Docstoc

pdf

Document Sample
pdf Powered By Docstoc
					ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÈÖÓÔ ÖØ × Ó Ø ÓÑ Ò Ö
Å
Ñ º

ÐÙ ØÓÓØ
ÒÐ Ò

À ÖÑ Ð Ò Ò Ã × ÆÝ Ö
Ê × Ö

º
ÓѸ

ÆÓ

ÖÑ Ð ÒÒÓ

ÒØ Ö¸ À Ð× Ò ¸
× ºÒÝ

Ö ÒÓ

º
ÓÑ

×ØÖ 
غ ÁÒ Ø× ÒØ Ò Ù× Ø Ð Ò Ø × Ó Ø Ý ×ØÖ Ñ × ÕÙ Ò
 × ÔÖÓ Ù
 ÝØ ÐÙ ØÓÓØ ×ØÖ Ñ 
 Ô Ö ¼ Ö ×ØÖ 
ØÐÝ Ð Ñ Ø º ÁÒ Ø × Ô Ô Ö Ø ÑÔÓÖØ Ò
 Ó Ø × Ð Ñ Ø Ø ÓÒ × ÔÖÓÚ Ý × ÓÛ Ò Ø Ø Ø ÐÙ ØÓÓØ ×ØÖ Ñ 
 Ô Ö Û Ø ½¾ Ø Ý 
 Ò ÖÓ Ò Ò Ç´¾ µ ×Ø Ô× Ú Ò Ò ÓÙØÔÙØ Ý ×ØÖ Ñ × Ñ ÒØ Ó Ð Ò Ø Ç´¾ µº Ï Ð×Ó × ÓÛ ÓÛ Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø ¼ 
ÓÑ Ò Ö 
 Ò ÑÔÖÓÚ Ý Ñ Ò ×Ñ ÐÐ ÑÓ ¬
 Ø ÓÒ Ò Ø Ñ ÑÓÖÝ ÙÔ Ø ÙÒ
Ø ÓÒº

½

ÁÒØÖÓ Ù
Ø ÓÒ

ÐÙ ØÓÓØ ÌÅ × ×Ø Ò Ö ÓÖ Û Ö Ð ×× 
ÓÒÒ 
Ø Ú ØÝ ×Ô 
 ¬ ÝØ ÐÙ ØÓÓØ ÌÅ ËÔ 
 Ð ÁÒØ Ö ×Ø ÖÓÙÔ Ò ½℄º Ì ×Ô 
 ¬
 Ø ÓÒ ¬Ò × ×ØÖ Ñ 
 Ô Ö Ð ÓÖ Ø Ñ Ù× ÓÖ ÔÓ ÒعØÓ¹ÔÓ ÒØ Ò
ÖÝÔØ ÓÒ ØÛ Ò Ø Ð Ñ ÒØ× Ó ÐÙ ØÓÓØ ¼ ØÓ Ò ØÛÓÖ º Ì ×ØÖÙ
ØÙÖ Ó ¼ × ÑÓ ¬
 Ø ÓÒ Ó ×ÙÑÑ Ø ÓÒ Ø Ò Ö ØÓÖ Û Ø Ñ ÑÓÖݺ ÁÒ Ø × Ô Ô Ö Û 
 ÐÐ Ø Ø ÐÙ ØÓÓØ 
ÓÑ Ò Ö Ò Ò ÐÝÞ Ø× 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØ ×º Û 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ× ÓÖ Ò Ø Ò ÖÓÑ ℄ Ö ×Ø Ø Ò ÜÔÐÓ Ø Ò Ø Ò ÐÝ× ×º Ð×Ó Ò Û Ò Ó Ú ¹ Ò ¹
ÓÒÕÙ Ö ØØ 
 × ÒØÖÓ Ù
 ¸ Û 
 × ÓÛ× Ø ÑÔÓÖØ Ò
 Ó Ð Ñ Ø Ò Ø Ð Ò Ø × Ó ÔÖÓ Ù
 Ý ×ØÖ Ñ × ÕÙ Ò
 ׺ × 
ÓÒ× ÕÙ Ò
 Ó Ø × Ö ×ÙÐØ׸ Û ÔÖÓÔÓ× ÑÓ ¬
 Ø ÓÒ ØÓ Ø ÐÙ ØÓÓØ 
ÓÑ Ò Öº Ì × ÑÓ ¬
 Ø ÓÒ 
ÓÙÐ ÓÒ Ø ÒÓ ÜØÖ 
Ó×ظ Ø Ø ×¸ Ø Ó × ÒÓØ Ò
Ö × Ø 
ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø Ð ÓÖ Ø Ñº Ùظ ÓÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ø ÛÓÙÐ ÑÔÖÓÚ Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø ÐÙ ØÓÓØ 
ÓÑ Ò Ö ØÓ ×ÓÑ ÜØ Òغ ÀÓÛ Ú Ö¸ × ÐÓÒ × ÒÓ ÔÖ 
Ø 
 Ð ØØ 
 × ÒÓÛÒ Ò×Ø Ø 
ÙÖÖ ÒØ Ú Ö× ÓÒ Ó Ø ÐÙ ØÓÓØ 
ÓÑ Ò Ö¸ Ø Ö ×ÙÐØ× Ú Ò Ò Ø × Ô Ô Ö Ö Ñ Ò Ø ÓÖ Ø 
 к

¾
¾º½

ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ì

ÓÖ Ñ×

¬Ò Ø ÓÒ× Ò ÆÓØ Ø ÓÒ

Ä Ø Ù× ÒØÖÓ Ù
 Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ØÓ Ù× Ø ÖÓÙ ÓÙØ Ø × Ô Ô Öº Ï × ÐÐ 
ÓÒ× Ö Ø ¬Ð ´¾Ò µ × Ð Ò Ö ×Ô 
 Û Ø Ú Ò ¬Ü × ×¸ Ò ÒÓØ Ý ÜØ Ò Ò¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú 
ØÓÖ Ò ´¾Ò µ × ÜØ ´Ü½ ܾ ÜÒ µ Ì ÒÒ Ö ÔÖÓ Ù
Ø ¡ Ø Ø Ø ØÛ Ò ØÛÓ Ú 
ØÓÖ× Û ´Û½ Û¾ ÛÒ µ Ò Ü ´Ü½ ܾ ÜÒ µ Ó Ø ×Ô 
 ´¾Ò µ × ¬Ò ×
Û Ü

¡

۽ ܽ

¨Û Ü ¨
¾ ¾

¨ ÛÒ ÜÒ

Ì

Ð Ò Ö ÙÒ
Ø ÓÒ ÄÙ ´Üµ × Ø Ò
ÄÙ ´Üµ Ù Ü Ù Ü

¡

¾

´¾Ò µ

Ï Ù× Ø × Ñ ¬Ò Ø ÓÒ Ó 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ØÛÓ ÓÓÐ Ò ÙÒ
Ø ÓÒ× × Ò ¿℄¸ Û Ö Ø × Ð×Ó Ö ÖÖ ØÓ × ÒÓÖÑ Ð Þ 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ º ØÛ Ò

´

¬Ò Ø ÓÒ ½º Ä Ø
Ò µ ¾ Ò ´

×
Ü

´¾Ò µ

´¾µ ´Üµ ´Üµ

ÓÓÐ Ò ÙÒ
Ø ÓÒ׺ Ì


ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ´Üµ ´Üµ µ

¾

´¾Ò µ

 

Ü

¾

´¾Ò µ

ËÓÑ Ø Ñ × Ø ÒÓØ Ø ÓÒ 
Ü ´ ´Üµ ´Üµµ × Ù× ØÓ ÑÔ × Þ Ø Ú Ö Ð Û Ø Ö ×Ô 
Ø ØÓ Û 
 Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ × ØÓ 
 Ð
ÙÐ Ø º Ò ÐÐݸ Û Ö 
 ÐÐ È Ö× Ú Ð³× Ø ÓÖ Ñ¸ Û 
 ÑÔР׸ Ò Ô ÖØ 
ÙÐ Ö¸ Ø Ø ÒÝ ÓÓÐ Ò ÙÒ
Ø ÓÒ × 
ÓÖÖ Ð Ø ØÓ ×ÓÑ Ð Ò Ö ÙÒ
Ø ÓÒ׺

Ì ÓÖ Ñ ¾º
Û

´È Ö× Ú Ð³× Ì ÓÖ Ñµ
ÄÛ µ¾

¾


´
´¾Ò µ

½

¾º¾

ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ì ÓÖ Ñ×
Ò 
ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× Û Ø 
ÓÑÑÓÒ ÒÔÙØ Ù Ð Ò ÐÓ
 × Ó 
ÖÝÔØÓ Ö Ô 
 Ð ÓÖ Ø Ñ׺ Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ù× ÙÐ Ò Ø Ò ÐÝ× × Ó ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ó 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ÓÚ Ö ÔÖÓÓ × Ó Ø Ø ÓÖ Ñ× 
 Ò ÓÙÒ Ò ℄º ´¾Ò µ¢ ´¾Ò µ
Ý

