2008-2009 wlis gazafxulis semestri programis saxelwodeba by murplelake82

VIEWS: 0 PAGES: 27

									   2008-2009 wlis gazafxulis semestriprogramis saxelwodeba:  buRaltruli aRricxva

xelmZRvaneli: sruli profesori elene xarabaZe

misaniWebeli  akademiuri xarisxi: biznesis
administrirebis   doqtori (PHD in Business
Administration)
                        1
elene xarabaZe - ivane javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universitetis
ekonomikisa   da    biznesis fakultetis       buRaltruli aRricxvisa da
auditis kaTedris xelmZRvaneli, sruli profesori, ekonomikis doqtori.
4.   individualuri sadoqtoro programis daxasiaTeba


4.1.  programis aqtualuroba da mizani
      buRaltruli aRricxva warmoadgens im gadawyvetilebaTa miRebis
sainformacio   wyaros,    romlebic    sawarmos   (organizaciis)  saqmianobis
yvela aspeqts moicaven. buRaltruli aRricxvis safuZvelze miRebuli
informacia   firmis   swori   mmarTvelobiTi     gadawyvetilebebis   miRebis
saSualebaa. buRaltruli aRricxva uzrunvelyofs firmebis momgebianobis
(rentabelobis), konkurentunarianobis droulad gansazRvras, rac qveynis
ekonomikuri   winsvlis     safuZvelia.   aRniSnulis    gaTvaliswinebiT,
buRaltruli    aRricxvis     doqtorebis   momzadebas    msoflios   wamyvan
universitetebSi didi yuradReba eqceva. samwuxarod, am kuTxiT, arc Tu
ise saxarbielo mdgomareobaa saqarTveloSi. aSkaraa rogorc profesional
buRalterTa, ise buRaltruli aRricxvis doqtorebis simcire sameurneo
da samecniero-kvleviT saqmianobaSi. saqarTveloSi buRaltruli aRricxvis
mimarTulebiT aris ori mecnierebaTa doqtori, maTze moTxovna ki, Sromis
bazarze   sakmaod   maRalia,   vinaidan  firmebis  saqmianoba   da  biznesis
specialistTa momzadeba universitetebSi warmoudgenelia umaRlesi rangis
specialistebis gareSe.
    buRaltruli    aRricxvis   doqtorebis     simcire  gavlenas  axdens
umaRles saswavleblebSi ekonomikisa da biznesis momavali specialistebis
(rogorc bakalavrebis, ise magistrebis) momzadebaze.          am saqmeSi Tavisi
sityva unda   Tqvas  iv.  javaxiSvilis   saxelobis Tbilisis     saxelmwifo
universitetma, romlis damaarseblebma, TviT didma ivane javaxiSvilma da
filipe   gogiCaiSvilma    jer  kidev    1922  wels  Seqmnil  socialur-
ekonomikur fakultetze, pirveli semestris saswavlo gegmaSi ZiriTad
sagnad Seitanes `buRaltruli aRricxva~, xolo         1933 wels universitetSi
Seiqmna saxalxo meurneobis aRricxvis kaTedra, romelmac dasabami misca
saqarTveloSi   buRaltruli      aRricxvisa   da   statistikis   mecnierebis
ganviTarebas. mis bazaze 1944 wels Seiqmna ori damoukidebeli kaTedra:
                                            2
buRaltruli aRricxvis da statistikis. ase, rom buRaltruli aRricxvisa
da auditis kaTedras Tbilisis saxelmwifo universitetSi ukve 75-wliani
istoria aqvs.
    buRaltruli aRricxvis kaTedras aqvs gamocdileba kvlevis axali
meTodebis SemuSavebasa da praqtikaSi mis danergvaSi. kaTedris wevrebi
aqtiurad   axorcieleben        Tanamedrove   kvlevebs.   isini    uSualod
monawileobdnen     saqarTvelos      sawarmoebSi    buRaltruli     aRricxvis
konversiis ganxorcielebaSi. 2000 wlidan swavleba xdeba buRaltruli
aRricxvisa    da  auditis    saerTaSoriso     standartebiT.   momzadebulia
ramdenime disertacia buRaltruli aRricxvis mimarTulebiT.
     programis    mizania  doqtorantebisaTvis     buRaltruli     aRricxvis
SemoqmedebiTi (novatoruli) ideebis generacia, kreatiuli ideebisa da
hipoTezebis    Seqmna   buRaltruli      aRricxvis  da  auditis    sferoSi,  am
ideebis  retrospeqtivasa      da  perspeqtivaSi   gaanalizebis  da   Sefasebis
unaris  gamomuSaveba    qarTuli    Tu  msoflio   ekonomikis   garemoSi   da
Tvalsawieridan, roca mas eqneba unari, ekonomikuri movlenebi ikvlios
damoukideblad, SeZlos sakuTari koncefciis Camoyalibeba, argumentireba,
da gadmocema.     agreTve, buRaltruli aRricxvis da auditis sferoSi
swavlebis Tanamedrove meTodebis daufleba. es miznebi Tsu buRaltruli
aRricxvisa da auditis kaTedraze ganxorcieldeba mecnieruli kvlevebis
organizebisa    da swavlebis Tanamedrove meTodebis         gamoyenebiT.
     buRaltruli aRricxva disciplinaTaSorisi sferoa, romelic Tavis
Teorias   da  meTodologias      aSenebs  iseT  mecnierul   disciplinebze,
rogoricaa ekonomika, statistika, finansebi, maTematika da sxva.
    Tsu  buRaltruli       aRricxvisa   da  auditis   kaTedraze   arsebobs
ZiriTadi   savaraudo     sakvlevi     problemebi,    romlis    farglebSic
doqtorantebs SeeZlebaT sadoqtoro Temis SerCeva.4.2.  programis Sedegi

    dargobrivi    kvalifikacia     -  buRaltruli    aRricxvis   sadoqtoro
programis dasrulebis Semdeg kursdamTavrebuls mieniWeba dargobrivi
kvalifikacia – buRaltruli aRricxvis doqtori. buRaltruli aRricxvis
magistrisagan gansxvavebiT, buRaltruli aRricxvis doqtorebi momavali
liderebi da umaRlesi klasis profesionali menejerebi arian, romelTac
                                               3
SeswevT    unari    SemoqmedebiTad     Seqmnan   axali   codna,   kritikulad
gaanalizon       dagrovili   ideebi   da  gaavrcelon   isini   publikaciebis,
swavlebisa da praqtikaSi danergvis gziT.
    codna    -   buRaltruli    aRricxvis     doqtors    moeTxoveba   farTo
fundamenturi, samecniero, pedagogiuri da praqtikuli momzadeba sabazro
ekonomikis pirobebSi. buRaltruli aRricxvis doqtorma unda icodes:
      mecnieruli kvlevis Tanamedrove meTodebi da xerxebi;
      swavlebis Tanamedrove meTodebi;
      saerTo    ekonomikuri    ciklis     disciplinebi:    mikroekonomika,
      makroekonomika,    ekonometrika,   ekonomikuri   statistika,   finansebi
      romelTa    codna    saSualebas    aZlevs    miiRos   dasabuTebuli
      gadawyvetileba,     gansazRvros    sameurneo   saqmianobis   ZiriTadi
      mimarTulebebi, moaxdinos prognozireba;
      buRaltruli aRricxvis Tanamedrove standartebi, interpretaciebi
      da modelebi; maTi praqtikuli realizaciis xerxebi;
      buRaltruli      aRricxvis    Taviseburebani    ekonomikis   sxvadasxva
      sferoSi.
      buRaltruli    aRricxvis   doqtoris     kompetencia   da  unar-Cvevebi  -
buRaltruli       aRricxvis   doqtoris    kvalifikacia    ganisazRvreba    misi
zogadi    da    dargobrivi   kompetenciebiT.    umaRlesi   ganaTlebis   mesame
safexuris       zogadi   kompetencia    mocemulia    dokumentSi,   romelic
SemuSavebulia bergenis konferenciaze umaRlesi ganaTlebis evropuli
sivrcisaTvis (www.bolgna-bergen2005.no).
      dargobrivi      kompetenciis   mixedviT,    buRaltruli     aRricxvis
sadoqtoro       programis   dasrulebis    Semdeg   kursdamTavrebulma     unda
SeZlos:
      Tavis  saqmianobaSi    gamoiyenos kvlevis     Tanamedrove    meTodebi   da
      xerxebi;
      mecnierul    kvlevebSi   farTod    gamoiyenos   ekonomikuri   Teoriis,
      statistikis, ekonomikur-maTematikuri meTodebi da modelebi;
      marTos sawarmos (organizaciis) buRaltruli aRricxvis da Sida
      auditis samsaxurebi;
      aswavlos buRaltruli aRricxva da auditi swavlebis Tanamedrove
      meTodebis gamoyenebiT.

