SYARAT-SYARAT KELAYAKAN PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN BAGI

Document Sample
SYARAT-SYARAT KELAYAKAN PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN BAGI Powered By Docstoc
					        F T ra n sf o                                                        F T ra n sf o
     PD          rm                                                   PD          rm
   Y                                                              Y
 Y
                                                               Y
                er
                                                                               er
ABB
                                                               ABB
             y
                                                                            y
            bu
                                                                          bu
                  2.0
                                                                                 2.0
           to
                                                                         to
         re
                                                                        re
        he
                                                                       he
      k
                                                                    k
     lic
                                                                    lic
   C
                                                                  C
   w            om                                                 w            om
 w
                                                                w
     w.                                                              w.
        A B B Y Y.c                                                         A B B Y Y.c
                     1.  Syarat-Syarat Asas

                        Kakitangan Kerajaan berjawatan tetap
                        Warganegara Malaysia
                        Borang permohonan dikemukakan 6 bulan sebelum bersara/tamat
                        perkhidmatan
                        Berkhidmat sekurang-kurang 1 tahun
                        Telah disahkan dalam jawatan
                        Bukan seorang bangkrap @ siberhutang hukuman @ pemakan gaji tidak
                        berkemampuan @ sedang dalam tindakan tatatertib

                     2.  Syarat-Syarat Pinjaman/Pembiayaan Bagi Pembelian Harta Kedua

                         SYARAT-SYARAT KELAYAKAN PINJAMAN PERUMAHAN
                          PERBENDAHARAAN BAGI PEMBELIAN HARTA KEDUA

                     Melalui Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2005 yang berkuat kuasa
                     mulai 1 Januari, 2006, semua Anggota Kerajaan yang telah selesai hutang pinjaman
                     pertama adalah dibenarkan membuat permohonan pinjaman perumahan untuk
                     membeli harta kedua bagi semua jenis Pinjaman Perumahan Perbendaharaan (Jenis I,
                     II, III, IV dan V ) tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut :


                     (i)  Kelayakan pinjaman harta kedua adalah seperti berikut:-
                        (a) Pegawai bertaraf jawatan tetap dan berpencen
                          Jumlah pinjaman atas baki kelayakan semasa iaitu amaun perbezaan di
                          antara kelayakan semasa dengan pinjaman pertama dan tertakluk kepada
                          ansuran bayaran balik bulanan tidak melebihi 50% dari anggaran pencen
                          yang akan diterima
                          Bagi menentukan kelayakan pinjaman berdasarkan ansuran bayaran balik
                          tidak melebihi 50% dari pencen, kaedah pengiraan pencen adalah seperti
                          berikut :-

                            1 _ X Gaji pokok semasa X 300 bulan.
                            600
                        (b) Pegawai bertaraf jawatan tetap dan mencarum kepada KWSP.

                          Jumlah pinjaman atas baki kelayakan semasa iaitu amaun perbezaan di
                          antara kelayakan semasa dengan pinjaman pertama.
        F T ra n sf o                                                          F T ra n sf o
     PD          rm                                                     PD          rm
   Y                                                                Y
 Y
                                                                 Y
                er
                                                                                 er
ABB
                                                                 ABB
             y
                                                                              y
            bu
                                                                            bu
                  2.0
                                                                                   2.0
           to
                                                                           to
         re
                                                                          re
        he
                                                                         he
      k
                                                                      k
     lic
                                                                      lic
   C
                                                                    C
   w            om                                                   w            om
 w
                                                                  w
     w.                                                                w.
        A B B Y Y.c                                                           A B B Y Y.c                     (ii)  Bayaran Wang Proses adalah RM 2.00 bagi setiap RM 1,000 pinjaman yang
                         dipohon tertakluk kepada tiap-tiap ribu ringgit yang hampir ( RM 500 dan ke
                         atas dikenakan tambahan RM 2.00 )


                     (iii)  Tempoh maksima bayaran balik pinjaman adalah 20 tahun bagi peminjam yang
                         berpencen. Bagi peminjam yang mencarum kepada KWSP pula tempoh
                         bayaran balik adalah terhad kepada umur persaraan wajib.


                     (iv)  Bagi pinjaman jenis IV ( Pembelian tanah untuk tujuan mendirikan rumah di
                         atasnya ) kelayakan maksima adalah tidak melebihi 50% dari kelayakan
                         semasa dan tempoh maksima bayaran balik adalah 10 tahun


                     (v)   Peminjam diwajibkan mengambil Insurans/Takaful Gadai janji dan
                         Insurans/Takaful pemilik rumah kediaman yang disediakan oleh Pihak
                         Berkuasa memberi pinjaman.