ÁØ Ö Ø ×ØÖÙ
ØÙÖ × Ö Ö ÕÙ ÒØÐÝ × Ò 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ× ×Ù
 ×ØÖÙ
ØÙÖ ×º Ì

Ì ÓÖ Ñ ¿º
´¾ µ ´Ü Ý µ

Û ×Ø

Ú Ò ÙÒ
Ø ÓÒ×
´Ü ´Ý µµ
Ü

´¾ µ ´¾Ñ µ ´Ü Þ µ

´¾µ

Ò

´¾Ñ µ

Ì Ò¸ ÓÖ ÐÐ Ù ¾

Ü Ý ´

¾
Ú

´¾Ò µ

¾
Û

´¾Ñ µ¸
´¾ µ

¾

Ü Þ ´

´Ü Ý µ

Ù Ü

¡ ¨ Ú ¡ ݵ

¾

Ù Ü

¡ ¨ Û ¡ Þ µ
Ý ´Û ¡

´Ý µ

Ú Ýµ

¡

Ï ÒÓØ Ø Ø Ì ÓÖ Ñ ¿ 
 Ò 
ÓÒ× Ö × Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ä ÑÑ ¾ Ó ¿℄º ÁÒ Ø × 
ÓÒ 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ ÓÓÐ Ò ÙÒ
Ø ÓÒ¸ Û 
 × ×ÙÑ Ó ØÛÓ ÙÒ
Ø ÓÒ× Û Ø Ô ÖØ ÐÐÝ 
ÓÑÑÓÒ ÒÔÙظ × 
ÓÒ× Ö º

Ì ÓÖ Ñ º
´¾µ

ÄØ ´¾Ò µ ¢ ´¾ µ ´¾µ Ò ÓÓÐ Ò ÙÒ
Ø ÓÒ׺ Ì Ò¸ ÓÖ ÐÐ Ù ¾ ´¾Òµ Û ¾
´Ü Ý µ ¨ ´Ý Þ µ

Ü Ý ´
´¾ µ


Ü Ý Þ ´
Ú

¾

¡ ¨ Û ¡ Þµ ´Ü Ý µ Ù ¡ Ü ¨ Ú ¡ Ý µ
Ý Þ ´
Ù Ü

´¾ µ ¢ ´¾Ñ µ Ñ µ¸ ´¾

´Ý Þ µ

Ú Ý

¡ ¨ Û ¡ Þµ

Á Ø

Ö Ø ØÛÓ ÙÒ
Ø ÓÒ× Ò ¸ Ò Ø ØÛÓ Ð Ò Ö 
ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ù Ò × Ñ ¸Û Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò 
ÓÖÓÐÐ Öݺ

Û

Ö

ÓÖ ÐÐ Ù ¾

Ü Ý

ÓÖÓÐÐ ÖÝ º

ÄÒ Ø

´¾ µ

´¾Ò µ ¢
ݵ Ù

´¾ µ µµ
Ú

´¾µ

Ü Ý ´
´¾ µ

ÓÓÐ Ò ÙÒ
Ø ÓÒº Ì Ò¸
Ù Ü

´ ´Ü Ý µ ¨ ´

¡ ´Ü ¨

¾

´Ü Ý µ

¡ ¨ Ú ¡ ݵ

¾

¿

ÓÑ Ò Ø ÓÒ

Ò Ö ØÓÖ×

ÁÒ ¿℄ Ò Ü ÑÔÐ ÒØÖÓ Ù
 Ò Ò 
 Ò 
ÓÒ× Ö Ø Ò Ö ØÓÖ¸ × Ñ ÑÓÖÝ Ú Ò Ø
ÞØ 
Ø
Ò Å
½

Ó ×ÙÑÑ Ø ÓÒ Ø Ò Ö ØÓÖ Û Ø ÓÒ Ø Ó Ñ ÑÓÖÝ × ÐÝÞ º Ì 
ÓÑ Ò Ö Ó Ø ÐÙ ØÓÓØ Ý ×ØÖ Ñ Ò Ö ØÓÖ × Ú Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÖÓÙ ÐÝ Ò ÐÝÞ × 
 ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ¿℄ Ò ¾℄º Ò Ö Ð 
Ð ×× Ó 
ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ò Ö ØÓÖ× Û Ø Ò Ö ØÓÖ× Ó ¿℄ Ò ½℄ × ×Ô 
 Ð 
 × × × ¬Ò × ÓÐÐÓÛ×
¼

ÜØ

¨ 
Ø

´½µ

Ø 

À Ö ÜØ ´Ü½ ÜÒ µ ¾ ´¾Ò µ × Ø Ö × ÒÔÙØ ØÓ Ø 
ÓÑ Ò Ö Ø Ø Ñ Ø Ø Ø ¼ Ò 
Ø ¾ ´¾µ × Ø ÓÒ ¹ Ø ÒÔÙØ ÖÓÑ Ø Ñ ÑÓÖݸ Ø ¼ ½ ¾ º Ì Ö × ÒÔÙØ × ÓÖÑ Ý Ò Ò Ô Ò ÒØ × ÕÙ Ò
 × Ü ´Ü¼ ܽ µ¸ ½¾ Ò¸ Û 
 Ö ØÝÔ 
 ÐÐÝ Ò Ö Ø ÝÒÐÒ Ö 
 × Ø Ö ×Ø Ö׺ Ì Ñ ÑÓÖÝ 
ÓÒ×Ø ØÙØ × Ó Ñ Ø× ÖÖ Ò × Ö ×Ø Ö Ó 
ÓÒ× 
ÙØ Ú 
 ÐÐ× Ó Ñ Ø× 
 º Ì Ñ ÑÓÖÝ × ÙÔ Ø Ý 
ÓÑÔÙØ Ò Ò Û Ñ¹ Ø 
 Ø ÙÒ
Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Ö × ÒÔÙØ Ò ÖÓÑ Ø 
ÓÒØ ÒØ× Ó Ø 
Ñ µ Ù× Ò ´
¼ Ø Ø Ñ ÑÓÖÝ × Ú Ò Ø Ò Û 
Ø Ò Ø Ñ ÑÓÖÝ Ò ×
 Ö Ò 
Ø  º Ì ÓÙØÔÙØ Ø ÞØ × 
ÓÑÔÙØ × Ò ÜÓÖ¹×ÙÑ Ó Ø Ö × ÒÔÙØ ÜØ Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ×ÐÝ 
ÓÑÔÙØ ÙÔ Ø 
Ø Ó Ø Ñ ÑÓÖݺ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ØØ 
 × Ñ Ø Ö 
ÓÚ Ö Ò Ø Ý׸ Û 
 Ø ÖÑ Ò Ø Ò¹ Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ö × ÒÔÙظ Ö × ÓÒ 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ØÛ Ò ÒÙÑ Ö Ó Ö × ÒÔÙØ Ø× Ò Ø ÓÙØÔÙØ Ø׺ ÓÖ Ø ØÝÔ Ó Ò Ö ØÓÖ× ¬Ò Ý ´½µ ×Ù
 
ÓÖ¹ Ö Ð Ø ÓÒ× Ö Ð Ø ÓÒ× 
 Ò Ö Ú ÖÓÑ 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ØÛ Ò 
ÓÒ× 
ÙØ Ú 
 ÖÖÝ Ø× 
¼ º Ø ËÙ
 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ö Ù×Ù ÐÐÝ ÓÙÒ Ý Ü Ù×Ø Ú × Ö
 º Ì × × Ø 
 × Ð×Ó Û Ø Ø ÐÙ ØÓÓØ 
ÓÑ Ò Ö Û 
 × ×Ù
 Ö Ð Ø Ú ÐÝ ×Ñ ÐÐ ×Ý×Ø Ñ Ø Ø Ø × Ò Ó ØÖ Ð Ò ÖÖÓÖ ¹× Ö
 × ÔÓ×× Ð º ÁÒ Ð Ö Ö ×Ý×Ø Ñ׸ ÓÛ Ú Ö¸ ×ÓÑ ÑÓÖ ×ÓÔ ×Ø 
 Ø Ñ Ò× ÓÖ ¬Ò Ò Ø × 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ× × ÓÙÐ Ù× º ÇÒ ×Ù
 Ñ Ø Ó × ÔÖ × ÒØ Ò ¾℄º

´ÜØ ½


Ø ½

µ

´¾µ

ÐÙ ØÓÓØ

ÓÑ Ò Ö

ÐÙ ØÓÓØ 
 Ô× Ö ×Ñ ÐÐ 
ÓÑÔÓÒ ÒØ× 
 Ô Ð Ó × ÓÖØ Ö Ò 
ÓÑÑÙÒ 
 Ø ÓÒ ÛØ 
 ÓØ Öº Ì ÐÙ ØÓÓØ ×Ô 
 ¬
 Ø ÓÒ × Ú Ò Ò ½℄º ÁÒ Ø × 
ÙÖ ØÝ Ô ÖØ

