Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

JAMINAN KERJAYA + IJAZAH + KELAYAKAN PROFESIONAL BAGI LEPASAN by murplelake72

VIEWS: 2,226 PAGES: 1

									 JAMINAN KERJAYA + IJAZAH +
 KELAYAKAN PROFESIONAL BAGI
   LEPASAN DIPLOMA
            Serta didedahkan pada ‘Software Factory’ Simulasi Sebenar Dunia Pekerjaan
                                                          Disediakan oleh: Azrina Mazlin Binti Alias
S
        etiap tahun ribuan graduan
        berkelayakan diploma dan
        sijil dilahirkan oleh puluhan
        IPTS / IPTA. Rata-rata
graduan diploma ini akan terus memilih
untuk bekerja akibat desakan hidup yang
tinggi di bandaraya besar, tidak hairanlah
segelintir graduan ini bekerja sebagai
pekerja berpengetahuan kelas kedua
(2 nd class knowledge worker) dengan
pandapatan yang tidak setimpal dengan
kelulusan mereka.
   Jawatan ini memberi pendapatan                                                                                                                  Pn. Soufiah Endud
sekitar RM 800 sehingga RM 1,200 serta
                                                                                                                   latihan berasaskan sistem operasi yang
peluang yang tipis dari pertumbuhan kerjaya
                                                                                                                   sebenar bermula dari peringkat merancang,
contohnya peluang kenaikkan pangkat dan
                                                                                                                   menyelaras, membuat keputusan sehingga
gaji yang terhad. Majikan memberi alasan
                                                                                                                   proses pengeluaran dan pemasaran yang
bahawa graduan-graduan ini menghadapi
                                                                                                                   sebenar. Graduan yang terlibat di tahap
masalah kekurangan dalam kemahiran
                                                                                                                   ini akan menikmati skim perkongsian
yang diperlukan di dunia pekerjaan sebenar
                                                                                                                   keuntungan (profit sharing) dari produk dan
seperti tiada inisiatif serta keyakinan diri,
                                                                                                                   perkhidmatan yang dipasarkan. Kemudian
tidak cekap dalam aspek penulisan dan
                                                                                                                   graduan diserap masuk ke pengajian advance
komunikasi, tidak peka terhadap keperluan                                                                    Kampus KLMU yang sedang                tahap 2 selama 6 bulan dan seterusnya
persekitaran serta perkembangan teknologi                                                                 dibangunkan bernilai RM 200 juta              ditawarkan bekerja di industri.
terkini.
                                                                                                                      Selaku Ketua di Specialist Job
   Manakala jika memilih untuk ke
                                                                                                                   Department, Pn. Soufiah Endud berkata
peringkat ijazah sanggupkah graduan ini        kerjaya seperti Pakar Kejuruteraan, Jurutera                                                                  “graduan CCSP diasah bakat, kebolehan dan
menghadapi tekanan belajar secara teori        Perisian, Pakar Analisis, Pengaturcara                                                                     personaliti mereka di bidang-bidang yang
selama tiga tahun akan datang dan belum        Sistem, Penganalisis Data dan seumpamanya.                                                                   diminati”. Beliau menambah lagi program
tentu lagi akan berjaya mendapat pekerjaan       Kajian pendapatan menyatakan pendapatan                                                                    CCSP yang pertama dipelopori oleh KLMU
yang diidamkan.                    permulaan yang perolehi oleh graduan                                                                      ini adalah yang paling berjaya melatih
   Certified Career Specialist Program        lepasan program ini antara RM 3,500                                                                      dan membimbing para graduan mencapai
(CCSP) adalah program profesional           sehingga RM 6,000 sebulan.                                                                           kemahiran tertinggi yang diterima oleh
ditawarkan oleh Kolej Universiti
                                                                                                                   industri. Lebih 300 buah syarikat di seluruh
Metropolitan Kuala Lumpur (KLMU) untuk           Di antara modul yang ditekankan dalam                                                                   Malaysia telah menerima graduan lulusan
graduan lepasan peringkat diploma untuk        program CCSS                                                                                  CCSP. Lebih membanggakan pihak industri
berjaya mencapai kelayakan profesional,
                                                                                                                   yakin dengan prestasi graduan yang lahir
ijazah yang diiktiraf serta jaminan kerjaya.       •  Programming with Java
Pulangan pendapatan permulaan yang            •  Networking Principles                                   Aktiviti CDDS                     Pelajar program CCNS

