การวางแผนโครงการด้วย PERTCPM by kellena96

VIEWS: 687 PAGES: 17

									                                                  1

               การวางแผนโครงการด้วย PERT/CPM

      โครงการ (project)     มีลักษณะแตกต่างจากงานประจาในแง่ของเวลาและการดาเนินการ
โครงการจะประกอบด้วยกิจกรรมซึ่งมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งโครงการ คือ
งานที่มีเวลาแล้วเสร็จ แตกต่างกับงานประจาซึ่งไม่มีเวลาสิ้นสุดของการทางาน
การวางแผนโครงการก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับ การวางแผนงานอื่นๆ คือ
การกาหนดแนวทางปฏิบัติว่าจะต้องทาอะไรบ้าง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
      เช่นเดียวกับการวางแผนโดยทั่วไป การวางแผนโครงการก็มีขั้นตอนต่างๆ โดยเริ่มจากการกาหนด
เป้าหมาย ของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรที่ต้องการ เวลาแล้วเสร็จของโครงการและผลลัพธ์ที่จะได้
การกาหนดและมอบหมายงานให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ
การประมาณการเวลาที่ต้องใช้และทรัพยากรที่ต้องการในการทากิจกรรมต่างๆ ในโครงการ โดยอาศัย
วิธีการพยากรณ์ การวางแผนการใช้เงินตลอดจนการควบคุม งบประมาณ ให้อยู่ภายในปริมาณที่กาหนด
และประการสุดท้ายผู้บริหารโครงการจะต้องกาหนด            นโยบาย เพื่อการทากิจกรรมว่า
กิจกรรมจะมีผลกระทบต่อการดาเนินโครงการมากที่สุดในแง่ของเวลาที่แล้วเสร็จของโครงการ
และในกรณีที่ต้องเร่งโครงการให้เสร็จเร็วขึ้นกว่าที่วางแผนไว้
ผู้บริหารโครงการจะต้องกาหนดว่าควรจะใช้ทรัพยากรในกิจกรรมใดเพื่อเร่งรัดให้โครงการเสร็จเร็วขึ้นได้ตามที่
ต้องการ นอกจากนี้ ผู้บริหารโครงการยังจะต้องกาหนดลาดับการทางานก่อนหลังของกิจกรรมต่างๆ
ในโครงการว่า จะต้องทา กิจกรรมใดก่อนหลังกันอย่างไร
      ในด้านของการควบคุมและติดตามผลของโครงการ ผู้บริหารโครงการจะต้องติดตามผลของโครงการ
โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินการกับสิ่งที่ได้วางแผนไว้
สิ่งที่จาเป็นจะต้องควบคุมและติดตามผลคือ ค่าใช้จ่ายในการทากิจกรรม ระยะเวลาของการทากิจกรรม
และผลงานที่ได้ การควบคุมโครงการจาเป็นต้องอาศัยการวางแผนอย่างละเอียดและถูกต้อง
การกาหนดมาตรฐานเพื่อใช้ในการควบคุมอย่างรัดกุม และการมีข้อมูลและสารสนเทศอย่างเพียงพอ
      กล่าวโดยสรุปสาหรับผู้บริหารโครงการ
สิ่งซึ่งจาเป็นจะต้องรู้เพื่อการวางแผนและควบคุมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
      1. ในโครงการมีกิจกรรมหรืองานย่อยอะไรบ้างที่จะต้องทา แต่ละกิจกรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
        กิจกรรมใดต้องทาก่อน กิจกรรมใดต้องทาหลังจากกิจกรรมใด
        และเวลาที่ต้องใช้ในการทาแต่ละกิจกรรมเป็นเท่าใด
      2. โครงการที่ทามีเวลาแล้วเสร็จเป็นเท่าไร
                                                  2

    3. ในบรรดากิจกรรมต่างๆ มีกิจกรรมใดบ้างที่ถือว่าเป็นกิจกรรมวิกฤต       (critical activity)
     ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่เมื่อเกิดล่าช้าไปกว่าที่กาหนด
     จะมีผลกระทบต่อเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดของโครงการ
    4. ในบรรดากิจกรรมต่างๆ มีกิจกรรมใดบ้างที่เมื่อเกิดการล่าช้า
     จะไม่มีผลกระทบต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการ
     และกิจกรรมเหล่านี้อาจล่าช้าได้นานมากที่สุดเท่าใด จึงจะไม่มีผลต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการ
    5. ในกรณีที่ต้องการเร่งให้โครงการเสร็จเร็วขึ้นกว่าที่กาหนด จะต้องทาการเร่งรัดกิจกรรมใดบ้าง
     และจะทาอย่างไรจึงทาให้ต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมถูกที่สุด

