The wind power revolution by murplelake83

VIEWS: 38 PAGES: 22

									        Informationsmøde om medejermodel i
              Nørrekær Enge
       19. november 2009
       Arne Rahbek
03-12-2009
              Informationsmøde om medejermodel i
Dagsorden

•    Præsentation
•    Generelt om Vattenfall
•    Generelt om køberetsordningen
•    Fordele og ulemper ved en A/S model
•    Præsentation af Nørrekær Enge
•    Præsentation af medejermodellen for Nørrekær Enge
•    Hvem kan købe
•    Økonomi i projektet
•    Hvad skal jeg gøre
•    Tidsplan
•    Afrunding og tak for i aften  03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
Indbydelse via annoncering
03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
Vattenfall generelt

• Vattenfall fejrer i år 100 års jubilæum.
• Selskabet er 100 % ejet af den svenske stat.
• Man har aktiviteter i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland,
 Holland, Belgien, Luxemburg og Storbritannien.
• Vattenfall blev for alvor en realitet i Danmark 1. juli 2006, hvor man
 købte en stor del af Elsam og E2.
• Vi ejer kraftværkerne Nordjyllandsværket, Fynsværket og
 Amagerværket. Derudover ejer vi to kraftvarmeværker i
 henholdsvis Helsingør og Hillerød.
• Der er ansat ca. 40.000 medarbejdere i Vattenfall, hvoraf de ca. 700
 er beskæftiget i Danmark.
03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
Vattenfall Vindkraft – en kort status over Danmark

• Vattenfall har 349 vindmøller i Danmark med en samlet kapacitet på ca. 381 MW.

• I 2008 producerede de tilsammen ca. 1.050 GWh el (Horns Rev medregnet 100 %)

• Foruden en række landvindmøller i Jylland ejer vi en andel på 60 procent af en af
 verdens største havvindmøllepark, Horns Rev, i Nordsøen, vest for Blåvandshuk

• Vattenfall Vindkraft beskæftiger ca. 60 medarbejdere i Danmark – vi forventer
 tallet vokser de kommende år

• Vi er hjemmehørende på tre adresser i Danmark: Fredericia, Esbjerg og
 Nordjyllandsværket

• Vi har bygget nyt overvågningscenter i Esbjerg i 2009, hvorfra alle Vattenfalls
 møller fremover skal overvåges  03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
Om Køberetsordningen - udpluk

• Opstillere skal udbyde mindst 20% af mølleprojektet til naboer og
 borgere i kommunen
• Købsberettigede skal være 18 år og have fast bopæl indenfor en
 radius af 4,5 km (1. prioritet) eller i kommunen (2. prioritet)
• Prisen pr. aktie er fastsat til prisen på 1000 kWh
• Lodtrækning, hvis der er flere bud end udbud
• Køberetsordningen er kompleks, og der er mange spørgsmål
• Tre uger før offentligt møde skal materiale være godkendt af
 Finanstilsynet og Energinet.dk
03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
Godkendelse af annonce og orienteringsmateriale

• Energinet.dk kontrollerer, at lovens formelle krav er overholdt, dvs.
 at udbudsmaterialet er udarbejdet, og udbud af ejerandele er sket i
 overensstemmelse med §§ 14 og 15
• Energinet.dk checker, at udbudsmateriale indeholder:
 – 1. revisorredegørelse
 – 2. selskabets vedtægter,
 – 3. et specificeret anlægs- og driftsbudget,
 – 4. finansiering
 – 5. hæftelsens omfang pr. aktie
 – 6. antal og pris på de udbudte aktier
 – 7. frister og betingelser for afgivelse af købstilbud

  Energinet.dk laver ikke en kvalitetskontrol af indholdet

03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
  Fordele/ulemper ved A/S modellen

•  Trygheden er forholdsvis stor i A/S selskaber sammenlignet med andre ejerformer
•  Man risikerer kun sin indskudte kapital
•  A/S er en velkendt form for ejerskab.
•  A/S selskaber er i forhold til lovgivningen, den ejerform, der yder størst beskyttelse
  af den enkelte ejer (mest reguleret)
•  Selskabets bestyrelse skal varetage selskabets interesser og ikke pleje andre
  interesser.
•  Alle ejere investerer på lige fod med Vattenfall – vi står last og brast om indtægter
  og udgifter
•  Der er mindre indflydelse i en A/S model. Man stemmer efter ”høveder og ikke
  efter hoveder” – men det er ikke anderledes end hvis man køber aktier i andre
  selskaber
•  Der er ikke de samme skattemæssige begunstigede forhold i A/S modellen
  sammenlignet med I/S modellen


   03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
Præsentation af Nørrekær Enge
03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
Præsentation af Nørrekær Enge

•    12 stk Siemens 2,3 MW
•    80 meter tårn
•    Maks. højde 123,5 meter
•    Samlet effekt 27,6 MW
•    Forventet årsproduktion mellem 77,5 og 87,5 GWh
•    Svarer til 23.000 husstandes årlige elforbrug
•    Der er nedtaget 77 ældre og mindre møller
•    Samlet nedtaget effekt 17 MW
  03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
  Produktionstal for november 2009
                                           Vind gennemsnit
     Turbine              Produktion               (Vindindeks for november     Mølle rådighed for november.
                                           er anslået til 120)