                     (vi)  Kadar faedah Bayaran Balik Pinjaman adalah 4% setahun.


                     (vii) Permohonan hendaklah sampai ke BPP tidak lewat dari 6 bulan sebelum tarikh
                        persaraan bagi peminjam yang berpencen sahaja.


                     (viii) Borang setuju terima pinjaman hendaklah dilengkapkan dan dikembalikan
                         kepada BPP dalam tempuh (3) bulan dari tarikh surat kelulusan pinjaman
                         dikeluarkan. Sekiranya borang tersebut tidak diterima dalam tempoh yang
                         ditetapkan kelulusan pinjaman perumahan tersebut akan ditarik balik /
                         dibatalkan secara automatik.


                     (ix)  Syarat-syarat dan peraturan lain sepertimana yang terkandung di dalam
                         Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10/94 dan Bil.6/95 masing-masing dan pindaan-
                         pindaan kepada kedua-kedua nya adalah tidak berubah dan masih berkuat kuasa
                         dari semasa ke semasa.
        F T ra n sf o                                                           F T ra n sf o
     PD          rm                                                      PD          rm
   Y                                                                 Y
 Y
                                                                  Y
                er
                                                                                  er
ABB
                                                                  ABB
             y
                                                                               y
            bu
                                                                             bu
                  2.0
                                                                                    2.0
           to
                                                                            to
         re
                                                                           re
        he
                                                                          he
      k
                                                                       k
     lic
                                                                       lic
   C
                                                                     C
   w            om                                                    w            om
 w
                                                                   w
     w.                                                                 w.
        A B B Y Y.c                                                            A B B Y Y.c                     3.   Syarat-Syarat Pinjaman/Pembiayaan Bagi Kerja-Kerja Ubahsuai Rumah

                              SYARAT-SYARAT PINJAMAN PEMBIAYAAN
                              BAGI KERJA-KERJA UBAHSUAI RUMAH


                     (i)   Permohonan membuat pinjaman / pembiayaan untuk kerja-kerja ubahsuai
                         rumah hanya dibenarkan bagi harta yang telah dibeli melalui pinjaman /
                         pembiayaan perumahan perbendaharaan sahaja.


                     (ii)  Permohonan hanya boleh dibuat selepas 5 tahun dari tarikh surat kelulusan bagi
                         pinjaman / pembiayaan Jenis 1 dan Jenis V ATAU 5 tahun dari tarikh
                         pengeluaran bayaran 95% / 100% dikeluarkan bagi pinjaman / pembiayaan
                         Jenis II dan Jenis III.


                     (iii)  Pemohon atau ‘spouse‘ ( bagi pinjaman / pembiayaan bersama ) yang masih
                         mempunyai tunggakan bayaran balik pinjaman / pembiayaan tidak layak
                         dipertimbangkan.


                     (iv)  Permohonan pinjaman / pembiayaan bagi kerja-kerja ubahsuai rumah hanya
                         dibenarkan sekali sahaja.


                     (v)   Amaun pinjaman / pembiayaan adalah perbezaan di antara kelayakan semasa
                         (mengikut gaji hakiki) dengan amaun yang telah diambil atas pembelian harta
                         terdahulu, tidak termasuk Perlindungan Takaful / Insurans Gadaijanji dan
                         Pemilik Rumah.


                     (vi)  Bagi pemohon yang memilih skim jawatan tetap dan berpencen, tempoh
                         maksima bayaran beliau adalah tidak lebih dari 25 tahun.


                     (vii) Bagi pemohon yang memilih skim jawatan tetap dan mencarum KWSP,
                        tempoh maksima bayaran balik adalah baki tempoh berkhidmat sebelum tarikh
                        umur persaraan wajib.


                     (viii) Pemohon hendaklah melantik Pemegang Pertaruhan dengan mengemukakan
                         Akujanji Pemegang Pertaruhan seperti Format Borang 4A/2000 ( Kes
                         Assignment) atau 4B/2000 ( Kes Gadaian ).
        F T ra n sf o                                                          F T ra n sf o
     PD          rm                                                     PD          rm
   Y                                                                Y
 Y
                                                                 Y
                er
                                                                                er
ABB
                                                                ABB
             y
                                                                             y
            bu
                                                                            bu
                  2.0
                                                                                  2.0
           to
                                                                           to
         re
                                                                         re
        he
                                                                        he
      k
                                                                      k
     lic
                                                                     lic
   C
                                                                   C
   w            om                                                   w            om
 w
                                                                 w
     w.                                                               w.
        A B B Y Y.c                                                           A B B Y Y.c                     (ix)  Pemohon hendaklah mengemukakan Laporan Penilaian kepada Pejabat
                         Penilaian dan Perkhidmatan Harta, Kementerian Kewangan di mana harta
                         berada mengikut Format Borang 1/2000.


