Docstoc

KHUTBAH JUMAT

Document Sample
KHUTBAH JUMAT Powered By Docstoc
					KHUTBAH JUMAT (Ternyata Allah sangat cinta manusia)
BAGAIMANA ALLAH MENCINTAI HAMBANYA Oleh: Marhadi Muhayar, Lc., M.A. Khutbah Pertama

ٔ ِ‫تع ّ ٔ ت فس ٔ ت د ّ ٔ ع ذ ث هلل ي شس ز أ فسُ ٔي سٛئ ت إٌ ح د نهّ ًد‬ َ ُ ُ َ ْ‫َسْ َ ِْٛ ُ ُ َ َسْ َغْ ِ ُِْ َ َسْ َْٓ ِْٚ ِ َ َ ُٕ ُ ِب ِ ٍِْ ُ ُْٔ ِ ََْ ُ ِ َب َ ٍِْ َ ِ َب ِ ِ َ انْ ًَْ َ َِ ِ َح‬ َُّ َ ِ ‫َشْ َ ُ ٌَْ َ َِ َ ِ َ اهلل ََشْ َ ُ َ َ .َعْ َبِ َب، ٍَْ َْٓ ِ ِ ا ُ َ َ ُ ِ َ َ ُ َ ٍَْ ُضْ ِمْ َ َ َب‬ ‫أ ٓد أ ال إنّ إال ٔأ ٓد أٌ أ ً نُ ي ٚ دِ هلل فال يضم نّ ٔي ٚ ه فال ْ د٘ ن‬ ‫ا هٓى صم ٔسه ٔث ز عه يحًد ٔعه نّ ٔص جّ ٔيٍ تد ثٓد ِ حًد ع دِ ٔزس ن و‬ ُ ُُُّْٕ َ َ ُ ُ ْ‫َنَ ُ َ َ ِ َ َِىْ َ َب ِكْ َ َٗ ُ َ َ ٍ َ َ َٗ آِ ِ َ َحْ ِ ِ َ َ ِ اْْ َ َٖ ِ ُ َا ُ . َ َ ًا َج‬ ‫إن ٚ و قٛ ية‬ ِ َ ‫.َِٗ َْٕ ِ انْ ِ َب‬ ٔ ‫ٚ أٚٓ نر ٍ ء يُ ّتق أ ت ي هً ٌ ٚ أٚ ب نر ٍ ء يُ ّتق هلل حّق ّتق ّتّ ٔال ّتً ّتٍ إال‬ َ َ ِ َ ُ ُْٕ َ َ َ ِ ِ ‫َب َ ُ َب اَ ِْٚ َ َا َ ُٕا ا َ ُٕا .ََ ُىْ ُسْ ِ ُْٕ َ َب َ ُٓ َ اَ ِْٚ َ َا َ ُٕا ا َ ُٕا ا َ َ َ ُ َب‬ ‫ُصْ ِحْ َ ُىْ َعْ َبَ ُىْ َ َغْ ِسْ َ ُىْ ُ ُْٕ َ ُىْ َ ٍَْ ُ ِ ِ ا َ َ َ َُْٕ ُ َ َدْ َب َ َْٕ ًا .ا َ َ ُُْْٕٕا َْٕ ً َ ِْٚ ًا‬ ‫ٚ ه نك أ ً نك ٔٚ ف نك ذَ ثك ٔي ٚطع هلل ٔزس نّ فق ف ش ف ش هلل ٔق ن ق ال سد د‬ ‫َ َب َعْ ُ؛ . َ ِْٛ ًب‬ ً ‫أي ث د عظ‬
Hadirin jamaah sidang Jum’at yang dimuliakan oleh Allah SWT! Tidak bosan bagi saya untuk selalu berwasiat, baik bagi diri saya maupun bagi hadirin sekalian, agar kita selalu meningkatkan kwalitas iman dan taqwa kita, karena iman dan taqwa adalah sebaik-baik bekal di dalam meraih kebahagian hidup di dunia maupun akhirat. Pada kesempatan sholat Jumat kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan sebuah materi tentang cinta. Sebagaimana kita tahu, sangat banyak buku-buku agama bertebaran, entah itu di perpustakaan, toko-toko, atau rak-rak buku, mengajarkan kita bagaimana kiat dan cara kita mencintai Allah. Semuanya berbicara tentang bagaimana cara kita mencintai Allah, atau bagaimana seorang hamba berusaha untuk mencintai tuhannya Yang Maha Tinggi? Jika ada seorang rakyat jelata yang menghormati rajanya yang besar dan agung, itu merupakan hal yang biasa dan tidak aneh! Tapi coba kita lihat, kalau ada orang yang derajatnya lebih tinggi mencintai orang yang martabatnya lebih rendah, itu adalah hal yang langka! Karenanya pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hal yang agak berbeda barangkali, yaitu bagaimana Allah mencintai hambanya? Mungkin seseorang bertanya atau merasa aneh, mungkinkah Allah SWT sebagai tuhan yang maha agung dan tinggi mau mencintai kita yang hanya sebagai seorang makhluk? Hadirin sekalian... ternyata Allah sangat mencintai manusia! Lalu apa sih istimewanya, kalau Allah mencintai kita? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah r.a: ‫َ د ف إٌ هّ إذ أحت ع د دع ج س م فق ل إَ أحت فه َ فأحجّ فٛحجّ ج س م ثى ٘ ق ل زس ل هّ صه هّ عه ّ ٔسهى‬ َ ََ َ ِ ََْٛ ُ َ‫َب ِ٘ ِِٙ َ انَ َ ِ َا َ َ َ َجْ ًا َ َب ِجْ ِٚ َ َ َب َ ِ ِٙ ُ ِ ُ َُب ًب ََ ِ َ ُ َ ُ ِ ُ ُ ِجْ ِٚ ُ ُ َ ُ : َب َ َ ُٕ ُ انَ ِ ََٗ ان‬ ُٕ ِ ََ ‫)٘زاخةلا ِأز( . ُ َ ُ ِ ُ ُ َْْ ُ ان َ َب ِ ُ َ ُٕ َ ُ َ ُ انْ َ ُٕ ُ ِٙ انَْزْ ِان َ َب ِ َ َ ُٕ ُ ِ َ انَ َ ُ ِ ُ َُب ًب‬ ‫ِ فٛحجّ أ م سً ء ثى ٚ ضع نّ قج ل ف أ ض سً ء فٛق ل إٌ هّ ٚحت فه َ فأحج‬ Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah SWT jika mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil malaikat Jibril dan berkata: “Wahai Jibril, aku mencintai orang ini maka cintailah dia!” Maka Jibrilpun mencintainya, lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata: “Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pulalah dia oleh kalian semua, maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini.” (HR. Bukhari) Masya Allah! Lihatlah cinta Allah... bagaiamana Allah mengumumkan cintanya kepada sekalian makhluknya?