WNE001                            1.029.182                    8,99                  99,50


WNE002                            1.010.135                    9,22                  99,42


WNE003                            1.003.983                    9,29                  98,74


WNE004                            1.010.255                    8,80                  99,28


WNE005                            1.012.472                    9,30                  94,86


WNE007                            1.004.292                    9,28                  99,85


WNE008                             995.529                    9,26                  99,60


WNE009                             911.818                    8,81                  93,29


WNE010                             994.818                    9,00                  98,23


WNE011                             981.981                    9,15                  97,92


WNE012                             959.563                    9,19                  93,98


WNE013                            1.020.321                    9,07                  99,72


                           11,933,984 kWh                                        97.87%
  03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
Vattenfalls medejermodel generelt

• Vattenfall har valgt en A/S model. Denne ejermodel er den mest
 udbredte i det danske og internationale samfund
• Der udarbejdes et prospekt, der klart og præcist opremser alle
 væsentlige forhold i relation til vindmølleparken, herunder hvilke
 risici, der er forbundet med at investere
• Vi udbyder først projektet, når der er total klarhed over økonomien i
 projektet – det gør mange andre projektudviklere ikke
• Afkastet i Vattenfalls vindmølleparker kommer sandsynligvis aldrig
 under 8 % p.a. – hvor mange andre foretagender har denne
 afkastgrad?
03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
Hvad udbyder vi?

• Vattenfall Vindkraft A/S vil udbyde aktier for i alt kroner 48.300.000
 svarende til aktier for nominelt kroner 16.100.000, hvilket udgør
 15,722 % af den samlede aktiekapital på kroner 102.400.000 i
 selskabet Vattenfall Vindkraft Nørrekær Enge A/S
• Værdi af apportindskud kroner 307.200.000
• Selskabet vil blive stiftet, hvis der er tilstrækkelig interesse
• Aktiestørrelse nominelt kroner 3.500
• Pris pr. aktie af nominelt kroner 3.500 = kroner 10.500
• Maksimalt antal udbudte aktier á kroner 3.500 er 4.600
• Minimumsinvesteringen pr. investor er kontant kroner 10.500
 svarende til aktier på nominelt kroner 3.500
• Aktier kan alene købes i portioner af nominelt kroner 3.500


03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
Hvad udbyder vi?

• Udbuddet gennemføres alene, såfremt der opnås bindende tilsagn
 om køb af aktier for mindst kontant kroner 6.000.000 svarende til
 nominelt kroner 2.000.000 (”minimumsgrænsen”)
• Ejer(e) af samme husstand henholdsvis ejer(e) af samme arealer
 indenfor lokalplanområdet kan højst samlet købe og /eller besidde
 aktier for nominelt kroner 1.000.000
• Drifts- og serviceaftale med Vattenfall Vindkraft A/S
• Vattenfalls medejerskabsmodel forudsætter godkendelse af de
 relevante myndigheder
03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
Hvem kan købe?

• 1. prioritet: Alle personer, som er fyldt 18 år, der har fast bopæl i en
 maksimal afstand af 4,5 kilometer fra Vindmølleparken i Nørrekær
 Enge. Det gælder for personer bosiddende i kommunerne:
 Vesthimmerland, Aalborg og Jammerbugt.
• Jordbesiddere i lokalplanområdet
• 2. prioritet: Alle personer, som er fyldt 18 år, der har fast bopæl i en
 maksimal afstand af 10,0 kilometer fra Vindmølleparken i Nørrekær
 Enge.
 Det gælder KUN for personer bosiddende i kommunerne:
 Vesthimmerland og Aalborg
03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
      4,5 kilometer afgrænsningen
03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
            10 kilometer afgræsningen
10 kilometer afgrænsningen
03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
Ordforklaringer

•    EBT –               Resultat før skat
•    EBIT –               Resultat før renter og skat
•    EBITDA –              Resultat før afskrivninger
•    Cashflow -             Pengestrøm
  03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
 Afkast og følsomhedsberegning

• Den forventede interne rente af vindmølleparken er beregnet til 14% pr.
 år.
• Ved vurderingen af afkastet skal du som potentiel investor tage højde for
 egne finansieringsudgifter til investeringen og evt. udbytteskat ved
 udlodning af overskud fra selskabet til aktionærerne
• Ved 10 % lavere elproduktion over parkens levetid (end forventet) vil
 afkastet blive 12,2 % pr. år.
• Ved 10 % højere elproduktion over parkens levetid (end forventet) vil
 afkastet blive 15,8 % pr. år.
• Såfremt elprisen bliver 20 % lavere (end forventet) over
 vindmølleparkens levetid udgør det gennemsnitlige årlige afkast 10.7 %
• Alle risikofaktorer vil fremgå af prospektet  03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
Hvad skal jeg gøre?

• Klik ind på www.vattenfall.dk/da/norrekar-enge.htm
• Se først og fremmest på rubrikken Spørgsmål/Svar
• Læs prospektet grundigt, da det beskriver projektet detaljeret. MEN
 ikke mindst opremser den også de risici, der er forbundet med at
 investere
• Kig også omhyggeligt på det øvrige informationsmateriale
• Kontakt dit pengeinstitut eller revisor for at få professionel bistand
• Sidst men ikke mindst – brug din sunde fornuft, og føl om du har en
 god mavefornemmelse med at investere i projektet
03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
Tidsplan

• Offentligt møde den 19. november 2009
• Godkendelse af prospektet af Finanstilsynet forventes primo
 december
• Materialet offentliggøres på hjemmesiden
 www.vattenfall.dk/da/norrekar-enge.htm
• Tegningsperiode forventes fra primo december til udgangen af
 december
• Selskabet stiftes primo 2010
• Indkaldelse til stiftende generalforsamling primo 2010
• Selskabet er i drift
03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek
Vind – naturlig energi til alle!


              Tak for jeres opmærksomhed
03-12-2009 | Informationsmøde om medejermodel i Nørrekær Enge | Arne Rahbek

								
To top