Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

trang bia

VIEWS: 92 PAGES: 1

  • pg 1
									TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **********

“CỬA HÀNG BÁN QUẦN ÁO CỠ LỚN”

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. PHẠM DƯƠNG PHƯƠNG THẢO NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRƯƠNG THỊ NGUYỆT HẰNG- LỚP TCDN 14 TRẦN THANH THẢO- LỚP TCDN 15 KHÓA: 33

TP Hồ Chí Minh, năm 2009


								
To top