การวิเคราะห์ข่ายงาน PERT/CPM
     การวิเคราะห์ข่ายงาน  PERT/CPM      มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิถีวิกฤตของโครงการ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข่ายงานประกอบด้วย
     การแยกแยะงาน (job       berakdown)    เป็นขั้นตอนการแจกแจงของกิจกรรมต่างๆ
ที่จาเป็นต้องทาในโครงการทั้งหมดว่า มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องทา กิจกรรมต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
กิจกรรมใดต้องทาก่อน กิจกรรมใดต้องทาหลัง
     การประมาณการเวลาของกิจกรรม        (activity        time       estimation)
เป็นการประมาณการเวลาที่ต้องใช้ทาแต่ละกิจกรรมโดยอาศัยผู้ชานาญงานในแต่ละกิจกรรม สาหรับข่ายงาน
CPM การประมาณการจะทาโดยประมาณการเพียงค่าเดียว โดยถือว่าค่านี้มีความเป็นไปได้มากที่สุด
มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน
     ในกรณีของ                                        PERT
การประมาณการเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรมจะถือว่าเวลาการทากิจกรรมมีลักษณะการแจกแจงแบบเบตา
ดังแสดงในรูป การประมาณการเวลาสาหรับกิจกรมจะต้องประมาณการ 3 จุด คือ a m และ b โดยที่
           ค่าความน่าจะเป็น
                              เวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม
                     a  m  te   b
                                                      3

   a   หมายถึงเวลาที่คาดว่าจะทากิจกรรมแล้วเสร็จได้เร็วที่สุด (optimistic time)
   b   หมายถึงเวลาที่คาดว่าจะทากิจกรรมแล้วเสร็จได้ช้าที่สุด (pessimistic time)
   m   หมายถึงเวลาที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะทากิจกรรมแล้วเสร็จ (most pikely time)
   จากทฤษฎีของการแจกแจงแบบเบตา
ทาการคานวณหาค่าคาดหมายของเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรมจากสูตร
                       1
                      t  ( a  4m  b)
                       6
จากนั้นจึงค่าคาดหมาย t แทนเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข่ายงานต่อไป

     เนื่องจากเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรมสาหรับข่ายงาน    PERT    มีการแจกแจงแบบเบตา
ดังนั้นเวลาแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรมจึงมีค่าความแปรปรวนซึ่งคานวณได้จากสูตร
                           (b  a) 
                                 2

                      2  
                            6  
ค่าความแปรปรวนนี้จะใช้เพื่อหาค่าความน่าจะเป็น ที่โครงการจะเสร็จภายในเวลาที่กาหนด

     เขียนข่ายงาน (draw network) เมื่อได้แยกแยะกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทาตลอดจนความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ และประมาณการเวลาในการทากิจกรรมแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการเขียนข่ายงานโดยอาศัยหลักการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
     วิเคราะห์หาวิถีวิกฤต     (critical          path            analysis)
หลังจากเขียนข่ายงานเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการหาวิถีวิกฤตของข่ายงาน
จากวิถีวิกฤตนี้จะทาให้ทราบถึงเวลาแล้วเสร็จของโครงการว่าเป็นเท่าใด และกิจกรรมใดบ้างที่อยู่ในวิถีวิกฤต
ซึ่งจะทาไปสู่การวางแผนตัดสินใจเพื่อควบคุมโครงการ หรือเร่งรัดโครงการต่อไป

                     พื้นฐานการวิเคราะห์ข่ายงาน
    ในการคานวณหาวิถีวิกฤตจาเป็นต้องทราบถึงนิยามต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้คือ
    เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (earliest start, ES) หมายถึง เวลาเร็วที่สุดที่กิจกรรมจะสามารถเริ่มต้นทาได้
    เวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (earliest finish, EF) หมายถึง เวลาเร็วที่สุดที่กิจกรรมสามารถทาเสร็จได้
    เวลาเริ่มต้น ช้าที่สุด (Latest start, LS) หมายถึง เวลาช้าที่สุดที่กิจกรรมจะสามารถเริ่มต้นได้
โดยไม่ทาให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการล่าช้าไปกว่าที่วางแผนไว้
                                                     4