Ó ½℄ Ò Ò
ÖÝÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ¼ × ×Ô 
 ¬ ØÓ Ù× ÓÖ ÔÖÓØ 
Ø ÓÒ Ó Ø 
ÓÒ¬ ÒØ Ð ØÝ Ó Ø ÐÙ ØÓÓØ 
ÓÑÑÙÒ 
 Ø ÓÒº Ì Ð ÓÖ Ø Ñ ¼ × Ó Ø ÓÖÑ ×Ô 
 ¬ Ý ´½µ Ò ´¾µº ÁØ 
ÓÒ× ×Ø× Ó ÓÙÖ Ä ËÊ× Ó Ð Ò Ø ½¾ Ò ØÓØ Ð¸ ÒÓÒ¹Ð Ò Ö Ñ ÑÓÖÝ ÙÔ Ø ÙÒ
Ø ÓÒ ¸ Û 
 × 
ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ó ÒÓÒÐ Ò Ö ½ Ò Ð Ò Ö Ñ ÔÔ Ò Ì º Ì ÙÒ
Ø ÓÒ× ¬Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö 
ÙÖ× Ú ÕÙ Ø ÓÒ׺ Ì ÓÙØÔÙØ Ý × ¹ ÕÙ Ò
 ÞØ ¸ Ù× ØÓ Ò
 Ô Ö Ø ÔÐ ÒØ Üظ ×
ÞØ Ü½ Ø

¨ ÜØ ¨ ÜØ ¨ ÜØ ¨ 
Ø
¾ ¿

¼

Û Ö ´Ü½ ܾ Ü¿ ÜØ µ × Ø Ö × ÒÔÙØ Ø Ø Ñ Ø Ø Ø ÆÓÒ¹Ð Ò Ö ØÝ × Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø × ÕÙ Ò
 ×Ø Û Ö · Ñ Ò× Ø ÓÖ Ò ÖÝ ÒØ Ö ×ÙÑ
×Ø·½

Ø

ÔÖÓ Ù
 Ý Ø ÓÙÖ Ä ËÊ׺ ¬Ò Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ ¸

´×½·½ Ø

×¼·½ µ Ø

½

´ÜØ

Ì ÙÒ
Ø ÓÒ ½ ÒØÖÓ Ù
 × Ø ×ÙÑÑ Ø ÓÒ × ÒÓÒ¹Ð Ò Ö Ò Ø Ó ×Ø ×

Ø·½

· ܾ · Ü¿ · ÜØ · ¾
½ · 
¼ Ø Ø Ø Ø ¾ Ò 
 ×× ÖÝ ÒÓÒ¹Ð Ò Ö ØÝ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ¸ × ÒØ Ö ´¾µ Ì Ñ ÑÓÖÝ Ø× 
Ø Ö Ø Ò ¬Ò Û Ø

Ø µ ܽ Ø Ì¼ ´×Ø·½ µ

´
½·½ Ø


¼·½ µ Ø

Ì ´×Ø·½ 
Ø 
Ø ½ µ

¨ Ì ´
Ø µ ¨ Ì ´
Ø  µ
½ ¾ ½

À Ö Ì¼ ̽ Ò Ì¾ Ö Ð Ò Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ׺ ÐØ ÓÙ ÒÓÒ¹Ð Ò Ö ØÝ × 
ÖÙ
 Ð ÓÖ × 
ÙÖ Øݸ Ø 
 Ó 
 Ó Ø Ð Ò Ö Ñ ÔÔ Ò Ì × Ð×Ó 
 ÖØ Ò Ò­Ù Ò
 ØÓ Ø × 
ÙÖ ØÝ Ó Ø Ð Ø Öº ¼ Ð ÓÖ Ø Ñ¸ × Û Û ÐÐ ×

º½ Ì

Å ÔÔ Ò Ì

Ì Ð Ò Ö Ñ ÔÔ Ò Ì Ó ¼ Ñ Ü Ø ÓÐ Ø× ÖÓÑ Ø Ñ ÑÓÖÝ ØÓ Ø Ò Û ÙÔ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ø׺ Ì Ñ Ò Ó
Ù× Ó Ø × ÛÓÖ × ØÓ ÒÚ ×Ø Ø Ò Ø× ÖÓÐ Ò Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØ ×º ÓÖ Ø Ú Ò ½ Û × ´
º º Ì Ð ½µ Ø Ø 
´×¼ 
¼ ½ ¨ Ø Ø Ù ¡ ÜØ µ ¼¸ ÓÖ ÐÐ Ù ¾ ´¾µ À Ò
 Ø × Ö ÒÓØ Ù× ÙÐ Ò 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ØØ 
 ׺ ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ 
´×Ø 
½ ½ ¨ Ú ¼ 
¼ ½ ¨ Ù ¡ Ü¼Ø µ ¼ ¼ ½º Ø Ø Ì Ñ ÔÔ Ò Ì 
ÓÒ× ×Ø× Ó Ø Ö Ñ ÔÔ Ò ×¸ ̼ ¸ ̽ Ò Ì¾ ¸ ×

Ø·½ Ì ´×Ø·½ 
Ø 
Ø ½ µ ̼ ´×Ø·½ µ
½

¨ Ì ´
Ø µ ¨ Ì ´
Ø  µ
¾ ½

ÁÒ Ñ ØÖ Ü ÓÖѸ ̼
̾

̽

Á¸

Û Ö

Á

×

¾¢¾

ÒØ ØÝ Ñ ØÖ Üº ÙÖØ Ö¸

¼½ ½½

Ì × Ñ Ò׸ Ø

½ Ø 
Ø
¼

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  ×Ø ¨ 
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø 
×½ Ø
¼ ½ ½ ¼ ¾ ¼ ½ ½ ¾ ¼

Ø× Ó


Ø

´
½ Ø
¾


¼ µ Ø

Ö ´¿µ ´ µ

ÏØ « Ö ÒØ 
 Ó 
 × Ó Ì¼ 
ÓÑ « Ö Òغ Ì × × ÐÐ

̽

Ò Ì¾ Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø Ò ÐÝÞ Ò × 
Ø ÓÒ º

×Ý×Ø Ñ

º¾

ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ò ÐÝ× × Ó Ø

ÐÙ ØÓÓØ

ÓÑ Ò Ö

Ì Ñ ÑÓÖÝ Ò ÐÙ ØÓÓØ × ÓÙÖ Ø׸ ØÛÓ Ø× ÓÖ 
 ØÛÓ 
ÓÒ× 
ÙØ Ú Ø Ñ ×Ø Ô× Ø Ò Ø   ½º Ì ÙÒ
Ø ÓÒ¸ Û 
 × Ù× ØÓ ÓÖÑ Ò Û Ø ÖÑ ÞØ Ó Ø Ý× ×ØÖ Ñ¸ × Ð Ò Öº Ì ÒÓÒ¹Ð Ò Ö ØÝ × Ò ÖÓÑ Ø ÙÒ
Ø ÓÒ ½ ¸ Û 
 × Ù× ØÓ 
 Ð
ÙÐ Ø ×Ø × Ö Ù Ò ¿℄¸ Ò Ò ÑÓÖ Ò Ö Ð Ø ÖÑ× Ò ¾℄¸ Ø Ö Ö Ñ Ò ÐÛ Ý× ×ÓÑ 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ò ×Ù
 ×Ý×Ø Ñº Ì Ý × ÐÐ Ò ÐÝÞ Ò Üغ Ì Ò ÐÝ× × ÜÔÐÓ Ø× Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ó Ø ÓÖÑ

´Û ×Ø·½ Ù ÜØ

¡

¡ ¨ Ú ¡ 
Ø µ
Ú

Û Ö Ù ¾ ´¾ µ Ò Ú ´Ú ½ Ú ¼ µ ¾ ´¾¾ µ « Ö ÒØ 
 Ó 
 × Ó Ù Ò 
ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ « Ö ÒØ Ð Ò Ö 
ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó Ü½ ܾ Ü¿ ÜØ 
½ Ò 
¼ º ÁÒ Ø Ø Ø Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ì Ð ½ ÐÐ Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ö ÔÖ × ÒØ º
½ ¼ Û ¼ ½·½ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼  ½ ¼·½ ×½·½ ¨ ×¼·½ Ø Ø ¼   ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼  ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼  ½ ¼ ¼  ½ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ¼ ¼  ½ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ¼ ¼  ½ ¼ ¼  ½ ½·½ ¨ ×¼·½ Ø

Ú

Ú

¼

ØÓ ¼ ½ ¾ ¿ ¼ ½ ¾ ¿ ¼ ½ ¾ ¿ ¼ ½ ¾ ¿

Ù

×Ø

×Ø

¼

½

½

¼

 ½
¼ ½ ¼  ½ ¼ ½ ¼

¼

½

½

Ì

Ð

½º

Ì


ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ÓÖ ×½·½ ×¼·½ Ò Ø Ø

×Ø

Ï ÒÓØ Ø Ø¸ × Ò
 Ø ×Ý×Ø Ñ × ×ÝÑÑ ØÖ 
 Û Ø Ö ×Ô 
Ø ØÓ 
 ÜØ ¸ ÓÒÐÝ Ø À ÑÑ Ò Û Ø Ó Ù × Ó ÑÔÓÖØ Ò
 º Ï Ð×Ó × Ø Ø ÓÖ ×¼·½ ¸ Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ø × Þ ÖÓ¸ Ú½ ¼º Æ ÜØ Û ÔÖ × ÒØ Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ø ×ØÖÓÒ ×Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ Û ÓÙÒ Û Ø Ò Ø ÐÙ ØÓÓØ 
ÓÑ Ò Öº