lumayan antara RM 1,800 sehingga RM           •  Database Design & Management
3,500 selepas tamat program. 75 peratus         •  IT Security                        Program Certified Digital Design            Program Certified Computer Network
kurikulumnya memberi pendedahan ke arah         •  Software Engineering                  Specialist (CDDS) berserta Ijazah Sarjana       Specialist (CCNS) berserta Ijazah Sarjana
kemahiran yang diperlukan dan diterima          •  Introduction to Microsoft .NET             Muda Sastera (Kepujian) Seni Reka Grafik        Muda Sains (Kepujian) Teknologi Maklumat
oleh industri.                        Framework                       / Multimedia pula menerapkan kemahiran        pula memberi peluang kepada graduan
                             •  Emerging Technologies                 dalam aspek seni reka digital sama ada        lepasan diploma di mana-mana bidang
                             •  Internet Technologies (DHTML,             dalam bentuk filem, animasi dan sebagainya.      mempelajari sistem rangkaian komputer,
                               JavaScript, XML, RSS)                 Graduan yang memiliki diploma dan latar        sistem rangkaian LAN / WAN serta
                             •  Enterprise Java Technologies              belakang grafik atau media kreatif boleh        teknologi data komunikasi. Pentadbiran
                             •  Microsoft .NET Technologies              memilih untuk mendalami di antara tiga        Sistem, Jurutera Rangkaian Komputer,                    Antara tenaga pengajar program CCSP
                             •  Oracle Technologies                  bidang kepakaran iaitu Animation Design,       Pakar Penyelaras Sistem dan seumpamanya
                             •  Open Source Technologies                Digital Publishing dan Game Design.          adalah antara kerjaya yang boleh diceburi.
                                                                                                          dari program ini kerana sesetengah dari
                                                                                                          graduan ini ditawarkan untuk bekerja ketika
                              Program Certified Business                                            Antara silibus yang akan dipelajari masih belajar oleh syarikat-syarikat gergasi
                            Development Specialist (CBDS) berserta                                       adalah                  Multimedia Super Corridor (MSC) dan
                            Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian)                                                           syarikat yang tersenarai di bursa saham.
         Pelajar CCSP sedang mengikuti kelas  Jualan & Pemasaran pula memberi                                            • Computer Hardware             Latihan diberikan oleh tenaga pakar
                            pendedahan kepakaran dalam pengurusan                                         • Hardware Congfiguration of      profesional di bidang industri yang diiktiraf
   Program ini diasaskan semenjak tahun       keusahawanan dan pemasaran antarabangsa.                                         Operating System          contohnya dari Kanada, India, Pakistan,
2004 berjaya menonjolkan kewibawaan          Program ini bersesuaian dengan graduan                                        • Microsoft Windows Network      dan Jordan. Ini diakui sendiri oleh pelajar
KLMU di mana 100 peratus graduan            yang mempunyai diploma dalam bidang                                           Administration           semester 3 program Certified Computer
lepasan program ini berjaya di tempatkan di      perniagaan, perakaunan, kewangan,                                           • Cisco 1: Networking Basics     Software Specialist (CCSS), Mohd
lapangan kerjaya profesional dalam dan luar      pengurusan pentadbiran serta pemasaran                                        • Cisco 2: Routers and Routing Basics Shahrizal Bin Mohd Aris dan Shahdan Bin
negara. Antaranya, Muhammad Shuhir Bin         dan sains. Yang menariknya graduan akan                                        • Linux System Administration     Kamarudin. Mereka menambah program
                                                                         Pelajar program CDDS
Idris yang kini menjawat jawatan sebagai        didedahkan dengan penguasaan Bahasa                                          • Advance Network Operating      CCSP KLMU amat praktikal dan yakin
Pengurus Projek Bill Adams Associates di        Inggeris dan Mandarin selain teknik dan           Program ini membolehkan graduan               System 1              program ini akan merealisasikan masa
London, Manjit Singh di Silikon Valley,                                       menikmati kehidupan yang menguntungkan                             depan yang kukuh apabila mereka tamat
                                                                                       • Cisco 3: Switch Basics &
California, Rahayu Zainol Abidin yang                                        dengan menceburi kerjaya sebagai Pereka                            program ini kelak.
                                                                                        Intermediate Routin