                                                 4
4.3. kursdamTavrebulTa dasaqmebis sferoebi
   buRaltruli    aRricxvis   doqtoris   dasaqmebis   sferoa    ekonomikis
sxvadasxva  dargis    nebismieri   organizaciul-samarTlebrivi       formis
komerciuli    da   saxelmwifo    struqturebi.   buRaltruli       aRricxvis
doqtorebs SeuZliaT imuSaon umaRles saswavleblebSi da samecniero-
kvleviT   dawesebulebebSi    Tanamdebobebze,   romelTa     dakaveba   maTTvis
gansazRvrulia umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb saqarTvelos kanoniT da
sauniversiteto ganaTlebis reformis koncefciiT.


5.  sadoqtoro programaze miRebis       winapirobebi


   buRaltruli     aRricxvis    individualur    sadoqtoro     programaze
Caricxvis  msurveli    unda  akmayofilebdes     saerTo   sauniversiteto
winapirobebs, agreTve, iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis ekonomikisa da biznesis fakultetis sadisertacio sabWos
debulebis moTxovnebs. mas unda gaaCndes magistris akademiuri xarisxi an
masTan  gaTanabrebuli   erTsafexuriani   swavlebis   diplomi,    Cabarebuli
unda hqondes sakandidato minimumis sagnebi        da /an aprobacia hqondes
gavlili.


6.  gansakuTrebuli pirobebi
   individualuri programiT Caricxulma doqtorantma Tsu ekonomikisa
da  biznesis   fakultetis    sadisertacio    sabWos   unda    warudginos
disertacia    arsebuli    debulebis   Sesabamisad.  teqnikuri    moTxovnebi
gamomdinareobs Tsu ekonomikisa da biznesis fakultetis sadisertacio
sabWos  debulebidan.   disertaciis   dacvamde  doqtorants    disertaciis
Temaze gamoqveynebuli unda hqondes minimum sami samecniero publikacia
recenzirebad   JurnalebSi,    romelTagan   ors    gavlili   unda   hqondes
saerTaSoriso eqspertiza. statiebs Seafaseben eqspertebi saerTaSoriso
kriteriumebiT.    qulebis  maqsimaluri   raodenoba    aris  20.   statiebze
uaryofiTi recenziis SemTxvevaSi (11–15 qula) doqtorants eZleva sami Tve


                                             5
statiis gadasamuSaveblad, xolo 11-ze naklebi qulis SemTxvevaSi – eqvsi
Tve.


       7.  samecniero kvlevebis materialur-teqnikuri baza


    sadoqtoro programis samecniero-kvleviTi komponenti ganxorcieldeba
iv.   javaxiSvilis     saxelobis     Tbilisis   saxelmwifo     universitetis
ekonomikisa da biznesis fakultetis buRaltruli aRricxvis da auditis
kaTedraze, agreTve, Tbilisis saxelmwifo universitetis, saqarTvelos
erovnuli da mecnierebaTa akademiis biblioTekebis bazaze.
    iv.  javaxiSvilis     saxelobis   Tbilisis   saxelmwifo     universitetis
ekonomikisa da biznesis fakultetze, sadac dagegmilia kvleva, arsebobs
kompiuteruli klasebi da interneti. aseve, buRaltruli aRricxvis da
auditis kaTedras gaaCnia kompiuteruli klasi, oTaxi #501, romelic
aRWurvilia     15  kompiuteriT   (pentium  IV),  proeqtoriT,     kompiuteruli
programebiT:    `orisi~,    `egzaqti~,  internetSi  muSaobis   SesaZleblobiT,
uaxlesi    literaturiT.      programaSi   monawile   yvela   leqtors    aqvs
Sesabamisi uaxlesi literatura.
    Tsu buRaltruli aRricxvisa da auditis kaTedras meurveobas uwevs
saqarTvelos       erT-erTi   umsxvilesi   korporacia   –   s.s.   `madneuli~,
romelTanac dadebulia xelSekruleba urTierTTanamSromlobis Sesaxeb.
amitom, doqtoranti uzrunvelyofili iqneba swavlisa da kvlevebisaTvis
aucilebeli pirobebiT.


8.   doqtorantebis misaRebi raodenoba
   buRaltruli      aRricxvis   da   auditis   kaTedras,   adamianuri   da
materialuri resursebidan gamomdinare, SeuZlia miiRos 8 doqtoranti.
                                               6
9.   programaSi CarTuli profesorebis CV
saxeli, gvari    -       elene xarabaZe;
dabadebis TariRi          23.02.1943, samtrediis raionis
da adgili   -           sof. didi jixaiSi

misamarTi -              q. Tbilisi, vaxuSti bagrationis q. #5

telefoni -              35-21-71 (saxli), 30-45-14 (sams), 899-92-28-36 (mob).

el. fosta   -           ekharabadze@mail.ru


ganaTleba -


TariRi                1957-1960 ww.
dawesebuleba (fakulteti)       didi-jixaiSis sasoflo-sameurneo teqnikumi
specialoba              buRaltruli aRricxva
diplomis /serTifikatis #
kvalifikacia             buRalteri
TariRi                1961-1966 ww.
dawesebuleba (fakulteti)       Tbilisis saxelmwifo   universiteti,  ekonomiuri
                   fakulteti
specialoba              buRaltruli aRricxva
diplomis /serTifikatis #       y #007708
kvalifikacia             buRalter-ekonomisti
TariRi                1968- 1972 w.w.
dawesebuleba (fakulteti)       Tbilisis saxelmwifo universiteti, aspirantura
specialoba              aRricxva da analizi
diplomis /serTifikatis #       ЭК № 002493
kvalifikacia             ekonomikur mecnierebaTa kandidati
samecniero xarisxi,        1976 w. – Tbilisis saxelmwifo universiteti;
wodeba               ekonomikur mecnierebaTa kandidati,
                  # 002493. specialoba – buRaltruli aRricxva
                  da ekonomikuri analizi;

