Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1 by khalidkr

VIEWS: 19,862 PAGES: 9

									CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN SATU.
KELOMPOK TEMA DAN TAJUK 1. Hari Pertama di Sekolah Menengah. 2. Berhemat Semasa Berbelanja. 3. Komsas -Novel – Aku Anak Timur - Pengenalan Novel - Sinopsis - Tema - Persoalan 4. Rumusan - Carta Pai 1 5. Ringkasan 6. Karangan- teknik menulis karangan 7.1 Menyatakan gambaran keseluruhan bahan. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Bidang Estetik 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.2 Mengenalpasti pekara yang menarik dalam karya. HASIL PEMBELAJARAN Bidang Interpersonal 1.1 Berbual dan berbincang tentang kehidupan harian rakan. 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang susuatu. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan. 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila dengan rakan. 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan 1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab Bidang Maklumat 5. SISTEM BAHASA 1. .Tatabahasa -Kata Nama -Kata Gantinama Nama diri. 2. 3. Sistem Ejaan Sebutan dan intonasi. -Dialog ayat tanya dan ayat penyata. Kosa kata -Rujuk bahan dalan buku teks / bahan P&P. PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu: -Kemasyarakatan -Ekonomi Nilai: -Berhemah tinggi -Kasih sayang -Kesyukuran -Kerjasama Kewarganegaraan -Cinta dan taat akan negara. CATATAN

2.

3.

4.

4. Peraturan Sosiobudaya -Kesantunan Bahasa -Laras Bahasa -Peribahasa

Peribahasa -Rujuk bahan 5. Kemahiran bernilai dalam buku teks Tambah. / bahan P&P. Kemahiran Berfikir - Mencirikan - Menganalisis - Menjana idea , dll Belajar cara belajar -Kemahiran Membaca -Merujuk Kamus ,dll Kecerdasan Pelbagai -Verbal-Linguistik -Kinestetik , dll P. Konstruktivisme P. Kontekstual

PERHATIAN : Hasil pembelajaran tidak ditulis dengan ayat lengkap, sila rujuk Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Satu yang telah dibekalkan. Dicadangkan guru-guru melampirkan Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Satu dalam buku Rekod Mengajar masing-masing untuk rujukan dari semasa ke semasa.

KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK
1.Mutira Hitam dari Sabah 2. Manisnya Senyumanmu 3. Komsas Novel – - Watak/Perwatakan - Binaan Plot -Teknik Plot 4. Rumuan – jadual 5.Ringkasan

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpersonal 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan 2.3 Memperkuat hujah dengan mengemukakan contoh dan bukti 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan Bidang Maklumat 7.2 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan 7.4 Membaca pantun secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan 7.6 Membezakan antara fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk Bidang Estetik 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan,pemikiran, niali dan pengajaran 10.6 Mengulas karya daripada aspek watak dan perwatakan

SISTEM BAHASA
i. Tatabahasa - bentuk kata kerja - golongan kata kerja - binaan ayat ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan intonasi. iv. Kosa kata v. Peribahasa i. -

PENGISIAN KURIKULUM
Ilmu: Ekonomi Kesihatan

CATATAN

ii. Nilai: - kesyukuran - kebersihan fizikal iii. Kewarganegaraan: - cinta dan taat akan negara

2 6. Karangan- Surat Kiriman tidak rasmi

iv. Peraturan Sosiobudaya - kesantunan bahasa - laras bahasa v. Kemahiran bernilai Tambah: - KB - Konstuktivisme - Kontekstual - BCB - TKP

1. Komputer dalam Kehidupan 2. Remaja Berwawasan 3. Wira Bangsa 4 Komsas Novel - latar - nilai dan pengajaran 6. Rumusan -Carta Aliran 7. Ringkasan 3 8. Karangan – jenis fakta

Bidang Interpersonal 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka 3.3 menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan 3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat Bidang Maklumat 7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens Bidang Estetik 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa yang sesuai dalam pelbagai genre

i.