     เวลาแล้วเสร็จช้าที่สุด (Latest finish, LF) หมายถึง เวลาช้าที่สุดที่กิจกรรมจะสามารถทาเสร็จได้
โดยไม่ทาให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการล่าช้าไปกว่าที่วางแผนไว้
     เวลาลอยตัวอิสระ      (free         float,         FF)      หมายถึง
เวลาที่กิจกรรมสามารถเลื่อนเวลาเริ่มต้นหรือทาล่าช้าออกไปจากที่กาหนด
โดยไม่มีผลกระทบที่จะทาให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการเสร็จล่าช้ากว่ากาหนด
และไม่มีผลทาให้กาหนดเวลาเริ่มต้นของกิจกรรมอื่นที่ตามหลังต้องเลื่อนตามไปด้วย
     เวลาลอยตัวรวม           (total      float,      TF)        หมายถึง
เวลาที่กิจกรรมสามารถเลื่อนเวลาเริ่มต้นหรือทาล่าช้าออกไปจากที่กาหนด
โดยไม่มีผลกระทบที่จะทาให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการเสร็จล่าช้ากว่าที่กาหนด
แต่อาจทาให้เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่ตามหลังเลื่อนตามไปด้วย
     วิถีวิกฤต (critical path) เป็นวิถีที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่มีเวลาลอยตัวเป็นศูนย์
     การคานวณเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (EF) ทาโดยอาศัยหลักเกณฑ์สาคัญ 2
ประการ คือ
     1. เวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรมมีค่าเท่ากับเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมบวกกับเวลาที่ใช้ใน
        การทากิจกรรมนั้น ซึ่งสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ คือ
                          EF = ES + t
        เมื่อ t เป็นเวลาในการทากิจกรรม
     2. สาหรับวงกลมที่มีกิจกรรมเข้าเพียงกิจกรรมเดียว ES ของกิจกรรมต่างๆ ที่ออกจากวงกลมนั้น
        จะมีค่าเท่ากับ EF ของกิจกรรมที่เข้าสู่วงกลม แต่ถ้ามีกิจกรรมหลายกิจกรรมเข้าที่วงกลม ES
        ของกิจกรรมที่ออกจากวงกลมมีค่าเท่ากับค่า      EF ที่มากที่สุดของกิจกรรมที่เข้าวงกลม
        ดังแสดงในรูป


                ES = 5                  EF = 2    ES = 6
        EF = 5
                                   EF = 5
                ES = 5                           ES = 6
                                    EF = 6
                                                     5
ตัวอย่างที่ 1  จงคานวณเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของแต่ละกิจกรรมของข่ายงาน

                           C
                      2           4
                           6
                                   F
              A                 D
                8             11          G
                                     5         6
           1                            1
                    B
                             E
                  4
                         3      9วิธีทา      สมมติให้เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่ไม่มีกิจกรรมใดนาหน้ามีค่าเป็น 0 ดังนั้นเวลา
         เริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรม A และ B มีค่าเป็นศูนย์ จากหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาแล้ว
         เวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรม A และ คานวณได้ ดังนี้ คือ
              กิจกรรม A : EF = 0 + 8 = 8
              กิจกรรม B : EF = 0 + 4 = 4
    เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรม C และ D มีค่าเท่ากับเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรม       A
ส่วนเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรม      E    มีค่าเท่ากับเวลาแล้วเสร็จที่สุดของกิจกรรม     B
การคานวณเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรม C, D และ E ก็ทาได้เช่นเดียวกับของกิจกรรม A และ B คือ
              กิจกรรม C : ES = 8; EF = 8 + 6 = 14
              กิจกรรม D : ES = 8; EF = 8 + 11 = 19
              กิจกรรม E : ES = 8; EF = 4 + 9 = 13
                                                   6

    สาหรับกิจกรรมสุดท้าย F เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด คือ เวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรม      C
และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรม F ก็สามารถคานวณได้คือ
              กิจกรรม F : ES = 14; EF = 14 + 3 = 17
    กิจกรรมสุดท้าย คือ G เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดเลือกจากเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรม D, E และ F
โดยเลือกค่าที่มากที่สุด คือของกิจกรรม D ดังนั้น
              กิจกรรม G : ES = 19; EF = 19 + 1 = 20    สรุปเวลาเริ่มต้นและแล้วเสร็จเร็วที่สุดของแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้ คือ
           กิจกรรม    เวลาที่ใช้ทากิจกรรม    ES      EF
            A           8         0      8
            B           4         0      4
            C           6         8      14
            D           11         8      19
            E           9         4      13
             F           3        14      17
            G           1        19      20