                  1985 w. – docenti, # 086580.
samecniero     kvlevis  sferoebi - buRaltruli aRricxva, sagadasaxado
                  dabegvra da sagadasaxado aRricxva, auditi,
                  Crdilovani ekonomika.
   samsaxurebrivi gamocdileba                                            7
TariRi           17,09,1966-21,09,1968 w.w.
damqiraveblis dasaxeleba  saq. css saswavlo kombinati
damqiraveblis misamarTi  q. Tbilisi
saqmianobis sfero     buRaltruli aRricxva
Tanamdeboba        maswavlebeli
TariRi           1,09,1969-18,12,1974 w.
damqiraveblis dasaxeleba  Tbilisis saxelmwifo universiteti
damqiraveblis misamarTi  q. Tbilisi, WavWavaZis pr. 1
saqmianobis sfero     ekonomikis fakulteti
Tanamdeboba        asistenti
TariRi           18,12,1974-21,12,1977 w.
damqiraveblis dasaxeleba  Tbilisis saxelmwifo universiteti
damqiraveblis misamarTi  q. Tbilisi, WavWavaZis pr. 1
saqmianobis sfero     ekonomikis fakulteti
Tanamdeboba        uf/maswavlebeli
TariRi           1,12,1977-1.09.2006
damqiraveblis dasaxeleba  Tbilisis saxelmwifo universiteti
damqiraveblis misamarTi  q. Tbilisi, WavWavaZis pr. 1
saqmianobis sfero     ekonomikis fakulteti
Tanamdeboba        docenti
TariRi           6,04,1992-2,06,1997 ww.
damqiraveblis dasaxeleba  Tbilisis saxelmwifo universiteti
damqiraveblis misamarTi  q. Tbilisi, WavWavaZis pr. 1
saqmianobis sfero     ekonomikis fakulteti
Tanamdeboba        kaTedris gamge
TariRi           1.09.2006-dRemde
damqiraveblis dasaxeleba  Tbilisis saxelmwifo universiteti
damqiraveblis misamarTi  q. Tbilisi, WavWavaZis pr. 1
saqmianobis sfero     ekonomikisa da biznesis fakulteti
Tanamdeboba        sruli profesori, buRaltruli aRricxvis programis
              xelmZRvaneli
TariRi           3.04.2007-dRemde
damqiraveblis dasaxeleba  Tbilisis saxelmwifo universiteti
damqiraveblis misamarTi  q. Tbilisi, WavWavaZis pr. 1
saqmianobis sfero     ekonomikisa da biznesis fakulteti
Tanamdeboba        dekanis moadgile
TariRi           2001-2006 w.w.
damqiraveblis dasaxeleba  saqarTvelos   damoukidebel    buRalterTa  da
              auditorTa kavSiri
damqiraveblis misamarTi  q. Tbilisi, asaTianis q. #30                                       8
saqmianobis sfero     praqtikos buRalterTa konsultaciebi, treningebi
Tanamdeboba        prezidenti
TariRi           1997-2006
damqiraveblis dasaxeleba  S.p.s. `elko-auditi~
damqiraveblis misamarTi  Qq. Tbilisi, v. bagrationis q. #5
saqmianobis sfero     auditoruli saqmianoba
Tanamdeboba        direqtori, auditori
TariRi           2001 w.w.
damqiraveblis dasaxeleba  KPMG Consulting Barents Group (USAID)–aSS saerTaSoriso
              ganviTarebis saagento, barencis jgufi
saqmianobis sfero     sabuRaltro aRricxva
Tanamdeboba        treningis instruqtori
TariRi           1999-2000 w.w.
damqiraveblis dasaxeleba  SIBLEY International (USAID)
saqmianobis sfero     sabuRaltro    aRricxvis  konversia  saqarTvelos
              sawarmoebSi
Tanamdeboba        auditori
TariRi           1999-2000 w.w.
damqiraveblis dasaxeleba  Barents Group LLC (USAID)–aSS saerTaSoriso ganviTarebis
              saagento, barencis jgufi
saqmianobis sfero     sabuRaltro aRricxva
Tanamdeboba        treningis instruqtori
TariRi           1998-2000 w.w.
damqiraveblis dasaxeleba  SIBLEY International (USAID)
saqmianobis sfero     sabuRaltro   aRricxvis    reforma   saqarTvelos
              sawarmoebSi
Tanamdeboba        treningis instruqtori


gamoqveynebuli     50-ze meti mecnieruli naSroma,        m.S. bolo
Sromebi        10 wlis ganmavlobaSi – 32.
bolo 5 wlis ganmavlobaSi miRebuli samecniero grantebi:

grantis dasaxeleba       gaeros ganviTarebis programa-“saqarTvelos finansuri
                sistemis modernizacia~ – meore faza
donori organizacia       gaero – UNDP-00041630
TariRi/vadebi         2006 w.
Tqveni roli/Tanamdeboba    treneri
grantis dasaxeleba       gaeros ganviTarebis programa-“saqarTvelos finansuri
                sistemis modernizacia – pirveli faza”
donori organizacia       gaero – UNDP-00041630
TariRi/vadebi         2005 w.
Tqveni roli/Tanamdeboba    treneri
grantis dasaxeleba       saqarTvelos energo usafrTxoebis iniciativa
donori organizacia       aSS saerTaSoriso ganviTarebis saagento, fi-ei
                governmenT servisi

                                         9
TariRi/vadebi             2005 w.,
Tqveni roli/Tanamdeboba        treneri
grantis dasaxeleba           gaeros ganviTarebis programa-“saqarTvelos finansuri
                    sistemis modernizacia – pirveli faza”
donori organizacia           gaero – UNDP-00041630
TariRi/vadebi             2005 w.
Tqveni roli/Tanamdeboba        treneri
grantis dasaxeleba           sakanonmdeblo  sferoSi  arsebuli   xarvezebi-
                    saqarTvelos energosistemaSi korufciis xelSemwyobi
                    faqtori
donori organizacia           amerikis   universitetis   transnacionaluri
                    danaSaulisa da korufciis kvlevis centri (TraCCC)
TariRi/vadebi             2003-2004 w.
Tqveni roli/Tanamdeboba        mkvlevari mecnieri
grantis dasaxeleba           sajaro finansebis statistikis swavleba (GFS-2001)
donori organizacia           msoflio banki
TariRi/vadebi             2007-2008 w.
Tqveni roli/Tanamdeboba        konsultanti

  treningebSi monawileoba
TariRi        noemberi, 2001 w.
dawesebuleba     USAID, Sibley– aSS-is saerTaS. ganviTarebis saagento
specialoba      kursi - saswavlo masalis Sedgena
TariRi        noemberi, 2001 w.
dawesebuleba     USAID, Sibley – aSS-is saerTaS. ganviTarebis saagento
specialoba      kursi – prezentaciisa da saswavlo kursis warmarTva
TariRi        agvisto, 2000 w.
dawesebuleba     London College of Accountancu - londonis sabuRaltro koleji
specialoba      kursi - ACCA-s programis `swavleba maswavleblebisaTvis~

TariRi        ivlisi, 2000 w.
dawesebuleba     USAID, AED - ganviTarebis ganaTlebis akademia
specialoba      kursi - ACCA-s swavleba maswavleblebisaTvis

TariRi        seqtemberi, 2000 w.
dawesebuleba     USAID, AED - ganviTarebis ganaTlebis akademia
specialoba      kursi – biznesis Sefaseba
TariRi        ivlisi, 1999 w.
dawesebuleba     SIBLEY International, baf-i
specialoba      kursi – mmarTvelobiTi aRricxva
TariRi        dekemberi, 1999 w.
dawesebuleba     SIBLEY International, baf-i, auditoruli saqmianobis sabWo
specialoba      kursi – auditis saerTaSoriso standartebi                                              10
TariRi         16,03,1998-3,04,1998
dawesebuleba      IESC - eqspertTa saerTaSoriso korpusi
specialoba       kursi – saerTaSoriso sabuRaltro aRricxvis standartebi