Hadirin... marilah kita selami makna hadis ini... bagaimana Allah mencintai seseorang? Pernahkah terbetik dalam hati kita, jika ada salah seorang yang hadir di majelis mulia ini termasuk kepada orang-orang yang dicintai Allah? Ketika Allah SWT mencintai hambanya, Allah yang maha tinggi tidak hanya cukup mengatakan aku cinta kepada orang ini! Tapi Allah umumkan kepada seluruh penjuru makhluk-Nya! Apa kata Allah dalam hadis tadi? "ِ ‫"ًِِ ُ ِ ُ َُا ًا ََ َِ ُ َ ُ ُِ ُ ِثْ ٌِ ُ ُ َ ُ َا ِي ًِ ال َ َا‬ ‫إً أحة فل ً فأحثَ فٍحثَ ج س ل ثن ٌٌ د ف ّسو ء‬ “Wahai Jibril, aku mencintai orang ini maka cintailah dia, lalu jibril pun mengumumkannya kepada seluruh makhluk di langit!” ‫فٍم ل‬ ُ ُْ َ َ (‫. َُا ًا ََ ُِْ ُ َ ُ ُِ ُ َُْ ُ ال َ َا ِ ُ َ ُْ َ ُ َ ُ الْ َ ُْ ُ ًِ الَْزْ ِ ِ َ الَ َ ُ ِ ُ :)جثسٌل‬ ‫فل ً فأحث ٍ فٍحثَ أ ل ّسو ء ثن ٌ ضغ لَ مث ل ف أ ض إى لَ ٌحة‬ Maka Jibril pun mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, para malaikat, para nabi, para wali Allah dari kalangan jin dan manusia, “Sesungguhnya Allah telah mencintai orang ini, maka cintai pulalah dia oleh kalian semua! Kemudian orang itu pun menjadi dicintai segenap makhluk Allah di muka bumi ini.” Jika seseorang telah dicintai oleh Allah, maka hidup ini terasa tenang, damai, dan tentram penuh kasih sayang, perlindungan dan rahmat-Nya Ta’ala. Apa yang diminta akan diberi, apa yang diinginkan akan terkabul. Segala kebutuhannya akan dipenuhi, dan diakhirat mendapatkan ridho dan perlindungan-Nya dari siksa api neraka. Enak ga’ jadi orang kaya gini? Pasti doong... Dalam sebuah Hadis Qudsi Allah SWT berfirman: “‫”بزحلاب ٍخىذآ دقف ايلّ يل داع ىم‬ “Orang yang telah menjadi kekasih-Ku, maka aku akan selalu siap membantunya” Siapakah Wali atau kekasih Allah itu? "‫ّى ال رٌ ي آه ٌْا ّك اً ْا ٌ ر مْى"َ َ إ َ أّلٍاء اهلل ال خْف ػلٍِن ّال ُن ٌحزى‬ ‫اال ى‬ “Ketahuilah sesungguhnya para waliyullah tidak merasa takut dan sedih, mereka adalah orangorang yang beriman dan selalu bertaqwa”. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya dalam Hadis Qudsi tadi: "َ َ ‫َ إل َ هوا افرسض ُ ُ ػلٍَ ّال ٌزال ػثدي ٌرم َ ُ ال َ تالٌْاف َ ًََ أحََ فإذا أحثث ُ ُ كٌ ُ سو ََ ّها َ َ َ َ إل َ ػثدي تشٍا‬ ‫أح‬ ً ‫ذمسب‬ ‫رَ د ؼ‬ ‫ث‬ ‫ل حر‬ ً ‫سب‬ َ‫ر‬ ً ‫ب‬ ًْ‫الري ٌّسوغ تَ ّتصسٍ الري ُثْ ِ ُ تَ ّ َ َ ُ الرً َث ِش تِا ّزجََ الرً َو ًِ تِا ّإلى سألًٌْ ُػطٍََ ّإل ِ اسرؼا َ ت‬ ‫ذ‬ ‫ى‬ ٌ ‫أل‬ ‫ٌش‬ ‫ل‬ ‫ٌط‬ ٍ‫ٌد‬ ‫ٌ صس‬ ََ‫". ُػٍر‬ ً ‫أل‬ Allah SWT berfirman, “Tidak seorangpun hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Hambaku adalah orang yang selalu mengerjakan ibadah-ibadah nawafil (amalan-amalan sunnah) sehingga aku mencintainya. Ketika aku telah mencintainya, maka akulah yang akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, mata yang dia gunakan untuk melihat, tangan yang dia gunakan untuk memukul, kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaKu, pasti aku berikan, dan jika dia butuh perlindungan-Ku, pasti aku lindungi.” Melalui Hadis Qudsi ini, kita bisa memahami bahwa seorang hamba yang sangat istimewa di hadapan Allah SWT adalah seorang hamba yang mampu memadukan antara suatu kewajiban (fara`idh) dengan amalan sunnah (nawafil) . Tidak ada artinya amalan sunnah, atau ibadah-ibadah yang sifatnya sekunder di saat hal-hal yang lebih wajib ditinggalkan. Kita mengerjakan sholat sunnah Dhuha atau shalat Qobliyah dan Ba’diyah misalkan, tetapi harus juga