¼ ¿ Ø 
¼ Ø
¼ ½

ØÓ Ø
¼ ¿

ÓØ ×
×¼ Ø

× Ó ´ µ Ò Ö ÖÖ Ò
½ ¾ ¼ ¾ ¼ ¿

Ø

Ø ÖÑ× ØÓ

Ø ´ µ

¨ 
Ø  ¨ 
Ø 

´
¼ Ø
Û
¼ ½

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø 
Ø
¼ ½ ¾ ¼

Æ ÜØ Û Ù× Ì ÓÖ Ñ ¿ ØÓ
¼ ¿ ¼

¾

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  ¼µ 
´×Ø 
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø  µ 
´×Ø Û ¡ 
Ø  µ
´Û ¡ 
Ø  
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø  µ
¾ ¼ ¿ ½ ½ ¼ ´¾¾ µ ¾ ½ ¾ ¼ ¿

Û Ø Ù ¼¸ Ú ´¼ ¼ ½ ½ ½ ¼µ Ò Ý ´×¼ ½ ×½ ½ 
¼ ¾ 
½ ¾ 
¼ ¿ 
½ ¿ µ ÆÓÛ Ø Ø Ø Ø Ø Ø ÖÓÑ Ì Ð ½ Û ÒÓÛ¸ Ø Ø Ø Ø ÖÑ× Ó Ø ×ÙÑ Ö Þ ÖÓ ÓÖ Û ´¼ ½µ Û ´½ ½µ Ò Û ´¼ ¼µ ÇÒÐÝ Ø Ø ÖÑ Û Ø Û ´½ ¼µ Ö Ñ Ò׺ ËÓ¸ Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ × × ÑÔÐ ¬ ØÓ

´
¼ Ø 
´×Ø 
Ø ½ µ
´
Ø ½ 
Ø ¾ 
½ ¾ Ø 
´×¼ 
½ ½ µ
´×½ ½ 
¼ ¾ µ Ø Ø Ø Ø
¼ ½ ½ ¼

¨ 
Ø  ¨ 
Ø 
¼ ½ ¼

¿

¼µ

¨

¨ 
Ø  µ
¼ ¿

À Ö Ø Ð ×Ø ÕÙ Ø ÓÒ × Ó Ø Ò ´¿µ¸ ×Ó Ø Ø

½ ½ Ø 
½ ½ Ø

Ý ÑÓÚ Ò


 Ò Ø Ñ ÓÖ ÓÒ ×Ø Ô Ò ÕÙ Ø ÓÒ

¨ ×Ø  ¨ 
Ø 
½ ½ ¼ ¼

¿

Í× Ò Ø

´
¼ Ø

Ú ÐÙ × Ó Ì Ð ½¸ Û ¬Ò ÐÐÝ

Ø ´ µ

¨ 
Ø  ¨ 
Ø 
¼ ½

¿

¼µ

  ½ ¡ ½   ½½ ¨
Å
½

Ø Ö Ø × Û ÒÓØ 
 Ø Ø
ÞØ

¨ ÞØ  ¨ ÞØ 
½

¿

Å
½

ÜØ

ÜØ ½

¨

Å
½

ÜØ ¿

¨ 
Ø ¨ 
Ø  ¨ 
Ø 
¼ ¼ ½ ¼

¿

Ï 
ÓÒ
ÐÙ

´ÞØ
½

Ý ÕÙ Ø ÓÒ ´ µ Ø Ø
¿

¨ ÞØ  ¨ ÞØ 

Å
½

ÜØ

¨

Å
½

ÜØ ½

¨

Å
½

ÜØ ¿ µ

  ½½

´ µ

Ë Ò
 Ø ÓÙØÔÙØ ÙÒ
Ø ÓÒ Ó Ø ÐÙ ØÓÓØ 
ÓÑ Ò Ö × Çʸ Ø × Ñ Ü ÑÙÑ ÓÖ Ö 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÑÑÙÒ º À Ò
 Ú Ò 
ÓÒÕÙ Ö ØØ 
 × Ò Ø Ö ×Ø Ò Ö ÓÖÑ Ö ÒÓØ Ù× ÙÐ ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ò Ø Ò Ø Ð ×Ø Ø × Ó Ø Ä Ëʳ׺ ÁÒ × 
Ø ÓÒ Ø × × ÓÛÒ ÓÛ Ø 
 Ú 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ 
 Ò ÙØ Ð Þ ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÖ Ø 
 Ð ÙÔÔ Ö¹ ÓÙÒ Ó Ø Ð Ú Ð Ó Ø × 
ÙÖ ØÝ Ó Ø ÐÙ ØÓÓØ 
ÓÑ Ò Öº

ÐØ ÖÒ Ø Ú Å ÔÔ Ò × ÓÖ Å Ü Ò Ø

ÖÖÝ

Ø×

Ì Ó Ð Ó Ø × × 
Ø ÓÒ × ØÓ ÒÚ ×Ø Ø ¸ ÓÛ Ø 
 Ó 
 Ó Ø Ñ ÔÔ Ò Ì « 
Ø× Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø ÐÙ ØÓÓØ 
ÓÑ Ò Öº ÁÒ Ô ÖØ 
ÙÐ Ö¸ Û × ÓÛ Ø Ø Ø Ñ ÔÔ Ò Ì 
 Ò × Ð 
Ø Ò ×Ù
 Û Ý Ø Ø ÑÓÖ Ø Ò ØÛÓ Ð Ò Ö ÔÔÖÓÜ ¹ Ñ Ø ÓÒ× Ö Ò Û Ò ×Ø Ð × Ò 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò 
ÓÒ× 
ÙØ Ú 
 ÖÖÝ Ø׺ ÇÙÖ Ñ Ø Ó ÜÔÐÓ Ø× Ñ ØÖ Ü Û 
 Ñ × Ø ÔÓ×× Ð ØÓ 
ÓÒ× Ö ÐÐ ÔÓ×× Ð Ð Ò Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ× Ó Ø ÙÒ
Ø ÓÒ ½ × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×Ðݺ Ä Ø Ì ¼ ̽ Ò Ì ¾ Ö ØÖ ÖÝ ¾ ¢ ¾ Ñ ØÖ 
 ×
̼ ؽ ؾ ¼ ¼ Ø¿ ؼ ¼ ̽ ؽ ؾ ½ ½ Ø¿ ؽ ½

Ò

̾

ؽ ؾ ¾ ¾ Ø¿ ؾ ¾

Ì Ò

Ø Ì¼ ×Ø

Ï ÛÖ Ø Ì½ × 
ÓÒÚ Ò Òظ × ÐÓÒ

Ø Ø¸ ̼ ×Ø

¨ Ì 
Ø  ¨ Ì 
Ø  ¨ ºÀ Ö Ø
½ ½ ¾

¾

´ µ

×Ø

Ò ÐÝ×Ø 
 Ò 
 ÓÓ× Ò ÒÛ 
 Û Ý ÚÖ Ö ×ÙÑ × Ì½ º Ì ÕÙ Ø ÓÒ ´ µ 
 Ò ÛÖ ØØ Ò ×

¨ ¨
¾


Ø ½

¨ ¨


Ø ½

¨ Ì 
Ø 
¾

¾

´ µ ÕÙ Ø ÓÒ ´ µ¸ ÔÔÐ ÓÖ Ø   ½ Ò×Ø
¾ ¾

Ï Ô Ö ÓÖÑ ÓÒ Ø Ö Ø ÓÒ Ý Ò× ÖØ Ò ØÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ´ µ Ò Ø

Ø Ì¼ ×Ø 
Ø ½ ̼ ×Ø ½

Ó ´½¼µ

¨

̽ 
Ø ¾

¨

̾ 
Ø ¿

¨ Ì 
Ø 

ÆÓÛ¸

Ñ Ý ¼
½


 Ó× Òº Ä Ø

Ñ ØÖ Ü Ó Ø

ÓÖÑ

×Ø Ò ÐÝ×Ø Û × × ØÓ Ñ Ò Ñ Þ Ø ÒÙÑ Ö Ó 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ׸ × Û ÒØ× 
¼ ÒÓØ ØÓ Ô Ò ÓÒ 
½ ¿ º Ì Ö ÓÖ ¸ × 
 ÓÓ× × Ì¾ Á Û ××ÙÑ Ø Ø Ø Ø Ì¾ × ÒÚ ÖØ Ð Ø Ò ×Ù
 
 Ó 
 × ÐÛ Ý× ÔÓ×× Ð º ÁÒ× ÖØ Ò Ì½ ¨   ÒØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ´½¼µ¸ × Û ÐÐ × Ì¾ ½ ¸ Û Ú