   สาหรับการคานวณเวลาเริ่มต้นช้าที่สุด       (LS)     และเวลาแล้วเสร็จช้าที่สุด (LF)
จะคานวณย้อนกลับจากกิจกรรมสุดท้ายไปยังกิจกรรมแรก และทาได้โดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่สาคัญ 2 ประการ
คือ
   1. เวลาเริ่มต้นช้าที่สุดของกิจกรรมมีค่าเท่ากับเวลาแล้วเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม
     ลบด้วยเวลาที่ใช้ในการทากิจกรรมนั้น ซึ่งสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ คือ
   2. สาหรับวงกลมที่มีกิจกรรมออกจากวงกลมเพียงกิจกรรมเดียว                   LF
     ของกิจกรรมที่เข้าสู่วงกลมมีค่าเท่ากับ     LS     ของกิจกรรมที่ออกจากวงกลมนั้น
     แต่ถ้ามีกิจกรรมออกจากวงกลมหลายกิจกรรม LF ของกิจกรรมที่เข้าวงกลมจะมีค่าเท่ากับ LS
     ที่น้อยที่สุดของกิจกรรมที่ออกจากวงกลม ดังแสดงในรูป

              LF = 15
                                                     7

                                       LF = 13    LS = 15
                      LS = 15

                                      LF = 13       LS = 13
               LF =1 5
ตัวอย่างที่ 2  จงคานวณเวลาเริ่มต้นช้าที่สุด (LS) และเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของแต่ละกิจกรรมของข่ายงานใน
        ตัวอย่างที่ 1
วิธีทา     กาหนดให้เวลาแล้วเสร็จช้าที่สุด       (LF)      ของกิจกรรมสุดท้ายคือ    G
        มีค่าเท่ากับเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (EF) ของกิจกรรม และการคานวณหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด
        (LS) ของกิจกรรม G ทาได้โดยอาศัยสมการ ดังนั้น
             กิจกรรม G : LF = EF = 20; LS = LF – t = 20 – 1 = 19
             กิจกรรม D, E และ F มีค่า LF เท่ากับค่า LS ของกิจกรรม G คือ 19 การคานวณ LS
             ของกิจกรรม D,E และ F จะได้ผลลัพธ์คือ
             กิจกรรม D : LF = 19; LS = 19 - 11 = 8
             กิจกรรม E : LF = 19; LS = 19 - 9 = 10
             กิจกรรม F : LF = 19; LS = 19 - 3 = 16
        ในทานองเดียวกัน ค่า LS และ LF ของกิจกรรม B และ C คานวณได้ดังนี้คือ
             กิจกรรม B : LF = 10; LS = 10 - 4 = 6
             กิจกรรม C : LF = 16; LS = 16 - 6 = 10

        สาหรับกิจกรรม A ค่า LF ของกิจกรรมเลือกจาก LS ของกิจกรรม C และ D
โดยเลือกกิจกรรมที่มี LS น้อยที่สุด ในที่นี้คือของกิจกรรม D ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8 และค่า LS คานวณได้ดังแสดงคือ
            กิจกรรม A : LF = 8; LS = 8 - 8 = 0
                                   8

สรุปเวลาเริ่มต้นและแล้วเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรมได้ดังนี้ คือ
       กิจกรรม    เวลาที่ใช้ทากิจกรรม      LF  LS
         A           8          8  0
         B           4         10  6
         C           6         16  10
         D           11         19  8
         E           9         19  10
         F           3         19  16
         G           1         20  19
                                                  9