TariRi         6,04,1998-24,04,1998
dawesebuleba      IESC - eqspertTa saerTaSoriso korpusi
specialoba       kursi – auditis saerTaSoriso standartebi
TariRi         1998 w.
dawesebuleba      saqarTvelos    parlamentTan    arsebuli  auditoruli  saqmianobis
            sabWo
specialoba       auditori
monawileoba samecniero konferenciebSi
dasaxeleba da TariRi           korufcia saqarTvelos eleqtroenergetikis sferoSi
moxsenebis saTauri            sakanonmdeblo  sferoSi  arsebuli     xarvezebi-
                     saqarTvelos    energosistemaSi      korufciis
                     xelSemwyobi faqtori
Tqveni roli               momxsenebeli
sadisertacio naSromebis xelmZRvaneloba, oponireba (bolo aTi weli)

sakandidato disertaciis xelmZRvaneli           1
sakandidato disertaciis oponenti             1

Jurnalis redkolegiis wevri - 1. gadasaxadebi
               2. biznesi da kanonmdebloba;
               3. buRaltruli aRricxva
               4. axali ekonomisti
wignis/krebulis redaqtori - 1. g. saxokia, i. zaqariaZe, v. mujiriSvili -
                       finansuri kontrolis safuZvlebi, 2007 w.
                     2. n. qebaZe - auditis safuZvlebi, 2005;
                     3. e. kupreiSvili - buRaltruli aRricxvis
                       kursi, 2002;
                     4. z. gogriWiani, a. xorava - buRaltruli
                       aRricxva vaWrobaSi, 1998

sazogadoebriv              `saqarTvelos damoukidebel buRalterTa da
organizaciebSi             auditorTa kavSiri~-s prezidenti
monawileoba               (1999 wlidan dRemde).


staJireba                   agvisto, 2000 w. London College of Accountancu -
sazRvargareT                 londonis sabuRaltro koleji, inglisi.

ucxo enebis             rusuli      (kargad),   germanuli    (saSualod).
codna

kompiuteruli             WORD, EXCEL, INTERNET
programebis codna                                              11
ojaxuri                meuRle –  RonRaZe jemali, (67 wlis) –
mdgomareoba             `saqeleqtrogeneracia~-s ekonomisti
                   Svili - dali (40 wlis), #13 poliklinikis
                   eqimi.CURRICULUM VITAE

gvari                 saxeli             mamis saxeli

      ciramua              eduardi            grigolis Ze
dabadebis TariRi da adgili:
 1933 w. 31.XII. q. Tbilisi
samuSao adgili;    iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis sax. universiteti
misamarTi:        universitetis q. #2
tel.    30-45-14        veb gverdi: www.tsu.ge
faqsi:             el. Ffosta:


sacxovrebeli adgili: Tbilisi
misamarTi: garekaxeTis q. #6, bina 12
tel:   77 07 20                   mobiluri:   899 98 54 98
faqsi:                         el. Ffosta:

samsaxurebrivi gamocdileba
TariRi                1972.1.XI -dan    dRemde
damqiraveblis dasaxeleba     Tbilisis saxelmwifo universiteti
damqiraveblis misamarTi     ilia WavWavaZis gamziri #1
saqmianobis sfero        ganaTleba_mecniereba
                 1998 wlidan profesori (1991 wlamde mowveuli
Tanamdeboba
                 maswavlebeli, 1998 w-mde docenti)
pasuxismgebloba da        leqcia-seminarebis Catareba da samecnoero Sromebis
movaleobebi           gamoqveyneba
TariRi                 1962-dan   1963-mde
damqiraveblis dasaxeleba     TbilmSenis samSeneblo kombinati #1
damqiraveblis misamarTi
saqmianobis sfero        ekonomika
Tanamdeboba           ufrosi buRalteri
pasuxismgebloba da
                 aRricxva-angariSgebis warmoebaze (saqmianobaze)
movaleobebi
TariRi                 1963-dan  1975-mde
damqiraveblis dasaxeleba     centraluri statistikuri sammarTvelo
damqiraveblis misamarTi     gamsaxurdias q. #4
                 respublikis ekonomikur-socialur sferoSi finansur
saqmianobis sfero
                 maCvenebelTa statistika
Tanamdeboba           finansebisa da fasebis statistikis ganyofilebis ufrosi
pasuxismgebloba da        respublikis finansuri maCveneblebis ganzogadeba da
movaleobebi           gamoqveyneba
TariRi                 1975-dan   1980-mde
damqiraveblis dasaxeleba     saqarTvelos finansTa saministro


                                           12
                   respublikis buRaltruli aRricxvisa da angariSgebis
 damqiraveblis misamarTi
                   meTodur-direqtiuli xelmZRvaneloba
                   aRricxva-angariSgebis formebis, lavirebis, registrebis
 saqmianobis sfero
                   warmoebis wesebisa da instruqciebis SemuSaveba
 Tanamdeboba             samsaxuris (sammarTvelos) ufrosi
 pasuxismgebloba da movaleobeb
 TariRi                  1980-dan  1992-mde
 damqiraveblis dasaxeleba       saqarTvelos socialuri uzrunvelyofis saministro
 damqiraveblis misamarTi
                   saqarTvelos mosaxleobis socialuri uzrunvelyofis
 saqmianobis sfero
                   ekonomikur-finansuri sfero
                   sagegmo-safinanso da buRaltruli aRricxvis samsaxuris
 Tanamdeboba
                   ufrosi, kolegiis wevri
                   pensia-daxmarebis, pansionatebis, moxucebulTa
 pasuxismgebloba da
                   (invalidTa) saxlebis dafinansebisa da momsaxurebis
 movaleobebi
                   xelmZRvaneloba


SeTavseba (amJamad gaqvT Tu ara sxva anazRaurebadi samsaxuri)
muSaobis dawyebis TariRi       1991-1996

damsaqmebelis dasaxeleba       finansebis samecniero-kvleviTi instituti
damsaqmebelis misamarTi
saqmianobis sfero
Tanamdeboba              vxelmZRvanelobdi     aRricxva-auditis  sferoSi  kvleviT
                   samuSaoebssamecniero xarisxi, akademiuri wodeba da gamoqveynebuli Sromebi
(gamoqveynebuli Sromebis sia   warmoadgineT danarTis saxiT)
samecniero xarisxi          ekonomikur mecnierebaTa doqtori
akademiuri wodeba           asocirebuli profesori
Sromebis raodenoba          75-ze meti
m. S. monografia           6
saxelmZRvanelo            6
Sromebis raodenoba    bolo  10  32
wlis ganmavlobaSi
saxelmwifo, samecniero
dargobrivi premiaganaTleba/treningi (diplomis/sertifikatis qseroaslebi warmoadgineT danarTis saxiT)
TariRi                   1957-dan   1962-mde
dawesebuleba (fakulteti)          iv. javaxiSvilis saxelobis universiteti (Tsu)
                      ekonomikis fakulteti
specialoba                 ekonomikuri
diplomis /sertifikatis #          diplomi P #119101
kvalifikacia                buRalter-ekonomisti
TariRi                   1966-dan   1970-mde
dawesebuleba (fakulteti)          Tsu aspirantura