Ø Ì¼ ×Ø

¨´Ì ¨
½

  ̾ ½ µ
Ø ½

¨´

  ̾ ½ ̼ µ×Ø ½

¨´

  ̾ ½ ̽ ̾ µ
Ø ¾

¨

¨


Ø ¿

´½½µ

ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ø Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ× ÒØÓ 
ÓÒ× Ò Ñ ØÖ Ü ÓÖÑ ×
×Ø
Ø 
Ø ½

Ö Ø ÓÒ¸ Û ÛÖ Ø Ø Ñ

 

Û Ö
½

Ø

¿

Ø

¾

Ø Ø

Ø

Ò

×Ø

Ò


Ø ½

Ö Ø

Ò × Ú ÖØ 
 Ð Ú 
ØÓÖ׺

Ï ×

´×¼ Ø
¿

ÖÓÑ Ì Ð ½¸ Ø Ø
Ø
½ ½ ¼ ½

¿

Ø

¼Ø


ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ÓÖ ×¼ Ø

¡ 
Ø  ¨ Ø ¡ 
Ø  ¨ Ù ¡ ÜØ µ

Ö ÐÛ Ý× Þ ÖÓº Ì Ö ÓÖ Û 
 Ò ÔÖ ×ÙÑ ¿ ½ Ì 
 Ó 
 Ó Ù Ó × ÒÓØ Ø « 
Ø Ø ×Ø ÒÓÒ¹Þ ÖÓ Ú ÐÙ × Ó Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ׺ Ì Ö ÓÖ ¸ Û × ÐÐ ÖÓÔ Ù ¡ ÜØ Ò Ñ Ö ÐÝ ×ØÙ Ý Ø 
ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó ×Ø·½ Ò 
Ø º Ï ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ØÛ 
 Ý Ò× ÖØ Ò ×Ø Ø 
Ø ½ ÒØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ´½½µ¸ Û 
 Ý Ð ×

Ø

´Ì¼

Ø

¨Ì ¨
½

̾

 ½µ
Ø ½ ¨´

̾ ̼

 ½

Ø ½

 

¨

̾ ̽ ̾ µ
Ø ¾

 ½

¨

¨


Ø ¿

´½¾µ

ÁÒ ÐÙ ØÓÓØ Ø ÒÖ Ø Ý¹× ÕÙ Ò
 ÞØ Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ 
½ ÙØ Ñ Ö ÐÝ ÓÒ Ø ¼ 
Ø º À Ò
 ¸ × Ñ Ð ÖÐÝ × ÓÚ Ò × 
Ø ÓÒ º¾¸ Û Ñ Ø ×Ø Ð × Ò 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Þ ÖÓ 
ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó 
Ø º

Ì ÓÖ Ñ º

Ä Ø Ò Ø ÐÙ ØÓÓØ 
ÓÑ Ò Ö Ò Ö ØÓÖ Ì Ì Á Ò Ì Ò Ö ØÖ ÖÝ ÒÚ ÖØ Ð ¾ ¢ ¾ Ñ ØÖ Üº Á Ø ½ Ø Ò ØÛÓ 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ× ×ÙÆ
 × ØÓ ×Ø Ð × 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙغ ÈÖÓÓ º ËÙ ×Ø ØÙØ Ì Ì Á Ò Ø Ò Ö Ð ÓÖÑ Ó Ì ÒØÓ ´½¾µ Ò Ó Ø Ò
¿ ¾ ¼ ½ ¾

Ø

ÓÐÐÓÛ Ò 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÖ 
¼ Ø ´½ ¨ Ø ¨ ´ ½ ½ ¨ Ø

Ø ¿
¼ ½ ¾ ½ ½ ¾ ¾

¼

½

¾


¼ Ø

¨
ÌÓ
½

¨ ½ ¨ Ø µ ¡ 
Ø  Ø ¨ ¨ ½ Ø  ¨
½

ؽ Ø ½ ¾

¨

ؽ ¾

¨ Ø µ ¡ 
Ø 
¾

¾

Ú ÓÒÐÝ ØÛÓ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ× Ñ Ò× Ø Ø Ø Ö ÑÙ×Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÚ ¸ º º 
Ø ¾ Ò Ø ½¨ ¼ Ò
½

Ò Ø Ö


½ ½ Ø

ÒÓÖ ´½¿µ

Ø ½

 

¨

ؽ ¾

¨ ¨½
½

¼

´½ µ

Á ¼ Ø ÒØ ØÖ Ò× ÓÖÑ× ÒØÓ Ø

¼ Ø ×¼ Ø
¼ ½

ÓØ Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Û ÐÐ 
 Ò
 Ð ÓÙظ ×Ó Ø Ø ÕÙ Ø ÓÒ ´½½µ Ò Ø Ð ÕÙ Ø ÓÒ
¾ ¼ ¾

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø 
½ ¾

× Ø × × ÒÓØ Û Ø Ø Ò ÐÝ×Ø Û ÒØ׸ × ØÖÙ º ÖÓÑ ´½ µ Û Ø Ò Ø Ø Ø
½


 ÓÓ× ×

½ Ò

ÕÙ Ø ÓÒ ´½¿µ ×

Ø ½

ÆÓÛ Û 
 
 ÖÓÑ Ì Ð ½ Ø Ø 
´×½ ½ 
¼ ¾ ¨ Ù ¡ ÜØ ¾ µ ¼ ÓÖ ×ÓÑ Ù À Ò
 Ø Ø Ø × ÔÓ×× Ð ØÓ Ù× Ø × 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ø½ ¼ Ë Ñ Ð ÖÐݸ ؽ ½ Û × Ø Ø ¾ ¾ ½ ½ × ÔÓ×× Ð ¸ × 
´×½ ½ 
½ ¾ ¨ Ú ¼ ¡ 
¼ ¾ ¨ Ù ¡ ÜØ ¾ µ ¼ ÓÖ ×ÓÑ 
 Ó 
 Ó Ø ½ Ø Ø Ø Ù Ò Ú¼ Ø Ù

 

¨Ø

¼

ÁÒ Ø 
 × Ó Ø Ò Ø Ð 
 Ó 
 Ó ÐÙ ØÓÓØ Ì¾ ¸ Û Ú Ø¿ ½ ËÓ¸ × Û ¾ × Û ÖÐ Ö Ò × 
Ø ÓÒ º¾¸ ÓÒÐÝ ØÛÓ Ø Ö Ø ÓÒ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ× Ö Ò ºÌ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ñ ØÖ 
 × Ø Ò Ø 
 × Ó ´ µ Û Ö
Ø ½

 

¼¼ ½¼ ½½ ½¼

Ø

¼½ ½¼

½ ¾ µ Ø

ÖÓÑ Ì Ð ½ Û ×
̾

Ø Ø 
´×½ ½ Ø

À Ò


Û Ø Ø½ ½ ÛÓÙÐ Ú Ò ×Ø ÐÐ Û Ö 
 Ó 
 Ø Ò Ø 
ÙÖÖ ÒØ Ì¾ Ò ÐÙ ¹ ¾ ØÓÓØ º Æ ÜØ Û × ÓÛ Ø Ø ×ØÖÓÒ Ö 
 Ó 
 ÛÓÙÐ Ú Ò ÔÓ×× Ð º

Ì ÓÖ Ñ º

ÈÖÓÓ º Á
̾

ÄØØ
¾

¿ ¾

¼
̾

Ì Ò Ø Ð ×Ø Ø Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÖÓÙÒ × Ö Ò
× ××ÙÑ ¸ Ø Ò
ؽ ¾ ؾ

ÄØ

Ø¿ ¾

¼ Ò
½ ¿

× ÒÚ ÖØ Ð

½

  Ð×Ó Ì¾ ½

º

Ì Ò¸ × Ò ´½¾µ Û

Ø

Ú
̾ µ
Ø ½

´

Ø

¨Á ¨
¿

¨´

̾

Ø ½

 

¨

̾

Ø ½

 

¨

̾

¨ Ì µ
Ø 
¾

¾

Ò

ÙÖØ Ö¸

¼ Ø

¨

´½ ¨
¿ ¿ ¿ ¾

¨´

Ø  ¨   ´ Ø  ¨   ´ µ ¡ 
Ø 
½ ½ ¿ ½ ¿

Ø

¾ ¾ ¿ ¾ ؾ ¿ Ø ½ ¾ Ø ½ ؾ ¿

¨½¨Ø

¨ µ ¡ 
Ø  ¨ µ¨ ¨ µ ¨ Ø ¨ ¨ ½℄ ¡ 
Ø 
½ ¿ ¾ ¾ ¿

¾

ÕÙ Ø ÓÒ¸ ×Ó Û Ò ØÓ Ó Ø Ð ×Ø ÓÒ ÆÓÛ¸ ¿ ½ Ø Ò Û Ú 
½ ¿ Ò Ø Ø ÑÓÖ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ¸ Ò
 ØÛÓ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ× × ÒÓØ ÒÓÙ º Á ¿ ¼ Ø Ò 
½ ½ × Û Ø Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ó 
¼ Ò Ò ÑÓÖ Ø Ò ØÛÓ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ× Ö Ø Ø Ò º Ø Ù Ò Ü ÑÔÐ Ó Ñ ØÖ Ü Ì¾ ¸ Û 
 Ö ÕÙ Ö × Ø Ð ×Ø Ø Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ× ØÓ Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ØÛ Ò Ø 
 ÖÖÝ Ø× 
¼ ÖÓÑ « Ö ÒØ Ø Ñ Ò×Ø Ò
 ׸ Ø × Ì¾ Á º Ï 
ÓÒ× Ö¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò 
¼ Ò 
¼  º Ì Ø Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ 
ÓÙÐ ÒÚÓÐÚ ×ÓÑ ÜØ Ú Ö Ð × Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÑÓÑ ÒØ× Ø¸ ÙØ Ò Û Ø ÓÐÐÓÛ× Û Ö ×ØÖ 
Ø ØÓ Ø 
 × Û Ö Ø À ÑÑ Ò Û ØÓ Ù × ÐÛ Ý× Þ ÖÓº ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´¿µ Ò ´ µ Û ÒÓÛ Ú