                    การวิเคราะห์หาวิถีวิกฤต

    ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าวิถีวิกฤตประกอบด้วยกิจกรรมที่มีค่าเวลาลอยตัวเป็นศูนย์
กิจกรรมที่อยู่ในวิถีวิกฤตคือ กิจกรรมวิกฤต
กิจกรรมวิกฤตถ้าเกิดการล่าช้าจะมีผลกระทบต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการทั้งหมด
กิจกรรมวิกฤตจึงต้องได้รับการควบคุมอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเวลาการวิเคราะห์หาวิถีวิกฤตทาได้โดยก
ารคานวณหาเวลาลอยตัวรวม (TF) ซึ่งคานวณได้จากสมการ
         TF = LS – ES
    หรือ TF = LF – EF
กิจกรรมใดที่มีค่าเวลาลอยตัวรวมเป็นศูนย์ ก็คือกิจกรรมในวิถีวิกฤต
    นอกจากนี้การวิเคราะห์ข่ายงานยังต้องการรู้ถึงเวลาลอยตัวอิสระของแต่ละกิจกรรม
ซึ่งคานวณได้จากสมการ คือ
         FF = ES ของกิจกรรมถัดไป – EF ของกิจกรรมที่พิจารณาอยู่
ตัวอย่างที่ 4 จงวิเคราะห์หาวิถีวิกฤตของข่ายงานในตัวอย่างที่ 1 และคานวณหาเวลาลอยตัว
         อิสระของแต่ละกิจกรรม อธิบายความหมายของเวลาลอยตัวอิสระและเวลาลอยตัวรวม
         โดยยกตัวอย่างประกอบ
วิธีทา      จากตัวอย่างที่ 2 และ 3 สามารถคานวณหาเวลาลอยตัวรวม (TF) และเวลาลอย
         ตัวอิสระ (EF) ได้ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
 กิจกรรม เวลาในการทา ES EF LS LF กิจกรรม                  ES ของ   FF TF
       กิจกรรม                  ถัดไป   กิจกรรมถัดไป
  A       8     0  8    0   8    C,D       8      0   0
  B       4     0  4    6  10    E       4      0   6
  C       6     8  14   10  16    F       14      0   2
  D       11     8  19    8  19    G       19      0   0
  E       9     4  13   10  19    G       19      6   6
  F       3     14  17   16  19    G       19      2   2
  G       1     19  20   19  20           20      0   0

    ดังนั้นวิถีวิกฤตประกอบด้วยกิจกรรม A, D และ G ดังแสดงในรูป
                                                  10    ดังนั้นสรุปได้ว่าโครงการตามข่ายงานต้องใช้เวลาในการทาโครงการทั้งสิ้นรวม 20 หน่วยเวลา
โดยมีกิจกรรมวิกฤตคือ A, D และ G

                            C
                        2          4
                            6
                                     F
                A                D
                  8            11
                                       5  G     6
            1
                      B                  1
                              E
                    4
                          3      9

          วิถีวิกฤต     เวลาลอยตัวอิสระหมายถึง
เวลาที่กิจกรรมสามารถล่าช้าได้โดยไม่ทาให้กิจกรรมอื่นที่ตามมาต้องเลื่อนตามไปด้วย
และเวลาแล้วเสร็จของโครงการก็ไม่ล่าช้าออกไป ส่วนเวลาลอยตัวรวมหมายถึง
เวลาที่กิจกรรมสามารถล่าช้าได้โดยไม่มีผลกระทบต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการ
แต่อาจมีผลทาให้กิจกรรมที่ตามมาต้องเลื่อนตามออกไป ตัวอย่างเช่น กิจกรรม B มี FF = 0
หมายความว่าถ้ากิจกรรม B เลื่อนช้าออกไปแม้แต่ 1 หน่วย ก็จะทาให้กิจกรรมที่ตามมาคือ E
ต้องเริ่มต้นล่าช้าตามไปด้วย แต่กิจกรรม B มี TF = 6 หมายความว่า กิจกรรม B อาจล่าช้าไปได้อีก 6 หน่วยเวลา
โดยไม่ทาให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการล่าช้าออกไปเลย
                                              11
ตัวอย่างที่ 5 โครงการแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ท้องตลาด มีกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทาดัง
       แสดงในตารางต่อไปนี้ จงเขียนข่ายงาน PERT/CPM
       และวิเคราะห์หาเวลาที่ต้องใช้ในการทาโครงการและกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมวิกฤตของโครงกา
       ร
    รหัส        รายละเอียด        กิจกรรมที่ต้อง เวลาในการทากิจกรรม
   กิจกรรม                      ทาก่อน        (สัปดาห์)
     A    จัดองค์การเพื่อการขาย          -          6
     B    ว่าจ้างพนักงานขาย            A          4
     C    ฝึกอบรมพนักงานขาย            B          4
     D    เลือกตัวแทนโฆษณา             A          2
     E    วางแผนโฆษณา               D          2
     F    ทาการโฆษณา                E         10
     G    ออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์         -         2
     H    ติดตั้งเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์       G         10
     I    บรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีในสต็อก       H, J         6
     J    สั่งผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิต       -         13
     K    เลือกตัวแทนจาหน่าย            A          9
     L    จาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตัวแทนจาหน่าย    C, K         3
     M    ขนส่งผลิตภัณฑ์ให้ตัวแทนจาหน่าย     I, L         5
                                                                     12