                                               13
specialoba
diplomis /serTifikatis #
kvalifikacia
TariRi                1963-dan   1965-mde
dawesebuleba (fakulteti)       Tbilisi ucxo enebis saxelmwifo instituti
specialoba              germanuli ena
diplomis /serTifikatis #       damTavrebis mowmoba #172
kvalifikacia
TariRi                1979-dan  1981-mde
dawesebuleba (fakulteti)       МГУ им. Ломоносова эк. факултета
specialoba              ekonomikur mecnierebaTa xarisxis maZiebeli
diplomis /serTifikatis #       mecnierebaTa kandidatis diplomi #012625
kvalifikacia
TariRi                1976-dan 1977-mde
dawesebuleba (fakulteti)       Всесоюзный заочно финансово-экономическии институт
specialoba              Бухалтерский учет и отчетность
diplomis /serTifikatis #       #1536
kvalifikacia
TariRi                1998wlis 16 martidan 24 aprilamde da 1999wlis 30/VII
dawesebuleba (fakulteti)       eqspertTa saerTaSoriso konkursi, profesional
                   buRalterTa da auditorTa federacia
specialoba              buRaltruli aRricxvis da auditis saerTaSoriso
                   standartebi
diplomis /serTifikatis #       mowmoba da serTifikati
kvalifikacia             profesionali buRalteri da auditori


monawileoba samecniero konferenciebSi, eqsperimentebSi bolo 10 wlis
ganmavlobaSi (miuTiTeT mxolod is konferenciebi, romelTa masalebi an/da Tezisebi
gamoqveynebulia)

dasaxeleba da TariRi
moxsenebis saTauri
Tqveni rolisamecniero grantebsa da programebSi monawileoba (bolo 10 wlis ganmavlobaSi)

grantis dasaxeleba
donori organizacia
TariRi/vadebi
Tqveni roli/Tanamdebobasadisertacio naSromebis xelmZRvaneloba, oponireba (bolo 10 wlis ganmavlobaSi)                                              14
ramdeni sadoqtoro disertaciis konsultanti iyaviT        1
ramdeni sakandidato disertaciis xelmZRvaneli iyaviT       2
ramdeni sadoqtoro disertaciis oponenti iyaviT          _
ramdeni sakandidato disertaciis oponenti iyaviT         1

samecniero sazogadoebebis, akademiebis, samecniero sabWoebis, saredaqcio kolegiebis,
saorganizacio komitetebis wevroba

romeli samecniero sazogadoebis (akademiis)
                             saqarTvelos ekonomikur
namdvili wevri xarT/iyaviT da Tqveni roli
                         mecnierebaTa akademiis wevr-korespodenti
                           1.  Tsu-s ekonomik dargis Ec 08.02 #2
romeli samecniero sabWos wevri xarT/iyaviT
                              sadisertacio sabWos wevri;
da Tqveni roli
                           2.  finansebis samecniero-kvleviTi
                              institutis samecniero sabWos wevri
romeli konferenciis saorganizacio
komitetis wevri xarT/iyaviT da Tqveni roli

                           1.  avtori: a. mamaTelaSvili –
                              buRaltruli aRricxva sabiujeto
                              organizaciebSi. Tb., 2002, redaqtori
                              e. ciramua
                           2.  avtori n. biWiaSvili – warmoebis
                              faqtorebis gavlenis gansazRvris
                              Sesaxeb. Tb., 2004 redaqtori e.
romeli wignis/krebulis redaqtori,
                              ciramua;
recenzenti xarT
                           3.  avtori m. xubua – frinansuri
                              angariSgebis analizi bankebSi, Tb.
                              2006 w.
                           4.  avtori o. Caduneli _
                              mmarTvelobiTi aRricxva, Tb. 2005 w.
                              redaqtori e. ciramua;
                           5.  e. kupreiSvili _ buRaltruli
                              aRricxvis kursi, Tb.2005 w.
studenTa romeli samecniero wris
xelmZRvaneli xarT/iyaviT

                           1. sameurneo saqmianobis ekonomikuri
romel saleqcio kursebs                  analizi;
kiTxulobT/kiTxulobdiT (sruli CamonaTvali)       2. finansuri angariSgebis analizi;
                           3. buRaltruli aRricxva;
                           4. audituri saqmianoba.
sazRvargareT romel universitetSi         moskovis lomonosovis sax. universitetSi
yofilxarT miwveuli da ra saleqcio kursebs     wamikiTxavs leqcia ekonomikuri analizSi
kiTxulobdiT                    xarisxis maZieblad yofnis periodSi
enebis codna (Sesabamis grafebSi CawereT: kargad, damakmayofileblad, mwirad)

mSobliuri ena

ucxo ena       rusuli      inglisuri       germanuli     franguli

kiTxva        kargad               damakmayofileblad


                                              15
wera            kargad               damakmayofileblad

metyveleba         kargad               damakmayofileblad
ojaxuri mdgomareoba- ojaxis wevrebi
 ojaxis wevrebi      saxeli        gvari     Ddabadebis weli     profesia
meuRle       zola         svaniZe       1938        pedagogi
                                         samarTalmcodne
Svili        TinaTin        ciramua       1978
                                         finansisti
SviliSvili     beqa         zurabiSvili     1996        moswavle
qaliSvili
(gaTxovili)     manana        ciramua       1964        xelovnebaTmcodneKkompiuteruli programebis (saofise, grafikuli da sxva) codna

programebis             kargad       damakmayofileblad        mwired
dasaxeleba
Ms-Windows,              
Ms-Word,               
Ms- Excel               
Poverprint
Internetexsplorer           
Vizual Basic
Corel
Adobe-photoshop

codna da gamocdileba
gaqvT Tu ara raime gansakuTrebuli cxovrebiseuli codna da/an gamocdileba, romelic
ar dasturdeba raime serTifikatiT, magram mniSvnelovania Tqveni cxovrebis gzis an
karierisaTvis?
maqvs oratoruli Cvevebi da gamocdileba (niWic)

socialuri unar-Cvevebi
individualuri muSaoba ufro        gexerxebaT   Tu  gunduri?  eweviT   Tu   ara  raime
sazogadoebriv saqmianobas?
mexerxeba individualuri muSaoba da arc gundurs vufrTxi               (ganvudgebi)

organizaciuli, menejeruli, mewarmeobrivi niWi
SegiZliaT Tu ara xelmZRvaneloba, koordinireba da administrireba, kmayofili xarT Tu
ara dakavebuli TanamdebobiT, ra Tanamdebobaze warmogidgeniaT Tqveni Tavi?
ormoci weli xelmZRvanel administraciul samuSaoebze vmsaxurobdi, amasTan TandaTan
pedagogiur da kvleviT samecniero samuSaoebze gadavedi da dRes maqsimalurad vasruleb
profesoris saqmesa da movaleobas

teqnikuri codna da unarebi
xom ar gaqvT raime specifikuri manqana-mowyobilobebis gamoyenebis unar-Cvevebi?
vmarTav avtomobils da sxva satransporto saSualebebsac, amasTan saojaxo sameurneo


                                                  16
saSualebebisa da xelsawyoebis gamoyenebis unaric maqvs.

SemoqmedebiTi niWi
musika, mxatvroba, mwerloba, dizaini da a.S.
veTayvanebi rusTavels, al. yazbegs, k. gamsaxurdias, vaJa fSavelas, ucxoelebidan jek
londons, Seqspirs da balzaks, rusul mwerlobaSi lev tolstois, bulgakovs, Zvel
berZnulidan ezopes.
damatebiTi informacia, romelic gsurT rom mogvawodoT

                CURRICULUM VITAE

       gvari                 saxeli             mamis saxeli

     burduli              fridon               aleqsis Ze

dabadebis TariRi da adgili  1943 w. 1.V. duSeTis r-ni sof. mleTa

samuSao adgili        iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis sax. universiteti

misamarTi           universitetis q. #2

tel.             30-45-14           veb gverdi

faqsi                            el. fosta

sacxovrebeli adgili      Tbilisi

misamarTi           z/veZisis dasax. #50

tel.             39-37-63           mobiluri

faqsi                            el. fosta


samsaxurebrivi gamocdileba
TariRi                 1970.1.XI -dan   1973.XI -mde
damqiraveblis dasaxeleba     Tbilisis saxelmwifo universiteti
damqiraveblis misamarTi      ilia WavWavaZis gamziri #1
saqmianobis sfero         saswavlo-samecniero
Tanamdeboba            asistenti
pasuxismgebloba da
                 seminarebis da praqtikulebis Catareba
movaleobebi
TariRi                 1973.XI -dan       1975.III  -mde
damqiraveblis dasaxeleba     igive
damqiraveblis misamarTi      igive
saqmianobis sfero         igive
Tanamdeboba            ufrosi maswavlebeli
pasuxismgebloba da
                 leqciebis da seminarebis Catareba
movaleobebi
TariRi                 1975.III   -dan     2003.X -mde
damqiraveblis dasaxeleba     igive
damqiraveblis misamarTi      igive
saqmianobis sfero         igive
Tanamdeboba            docenti
pasuxismgebloba da
                 leqcia-seminarebis Catareba
movaleobebi
TariRi                  2003.XI   -dan       2009 -mde
damqiraveblis dasaxeleba     igive
damqiraveblis misamarTi      igive