dengan tidak meninggalkan kewajiban sholat yang lima waktu yang fardhu. Kita menunaikan haji ke Baitullah untuk yang ke sekian kalinya, tetapi juga harus dengan melihat apakah orangorang miskin disekeliling kita sudah tercukupi semua. Jangan sampai kita selalu melaksanakan ibadah sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Saw, tetapi kita tidak menjaga tali silaturrahmi yang wajib. Di saat kita bisa memadukan atau mengerjakan antara amalan-amalan yang wajib dan sunnah, maka di saat itulah seorang manusia menjadi lebih istimewa di hadapan Allah SWT. Namun yang perlu untuk selalu kita ingat adalah, bahwa ibadah itu bukan hanya sebatas kepada Allah, terlebih kepada makhluk-Nya di dlam berbuat baik. Dan mesti pula harus dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan dalam mengerjakannya. Tanpa keimanan dan keikhlasan, maka semua itu akan hampa, tiada artinya. Berkaitan dengan betapa Allah SWT sangat mencintai kita manusia sebagai hambanya, ada sebuah hadis yang sering kita dengar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah r.a : "ِ ‫ٍ َُػْ ِ َ ُ َلْ ِيْ ُّسْ َغْ ِ ٍ ََغْ ِ َ َ ُ َلَِْ َا َ َى ُُ ُ الٍَْ ِ َّْ ِصْ ُ الٍَْ ِ َ َ َ َِى ال َ َا ِ ال ًُْ َا َ َ َ َ َ َ َا َ َلْ ِيْ َا‬ ‫ل فأ طٍَ ُ ه ه ر فس فأ فس لَ ُ فإذ هض ثلث ل ل أ ً ف ل ل ًزل إل ّسو ء د ٍ جل ّػز فم ل ُ ه س ئ‬ ٍ َ ‫كل ل لح حر ٌ لغ ف س ه ذ بة فأذ ب ػل‬ َ ِ ٍََْ َ ُْ ََ ٍ ِ ‫)يزاخبلا ٍاّز( ".لْ ِيْ َا ٍ َُ ٍِ ََ، ّذلك فً ُ ِ ٍََْ ٍ ََى َطُْ َ الْ َجْ ُ ِيْ َا‬ ‫ه د ع فأج ث‬ “Jika telah lewat tengah malam atau sepertiga malam yang akhir, Allah Yang Maha Mulia dan Agung turun kelangit yang paling rendah (langit dunia), lalu berkata: Adakah orang yang meminta kepada-Ku saat ini, pasti akan aku beri, adakah orang yang memohon ampun, pasti aku ampuni, adakah orang yang bertaubat, pasti aku berikan taubat-Ku, adakah orang yang memerlukan-Ku, pasti akan aku penuhi.” Dan itu terjadi setiap malam hingga terbit fajar”. (HR. Bukhari). Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT… Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita menyembah, tunduk dan patuh kepada Allah SWT hanya atas dasar cinta kita kepada-Nya, bukan dilandasi oleh rasa takut atas murka dan siksanya, walaupun hal itu juga tidak buruk. Karena Allah juga sangat mencintai kita, bahkan dalam banyak ayat Alquran selalu diawali dengan kasih sayany-Nya terlebih dahulu, seperti firmannya: “ًَْ‫”فّسْف ٌأذً ا ُ تمْ ٍ ٌحثِن ٌّحث‬ ‫هلل م‬ “Maka Allah SWT akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cintai dan merekapun mencintai Allah” Terakhir, Rasulullah SAW bersabda: " ِ َ ‫ِ َ َ ُ ٌ َلْ ُ ُ ُ ََ ٌ ًِ الْ َ َا ِ ِ َ َ َُا ِ َ َاَا َ ِ َثْ َ ٌ ُ ُِ ُنْ الَ ُ ًِ ِِ ِ َْْ َ َا ِ َ َِا ُِ ُ الِْ َا ُ الْ َا ِ ُ َ َا ٌ َ ََ ًِ ِ َا‬ ‫ٍ ّزجل ل ثَ هؼلك ف وّس جد ّزجل ى ذح تزبس ؼح ٌظلِ لَ ف ظلَ ٌ م ل ظل إل ظلَ إه م ؼ دل ّش ب ًشأ ف ػث دج‬ ‫خ ف لَ ّزجل ذصدق أ ف حر ل ذ لنف لَ روؼ ػل َ ّذفسل ػل َ ّزجل طلث َ سأج ذ خ ه صة ّجو ل فم ل إً أ‬ َ ًِِ َ ‫َا ُ الَ َ َ َ ُ ٌ َ َ َ َ َخْ َى ََى َا َؼَْ َ ًِ الَ ِ اجْ َ َ َا ٍََْ ِ َ َ َ َ َا ٍََْ ِ َ َ ُ ٌ ََ َرْ ُ اهْ ََ ٌ َا ُ ٌَْ ِ ٍ َ َ َا ٍ َ َا‬ ٍ ٌ ‫شو لَ ه ذ فك ٌو ٌَ ّزجل ذكس لَ خ لٍ فف ض ػ‬ ُ ‫.)ٍيلع قفخم( " ِ َاُ ُ َا ٌُْ ِ ُ َ ٍِ ُ ُ َ َ ُ ٌ َ َ َ الَ َ َاِ ًا َ َا َدْ ٍَْ َا‬ “Ada tujuh golongan yang akan dilindungi Allah dalam lindungan-Nya pada hari tidak ada perlindungan selain perlindungan-Nya: Imam yang adil, pemuda yang rajin beribadah, seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai, bertemu dan berpisah hanya karena Allah, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan terhormat dan cantik, lalu ia berkata aku takut kepada Allah, seorang yang menyembunyikan sedekahnya tidak ingin dilihat orang, dan seorang yang mengingat Allah dalam keheningan hingga menitikkan airmata.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

ْ‫َ ُْٕ ُ َِْْٕٙ . ِ َب ِْٛ ِ ِ َ اْٜ َب ِ َان ِكْ ِ انْ َ ِْٛىِ َب َ َ ا ُ ِْٙ ََ ُىْ ِٙ انْ ُسْآ ِ انْ َ ِْٛ ِ، َ َ َ َ ِْٙ َِ َب ُى‬ ‫أق ل ق ن ثً ف ّ يٍ ٚ ت ٔ ر س حك ث زك هلل ن ٔنك ف ق ٌ عظ ى ٔ فعُ ٔإٚ ك‬ ‫سح ى ْر ٔأ ت فس هلل عظ ى ن ٔنك ٔنس ئس ً هً ٍ ف ت فس ِ إ ّ ْٕ غف ز‬ ُ ُْٕ َ ْ‫ان َ ِْٛ ُ َ َا ََسْ َغْ ِ ُ ا َ انْ َ ِْٛ َ ِْٙ ََ ُىْ َِ َب ِ ِ انْ ُسْ ِ ِْٛ َ، َبسْ َغْ ِ ُْٔ ُ ِ َ ُ ُ َ ان‬


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2718
posted:1/5/2010
language:English
pages:3