บทที่ 3 Marketing Management - PowerPoint - PowerPoint by kellena96

VIEWS: 1,606 PAGES: 48

									    บทที่ 3
Marketing Management
  การบริหารการตลาด
       การบริหารการตลาด
      (Marketing Management)
• กระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการวาง
 แผนการปฏิบัติการ และการควบคุมกิจกรรม
 ต่างๆ ที่ทาให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้                        2
           ความหมายโดยรวม
• กระบวนการในการวางแผน (Planning)
• และการบริหารแนวความคิด (Executing the
 conception) (โดยใช้ 4p’s)
• การตั้งราคา (Pricing)
• การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
• และการจัดจาหน่าย (Distribution)
                           ่
• ความคิด สินค้า หรือบริการเพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลียนโดยสามารถ
 บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและสนองความพึงพอใจของบุคคล
      การบริหารการตลาด
     (Marketing Management)
3 ส่วนสาคัญของการบริหารการตลาด
 – การวางแผนวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 – การปฏิบัติตามแผน
 – การควบคุม และตรวจสอบ
 ผ่านเครื่องมือทางการตลาด 4P’s
                     4
• มีวัตถุประสงค์เพื่อ
  – สนองความพึงพอใจของบุคคล (Satisfy individual)
  – บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (Organizational objectives)
 การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า (4C’s)
• Product      • Customer needs and
            wants
• Price       • Cost of customer
• Place       • Convenience
• Promotion     • Communication
    ขั้นตอนสำคัญในกำรบริหำรกำรตลำด
 การวางแผนกลยุทธ์        การปฏิบัติการ     การควบคุม
  ทางการตลาด                    ทางการตลาด

1. การวิเคราะห์สถานการณ์    1. การจัดองค์การ   การประเมินผล
2. กาหนดวัตถุประสงค์       ทางการตลาด     เปรียบเทียบผล
  ทางการตลาด                    การทางานกับ
3. กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด   2. การสรรหาบุคลากร  เป้าหมาย
4. เลือกกลุ่มเป้าหมายและ     และการปฏิบัติงาน
  พัฒนาส่วนประสมทางการ
  ตลาด


           ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)           7
     การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด
• การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด (Opportunities)
• การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ การแข่งขัน การจัด
 จาหน่าย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
• วิเคราะห์ swot
• การวิจัยและเลือกตลาดเป้าหมาย
• วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
      การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
• กาหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด
• กาหนดกลยุทธ์
       ิ
   การปฏิบัตการและการควบคุมทางการตลาด
• การจัดองค์กรทางการตลาด (Marketing organization)
• การปฏิบัติทางการตลาด (Marketing implementation)
• การควบคุมทางการตลาด (Marketing control)
การวางแผนวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
    แผนการตลาด (Marketing Plan)
• เอกสารที่อธิบายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์การตลาด และ
 โปรแกรมการตลาด
• ขั้นตอนการทาแผนการตลาด
    The Marketing Plan
Summary & Table of Contents
 Current Marketing Situation Analysis
  Opportunity & Issue Analysis
   Marketing Objectives
     Marketing Strategy
       Action Programs
          Projected Profit-and-loss
            Controls & emergency
                     14
   Summary & Table of Contents
• สรุปประวัติความเป็นมาของบริษัท ข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายผู้บริหาร
 ระดับสูงรับรู้
• ข้อมูลภายในบริษัท
  – องค์กร
  – ทรัพยากร
    • บุคคล
    • การเงิน
    • เทคโนโลยี
  – ภาพพจน์
    • ภาพพจน์บริษัท
    • ภาพพจน์ตราสินค้า

