Gebyar Karawitan Kaliyan Beksan Jawi

Document Sample
Gebyar Karawitan Kaliyan Beksan Jawi Powered By Docstoc
					Gebyar Karawitan Kaliyan Beksan Jawi

06 April 2009

http://padhang-mbulan.blogspot.com Setahun sepindah KBRI Washington D.C., Amerika Serikat, ngawontenaken gladen beksan kaliyan karawitan saking Indonesia. Tahun 2007 saking Bali, lan tahun 2008-2009 saking Ngayogyakarto Hadiningrat kaliyan Surakarta. Gladen puniko 3 wulan laminipun. Ngrawuhaken guru karawitan kaliyan beksan Jawi. 15 Januari ingkang kapengker asil-asil gladen wau pun pentasaken. Karawitan saking konco-konco ing Washington, wonten tiyang Amerika pethak, cemani, ugi priyantun-priyantun Indonesia. Injih wonten saking Dharma Wanita. Lare-lare ugi wonten. Gebyar puniko dipunwiwiti kaliyan dahar sonten rumiyin. Tetamunipun kathahipun tiyang-tiyang Amerika. Dalem dipundapuk dados pranoto-coro kaliyan mbekso Kelono Bagus saking kraton Ngayogyakarto Hadiningrat. Ingkang langkung ngremenaken penggalih dalem dalu puniko boten namung beksan kaliyan karawitan, ananging ugi amargi kedah nyiapaken katerangan-katerangan bab beksan-beksan wau. Jalaran artinipun ingkang langkung sae lan adi luhung. Biasanipun gebyaran kados mekaten dipunwiwiti kaliyan beksan golek, ananging jalaran dalem badhe dados pranoto-coro, lajeng dalem langkahi ngagem beksan Klono Bagus wau. Punopo sebabipun bekson Golek puniko dipunparingaken wonten wiwitan, jalaran beksan puniko ngaturi para pamiyarso sami "nggoleki" punopo ingkang wonten ing gebyaran puniko. Ndalu puniko dipun pentasaken Golek Tirto Kencono, saged dipunwastani "Nggoleki Toya Kelanggengan". Beksan inkang nomer tigo dipunwastani Kukilo. Dalem google rumiyin, lajeng kepanggih "gps" Global Positioning System, salah sak tunggalipun alat ingkang saghed nuntun tiyang ingkang saweg nitih mobil. Nyariosaken peksi-peksi ingkang bregas waras lan saged nuntun kados gps wau. Sak lajengipun beksan Kelinci, saking lare-lare, pun lajengaken istirahat. Saksampunipun istirahat, wonten satunggal beksan malih ingkang nengsemaken, asmanipun Nawung Sekar. Dalem google ugi. Nawung puniko tlatah Ngayogyakarto Hadiningrat, lajeng sekar dalem jarwakaken putri ayu saking tlatah Nawung puniko. Beksan puniko dipun agem pasinaon putri-putri kraton, kados pundi anggenipun saged ngadi saliro lan tata-cara ingkang leres kagem poro putri. Lajeng wonten malih beksan Merak, Pejuang, Jaranan lajeng pun tutup kaliyan karawitan Dharma Wanita, ingkang ngatengahaken Gangsaran kaliyan Bubaran Udan Mas

Sugeng Ramadhan

04 October 2005

http://padhang-mbulan.blogspot.com

Panjenengan sedanten, terutami ingkang muslim, temtunipun taksih kemutan kalihan lagu ing ngandhap menika.Menika lagu ingkang mesti dipun tembangaken kaliyan lare-lare alit sak derengipun mlebet sasi pasa/ramadhan. Rumiyin jaman kula taksih alit, jaman SD, taksih ngraosaken libur sak lebetipun sasi pasa. Lajeng wonten ewah-ewahan kebijakan, liburipun namung seminggu awal kalihan seminggu akhir. Kirang mangertos menawi SD sak menika. Amargi liburan ingkang panjang meniko, pramilo biasanipun lare-lare SD sami nembang lagu menika kanthi sukacita. Surasanipun kados mekaten:

.. iki sasi ruwah, nuli sasi pasa kewajiban kita kudu pasa.. .. sêsasi lawasé, nyêgah mangan ngombé ésuk têkan soré, sak rampungé.. ..yèn wis rampung pasa, nuli njur riyaya padha suka-suka, suka sambya.. lal halal bihalal, marang wong tuwané lan marang prakanca, lan kancane..

Wonten ing sasi ruwah, inggih sya'ban, menika biasanipun tiyang ndesa sami dhateng kramat. Mboten pados pesugihan lho nggih.. ananging resik-resik kalian ndongakaken ingkang sampun pejah. Acara menika biasanipun kasebat "bêsik". Rumiyin, ugi badhe besik, simbah putri kula mesti titip donga ingkang aneh-aneh, kados nyuwun lancar rejeki. Biasanipun namung kulo inggihi, ananging mboten kula laksanakaken. hehe.. Nah, sak menika sampun mlebet sasi ramadhan, pramila, kula angucapaken sugeng ramadhan, sugeng siyam. Mugi-mugi amal ibadah siyam kita, saget katampi kalian Allah SWT. Amien.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:83
posted:1/5/2010
language:English
pages:2