Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

AKTA KILANG DAN JENTERA, 1967 Peraturan-peraturan (Pemberitahu by murplelake82

VIEWS: 3,284 PAGES: 2

									                                                            J.K.J. 103 : 1/2
                AKTA KILANG DAN JENTERA, 1967
   Peraturan-peraturan (Pemberitahu, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera, 1970
                        Peraturan 4

PEMBERITAHU berkenaan BINAAN-BINAAN BANGUNAN dan KERJA-KERJA BINA KEJURUTERAAN
menurut kehendak Seksyen 35 (1) Akta tersebut.

Saya/kami yang bertandatangan di bawah dengan ini, dengan ini memberitahu bahawa saya/kami telah mulai
binaan-binaan bangunan/kerja-kerja bina kejuruteraan, dan butir-butirnya adalah seperti berikut:

Sila ambil perhatian:      BORANG INI DIBERI DENGAN PERCUMA.


 A.   1. Nama Pembina                                 * Binaan-binaan Bangunan

                                              Kerjabina Kejuruteraan    2. Alamat Pos


 B.   Butir-butir pekerjaan
    1.   Jenis binaan (beri butir-butir lengkap mithalnya
       kerjabina jambatan, rancangusaha perumahan d.l.I.)
                                        Lelaki               Perempuan
    2.  Bilangan pekerja di tapakbina            16 tahun dan lebih Kurang 16 tahun 16 tahun dan lebih Kurang 16 tahun


    3.  Pekeriaan diialankan untuk
       Nama


       Alamat Pos


    4.  Kedudukan/tapak kerja
       (Pelan lakar menunjukkan kedudukan kilang itu
       dengan jalan raya yang berdekatan sekali dan
       sebutkan bilangan batu daripada bandar yang
       berdekatan dan tanda-tanda lain, jika ada)
    5.  Butir-butir mengenai kontrek-kecil iika ada

       a. Nama dan alamat pos


       b. Nama dan alamat pos
       c. Nama dan alamat pos


    6.  Nama Akitek dan perunding-perunding berkaitan
       dengan rancangusaha-rancangusaha
       a. Nama dan alamat pos

       b. Nama dan alamat pos
                                                                     J.K.J. 103 : 2/2
 7.    Senarai jentera-jentera pembina termasuklah dandang stim, pengandung tekanan tak berapi, injin pembakaran dalam, mesin angkat,
      berserta dengan butir-butir lengkap dalam borang di bawah:

      Keterangan jentera atau             Tahun   Kuasa kuda I   No. Pendaftaran Tarikh habis tempuh
Bii.       pepasangan          Jenis buatan  dibuat   Permukaan    semasa Jabatan perakuan kelayakan Lain-lain hal
                                   memanas isian padu  Kejenteraan     semasa
 1            2             3     4       5         6         7       8
 Ruang 2 - Sebutkan sama ada dandang stim, pengandung tekanan tak berapi, injin pembakaran dalam, atau perihal jentera atau mesin
     angkat.
 Ruang 5 - Permukaan memanas, hendaklah diberi dalam kaki persegi, isian padu, hendaklah diberi kaki padu.
 Ruang 6 - Tiada, jika tidak didaftar.

 8.    Tarikh jentera mula dijalankan   Saya dengan ini mengaku bahawa pada pengetahuan dan kepercayaan saya, semua butir-butir yang diberi dalam
   pemberitahuan ini adalah benar dan jentera yang diguna menurut semua kehendak-kehendak peruntukan-
   peruntukan Akta terse but dan peraturan-peraturan yang berkaitan dibuat di bawahnya.
   Tarikh:......................................                 ............................................................................
                                                          Tandatangan Pembina
 Catatan: Tidak dipakai terhadap binaan-binaan bangunan dan
      kerjabina-kerjabina kejuruteraan yang tidak menggunakan
      jentera dan pembina ada sebab mempercayai bahawa
      kerja itu akan selesai dalam tempuh kurang 6 minggu.

								
To top