                                      15
    Current Marketing Situation
        Analysis
• การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน
  – ตลาด-ขนาด,อัตราการเจริญเติบโต,ส่วนครองตลาด,ความต้องรับรู้ของลูกค้า
   แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
  – ผลิตภัณฑ์-ยอดขาย,ราคา,กาไรขั้นต้น,กาไรสุทธิ,ประมาณการยอดขาย
  – การแข่งขัน-ระบุถึงธุรกิจคู่แข่งขัน,ลักษณะการแข่งขัน,จุดแข็งจุดอ่อน,ส่วน
   ครองตลาด,คุณภาพผลิตภัณฑ์,กลยุทธ์การตลาดของคู่แข่ง
  – สิ่งแวดล้อมมหภาค
    •  สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองและกฎหมาย
    •  สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
    •  สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี
    •  สภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรม
    •  สภาพแวดล้อมทางด้านการแข่งขัน
                                        16
 Opportunity & Issue Analysis
• เป็นการประเมินสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง
 กับการดาเนินงานของกิจการ เรียกว่า SWOT
 Analysis
• พิจารณา จุดแข็ง(Strength: S)
• จุดอ่อน(Weak: W)
• โอกาส(Opportunity: O)
• อุปสรรค(Threat: T)                 17
   การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
• S Strengths จุดแข็ง – สิ่งแวดล้อมภายในที่เป็น
 ข้อดีเด่น
• W Weaknesses จุดอ่อน – สิ่งแวดล้อมภายใน
 ที่เป็นข้อเสีย
• O Opportunities โอกาส – สิ่งแวดล้อม
 ภายนอกที่เป็นโอกาสทางการตลาด
• T Threats อุปสรรค - สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เป็น
 ข้อจากัด
 จุดแข็ง(Strength: S) / จุดอ่อน(Weak: W)

• ใช้ข้อมูลเทียบกับคู่แข่งขัน ว่าเราเหนือกว่าหรือ
 ด้อยกว่าอย่างไร (ดูตัวเอง)
• ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ยอดขาย จานวน
 พนักงาน ต้นทุนการผลิต ปริมาณการผลิต
• ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ความสัมพันธ์ของเรา
 กับคนกลาง ความภักดีของลูกค้าต่อสินค้าของ
 เรา ความทันสมัยของเทคโนโลยี            19
  จุดแข็ง(Strength: S) / จุดอ่อน(Weaknesses: W)
  ข้อดีเด่นซึ่งวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม           ่
                      ปัญหาหรือข้อเสียซึงวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม
  ภายใน                   ภายใน
•  จุดแข็งทางการตลาด           • จุดอ่อนทางการตลาด
  จุดแข็งในส่วนประสมทางการตลาด       จุดอ่อนในส่วนประสมทางการตลาด
  จุดแข็งในหน้าที่การตลาด          จุดอ่อนในหน้าที่การตลาด
  จุดแข็งในการบริหารการตลาด         จุดอ่อนในการบริหารการตลาด
•  จุดแข็งด้านการเงิน           • จุดอ่อนด้านการเงิน
•  จุดแข็งด้านการผลิต           • จุดอ่อนด้านการผลิต
•  จุดแข็งด้านบุคลากร           • จุดอ่อนด้านบุคลากร
•  จุดแข็งด้านอื่นๆขององค์กร       • จุดอ่อนด้านอื่นๆขององค์กร

                                         20
 โอกาส(Opportunity: O) / อุปสรรค(Treats: T)

• เป็นการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่
 อาจเกิดขึ้นได้ ของสภาพแวดล้อมทั่วไปของบริษัท
 เช่น ฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงในความต้องการ
 สินค้าของลูกค้า กฎหมาย การเมือง เป็นต้น (ดู
 สภาพแวดล้อม)

                       21
  โอกาส(Opportunity: O) / อุปสรรค(Treats: T)
ข้อได้เปรียบซึ่งวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก  ปัญหา(อุปสรรค)ซึ่งวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก
• สภาพแวดล้อมจุลภาค               • สภาพแวดล้อมจุลภาค
   ลูกค้าหรือตลาด                 ลูกค้าหรือตลาด
   คู่แข่งขัน                   คู่แข่งขัน
   ผู้ขายปัจจัยการผลิต              ผู้ขายปัจจัยการผลิต
   คนกลาง                     คนกลาง
• สภาพแวดล้อมมหภาค               • สภาพแวดล้อมมหภาค
   ประชากรศาสตร์                 ประชากรศาสตร์
   เศรษฐกิจ                    เศรษฐกิจ
   เทคโนโลยี                   เทคโนโลยี
   สังคมวัฒนธรรม                 สังคมวัฒนธรรม
   การเมืองและกฎหมาย               การเมืองและกฎหมาย
   ทรัพยากรทางธรรมชาติ              ทรัพยากรทางธรรมชาติ

