Algebra Lineal (Eng.Industrial) by murplelake82

VIEWS: 13 PAGES: 1

									`
Algebra Lineal (Eng.Industrial)                                    Codi: 21701  A
Temps: 1 hora                                              9 de juny de 2008


                         I - Test  (8 punts)
1. Essent els complexos z1 = eiπ/3 , z2 = 1, calculeu la seva suma z1 + z2 .
   √         √
  (a) 3eiπ/6 .   (b) 3eiπ/4 .    (c) 3e−iπ/6 .   (d) 3eiπ/3 .  (e) Cap de les anteriors.


2. Considerem, per a cada α ∈ R, α = 0, les aplicacions lineals f : R2 −→ R1 [x] i g : R1 [x] −→ R2 definides per
  f (1, 3) = 1 + x, f (1, −1) = 1 − αx, g(1) = (1, 2), g(1 + αx) = (1, 5). Assenyaleu per a quins valors de α ∈ R s´n
                                                          o
  bijectives i f −1 = g.
  (a) α = 2.    (b) α = −4.   (c) α = 3.   (d) α = 1.   (e) Cap de les anteriors.

                                             
                                       1  1 α
3. Assenyaleu per a quins valors de α ∈ R ´s diagonalitzable la matriu A =  0
                      e                    0 2 
                                       0 −1 3
  (a) α = 0.   (b) Per a cap α.   (c) α = 2.   (d) α = −2.    (e) Cap de les anteriors.

                                 
                             a −1 −1
4. Assenyaleu per a quins valors a, b ∈ R la matriu A =  1 −1 0  verifica Ak = 0 per a algun k ∈ N.
                             b 1 1
  (a) Per a cap a, b.       (b) a = b = 0.          (c) Per a tots a, b.
  (d) a = 0, b qualsevol.     (e) Cap de els anteriors.


5. Essent f : E −→ F lineal, considerem vectors z1 , . . . , zk ∈ E amb f (z1 ), . . . , f (zk ) linealment independents.
  Aleshores es pot assegurar que
           o
  (a) z1 . . . zk s´n linealment independents.         o
                         (b) z1 . . . zk s´n linealment dependents.
  (c) z1 . . . zk no generen E.        (d) z1 . . . zk generen E.
  (e) Cap de les anteriors.


6. Essent E = M4 (R) i F ⊂ E els subconjunt format per les matrius que tenen les dues primeres columnes iguals.
                     u   e
  Assenyaleu quina de les afirmacions seg¨ents ´s certa.
  (a)  Si A ∈ F i B ∈ E, aleshores BA ∈ F .
  (b)   e                 o
     F ´s un subespai vectorial de dimensi´ 3.
  (c)    e
     F no ´s subespai vectorial.
  (d)  Si A ∈ F i B ∈ E, aleshores AB ∈ F .
  (e)  Cap de les anteriors.


7. Essent F, G ⊂ R3 [x] els subespais vectorials definits per
          F = {P (x) : P (−1) = P ′ (−1) = 0}, G = {P (x) : P (x) = P (0) + P ′ (0)x + P (0)x2 }.
  Aleshores:
  (a) F ∩ G = [1 − x2 ].     (b) La suma F + G ´s directa.
                            e         (c) F ∩ G = [(x + 1)2 ].
  (d) F + G = R3 [x].      (e) Cap de les anteriors.


8. Sigui P (x) ∈ R4 [x] un polinomi tal que: el seu terme independent ´s 10; 1 + 2i n’´s arrel; P (1) = P ′ (1) = 0.
                                      e     e
                        e
  Aleshores, el residu de dividir-lo per x − 2 ´s:
  (a) 0.  (b) 2.   (c) 10.    (d) 5.   (e) Cap de les anteriors.

								
To top