วิธีทา    ข่ายงานของโครงการแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ท้องตลาดแสดงอยู่ในรูป

                                                E,4
                                       8
                          D,2                           9
                   2
                                                             F,10
                               K,9
                A,6    B,4
                             3     C,7        4        L,3      7  M,5     10
              1

                         J,13
                                             I,6
                G,2
                       5              6
                             H,10


     การวิเคราะห์วิถีวิกฤตของข่ายงานดังแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้
ซึ่งเป็นการคานวณเพื่อหาวิถีวิกฤตของโครงการแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ท้องตลาด

 กิจกรรม  เวลาในการทากิ    ES  EF      LS      LE    กิจกรรม            ES ของ     FF   TF
        จกรรม                            ถัดไป           กิจกรรมถัดไป
  A      6       0    6     0      6     B, D, K              6      0   0
  B      4       6    10    6      10      C               10      0   0
  C      7       10  17      10      17         L             17      0   0
  D      2       6  8       9      11         E             8      0   3
  E      4       8  12      11      15         F             12      0   3
  F      10       12  22      15      25         -             25      3   3
  G      2       0  2       2      4         H             2      0   2
  H      10       2  12      4      14         I             13      1   2
  I      6       13  19      14      20         M             20      1   1
  J      13       0  13      1      14         I             13      0   1
  K      9       6  15      8      17         L             17      2   2
  L      3       17  20      17      20         M             20      0   0
  M      5       20  25      20      25         -             25      0   0
                                                      13

จากตารางข้างต้น จะได้ว่าวิถีวิกฤตประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ คือ         A, B, C, L และ M
โดยมีเวลาแล้วเสร็จของโครงการ 25 สัปดาห์

การเร่งรัดกิจกรรม
     การประมาณการเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม
โดยทั่วไปจะประมาณการโดยพิจารณาถึงทรัพยากรที่ใช้ในการทากิจกรรมซึ่งประกอบด้วยแรงงาน และเงินทุน
ในกรณีที่ต้องการเร่งรัดโครงการให้เสร็จเร็วขึ้นกว่าที่คาดหมายก็สามารถทาได้โดยการระดมทรัพยากรเพิ่มขึ้น
การเร่งรัดโครงการให้เสร็จเร็วขึ้น
อาจทาเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการทาโครงการล่าช้ากว่าที่กาหนด เช่น ถูกปรับ
หรือเพื่อประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายด้านการดาเนินการ ถ้าสามารถเร่งโครงการให้เสร็จเร็วขึ้นกว่าที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเพื่อการดาเนินการกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม ดังแสดงในรูป
           ต้นทุน
                           เวลาแล้วเสร็จเร่งรัด
   ต้นทุนเร่งรัดกิจกรรม


                                 เวลาแล้วเสร็จปกติ
        ต้นทุนปกติ
                                             เวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม      จากรูปจะเห็นได้ว่าถ้าต้องการเร่งรัดกิจกรรมให้เสร็จเร็วขึ้นกว่าปกติจะต้องเพิ่มต้นทุนการดาเนินกิจกร
รม ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและต้นทุนของการดาเนินกิจกรรมนี้อาจมีลักษณะเชิงเส้น
คือเมื่อยิ่งเร่งรัดเวลามากขึ้นเท่าใด ต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมก็จะสูงขึ้นมาก ในการบริหารโครงการ
ผู้บริหารโครงการอาจเลือกตัดสินใจเร่งรัดกิจกรรมในโครงการเพื่อเร่งรัดโครงการให้เสร็จเร็วขึ้น
เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพว่าจะเลือกเร่งรัดกิจกรรมใด ผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลในด้านต่อไปนี้ คือ
      1. ความสัมพันธ์ของเวลาแล้วเสร็จ และต้นทุนของการดาเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
      2. กิจกรรมใดบ้างที่เป็นกิจกรรมวิกฤต
      การเร่งรัดกิจกรรมเพื่อทาให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการเสร็จเร็วขึ้น จะต้องทากับกิจกรรมที่อยู่ในวิกฤต
หรือเร่งรัดกิจกรรมวิกฤตเท่านั้น
                                                             14

