QUITCLAIM by kellena93

VIEWS: 57 PAGES: 2

									                                          The Compliance Factory BV
                                          Prijsseweg 23
                                          4105 LE Culemborg
                                          T: 0345-548786
                                          E: film@compliancefactory.nl
                                          BTW: NL 8188.11.468-B01
                                          KvK Midden Nederland 30233307QUITCLAIM
The Compliance Factory BV
Prijsseweg 23
4105 LE Culemborg
hierna te noemen The Compliance Factory

en

Naam                ---------------------------------------------------------
Adres               ---------------------------------------------------------
Postcode en woonplaats       ---------------------------------------------------------
Telefoonnummer           ---------------------------------------------------------
Geboortedatum           ---------------------------------------------------------
Emailadres             ---------------------------------------------------------

hierna te noemen “de gefilmde persoon”

verklaren hierbij te zijn overeengekomen als volgt:

1.  De gefilmde persoon verklaart op de hoogte te zijn dat ……-……-…… opnames worden gemaakt voor de
   video waar hij/zij in voorkomt en gaat daarmee onvoorwaardelijk akkoord.
   The Compliance Factory heeft het recht om van het idee af te wijken, dan wel deze aan te vullen en/of te
   wijzigen.

2.  De gefilmde persoon verleent hierbij aan The Compliance Factory onvoorwaardelijk het recht en de
   toestemming om van zijn/haar prestatie in het kader van bovengenoemde video opnamen te (doen)
   maken, deze openbaar te maken, al dan niet in bewerkte vorm, te reproduceren, af te leveren of
   anderszins te verspreiden of in het verkeer te brengen, dan wel voor die doeleinden aan te bieden of in
   voorraad te hebben, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, dan wel anderszins te exploiteren op
   welke wijze heden of in de toekomst ook bekend.

3.  Voorzover de gefilmde persoon in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden deze overeenkomst enig
   recht van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en/of Naburige rechten, welke dan ook, zou
   kunnen doen gelden, wordt hij/zij geacht deze, door ondertekening van deze overeenkomst, geheel en
   onvoorwaardelijk over te dragen aan The Compliance Factory. De gefilmde persoon doet hierbij tevens
   afstand van de rechten genoemd in artikel 5 lid 1 onder a, b en c van de Wet op de Naburige rechten en
   van de rechten genoemd in artikel 25 lid 1 onder a, b en c en 45e lid 1 onder a, b en c van de Auteurswet
   1912.

4.  De gefilmde persoon gaat ermee akkoord dat hij/zij voor deze opnamen geen financiële vergoeding
   ontvangt.

5.  De gefilmde persoon gaat onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle beslissingen omtrent het
   gedeeltelijk of geheel (niet) uitzenden van zijn/haar prestatie berusten bij The Compliance Factory

6.  The Compliance Factory zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook,
   welke de gefilmde persoon lijdt verbandhoudende met zijn/haar deelname aan de video, waaronder
   begrepen maar niet beperkt tot schade geleden ten gevolge van verlies, vermissing of diefstal van, of
   schade aan persoonlijke goederen en schade geleden ten gevolge van ongevallen welke zich voordoen als
   gevolg van of tijdens de deelneming van de gefilmde persoon aan de video, immateriële schade, dan wel
   schade ontstaan tijdens heen- en/of terugreis of tijdens het verblijf bij de opnamen van de video.

7.  The Compliance Factory zal op uiterst zorgvuldige wijze omgaan met het beschikbaar stellen van de video
   waarop de gefilmde persoon voorkomt, waarbij benadrukt wordt dat The Compliance Factory er alles aan
   doet om te voorkomen dat (delen van) de videobeelden gebruikt worden in beledigende en/of
   pornografische programmering.

8.  De gefilmde persoon verklaart door ondertekening van deze overeenkomst dat hij/zij op grond van het
   karakter en de aard van de video alsmede de aard van de door de gefilmde persoon te leveren prestatie,
   goed en toereikend is voorgelicht en verklaart zich hiermee akkoord.
                                        The Compliance Factory BV
                                        Prijsseweg 23
                                        4105 LE Culemborg
                                        T: 0345-548786
                                        E: film@compliancefactory.nl
                                        BTW: NL 8188.11.468-B01
                                        KvK Midden Nederland 30233307
Datum: ………-……-……

Voor akkoord:
---------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------

De gefilmde persoon                     The Compliance Factory BVVoor akkoord (indien minderjarig door ouder of voogd):

Naam            ………………………………………………
Adres            ………………………………………………
Postcode en plaats     ………………………………………………
Telefoonnummer       ………………………………………………
Email            ………………………………………………
Geboortedatum        ………………………………………………
Sofinummer         ………………………………………………       -----------------------------------------------------

                              Ouder/voogd

								
To top