½ Ø 
¼ Ø ×½ Ø

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  ×Ø ¨ 
Ø  ¨ 
Ø 
½ ½ ½ ¼ ¼ ½ ¼

¾ ¾

Ë Ò
 ÒÓ ÜØ ½ × ÒÚÓÐÚ ¸ Û

´
Ø 
Ø 
¼ ¼

µ


´×Ø 
Ø ½
¼ ¼

Û


´×Ø

¼

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  µ Û ¡ 
Ø  µ
´Û ¡ 
Ø 
¼ ¾ ¼ ½

Ú

Ý Ì ÓÖ Ñ ¿ Ò Û Ø Ø
½

Ó Ì Ð ½


¼ ½ Ø
¾

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  µ
¼ ¾ ¼ ¼


´×¼ 
½ ½ µ
´
½ ½ 
¼ ½ Ø Ø Ø Ø

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  µ
¼

Ì × 
ÓÒ ÕÙ Ð ØÝ ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ì ÓÖ Ñ ¿¸ Ò Ò Ø Ø Ö Û ÒÓØ Ø Ø Ø ÓÒÐÝ ÒÓÒ¹Þ ÖÓ 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÓÖ 
´×¼ Û ¡ 
Ø ½ µ × Ù ØÓ Û ´½ ¼µ Ï 
ÓÒØ ÒÙ Ò Ø Ø × Ñ Ñ ÒÒ Ö ØÓ Ó Ø Ò

´
¼ 
¼  Ø Ø
½

 ½  

  ½ 
´×Ø  ¨ ×Ø 
½ ¼

µ

½


½ ¾ Ø
¼ ½

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø  µ
½ ¿ ¼ ¿ ¼

½

Û


´×½ ½ Ø

¨ ×Ø 

½ ¾ Ø

Û 
Ø ¾ µ
´Û 
Ø ¾ µ 
½ ¾ Ø

¡

¡

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø  µ
½ ¿ ¼ ¿ ¼ ¼

· 
´×½ ½ ¨ ×¼ ½ Ø Ø

´
´×½ ½ ¨ ×¼ ½ ¼µ
´
½ ¾ ¨ 
½ ¿ ¨ 
¼ ¿ ¨ 
¼  ¼µ Ø Ø Ø Ø Ø Ø

¨ 
Ø  µ
´
Ø 
¼ ¾ ¼ ¿ ¼

¾


½ ¿ Ø

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  µµ
¼ ¿

´½ µ Ø ×

ÖÓÑ Ø ØÛÓ Ø ÖÑ× Ò× Ø Û 
 Ð
ÙÐ Ø Ø ¬Ö×Ø Ø ÖÑ

´
½ ¾ Ø
½ ½ ¿ ¼ ¾ ¼ ¿ ½

Ö 
 Ø× ÓÒÐÝ Ø

Ð ×Ø ÓÒ × ÒÓÒ¹Þ ÖÓº ÌÓ ×

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø  ¼µ 
´×Ø  
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø  µ 
´×Ø  Û ¡ 
Ø  µ
´Û ¡ 
Ø  
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø  µ
¼ ½

Û

¾

¿

¿

¼

¿

½

¼


´×½ ¾ 
¼ ¿ µ
´
½  Ø Ø Ø

¨ 
Ø 
¼

¼µ · 
´×½ ¾ Ø


½ ¿ µ
´
½ ¿ 
¼ ¿ Ø Ø Ø

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  µ
½ ¼

ÁÒ Ø Ð ×Ø ÕÙ Ð ØÝ Ø ¬Ö×Ø Ø ÖÑ Ò Ø ×ÙÑ × Þ ÖÓ¸ × Ò
 Ø Ñ ÑÓÖÝ Ø× ÓÒ Ø × Ñ ÑÓÑ ÒØ Ö ××ÙÑ ØÓ ×Ø Ø ×Ø 
 ÐÐÝ Ò Ô Ò Òغ Ï 
ÓÒØ ÒÙ Û Ø Ø × 
ÓÒ Ô ÖØ Ó Ø ×ÙÑ

¨ 
Ø  
Ø  ¨ 
Ø  µ 
´×Ø  ¨ ×Ø  
Ø  ¨ 
Ø  µ 
´×Ø  ¨ ×Ø  Û ¡ 
Ø  µ
´Û ¡ 
Ø 

´
¼ ¿ Ø
½ ½ ¿ ½ ¼ ¿ ¼ ¿ ½ ¼ ½

Û

¿

¼

¿


½  Ø

¨ 
Ø  µ
¼

· 
´×½ ¿ ¨ ×¼ ¿ 
½  ¨ 
¼  µ
´
½  ¨ 
¼  Ø Ø Ø Ø Ø Ø ½ ½   ¡ 
´
Ø  ¨ 
¼  
½  ¨ 
¼  µ Ø Ø Ø Ì × 
 Ð
ÙÐ Ø ÓÒ× Ö 
ØÙ ÐÐÝ Û Ú

´
¼ ¿ Ø

 

´
´×½ ¿ ¨ ×¼ ¿ ¼µ
´
½  Ø Ø Ø

¨ 
Ø 
¼

¼µ

½  Ø

¨ 
Ø  µµ
¼

×Ý ØÓ
¼

Ò Ö Ð Þ ØÓ ÒÝ ÑÓÑ ÒØ Ø  

¼½¾

×Ó

¨ 
Ø 
½

¿


½  Ø

¨ 
Ø  µ

  ¿¾ ¨ 
Ø 
½


´
½ ¿  Ø

¨ 
Ø   
¼ ¿


½  Ø

 

¨ 
Ø   
¼

µ ÓÒ ¸ Ò ×Ó Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ

À Ò
 ¸ Ò¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ× × ÓÙÐ 
 Ò Ö Ö × Þ ÖÓ

´
¼ ¿ Ø
¿


½  Ø

¨ 
Ø  µ
¼

ÐÑ

½

  ¿¾

¼ Ú ¸Ø Ø

Ä Ø Ù× ÒÓÛ Ö ØÙÖÒ ØÓ Ø

ÕÙ Ø ÓÒ ½ º Ï

  ¡


´
¼ 
¼  Ø Ø

½ ½

µ

  ½½ 
´×Ø 
¼


´
¼ ¾ 
½ ¿ Ø Ø
¾

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  µ
¼ ¿ ¼


½ ¿ µ Ø

 ½

Û 
 × × Ò ¬
 ÒØÐÝ ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò ½½ Ò ÕÙ Ø ÓÒ º ÁÒ Ø × Ñ ÒÒ Ö¸ Ø 
ÓÖÖ Ð ¹ Ø ÓÒ 
 Ò 
 Ð
ÙÐ Ø ÓÖ ÓØ Ö Û Ø× Ó Ù ØÓÓº Ì Ö ×ÙÐØ Ò Ú ÐÙ × ÒÖ Ø ØÓ × Ò Ð ÔÖÓ Ù
ظ × ÓÚ ¸ ×Ó Ø Ø Ø ÔÖÓ Ù
Ø Ó Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× × ÐÛ Ý× × Ò ¬
 ÒØÐÝ ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò ½½ Ì ÐÙ ØÓÓØ 
ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ò Ö ØÓÖ × ×ØÖ Ò Ø Ò Ú Ö× ÓÒ Ó Ø ×
 ×ÙÑÑ Ø ÓÒ Ø Ò Ö ØÓÖº Ý Ò
Ö × Ò Ø × Þ Ó Ø Ñ ÑÓÖÝ Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ú Ò Ö Ù
 º Ï Ú × ÓÛÒ Ø Ø Û Ø Ø × Ñ Ñ ÑÓÖÝ × Þ ¸ Ý Ñ Ò ×Ñ ÐÐ ÑÓ ¬
 Ø ÓÒ Ò Ø Ñ ÑÓÖÝ ÙÔ Ø ÙÒ
Ø ÓÒ¸ Ø ÛÓÙÐ ÔÓ×× Ð ØÓ ÙÖØ Ö Ö Ù
 Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ׺