Tatabahasa Ayat Tunggal Ayat Topik dan Ayat Huraian - Kata Adjektif - Kata Hubung -

i. ii. -

Ilmu Teknologi Maklumat Kemasyarakatan Sejarah Nilai Patriotisme Kerjasama Berdikari Keberanian

ULBS

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi

Kewarganegaraan - cinta dan taat akan tanah air iii. Peraturan Sosiobudaya iv. kesantunan bahasa laras bahasa KBT KB BCB KMD ICT Konstruktivisme

iv. Kosa Kata v. Peribahasa

KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK
1. Ibu Negara Malaysia 2. Indahnya Bumi Kenyalang 3. Lima Langkawi 4. Komsas Puisi Tradisional - Pantun Dua Kerat - Pantun Budi - Pantun Kanakkanak 6. Rumusan - Graf bar

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpersonal 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbang pelbagai pilihan 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil 5.1 Berbincang dan memujuk dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat Bidang Maklumat 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan tersebut. 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberi alasan yang kukuh 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah Bidang Estetik 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran 12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah

SISTEM BAHASA
i. Tatabahasa - kata tanya - kata seru - kata perintah - kata penguat - kata penegas - kata nafi - kata pemeri ii. Sistem Ejaan vi. Sebutan dan intonasi. vii. Kosa kata viii. Peribahasa

PENGISIAN KURIKULUM
vi. Ilmu: vii. Nilai: viii. Kewarganegaraan: ix. Peraturan Sosiobudaya x. Kemahiran bernilai Tambah:

CATATAN
ULBS

4

7. Ringkasan 7. Karangan Perbincangan

5

1.

Bidang Interpersonal

vi. Tatabahasa

v.

Ilmu

2. 3. 4.

Bidang Maklumat vii. Sistem Ejaan Bidang Estetik viii. Sebutan dan Intonasi

vi. vii.

Nilai Kewarganegaraa n viii. Peraturan Sosiobudaya ix. KBT

ix. Kosa Kata x. Peribahasa

KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK
1. 2. 3. 4.

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpersonal Bidang Maklumat Bidang Estetik

SISTEM BAHASA
ix. Tatabahasa x. Sistem Ejaan xi. Sebutan dan intonasi. xii. Kosa kata xiii. Peribahasa

PENGISIAN KURIKULUM
xi. Ilmu: xii. Nilai: xiii. Kewarganegaraan: xiv. Peraturan Sosiobudaya xv. Kemahiran bernilai Tambah:

CATATAN

6

1. 2. 3. 4.

Bidang Interpersonal Bidang Maklumat

xi. Tatabahasa xii. Sistem Ejaan

x. xi. xii.

Bidang Estetik xiii. Sebutan dan Intonasi 7 xiv. Kosa Kata xv. Peribahasa

Ilmu Nilai Kewarganegaraa n xiii. Peraturan Sosiobudaya xiv. KBT

ULBS

KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK
1. 2. 3. 4.

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpersonal Bidang Maklumat Bidang Estetik

SISTEM BAHASA
xiv. Tatabahasa xv. Sistem Ejaan xvi. Sebutan dan intonasi. xvii. Kosa kata xviii. Peribahasa

PENGISIAN KURIKULUM
xvi. Ilmu: xvii. Nilai: xviii. Kewarganegaraan : xix. Peraturan Sosiobudaya xx. Kemahiran bernilai Tambah:

CATATAN

8

1. 2. 3. 4.

Bidang Interpersonal Bidang Maklumat

xvi. Tatabahasa Sistem Ejaan

xvii. Bidang Estetik

Ilmu Nilai Kewarganegaraa n xviii. Peraturan Sosiobudaya xix. KBT

xv. xvi. xvii.

xviii. 9

Sebutan dan Intonasi

xix. Kosa Kata xx. Peribahasa

KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK
1. 2. 3. 4.

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpersonal Bidang Maklumat Bidang Estetik

SISTEM BAHASA
xix. Tatabahasa xx. Sistem Ejaan xxi. Sebutan dan intonasi. xxii. Kosa kata xxiii. Peribahasa

PENGISIAN KURIKULUM
xxi. Ilmu: xxii. Nilai: xxiii. Kewarganegaraan : xxiv. Peraturan Sosiobudaya xxv. Kemahiran bernilai Tambah:

CATATAN

10

1. 2. 3. 4

Bidang Interpersonal Bidang Maklumat

xxi. Tatabahasa Sistem Ejaan

xxii. Bidang Estetik

Ilmu Nilai Kewarganegaraa n xxiii. Peraturan Sosiobudaya xxiv. KBT

xx. xxi. xxii.

xxiii. 11

Sebutan dan Intonasi

xxiv.

Kosa Kata

xxv.

Peribahasa

KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK
1. 2. 3. 4

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpersonal Bidang Maklumat Bidang Estetik

SISTEM BAHASA
xxiv. Tatabahasa xxv. Sistem Ejaan xxvi. Sebutan dan intonasi. xxvii. Kosa kata xxviii. Peribahasa

PENGISIAN KURIKULUM
xxvi. Ilmu: xxvii. Nilai: xxviii. Kewarganegaraan : xxix. Peraturan Sosiobudaya xxx. Kemahiran bernilai Tambah:

CATATAN

12


								
To top