                                                 17
saqmianobis sfero       igive
Tanamdeboba          kaTedris gamge
pasuxismgebloba da
                kaTedris saswavlo procesis xelmZRvaneloba
movaleobebi
TariRi                2006.IX -dan 2009.31/VIII  -mde
damqiraveblis dasaxeleba    igive
damqiraveblis misamarTi    igive
saqmianobis sfero       igive
Tanamdeboba          asocirebuli profesori
pasuxismgebloba da
                leqcia-seminarebis Catareba
movaleobebi
wodeba, xarisxi da gamoqveynebuli Sromebi
danarTis saxiT warmoadgineT bolo 10 wlis ganmavlobaSi gamoqveynebuli Sromebis sia
samecniero xarisxi       ekonomikr mecnierebaTa doqtori
samecniero wodeba       docenti
Sromebis raodenoba       60
m.S. monografia        1
m.S. saxelmZRvanelo      2
Sromebis raodenoba bolo 10
                20 ix. danarTis saxiT
wlis ganmavlobaSi
Sromebis raodenoba       11
mTavrobis jildoebi       qebis sigelebi, medali SromiTi mamacobisTvis

ganaTleba/treningi
TariRi                1960.IX-dan  1965.VII  -mde
dawesebuleba (fakulteti)    Tsu ekonomikis fakulteti
specialoba           sabuRaltro aRricxva
doplomis/serTifikatis #    Y#007740
kvalifikacia          buRalter-ekonomisti
TariRi               1968.XI  -dan   1970.XI -mde
dawesebuleba (fakulteti)    Tsu aspirantura
specialoba           sabuRaltro aRricxva
doplomis/serTifikatis #
kvalifikacia
TariRi               1977.15.II -dan  15/VII.77 -mde
                moskovis safinanso instituti, kvalifikaciis amaRlebis
dawesebuleba (fakulteti)
                fakulteti
specialoba           buRalter-ekonomisti
doplomis/serTifikatis #    #711. 5.VII.77
TariRi               2004.XII  -dan  2007.XII -mde
dawesebuleba (fakulteti)    parlamentTan arsebuli auditoruli palata
specialoba           auditori
doplomis/serTifikatis #    #2/39
kvalifikacia          zogadi auditi
TariRi                 2007/V-dan   2010/V  -mde
dawesebuleba (fakulteti)    parlamentTan arsebuli auditoruli saqmianobis sabWo
specialoba           auditori
doplomis/serTifikatis #    s#4/308
kvalifikacia          sabanko auditi


monawileoba profesiul da arasamTavrobo organizaciebis muSaobaSi
organizaciis dasaxeleba    saq. parlamentTan arsebuli auditur sabWoSi
TariRi                 2005-dan    dRemde
Tqveni roli          auditorTa saatestacio komisiis wevri


monawileoba konferenciebSi, eqsperimentebSi, eqspediciebSi

                                          18
bolo 10 wlis ganmavlobaSi
dasaxeleba da TariRi       1999 w. Tsu konferencia (ekonomikis seqcia)
moxsenebis saTauri        SromiTi resursebis marTvis zogierTi problema
Tqveni roli            wavikiTxe moxseneba, miviRe monawileoba kamaTSi
dasaxeleba da TariRi       2003 w. saq. mec. akademiaSi samec. konferencia
moxsenebis saTauri        ekonomikuri analizis ganviTarebis etapebi
Tqveni roli            momxsenebeli
dasaxeleba da TariRi       2004 w. X. Tsu, ekonomikis fakultetze ko-cia
moxsenebis saTauri        aRricxvis, analizis da auditis kaTedra 60 wlisaa
Tqveni roli            momxsenebeli da xelmZRvaneli


samecniero xelZRvaneloba, oponireba
ramdeni  sakandidato disertaciis xelmZRvaneli iyaviT               4
ramdeni  samagistro naSromis xelZRvaneli iyaviT                  12
ramdeni  sadoqtoro disertaciis eqsperti iyaviT                   2
ramdeni  sakandidato disertaciis oponenti iyaviT                  2
ramdeni  sakandidato disertaciis eqsperti iyaviT                  2

samecniero sazogadoebebis (akademiebis), samecniero sabWoebis,
saredaqcio kolegiebis, saorganizacio komitetebis wevroba

romeli samecniero sabWos wevri xarT/iyaviT da
                         ekonomikis da biznesis fakultetis
Tqveni roli


romeli Jurnalis redkolegiis wevri
                         bafis yovelTviuri samec. praqtiku- li
xarT/iyaviT da Tqveni roli
                         Jurnali `buRaltruli aRricxva~
                         a. mamaTelaSvilis wigni `biujeturi
                         aRricxva da angariSgeba~, Tbilisi,
romeli wignis/krebulis redaqtori xarT       2003 w.
                         elene xarabaZis `buRaltruli aRri-
                         cxvis safuZvlebi~, Tb., 2006 w.

                         viyavi `aRricxvis, analizis da audi-
studentTa romeli samecniero wris
                         tis specialobis studentTa samecni-
xelmZRvaneli xarT/iyaviT
                         ero wris xelmZRvaneli 1990-2004 w.w.

                         1.  buRaltruli aRricxva
                         2.  ekonomikuri saqmianobis analizi
                         3.  finansuri angariSgebis analizi
romel saleqcio kursebs
                         4.  auditis struqturuli safuZvlebi
kiTxulobT/kiTxulobdiT
                         5.  strategiuli aRricxva
                         6.  dargobrivi analizi
                         7.  auditis saerTaSoriso standartebi

enebis codna    (Sesabamis grafebSi CawereT kargad, damakmayofileblad, mwirad)
mSobliuri ena   qarTuli
ucxo ena              rusuli     inglisuri    germanuli  franguli
            kiTxva   kargad       _      damak.     _
             wera   kargad       _      damak.     _
         metyveleba    damak.       _      damak.     _

ojaxuri mdgomareoba
                                  dabadebis
   ojaxis wevrebi       saxeli      gvari            profesia
                                   weli
meuRle            gulnara    bibilaSvili     1949      eqimi

                                            19
Svili             giorgi      burduli        1975      eqimi
Svili             aleqsi      burduli        1986      studenti
rZali             Tiniko      usenaSvili      1971      eqimi
SviliSvili          sofiko      burduli        2006

kompiuteruli programebis (saofise, grafikuli da sxva) codna
programis dasaxeleba     kargad        damakmayofileblad     mwired
programa `orisi~                       


saxeli, gvari           izolda WilaZe

dabadebis TariRi, adgili       1952 wlis 10 ianvari. baRdadis raioni

misamarTi              q.Tbilisi, varkeTili 3, me-4 m/r, kor: 414,
                    bina 196

sakontaqto telefonis nomrebi     (822) 79-41-29; (893) 15-84-34

ojaxuri mdgomareoba         daojaxebuli. meuRle – zurab Toria.
                   Svilebi _ Tamar Toria, giorgi Toria,
                   elene Toria

ganaTleba
         umaRlesi. iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
         universiteti, ekonomikis fakulteti. spec. buRaltruli
         aRricxva

 1974-1977ww    Tsu-s aspiranti

 1986w      disertaciis dacva ekonomikur mecnierebaTa kandidatis
          xarisxis mosapoveblad. diplomi: ЭК @# 022509

 1978-1988    iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
          universitetis ekonomikis fakultetis buRaltruli
          aRricxvis kaTedris asistenti.

