Mastering Microsoft Office Access 2007 Development by murplelake83

VIEWS: 23 PAGES: 3

									   ‫7002 ‪Mastering Microsoft Office Access‬‬
        ‫‪Development‬‬

           ‫קורס מספר 9562 – 42 שעות‬
 ‫קורס זה עוסק בעקרונות התכנות , וביכולת להוסיף פונקציונאליות לאפליקציות ‪,Access‬‬
                                      ‫7002‬
 ‫תוך דגש על התוספות והשיפורים ‪ ,Visual Basic for Application‬על ידי שימוש בשפת‬
                                  ‫בגרסת 7002.‬                   ‫בסיום הקורס , למשתתפים יהיה הידע הבא:‬
   ‫כדי להוסיף פונקציות מותאמות אישית , ותגובה ‪ VBA‬להשתמש ביכולות של שפת‬
                         ‫לאירועים שונים באפליקציה‬
                               ‫אימות נתונים‬
                              ‫טיפול בשגיאות‬
                            ‫שימוש בשפת ‪SQL‬‬
                         ‫גישה למידע בעזרת ‪ADO‬‬                          ‫נדרש רקע בנושאים הבאים:‬
‫היכרות עם ‪ ,Access‬יכולת אפיון ובנייה של אפליקציית ‪ Access‬הכוללת טבלאות,‬
      ‫שאילתות, טפסים ודוחות . יתרון להיכרות עם או כל שפת תכנות אחרת ‪. VB‬‬                        ‫מודול 1: מבוא לתכנות ב-‪Access‬‬
                      ‫אבולוציה של ‪ , Access‬מ- ‪ Jet‬ל-‪ACE‬‬
                           ‫תרחישים לשימוש ב-‪VBA‬‬
              ‫סקירת השינויים הבולטים ב- ‪ , Access‬ובסביבת הפיתוח‬

                          ‫מודול 2: שימוש בכלי המאקרו‬
           ‫הוספת אוטומציה לאפליקציית ‪ Access‬על ידי שימוש במאקרו‬

                    ‫-1-‬
                ‫סקירת שינויים בגרסת 7002‬

                   ‫מודול 3: עקרונות תכנות‬
            ‫היכרות עם סביבת הפיתוח של ‪VBA‬‬
                    ‫כתיבת פרוצדורות‬
                     ‫שימוש במשתנים‬
         ‫שליטה על מהלך התכנית – תנאים ולולאות‬
                       ‫האצת תכנית‬
           ‫היכרות עם פונקציות מובנות של השפה‬
              ‫כתיבת פונקציות מותאמות אישית‬
               ‫שימוש בכלי העזרה של ‪VBA‬‬

                   ‫מודול 4: תגובה לאירועים‬
                ‫מבוא לתכנות מונחה אירועים‬
        ‫מבוא לאובייקטים – מאפיינים, שיטות, ואירועים‬
                  ‫הוספת קוד לשגרות אירוע‬
                  ‫שימוש באובייקט ‪DoCmd‬‬

                    ‫מודול 5: אימות נתונים‬
                    ‫מבוא לאימות נתונים‬
           ‫טכניקות לאימות נתונים ללא צורך בקוד‬
                ‫שימוש בקוד לאימות נתונים‬

                   ‫מודול 6: כלי ה-‪Debug‬‬
             ‫סקירת כלים שונים של ה-‪Debugger‬‬
               ‫הרצת תכנית ב-‪Step by step‬‬

              ‫מודול 7: טיפול בשגיאות זמן ריצה‬
                    ‫סקירת סוגי שגיאות‬
             ‫טכניקות לטיפול בשגיאות זמן ריצה‬

                      ‫מודול 8: ‪SQL‬‬
                    ‫מבוא לשפת ‪SQL‬‬
                ‫כתיבת שאילתות בשפת ‪SQL‬‬

                       ‫מודול 9: ‪ADO‬‬
             ‫מבוא ל-‪Active X Data Objects‬‬
           ‫סקירת היררכית האובייקטים של ‪ADO‬‬
‫עבודה עם האובייקטים ‪ , Command , Connection‬ו-‪Recordset‬‬
                ‫שימוש בטפסים לא מאוגדים‬

                        ‫מודול 01: ‪XML‬‬
             ‫מבוא ל- ‪ , XML‬ולטכנולוגיות קשורות‬
              ‫ייבוא וייצוא נתונים בפורמט ‪XML‬‬
          ‫-2-‬
‫טרספורמציה של ‪ XML‬על ידי שימוש ב- ‪ , Xpath‬ו-‪XSLT‬‬
   ‫גישה ל- ‪ XML‬בקוד, על ידי שימוש ב-‪XML DOM‬‬

             ‫מודול 11: סגירת האפליקציה‬
           ‫בניית טופס ניווט מותאם אישית‬
           ‫אריזת היישום להפצה והתקנה‬
      ‫-3-‬

								
To top