                                               22
       Marketing Strategy
•  การกาหนดวิสัยทัศน์ทางการตลาด
•  การกาหนดภารกิจทางการตลาดของบริษท ั
•  การกาหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทางการตลาด
•  การกาหนดกลยุทธ์การตลาดและโปรแกรมการตลาด
                         23
     การกาหนดวิสัยทัศน์
• เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต โดย
 มองภาพที่ต้องการจะเป็นอีก 5 ปี หรือ 10 ปี ซึ่ง
 เป็นความต้องการในอนาคตเพื่อกาหนด
 ทิศทางของธุรกิจ                        24
ภำรกิจทำงกำรตลำดของบริษัท (Corporate
Mission)
 • วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทเพื่ออะไร
 • ขายสินค้าประเภทไหน
 • กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
 • มีวิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
  อย่างไร
 • มีขอบเขตของการดาเนินงานอย่างไร
                       25
      การตั้งเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
              Mission
              Statement


   Marketing       Marketing      Marketing
  Objective # 1     Objective # 2    Objective # 3


Marketing   Marketing  Marketing   Marketing  Marketing
Strategy   Strategy   Strategy    Strategy  Strategy

                               26
การกาหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
– การเขียนวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องเจาะจง ชัดเจน
– การเขียนวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ดีนนควรเป็นเชิงปริมาณ
                    ั้
– ต้องมีการกาหนดเงื่อนไขด้านเวลา
– วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องอยูบนรากฐานของความจริง
              ่
– สามารถมีวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ข้อ(ต้องเรียงระดับความสาคัญ)
– เป้าหมายทางการตลาดควรจะยึดหยุ่นได้
– ควรมุ่งไปที่การสร้างความพึงพอใจให้กบลูกค้า
                   ั


                               27
 กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและโปรแกรมการตลาด
• หลักเกณฑ์ที่งานบริหารการตลาดใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทาง
 การตลาดในตลาดเป้าหมาย
           โปรแกรมการตลาด
•  แผนงานที่มีความสมบูรณ์ รวมนโยบาย กลยุทธ์ และการปฏิบัติงาน
•  จะทาอะไรบ้าง (What will be done?)
•  จะทาเมื่อใด (When will it be done?)
•  ใครเป็นคนทา (Who will do it?)
•  จะทาอย่างไร (How will it be done?
•  จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเท่าใด (How much will it cost?)
        การกาหนดกลยุทธ์การตลาด
• กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์    – การบรรจุหีบห่อ
  – สินค้าให้เลือก      – ขนาด
  – คุณภาพสินค้า       – บริการ
  – ลักษณะ          – การรับประกัน
  – การออกแบบ        – การรับคืน
  – ตราสินค้า        – ฯลฯ


                         30
       กลยุทธ์และโปรแกรมด้านผลิตภัณฑ์
• สร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการแข่งขัน (Competitive
 product differentiation)
  –  ความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์
  –  ความแตกต่างทางด้านบริการ
  –  ความแตกต่างทางด้านบุคลากร
  –  ความแตกต่างทางด้านภาพลักษณ์
• กาหนดตาแหน่งตราสินค้า (Brand positioning)
• กลยุทธ์และโปรแกรมด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product
 Strategies programs and product component)
       การกาหนดกลยุทธ์การตลาด
• กลยุทธ์ด้านราคา
 –ราคาสินค้าในรายการที่มีให้เลือก
 –ส่วนลด
 –ส่วนยอมให้
 –ระยะเวลาการชาระเงิน
 –ระยะเวลาการให้สินเชื่อ
 –ฯลฯ
                   32
        การกาหนดกลยุทธ์การตลาด
• กลยุทธ์ด้านการจัดจาหน่าย
  – ความครอบคลุม
  – การเลือกคนกลาง
  – ทาเลที่ตั้ง
• การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด
  – สินค้าคงเหลือ
  – การขนส่ง
  – คลังสินค้า
  – ฯลฯ
                     33
       การกาหนดกลยุทธ์การตลาด
• กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด
  – กลยุทธ์การโฆษณา
  – กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงาน
  – กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
  – กลยุทธ์การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์
  – กลยุทธ์การตลาดทางตรง
  – กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอื่นๆ