ทั้งนี้เพราะการเร่งรัดกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมวิกฤตจะไม่มีผลทาให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการเสร็จเร็วขึ้นแต่อ
ย่างใด
และการเลือกเร่งรัดกิจกรรมวิกฤตก็จะต้องเลือกเร่งรัดกิจกรรมที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเร่งรัดต่าที่สุดก่อน
นอกจากนี้การเร่งรัดกิจกรรมเพื่อทาให้โครงการแล้วเสร็จเร็วขึ้น
ก็ควรทาเฉพาะเท่าที่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเร่งรัดโครงการ
มีค่าสูงกว่าต้นทุนที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อการเร่งรัดกิจกรรม ผลประโยชน์จากการเร่งรัดโครงการให้เสร็จเร็วขึ้น
อาจอยู่ในลักษณะของเงินชดเชยหรือรางวัลที่ได้ ถ้าสามารถทาให้โครงการเสร็จเร็วกว่ากาหนด
หรือการที่ไม่ต้องเสียค่าปรับเนื่องจากสามารถเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามกาหนด
หรือการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินการโครงการเนื่องจากโครงการเสร็จเร็วขึ้น เป็นต้น ดังรูป
แสดงความสัมพันธ์ของต้นทุนการดาเนินการ ต้นทุนการเร่งรัดโครงการ และต้นทุนรวม
ของการเร่งรัดกิจกรรมในโครงการ
     ขั้นตอนในการเร่งรัดกิจกรรมเพื่อทาให้โครงการเสร็จเร็วขึ้น ประกอบด้วย
     1. รวบรวมข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาแล้วเสร็จ
        และต้นทุนของการดาเนินกิจกรรมของทุกกิจกรรมในโครงการ
     2. วิเคราะห์หาวิถีวิกฤต
     3. เร่งรัดกิจกรรมวิกฤต โดยเลือกเร่งรัดกิจกรรมที่มีต้นทุนการเร่งรัดงานต่าที่สุดก่อน
        การเร่งรัดให้ทาทีละหน่วยเวลา
        และทาการเร่งรัดจนกว่าจะได้เวลาแล้วเสร็จของโครงการตามที่ต้องการ
        หรือจนกว่าต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมจะมีค่าสูงกว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการเร่งรัดโครงการ

            ต้นทุน
                        ต้นทุนรวม

         ต้นทุนต่าสุด
                                          ต้นทุนสะสมจากการเร่
                 ต้นทุนค่าดาเนินการ                งรัดกิจกรรม
                 โครงการ
                                                     เวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม
                       เวลาแล้วเสร็จของโครงการที่ดีที่สุด
                                                    15
ตัวอย่างที่ 7  จากข่ายงานในรูป และความสัมพันธ์ของต้นทุนและเวลาแล้วเสร็จของการดาเนินกิจกรรม
        ดังแสดงในตาราง จงหาว่าควรเร่งรัดโครงการให้เสร็จในเวลากี่วันจึงจะดีที่สุด
        ถ้าการดาเนินโครงการต้องเสียค่าใช้จ่ายวันละ 1,150 บาท

                    2
                            B,10

                 A,6                  3  F,2      7

               1
                    C,5
                                 E,9
                       4  D,4     5
      กิจกรรม   เวลาแล้วเสร็จปกติ     เวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด     ต้นทุนเร่งรัด/วัน
        A         6              6              -
        B        10              8            500 บาท
        C         5              4            300 บาท
        D         4              1            700 บาท
        E         9              7            600 บาท
        F         2              1            800 บาท

วิธีทา     ขั้นตอนการแก้ปัญหาทาได้ดังต่อไปนี้คือ
                                            16

1. วิเคราะห์หาวิถีวิกฤตของข่ายงาน ดังวิธีที่ได้กล่าวมาแล้วและตัวอย่างการแก้ปัญหา
  ในตัวอย่างที่ 5 และ 6 จะได้ว่าวิถีวิกฤตของข่ายงานประกอบด้วยกิจกรรม C, D, E และ F
  โดยมีเวลาแล้วเสร็จของโครงการเท่ากับ 20 วัน
2. พิจารณากิจกรรมวิกฤต โดยนากิจกรรมวิกฤตมาจัดลาดับตามต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรม
 กิจกรรม     ต้นทุนการเร่งรัด/วัน  จานวนวันที่เร่งรัดได้
   C         300 บาท           1
   E         600 บาท           2
   D         700 บาท           3
   F         800 บาท           1

