bhagawad gita by vaprakeswara

VIEWS: 34 PAGES: 7

									

Samjaya uvacha: drishtva tu pandavanikam vyudham duryodhanas tada acharyam upasamgamyaraja vachanam abravit



pasyai 'tam panduputranam acharya mahatim chamum vyudham drupadaputrena tava sishyena dhimata



atra sura maheshvasa bhimarjunasama yudhi yuyudhano viratas cha drupadas cha maharathah



dhrishtaketus chekitanah kasirajas cha viryavan purujit kuntibhojas cha saibyas cha narapumgavah



yudhamanyus cha virkranta uttamaujas cha viryavan saubhadro draupadeyas cha sarva eva maharathah



asmakam tu visishta ye tan nibodha dvijottama nayaka nama sainyasya samjnartham tan bravimi te


								
To top