                     (x)  Jika Hakmilik telah dicagarkan kepada mana-mana Institusi Kewangan selain
                         daripada Kerajaan Malaysia sebagai Pemegang Gadaian kedua, pemohon perlu
                         mendapat surat pengesahan daripada Institusi Kewangan berkenaan terlebih
                         dahulu yang bersetuju untuk menangguhkan gadaian bagi membolehkan
                         Kerajaan Malaysia didaftarkan sebagai Pemegang Gadaian Kedua dan institusi
                         kewangan berkenaan sebagai Pemegang Gadaian Ketiga.


                     (xi)  Bagi Kes Assignment, jika Hakmilik Individu / Strata telah dikeluarkan,
                         pinjaman / pembiayaan untuk kerja-kerja ubahsuai rumah hanya boleh
                         dipertimbangkan setelah Hakmilik Individu / Strata dipindahmilik kepada nama
                         peminjam / penerima biaya dan digadaikan kepada Kerajaan Malaysia.


                     (xii) Bagi kes bayaran balik pinjaman / pembiayaan perumahan yang sedia ada yang
                        belum lagi diselesaikan sepenuhnya, skim pinjaman / pembiayaan sama ada
                        SPPP atau SPPPI hendaklah mengikut skim pinjaman / pembiayaan yang sedia
                        ada.


                     (xiii) Kerja-kerja ubahsuai rumah hanya boleh dimulakan selepas surat tawaran
                         kelulusan pinjaman / pembiayaan dikeluarkan oleh Bahagian Pinjaman
                         Perumahan Perbendaharaan.


                     (xiv) Permohonan ubahsuai rumah bagi pembiayaan bersama (SPPI), hendaklah
                        dipohon secara bersama oleh suami isteri.

                     (xv) Permohonan hendaklah sampai ke Bahagian Pinjaman Perbendaharaan ( BPP)
                        tidak lewat dari enam (6) bulan sebelum tarikh bersara bagi pemohon yang
                        memiliki skim jawatan tetap dan berpencen.


                     (xvi) Tawaran pinjaman / pembiayaan hanya berkuatkuasa selepas peminjam /
                        penerima biaya menyempurnakan Borang Setuju Terima Pinjaman /
                        Pembiayaan (Lampiran E) dan dikembalikan kepada BPP


                     (xvii) Pinjaman kerja-kerja ubahsuai tidak dibenarkan untuk pembelian ataupun
                         pembinaan aksesori rumah.
        F T ra n sf o                                                         F T ra n sf o
     PD          rm                                                    PD          rm
   Y                                                               Y
 Y
                                                                Y
                er
                                                                               er
ABB
                                                               ABB
             y
                                                                            y
            bu
                                                                           bu
                  2.0
                                                                                 2.0
           to
                                                                          to
         re
                                                                        re
        he
                                                                       he
      k
                                                                     k
     lic
                                                                    lic
   C
                                                                  C
   w            om                                                  w            om
 w
                                                                w
     w.                                                              w.
        A B B Y Y.c                                                          A B B Y Y.c                     4.   Jenis-Jenis Pinjaman /Pembiayaan

                     -
                     5. Kelayakan Pinjaman/Pembiayaan

                        Sila pastikan bahawa AMAUN KELAYAKAN pinjaman/pembiayaan adalah
                        berdasarkan kepada GAJI HAKIKI SEMASA permohonan

                        Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan SPPP bil 6/1995 @ SPPPI bil.10/1994

                        Amaun pinjaman/pembiayaan yang ditawarkan adalah berdasarkan pada amaun
                        terendah diantara kelayakan/harga rumah/bakihutang bank @ laporan penilaian.                         Bil  Gaji Bulanan Hakiki (RM)  Kelayakan Pinjaman (RM)
                         1.  3500 dan ke atas      360,000
                         2.  3000 ke 3499        300,000
                         3.  2500 ke 2999        264,000
                         4.  2000 ke 2499        240,000
                         5.  1500 ke 1999        192,000
                         6.  1200 ke 1499        156,000
                         7.  1000 ke 1199        120,000
                         8.  800 ke 999         96,000
                         9.  600 ke 799         72,000
                         10.  599 dan ke bawah      48,000

                         Tarikh Berkuatkuasa Mulai September 2006