 1988-2006 ww.   Tsu buRaltruli aRricxvis kaTedris          docenti

 2006 wlis
 agvistodan dRemde     Tsu ekonomikisa da biznesis
               fakultetis asocirebuli profesori

magistrantebisa da
aspirantebis xelmZRvaneloba      25 magistranti da erTi aspiranti

Sromebi       22 Sroma. maT Soris erTi damxmare saxelmZRvanelo _
           `finansuri analzi~

muSaobis gamocdileba


                                              20
 1978-2007ww.  iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
         universitetis ekonomikis fakultetis buraltruli
         aRricxvis kaTedris leqtori.
 1996-2005ww.  saqarTvelos daviT aRmaSeneblis saxelobis saxelmwifo
         universitetis leqtori, buRaltrul aRricxvasa da
         ekonomikur analizSi.
 2002-2007ww.  saqarTvelos rkinigzis institutis leqtori,
         buRaltrul aRricxvasa da ekonomikur analizSi.

 2005-2007ww.  saqarTvelos ekonomikisa da samarTlis institutis
         leqtori, buRaltrul aRricxvasa da ekonomikur
         analizSi.
 2003-2007ww.  saqarTvelos buralterTa da auditorTa federaciaSi
         miwveuli leqtori, kvalifikaciis amaRlebis kursebze,
         mmarTvelobiT aRricxvaSi.

kvalifikaciis asamaRlebeli kursebi

  1997w.  saqarTvelos buRalterTa klubi. treningi
       bureltruli aRricxvaSi. organizatori evraziis fondi.

  1998w.  saqarTvelos profesional buRalterTa da auditorTa
       federacia. treningi Temaze _ saerTaSoriso sabuRaltro
       aRricxvis standartebi. organizatori amerikis
       saerTaSoriso ganviTarebis saagento.

  1998w.  saqarTvelos profesional buRalterTa da auditorTa
       federacia. treningi Temaze _ auditis saeTaSoriso
       standartebi. organizatori amerikis saerTaSoriso
       ganviTarebis saagento

  1999w.  baf-is saswavlo centri. treningi Temaze _ mmarTveobiTi
       aRricxva.

  2001w.  saqarTvelos profesional buRalterTa da auditorTa
      federacia. treningi _ buraltruli aRricxvis ACCA - is
      programis mixedviT.

enebi - qarTuli, rusuli, inglisuri


teqnikuri unar-Cvevebi

    kompiuteruli programebi: WORD, WINDOWS, EXCEL, INTERNET
                                    21
                anketa-ganacxadi


               CURRICULUM VITAE
   G
   gvari              saxeli         mamis saxeli
    kvataSiZe          nadeJda        viqtoris asuli


dabadebis TariRi da adgili 1950 w. 15 noemberi, q.Tbilisi

samuSao adgili iv.javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universiteti, ekonomikisa da biznesis fakulteti, asocirebuli
profesori

misamarTi Tbilisi, universitetis q. 2
tel: 30 45 14             veb gverdi
faqsi                 el.fosta nadia_tsu@mail.ru

sacxovrebeli adgili q. Tbilisi
misamarTi giorgi brwyinvalis q. 31, bina 101
tel: 53 32 25             mobiluri 899 18 98 90
faqsi                 el. fosta nadia_@mail.ru

 fakulteti      mimarTuleba      programa     akademiuri
                     (Tu arsebobs)    Tanamdeboba
ekonomikisa da   buRaltruli       buRaltruli    asocirebuli
biznesis      aRricxvis, analizis  aRricxvis     profesoris
          da auditis

samsaxureobrivi gamocdileba
TariRi                21.08.1967 w.  -dan  21.08. 1968w. -
                   mde
damqiraveblis dasaxelba       avtosatransporto kolona 2651
damqiraveblis misamarTi       Tbilisi, kaxeTis gzadkecili, 16
saqmianobis sfero          aRricxva
Tanamdeboba             aRmricxveli
pasuxismgebloba da movaleobebi    saburavebis moZraobis aRricxva
TariRi                15.09.1972 w.-dan 25.11.1975 w.-de
damqiraveblis dasaxeleba       Tbilisi saxelmwifo universiteti
damqiraveblis misamarTi       Tbilisi, WavWavaZis gamziri, 1

                                        22
saqmianobis sfero        saswavlo
Tanamdeboba           kaTedris laboranti
pasuxismgebloba da movaleobebi  saswavlo laboratoriis muSaobis
                 warmarTva
TariRi              17.11.1975 w.-dan 10.12.1976 w.-de
damqiraveblis dasaxeleba     Tbilisi saxelmwifo universiteti
damqiraveblis misamarTi     Tbilisi, WavWavaZis gamziri, 1
saqmianobis sfero        samecniero- praqtikuli _
                 saxelSekrulebo Tema
Tanamdeboba           ekonomisti
pasuxismgebloba da movaleobebi  sawarmoebSi proeqtis danergva
TariRi              15.04.1980w. – dan 14.10.1980 w. - mde
damqiraveblis dasaxeleba     Tbilisi saxelmwifo universiteti
damqiraveblis misamarTi     Tbilisi, WavWavaZis gamziri, 1
saqmianobis sfero        saswavlo-samecniero
Tanamdeboba           maswavlebeli
pasuxismgebloba da movaleobebi  seminarebisa da praqtikuli
                 mecadineobebis Catareba
TariRi              14.10. 1980 w. - dan   dRemde
damqiraveblis dasaxeleba     Tbilisi saxelmwifo universiteti
damqiraveblis misamarTi     Tbilisi, WavWavaZis gamziri, 1
saqmianobis sfero        saswavlo-samecniero
Tanamdeboba           docenti
pasuxismgebloba da movaleobebi  leqcia-seminarebis Catareba

wodeba, xarisxi da gamoqveynebuli Sromebi
danarTis saxiT warmoadgineT bolo 10 wlis ganmavlobaSi gamoqveynebuli
Sromebis sia
samecdniero xarisxi         ekonomikur mecnierebaTa kandidati
samecniero wodeba          asocirebuli profesori
Sromebis raodenoba                 27
m.S. saxelmZRvanelo                 1
m.S. leqciebis kursi                 4
Sromis raodenoba bolo 10 wlis            9
ganmavlobaSi

ganaTleba
TariRi           01.09.1968w. -an 01.07.1973w.-de
dawesebuleba (fakulteti)  iv.javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo
              universiteti, ekonomikis fakulteti
specialoba         mrewvelobis buRaltruli aRricxva
diplomis/serTifikatis #  Я@# 173710 Tbilisi, 1973w. 20 agvisto
kvalifikacia        ekonomisti
TariRi           10.11.1976w.-dan 10.11.1979w.-de
dawesebuleba (fakulteti)  moskovis safinanso institutis aspirantura
specialoba         buRaltruli aRricxva da analizi
diplomis/serTifikatis #  kandidatis diplomi ЭК # 008341 moskovi,
              1980 w. 19 marti

                                     23
TariRi           04.08.2000 w.-dan 31.08.2000 w.-mde
dawesebuleba (fakulteti)  London College of Accountancy (londonis
              sabuRaltro koleji)
specialoba         kursi `ACCA-is programis swavleba
              maswavleblebisaTvis~
diplomis/serTifikatis #   warmatebis damadasturebeli unomro
              sertifikati