ÍÐØ Ñ Ø

Ú

Ò

ÓÒÕÙ Ö

ÁÒ Ø × × 
Ø ÓÒ Ø × × ÓÛÒ Ø Ø Ú Ò 
ÓÒÕÙ Ö ØØ 
 
ÓÑ × ÔÓ×× Ð Ø ÐÒ Ø Ó Ø Ú Ò Ý×ØÖ Ñ × ÐÓÒ Ö Ø Ò Ø Ô Ö Ó Ô Ó Ø × ÓÖØ ×Ø ´× ݸ Ø ¬Ö×ص Ä ËÊ Ù× Ò Ø Ý ×ØÖ Ñ Ò Ö Ø ÓÒº ××ÙÑ Ø Ø Ø Ö × Ö Ð Ø ÓÒ Û Ø ÒÓÒ¹Þ ÖÓ 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ð Ò Ö 
ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø × Ø Ö ×Ø Ö ÓÙØÔÙØ Ø× ´Ù½ ܽ ¨ ¼ Ø
Û¼ ÞØ

¨ ÙÒ Ü Ò µ ¨ Ø
¼ ½

¨ ´Ù

½

ܽ  Ø

¨

¨ ÙÒ ÜÒ  Ø

µ

Ò Ø

¨ Û ÞØ  ¨
½

Ý ×ØÖ Ñ Ø×

¨Û

ÞØ 

ÓÚ Ö ÒÙÑ Ö Ó · ½ Ø Ñ ×Ø Ô׺ Ì Ò Ø ÓÐÐÓÛ× Ý ÓÖÓÐÐ ÖÝ Ø Ø Û 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ð Ò Ö 
ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ý×ØÖ Ñ Ø×
Û¼ ´ÞØ

Ú

¨ ÞØ
¾

·Ô

µ ¨ Û½ ´ÞØ ½ ¨ ÞØ·Ô ½ µ ¨
¼ ·

¨Û

´ÞØ  Ø×

¨ ÞØ

·Ô

 µ

Ò

¨ ÜØ Ô µ ¨ ¨ ÙÒ ´ÜÒ ¨ ÜÒ Ô µ ¨ Ø Ø Ò Ò ¨Ù ´ÜØ  ¨ ÜØ Ô  µ ¨ ¨ Ù ´ÜØ  ¨ ÜÒ Ô  µ Ø
Ù¾ ´Ü¾ ¼ Ø
¾ ¾ · ¾ · ·

Ð Ò Ö 
ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø

Ä ËÊ ÓÙØÔÙØ

Û Ö Ø ÓÙØÔÙØ Ø× ÖÓÑ Ø ¬Ö×Ø ´Ø × ÓÖØ ×ص × Ø Ö ×Ø Ö 
 Ò
 и × Ò
 Ø Ý Ö Õ٠к Ý ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¸ Ø ×ØÖ Ò Ø Ó Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ø Ô Ö Ó Ô × Ø Ð ×Ø ¾ º ÙÖØ Ö¸ ÓÖÓÐÐ ÖÝ × ÓÛ× ÓÛ Ø × ÐÓÛ Ö ÓÙÒ 
 Ò ÑÔÖÓÚ º Ï ×Ø Ø Ø × Ö ×ÙÐØ Ò ÓÖÑ Ó Ø ÓÖ Ñ × ÓÐÐÓÛ׺

Ì ÓÖ Ñ º


ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ
´
Ù½ ܽ ¼ Ø

ÓÖ 
ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ò Ö ØÓÖ¸ ××ÙÑ Ø Ø Û
½ ½ ¼ ½

Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò
¼


´Û¼ ÞØ

Ä Ø Ø Ð Ò Ø × Ó Ø Ö ×Ø Ö× Ä ÄÒ Ò Ø Ô ÖÓ × Ô ÔÒ º Ì Ò Ú Ò Ý×ØÖ Ñ Ó Ð Ò Ø Ô Ô ¡ ¡ ¡ Ô · · ÓÒ 
 Ò Ó Ü Ù×Ø Ú × Ö
 ÓÚ Ö Ø Ä · · ÄÒ Ø× Û 
 ÓÖÑ Ø Ò Ø Ð 
ÓÒØ ÒØ× Ó Ò   Ö ×Ø Ö׺
½ ½ ¾ ½ ½ ·½

¨ Û ÞØ  ¨ ¨ Û ÞØ  ¨ ¨ ÙÒ ÜÒ µ ¨ · ´Ù Ø

ܽ  Ø

¨

¨ ÙÒ ÜÒ  µµ Ø

Á Ø Ä ËÊ Ö ×Ø Ö× Ú ÔÖ Ñ Ø Ú 
 ÔÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Ø Ò Ô ¾Ä   ½º ÁÒ ÑÓ×Ø ÔÔÐ 
 Ø ÓÒ× Ò × Ú Ò Ò Ø Ð Ò Ø × Ä Ö ÓÙØ Ø × Ñ º Ì Ò Ú Ò ×ÙÆ
 ÒØÐÝ ×ØÖÓÒ 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ÒÔÙØ Ø× Ò Ø ÓÙØÔÙØ Ø× Ó 
ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ò Ö ØÓÖ¸ Ø 
ÓÑÔÐ Ü ØÝ ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø 
ÓÑÔÐ Ø Ò Ø Ð ×Ø Ø Ó Ð Ò Ø Ä × ÓÙØ Ç´¾Ä ¾ µº ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ý Ò Ö Ø Ò Ý ×ØÖ Ñ Ó Ð Ò Ø Ç´¾Ä ¾ µ ÓÒ 
 Ò ×Ù

 ×× ÙÐÐÝ 
 ÖÖÝ ÓÙØ Ü Ù×Ø Ú × Ö
 ÓÚ Ö Ä ¾ Ø× Ó Ø Ò Ø Ð ×Ø Ø º

º½ È Ö Ó 
 ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ò ÐÙ ØÓÓØ
ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ÓÖ Ø ÐÙ ØÓÓØ ¼ 
ÓÑ Ò Ö × ×ÓÑ Û Ø 
ÓÑÔÐ 
 Ø Ù ØÓ ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ö Ø ÓÒº Ï Ñ Ù× Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ 
¼ · 
¼ ½ · Ø Ø ¼ 
Ø ¿ ¼¸ × ´ µº ÔÔÐÝ Ò Ì ÓÖ Ñ ¿ Û Ø

´
¼ Ø

¡
´Û ¡ 
Ø  ¨ Û¼ ¡ 
Ø
½

ÛÛ

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø Ô ¨ 
Ø Ô  ¨ 
Ø Ô  ¼µ 
´×Ø ¨ ×Ø Ô 
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø  ÔÐÙ×
Ø Ô  ¨ 
Ø 
´×Ø ¨ ×Ø Ô Û ¡ 
Ø  ¨ Û¼ ¡ 
Ø Ô  µ
¼ ½ ¼ ¿ ¼ · ½ ¼ · ¼ ½ ¼ · ¿ ¼ ¼ · ¼ ¾ ¾ ¿ ¼ · ¾ ¼
¼

½ ·Ô ¾

¼   · 
Ø·Ô ¿ µ

¾

´¾¾ µ

¼ ·

½

·

½

·Ô ½

 


¼ ¾ Ø

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø
½ ¾ ¼ ¿ ½

¼ ·Ô ¾

 

¨ 
Ø

½ ·Ô ¾

 

¨ 
Ø

¼ ·Ô ¿

 µ

ÆÓÛ Û

´×¼ Ø
Ù

ÔÔÐÝ Ì ÓÖ Ñ ØÓ Ø

¬Ö×Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ò Ø
· ¼

ÔÖÓ Ù
Ø Ò

Ø

¨ ×Ø

¼ ·Ô

Û 
Ø ½ 
´×Ø
¼

¡

¾

´¾¾ µ

¨ Û ¼ ¡ 
 Ø Ô  µ Û ¡ 
Ø  ¨ Ù ¡ ܵ
´×Ø
½

Û¼ 
Ø ½

¡

¨ Ù ¡ ܵ

À Ö Ü × ÓÒ ¸ ØÛÓ¸ ÓÖ Ø Ö 
ÓÓÖ Ò Ø ×¸ Ô Ò Ò ÓÒ Û Ø Ö Ô × Ø Ð ×Ø 
ÓÑÑÓÒ Ô Ö Ó Ó Ó ÓÒ ¸ ØÛÓ¸ ÓÖ Ø Ö Ä ËÊ׸ Ö ×Ô 
Ø Ú Ðݺ Ä Ø Ù× ÒÓÛ 
ÓÒ× Ö Ø 
 × Û Ö Ô × Ø Ð ×Ø 
ÓÑÑÓÒ Ô Ö Ó Ó ØÛÓ Ä ËÊ׺ ÖÓÑ Ì Ð ½ Û × Ø Ø Ø × 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ö ÒÓÒÞ ÖÓ Ò ÓÒÐÝ