3. เริ่มต้นทาการเร่งรัดกิจกรรมโดยเลือกกิจกรรมที่มีต้นทุนเร่งรัดต่าสุด คือ กิจกรรม C
   เป็นอันดับแรก จะต้องเสียต้นทุน 300 บาท ทาให้โครงการเสร็จเร็วขึ้น 1 วัน
   ต้นทุนที่จ่ายไปมีค่าน้อยกว่าค่าดาเนินการโครงการที่จะประหยัดได้ ดังนั้นเร่งรัดกิจกรรม
   C ให้เสร็จภายใน 4 วัน เวลาแล้วเสร็จของโครงการจะเป็น 19 วัน
4. วิเคราะห์หาวิถีวิกฤตของข่ายงานหลังจากเร่งรัดงาน C แล้ว พบว่าวิถีวิกฤตยังคงเป็นวิถีเดิม
   คือ C-D-E-F ดังนั้นเลือกเร่งรัดกิจกรรมที่มีต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมต่าสุดถัดไปคือ
   กิจกรรม E ซึ่งมีต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรม 600 บาท
5. วิเคราะห์หาวิถีวิกฤตของข่ายงานหลังการเร่งรัดกิจกรรม E ลง 1 วัน (เหลือ 8 วัน)
   จะได้ว่าวิถีวิกฤตจะมี 2 วิถี คือ C-D-E-F และ A-B-F
   ซึ่งเมื่อนากิจกรรมมาจัดเรียงตามลาดับ ต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมจะได้ ดังแสดงต่อไปนี้
วิถีวิกฤต      กิจกรรม     ต้นทุนเร่งรัด/วัน  จานวนวันที่เร่งรัดได้
 A-B-F         A          -         เร่งรัดไม่ได้
            B        500 บาท           2
                                                    17

                  F           800 บาท          1
         C-D-E-F     C             -      เร่งรัดไม่ได้อีกแล้ว
                  E           600 บาท          1
                  D           700 บาท          3
                  F           800 บาท          1
     จากการพิจารณาจะเห็นว่ากิจกรรม F เป็นกิจกรรมร่วมของวิถีวิกฤตทั้งสอง
ดังนั้นการเร่งรัดกิจกรรมนี้ให้เสร็จเร็วขึ้นจะทาให้โครงการเสร็จเร็วขึ้นได้และต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมเป็น 800
บาท นอกจากนี้อาจเลือกเร่งรัดกิจกรรม B และ E ซึ่งจะทาให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการเสร็จเร็วขึ้น 1
วันเช่นเดียวกัน แต่ต้นทุนการเร่งรัดกิจกรรมจะสูงกว่าคือ เท่ากับ 1,100 บาท (500+600)
ดังนั้นจึงเลือกเร่งรัดกิจกรรม F ก่อน
          6. พิจารณาข่ายงานหลังการเร่งรัดกิจกรรม F จะได้ว่าวิถีวิกฤตยังคงมี 2 วิถี คือ A-B-F และ
            C-D-E-F และกิจกรรมที่สามารถเร่งรัดได้คือ B และ E
            โดยมีผลรวมของต้นทุนเร่งรัดต่ากว่าค่าดาเนินการโครงการที่จะประหยัดได้
            จึงเร่งรัดกิจกรรม B และ E กิจกรรมละ 1 วัน
          7. จากการพิจารณาข่ายงานหลังการเร่งรัดกิจกรรม B และ E พบว่า วิถีวิกฤตยังคงเป็น A-B-F
            และ C-D-E-F และการเร่งรัดโครงการให้เสร็จเร็วขึ้นอาจทาได้อีก 1 วัน
            โดยการเร่งรัดกิจกรรม B และ D แต่ผลรวมของต้นทุนการเร่งรัดงานเท่ากับ 1,200 บาท
            (500+700) ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าดาเนินการโครงการที่ประหยัดได้
            ดังนั้นจึงไม่เร่งรัดงานต่อไป โดยให้โครงการเสร็จในเวลา 16 วัน
     ผลสรุปของการเร่งรัดกิจกรรมแสดงดังต่อไปนี้คือ
            วิถี          เวลาแล้วเสร็จของโครงการหลังการการเร่งรัดกิจกรรม N วัน
                         N =0      1     2      3     4
     C-D-E-F                  20      19    18      17    16
     A-B-F                   18      18    18      17    16
     กิจกรรมที่เร่งรัด                    C     E      F    B, E
     ต้นทุนเร่งรัดกิจกรรม (บาท)               300    600     800   1,100

								
To top