TariRi           15.02.2001 w.-dan 30.05.2001 w.-de
dawesebuleba (fakulteti)  baf _buRalterTa da auditorTa federacia,
              profesional buRalterTa instituti
specialoba         ACCA -is wigni 1.1. `finansuri angariSgebis
              momzadeb~-is swavleba
diplomis/serTifikatis #   cnoba gamocdis Cabarebis Sesaxeb
TariRi           15.09.2001 w.-dan 30.12.2001 w.-de
dawesebuleba (fakulteti)  baf _buRalterTa da auditorTa federacia,
              profesional buRalterTa instituti
specialoba         ACCA -is wigni 1.2. -is `finansuri
              informacia menejerebisaTvis~ swavleba
diplomis/serTifikatis #   cnoba gamocdis Cabarebis Sesaxeb

samecniero grantebsa da proeqtebSi monawileoba (bolo 10 wlis
ganmavlobaSi)
proeqtis dasaxeleba    saerTaSoriso buRaltruli aRricxvis standartebi
donori organizacia    USAID, IESC _eqspertTa saerTaSoriso korpusi
TariRi/vadebi       06.03.1998w. -dan 03.04.1988w. -mde
Tqveni roli/Tanamdeboba  msmeneli
damadasturebeli sabuTi  sertifikati
proeqtis dasaxeleba     auditis saerTaSoriso standartebi
donori organizacia     USAID, IESC _ eqspertTa saerTaSoriso korpusi
TariRi/vadebi       06.04.1988w. -dan 24.04.1998w -mde
Tqveni roli/Tanamdeboba  msmeneli
damadasturebeli sabuTi   sertifikati
proeqtis dasaxeleba    auditis saerTaSoriso standartebi -
              praqtikuli interpretaciebi
donori organizacia     USAID, SI BLEY INTERNATIONAL
TariRi/vadebi       20.11.1999w.-dan 23.12.1999 w.-mde
Tqveni roli/Tanamdeboba  msmeneli
damadasturebeli sabuTi   sertifikati
proeqtis dasaxeleba    saqarTvelos sawarmoebSi buRaltruli aRricxvis
              saerTaSoriso Bstandartebis danergva (konversia)
donori organizacia     USAID, SIBLEY INTERNATIONAL
TariRi/vadebi       24.06.1999w._21.12.1999w
Tqveni roli/Tanamdeboba  proeqtis Semsrulebeli _ Sps `audit-informi
              S~ -is auditori
damadasturebeli sabuTi   cnoba
proeqtis dasaxeleba    mmarTvelobiTi aRricxva


                                     24
donori organizacia    USAID, SIBLEY INTERNATIONAL
TariRi/vadebi       01.07.1999 w.-dan 30.07.1999 w.-mde
Tqveni roli/Tanamdeboba  msmeneli
damadasturebeli sabuTi  sertifikati
proeqtis dasaxeleba    kursis `ACCA-is programis swavleba
             maswavleblebisaTvis~
donori organizacia    USAID, AED (ganviTarebis ganaTlebis akademia)
TariRi/vadebi       01.07.2000w- dan 01.08.2000w.-de
Tqveni roli/Tanamdeboba  msmeneli
damadasturebeli sabuTi  sertifikati
proeqtis dasaxeleba    biznesis Sefaseba
donori organizacia    USAID, AED (ganviTarebis ganaTlebis akademia)
TariRi/vadebi       02.09.2000 w.-dan 30.09.2000 w.-mde
Tqveni roli/Tanamdeboba  msmeneli
damadasturebeli sabuTi  sertifikati
proeqtis dasaxeleba    `buRaltruli arRicxvis safuZvlebi~ da
             `finansuri aRricxva~
donori organizacia    USAID, SIBLEY INTERNATIONAL,
             BARENTS GROUP
TariRi/vadebi       2000w.
Tqveni roli/Tanamdeboba  vake_ saburTalos da krwanisi-mTawmindis
             raionis sagadasaxado inspeqciis
             TanamSromelTa treneri (maswavlebeli)
damadasturebeli sabuTi  cnoba
proeqtis dasaxeleba    `buRaltruli arRicxvis safuZvlebi~ da
             `finansuri aRricxva~
donori organizacia    USAID, SIBLEY INTERNATIONAL
             BARENTS GROUP
TariRi/vadebi       2001w. ivnisi_ ivlisi
Tqveni roli/Tanamdeboba  msxvilgadamxdelTa da qvemo qarTlis
             sagadasaxado inspeqciis TanamSromelTa
             treneri (maswavlebeli)
damadasturebeli sabuTi  cnoba
proeqtis dasaxeleba    saswavlo masalebis Sedgena
donori organizacia    USAID, SIBLEY INTERNATIONAL
TariRi/vadebi       01.11.2001 w.-dan 09.11.2001 w.-mde
Tqveni roli/Tanamdeboba  warmoebis danaxarjebis aRricxvisa da
             produqciis TviTRirebulebis kalkulaciis
             saswavlo masalebis momzadeba
damadasturebeli sabuTi  sertifikati
proeqtis dasaxeleba    prezentacia da saswavlo kursis warmarTva
donori organizacia    USAID, SIBLEY INTERNATIONAL
TariRi/vadebi       01.11.2001w.-dan 09.11.2001 w.-mde
Tqveni roli/Tanamdeboba  finansuri aRricxvis kursis prezentacia
damadasturebeli sabuTi  sertifikati

                                   25
proeqtis dasaxeleba     moZravi da aramaterialuri aqtivebis
              Sefaseba
donori organizacia     IRPF (international Real property Foundation), GEPAV
              (saqarTvelos profesional qonebis
              SemfasebelTa federacia)
TariRi/vadebi        05.12.2003 w.-dan 12.12.2003 w.-mde
Tqveni roli/Tanamdeboba   msmeneli
damadasturebeli sabuTi   sertifikati
proeqtis dasaxeleba     swavleba maswavleblebisaTvis _ saswavlo
              masalebis Sefaseba
donori organizacia     USAID, WORLD LARNING
TariRi/vadebi        17.11.2004 w.-dan 20.11.2004 w. gudauri
Tqveni roli/Tanamdeboba   moxseneba "saswavlo masalebis prezentacia"
damadasturebeli sabuTi   sertifikati
proeqtis dasaxeleba     grantis mimRebi organizaciebis Sefaseba
donori organizacia     USAID, CPA
TariRi/vadebi        10.04.2005 w.-dan 15.04.2005 w.-mde
Tqveni roli/Tanamdeboba   msmeneli
damadasturebeli sabuTi   sertifikati
proeqtis dasaxeleba     saqarTvelos kontrolis palatis muSakebis
              gadamzadeba
donori organizacia     msoflio banki
TariRi/vadebi        04.09.06w. _ dRemde
Tqveni roli/Tanamdeboba   ACCA-is 1.1. wignis maswavlebeli
              ACCA-is 2.5. wignis maswavlebeli
damadasturebeli sabuTi   cnoba


wignis/krebulis redaqtori (bolo 10 1. ACCA-is 1.1. da 2.5. wignebis
weli)               qarTulenovani      gamocemis
                  eqsperta  sabWos  wevri  (baf,
                  Tbilisi, 2004)
                  2. mcire sawarmoTa buRaltruli
                  aRricxvis standartebis eqsperta
                  sabWos wevri (baf, 2005)piradobis mowmoba # g 0176832
piradi nomeri # 01025008351


informaciis sisworeze pasuxismgebeli var:

             n. kvataSiZe           2008 wlis     25 marti
                                        26
27

								
To top