruh dan Migrasi
viii.  Arahan kepada Responden bagi soal selidik.
ix.   Buku Panduan Penemuramah Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah/ Kemudahan
    Asas.
x.   Buku Panduan Penemuramah Penyiasatan Perbelanjaan Isi Rumah.
xi.   Penerbitan-penerbitan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia
    (Contoh: Buku Tahunan Perangkaan, Perangkaan Penting Malaysia).
xii.  Program Kursus Dalaman Jabatan Perangkaan Malaysia, Stat 12/92: Kaedah dan
    Operasi Penyiasatan.
xiii.  Kursus Matematik Fajar Bakti: Matematik Moden 3 untuk sekolah-sekolah Malaysia
    Edisi Kedua disesuaikan oleh Cheach Tat Huat, Tan Beng Theam, Mohd Damis
    Yusof dan Khor Gark Kim.


BAHAGIAN III - Teknik Luar

i.   Buku Panduan Perangkaan untuk Penghitung.
ii.   Buku Panduan Am untuk Penghitung.
iii.  Panduan Am untuk pungutan harga runcit.
iv.   Panduan Am Penyiasatan Sewa Rumah.
v.   Buku Panduan untuk Penemuramah, Penyiasatan Tenaga Buruh dan Migrasi.
vi.   Arahan kepada Responden bagi soal Selidik Umum.
vii.  Buku Panduan Penemuramah Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah.
viii.  Buku Panduan Penemuramah Penyiasatan Perbelanjaan Isi Rumah.
ix.   Program Kursus Dalaman Jabatan Perangkaan Malaysia, Stat 12/92 : Kaedah dan
    Operasi Penyiasatan.
x.   Kemahiran Geografi Tingkatan 4 & 5 KBSM oleh Melina Ng Abdullah, terbitan
    AMIZA.
xi.   Jabatan Perangkaan Malaysia - Organisasi, Fungsi dan Peranan.
                      9

								
To top