                      34
การปฏิบัติตามแผน
การปฏิบัติการ (Implementation)
        แผนการตลาด
        การสร้างแรงจูงใจ
  โครงสร้างองค์กร       สรรหาบุคลากร
   การสั่งการ        การติดต่อสื่อสาร

          ลงมือปฏิบัติ


      Marketing Performance         36
โครงสร้างองค์การทางการตลาด (Organization Structure)

         1. จัดองค์กรตามหน้าที่

       2. จัดองค์การตามสายผลิตภัณฑ์

        3. จัดองค์กรตามภูมิศาสตร์

      4. จัดองค์กรตามประเภทของตลาด

    5. จัดองค์กรโดยอาศัยหลักเกณฑ์หลายวิธีร่วมกัน  37
    การจัดองค์กรตามหน้าที่
– แบ่งงานกันทาตามความชานาญ
– เหมาะกับกิจการที่มีจานวนผลิตภัณฑ์และกลุ่ม
 ลูกค้าไม่ต่างกันนัก
– ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ไม่เอื้อต่อการประสานงาน
 ข้ามแผนก

                      38
การจัดองค์กรตามสายผลิตภัณฑ์
 – มีผู้จัดการดูแลแต่ละผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ
 – เหมาะกับกิจการที่มีสายผลิตภัณฑ์มาก

         กำรจัดองค์กรตำมภูมิศำสตร์
  • แบ่งภาระทางการตลาดไปตามอาณาเขต
      ิ
   ทางภูมศาสตร์
                      39
การจัดองค์กรตามประเภทของตลาด

 • แบ่งการบริหารไปตามกลุ่มลูกค้า
 • เหมาะกับธุรกิจที่มีลูกค้าหลากหลาย
กำรจัดองค์กรโดยอำศัยหลักเกณฑ์หลำยวิธีร่วมกัน
 • ผสมวิธีอื่นๆ เข้ากัน แล้วแต่ความเหมาะสมในการ
  ดาเนินงาน
                       40
การสรรหาบุคคลและการปฏิบัติงาน

  • การสรรหาบุคคลากร
  • การสั่งการและประสานงาน
  • การติดต่อสื่อสาร
  • การสร้างแรงจูงใจ
                41
      การสรรหาบุคลากรและการปฏิบัติงาน
         การสรรหาผู้สมัคร

         กระบวนการคัดเลือก


การสอบ     การสอบ    การทดสอบ   ฯลฯ
ข้อเขียน    สัมภาษณ์   ทางจิตวิทยา


                        42
การควบคุมทางการตลาด
 (Marketing Control)
   การควบคุมทางการตลาด

การควบคุมแผนงานประจาปี
        ี
     (4 วิธ)

           การควบคุมกาไร
          (profitability Control)


                    การควบคุมกลยุทธ์
                    (Strategic Control)
                               44
      การวิเคราะห์ยอดขาย (Sales Analysis)

           การวิเคราะห์ส่วนครองตลาด
           (Market Share Analysis)

              การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การควบคุม        (Marketing to Sales Analysis)
แผนงาน
               การติดตามทัศนคติของลูกค้า
ประจาปี
               (Customer Attitude Tracking)
                          45
การควบคุมกาไร (Profitability Control)
  * วัดกาไรที่แท้จริงของ
  • ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
  • เขตการขายแต่ละแห่ง
  • ช่องทางการจัดจาหน่าย ฯลฯ
  • เครื่องมือในการวิเคราะห์: งบ
    กาไรขาดทุน
                    46
    การควบคุมกลยุทธ์
เป็นการทบทวนกลยุทธ์การตลาดที่วางแผนไว้
 ว่าเหมาะกับสภาพการณ์ปัจจุบันหรือไม่
การควบคุมสามารถกระทาโดยจัดตั้ง
 หน่วยงานเฉพาะ หรือว่าจ้างบริษัทภายนอก
                   47
 การควบคุมประสิทธิภาพ (Efficiency control)
• ประเมินผลและปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายและผลกระทบจาก
 ค่าใช้จ่าย
• ประสิทธิภาพของ
  – การโฆษณา
  – ส่งเสริมการขาย
  – หน่วยงานขาย
  – การจัดจาหน่าย

								
To top