bakal menjadi pakar SAP di Accenture Sdn                                      Grafik, Multimedia dan Laman Web,                                   Kemudahan prasarana yang disediakan
                                                                                       • Wireless Networking
Bhd dan tidak ketinggalan mereka yang                                        Pengurus Produksi, Ilustrator, 3D Modeler,                           juga berdasarkan kepada teknologi dan
kini bekerja di lebih 200 syarikat-syarikat                                     3D Animator, Penulis Skrip, Editor dan                             persekitaran simulasi dunia pekerjaan
terkemuka di negara ini. Seramai 2,500                                       seumpamanya.                       Laluan untuk mengikuti program CCSP sebenar, tempat penginapan, elaun sara
graduan telah dihasilkan melalui program                                                                 KLMU berdasarkan 6 bulan di pengajian diri bulanan, komputer riba dan pinjaman
ini. Menampakkan kejayaan KLMU                                           Antara modul yang ditekankan seperti         tahap 1, kemudian graduan didedahkan ke dari institusi kewangan dan PTPTN turut
membantu usaha kerajaan menghapuskan                                                                   ‘Software Factory’ selama 4 bulan dimana disediakan.
masalah pengangguran di kalangan graduan.                                       Animation Design Specialist                                    Graduan lepasan diploma dan
Hasrat dan visi Kementerian Sumber                                          • Life Drawing                                        sijil-sijil yang berminat bolehlah hubungi
Manusia Malaysia yang berkehendakkan                                         • Animation Technique                                    talian 03-2694 2300. Faksimilikan
sumber tenaga manusia yang kompetitif         Perbincangan di antara pelajar CBDS dengan tenaga pengajar   • 3D Animation                                        butiran diri di 03-2691 4072, e-mail
dalam persekitaran industri bertaraf dunia.                                      • Digital Compositing                                    itcareer@cosmopoint.edu.my. Kunjungi
   Antara program profesional CCSP          skill pemasaran. Antara kerjaya yang boleh                                                         kampus KLMU, Wisma Sachdev, 16-2,
                                                           Digital Publishing Specialist                                Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur
yang boleh diikuti adalah program Certified       diceburi adalah Pengurus Akaun, Pengurus
                                                           • Graphic Design                                       atau cawangan Kumpulan Pendidikan
Computer Software Specialist (CCSS)          Eksekutif, Perancang Pembangunan
                                                           • Flash Animation and Actionscript                              Cosmopoint yang berhampiran. KLMU
berserta Ijazah Sarjana Muda Sains           Perniagaan, Pakar Perunding Jualan dan
                                                           • Interactivity Design                                    akan tunjukkan bagaimana jaminan kerjaya
(Kepujian) Teknologi Maklumat. Program         Pemasaran Korporat Usahawan masa depan
                                                           • Web and Interactive Programming                              di bidang profesional menjadi milik anda.
ini memberi peluang kepada graduan           dengan pulangan pendapatan yang lumayan.
diploma yang mempunyai latar belakang                                         Game Design Specialist
dan minat mendalam di bidang Teknologi          Antara modul yang ditekankan seperti             • Game Theory (Analog and Digital)                                        KLMU menawarkan biasiswa
Maklumat (IT), Perniagaan, Sains dan ingin                                      • Game Interface Design                                              sebanyak RM500. Bagi sesi
berkecimpung di bidang ICT. Selepas tamat        •  Professional Selling                  • Level Editing / Modding
program ini, graduan boleh menceburi bidang       •  English 1 to 5                     • Game Mechanics                                                pendaftaran bulan April/Mei 2008
                                                                                       Pelajar bersiap sedia untuk pembentangan kertas kerja
                             •  Mandarin 1 and 2
                             •  Consumer Behavior
                             •  Integrated Marketing
                               Communication
                             •  Sales Management
                             •  Customer Relationship Management
                             •  Negotiation Techniques
                             •  Business Proposal Writing
                             •  Prospect Development and
                               Management
                             •  International Marketing
                             •  Internet Marketing
        Pelajar CCSS bersana tenaga pengajar                                         Berbincang mengenai tajuk tugasan  Untuk keterangan lanjut, sila taip KLMU dan SMS ke 32728

								
To top