´½ ¼µ¸ ÓÖ Ù ´½ ½µ Ò Û Û¼ ´½ ¼µ¸ ÓÖ Ù ´¼ ½µ Ò Û ´½ ½µ¸ ÓÖ ¬Ò ÐÐݸ Ù ´½ ¼µ Ò Û Û¼ ´½ ½µº Ì Ú ÐÙ Û Û¼ ´½ ½µ Ð × ØÓ ÐÓÒ Ö 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ ÜØ Ò Ò ÓÚ Ö Ø Ð ×Ø ØÛÓ ÖÓÙÒ ×¸ Ò Ò
 Ö ÜÔ 
Ø Ó Ð ×× Ò ÑÓÙÒظ ÙØ ×Ø ÐÐ ÒÓÒ¹Ò Ø Ú º Ì Ö ÓÖ ¸ Û ×
 Ö Ø 
ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ø ÖÑ׸ Ò Ø ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ØÓ Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Ö Ñ Ò Ò Ø ÖÑ× Û Ø Û Û¼ ´½ ¼µ × ÓÐÐÓÛ×
Ù

´¼ ¼µ Ò
Û¼

Û

Û¼


´
¼ Ø

¨ 
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø Ô ¨ 
Ø Ô  ¨ 
Ø Ô  ¼µ ´
´×Ø 
Ø  µ · 
´×Ø 
Ø  ¨ ÜØ ¨ ÜØ µ µ ¡
´
Ø  ¨ 
Ø Ô  
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø  ¨ 
Ø Ô  ¨ 
Ø Ô  ¨ 
Ø Ô  µ 
´×Ø  
Ø  ¨ Ù ¡ ܵ ´
´×Ø 
Ø  µ · 
´×Ø 
Ø  ¨ ÜØ ¨ ÜØ µ µ ¡
¼ ½ ¼ ¿ ¼ · ¼ · ½ ¼ · ¿ ¼ ½ ½ ½ ½ ½ · ½ ¾ ¼ ½ ½ ¼ ¾ ½ ½ ½ ¾ ¾ ¾ ¼ ¿ ¼ · ¾ ½ · ¾ ¼ · ¿ ¼ ½ ¾ ¼ ½ ½ ½ ¾ ¾ ½

´´ ½ µ · ´½ µ µ´½ µ
¾ ¾

¾

¾ 

Ù

¾

´¾¾ µ

½

¼

¾

¾

Ù× Ò Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ú ÐÙ × Ú Ò Ò Ì Ð ½º ÁØ × ÓÙÐ ×ØÖ ×× ¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ø Ø Ø ÔÖ × ÒØ ÙÐØ Ñ Ø Ú ÕÙ Ö ØØ 
 × Ó Ø ÓÖ Ø 
 Ð Ò ØÙÖ ¸ Ò ÔÖ 
Ø 
 Ð ÓÒÐÝ Ø Ò ÐÝÞ 

 ×× ØÓ Ý ×ØÖ Ñ ÜØ Ò Ò ÓÚ Ö Ô Ö Ó × Ó Ô ÖØ Ð ÒÔÙغ ÓÖ Ü ÐÙ ØÓÓØ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ø× ÒØ Ò Ù× Ò Ö Ø × ÓÒÐÝ × ÓÖØ × ¼ Ý×ØÖ Ñ ØÓ Ò
ÖÝÔØ 
 ÔÐ ÒØ ÜØ Ö Ñ ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ò Û Ò Ò Ø Ð ×Ø Ø º

Ò 
ÓÒ¹ Ö × ÚÒ ÑÔÐ ¸ Ø Ñ ÒØ× Ó Ô Ò ÒØ

ÓÒ
ÐÙ× ÓÒ×
Ï Ú × Ò ÓÛ Ø 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ò Ø ÐÙ ØÓÓØ 
ÓÑ Ò Ö 
ÓÙÐ Ö Ù
 Ý Ñ Ò ×Ñ ÐÐ ÑÓ ¬
 Ø ÓÒ Ò Ø× Ñ ÑÓÖÝ ÙÔ Ø ÙÒ
Ø ÓÒº Ì × ÑÔÖÓÚ ¹ Ñ ÒØ ×¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ö Ø Ö Ø ÓÖ Ø 
 Ð Ò Ò ØÙÖ ¸ ÙØ ÕÙ Ø ÒØ Ö ×Ø Ò × ×Ù
 º Ì Ñ Ø Ó × Ù× Ò ¬Ò Ò Ø × ÑÓ ¬
 Ø ÓÒ Ö ×Ô 
 ¬
 ØÓ ÐÙ ØÓÓØ ¸ ÙØ 
ÓÙÐ × ÐÝ ÔØ ØÓ ÓØ Ö × Ñ Ð Ö 
ÓÑ Ò Ö Ò Ö ØÓÖ׺ Ì Ø 
 Ò ÕÙ ÒÚÓÐÚ × Ñ ØÖ Ü ×
Ö Ò ÔÓØ ÒØ Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ× × ÓÒ ÒÓÛÒ ÒÓÒ¹Þ ÖÓ Ð Ò Ö 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ÓÚ Ö Ø ÒÓÒ¹Ð Ò Ö Ô ÖØ Ó Ø Ñ ÑÓÖÝ ÙÔ Ø ÙÒ
Ø ÓÒº Ï Ð×Ó × ÓÛ ÓÛ ÒÝ × Ò ¬
 ÒØ 
ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ÓÚ Ö 
ÓÑ Ò Ö 
 Ò Ù× ØÓ Ð ÙÒ
 Ú Ò 
ÓÒÕÙ Ö ØØ 
 Ò×Ø ÒÝ 
ÓÑ Ò Ö Ò Ö ØÓÖ ÔÖÓÚ Ø Ø ×ÙÆ
 ÒØ ÑÓÙÒØ Ó Ø ÓÙØÔÙØ Ý×ØÖ Ñ × Ú Òº Á Ø ÒÔÙØ ØÓ Ø 
ÓÑ Ò Ö × ÔÖÓ Ù
 Ù× Ò 
 ÖØ Ò ÒÙÑ Ö Ó Ä ËÊ× Û Ø ÔÖ Ñ Ø Ú 
 ÔÓÐÝÒÓÑ Ð׸ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø× Ó Ø ØÓØ Ð Ò Ø Ð ×Ø Ø × Ä¸ Ø Ò Ø 
ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø × ØØ 
 × ÙÔÔ Ö ÓÙÒ Ý Ç´¾Ä ¾ µº Ì × Û ÐÐ Ö ÕÙ Ö Ø Ä ¾ ÑÓÙÒØ Ó × Ñ Ñ Ò ØÙ Ç´¾ µ Ó Ø ÓÙØÔÙØ Ø׺ Ï 
ÓÒ
ÐÙ Ø Ø Ø « 
Ø Ú Ý Ð Ò Ø Ó 
ÓÑ Ò Ö Ò Ö ØÓÖ × Ö ¹ ÕÙ Ö ØÓ ÓÙØ Ø × Ñ Ñ Ò ØÙ × Ø ×Þ Ó Ø Ò Ø Ð ×Ø Ø ¸ Ø Ò Ø Ù× Ó Ø Ò Ö ØÓÖ ÑÙ×Ø Ö ×ØÖ 
Ø Ò ×Ù
 Û ÝØ ØØ ÐÒ Ø Ó ÒÝ Ý×ØÖ Ñ ÐÓ
 Ú Ö ÔÖÓ Ù
 Ý Ø × Ò Ö ØÓÖ Ò Ú Ö Ü
 × Ø × ÓÖØ ×Ø Ô Ö Ó Ó Ø ÒÔÙØ × ÕÙ Ò
 ׺

Ê

Ö Ò
 ×

½º ÐÙ ØÓÓØ ÌÅ ËÁ º ÐÙ ØÓÓØ ËÔ 
 ¬
 Ø ÓÒ¸ Î Ö× ÓÒ ½º¼ ¸ ¾ ÂÙÐÝ ½ º ¾º º º ÓÐ 
º ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ò Ö Ð Ò ÖÝ 
ÓÑ Ò Ö Û Ø Ñ ÑÓÖݸ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÖÝÔØÓÐÓ Ý¸ ÎÓÐ ÆÙÑ Ö ¾¸ ½ ¸ ÔÔº ½½½¹½¾ º ¿º Ϻ Å Ö Ò Çº ËØ « Ð 
 º ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó 
ÓÑ Ò Ö× Û Ø Ñ ÑÓÖÝ Ò ×ØÖ Ñ 
 Ô Ö׸ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÖÝÔØÓÐÓ Ý¸ ÎÓÐ ÆÙÑ Ö ½¸ ½ ¾¸ ÔÔº ¹ º º ú ÆÝ Ö º ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ× Ò 
ÖÝÔØ Ò ÐÝ× × ´×Ù Ñ ØØ µ

Ì × ÖØ 
Ð Û × ÔÖÓ
 ××

Ù× Ò Ø

ÄÌ

Ñ 
ÖÓ Ô 


Û Ø ÄÄÆ Ë ×ØÝÐ


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3
posted:1/6/2010
language:English
pages:14