Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Ucapan_KSN_Majlis_Khdimat_Bakti_Bil_2_2008_161208_Final1

VIEWS: 193 PAGES: 28

									TEKS UCAPAN YBHG TAN SRI MOHD SIDEK HASSAN KETUA SETIAUSAHA NEGARA

MAJLIS KHIDMAT BAKTI BIL. 2 TAHUN 2008

18 DISEMBER 2008 (SELASA) 8.00 MALAM PUSPANITAPURI, PUTRAJAYA

Bismillahir rahmanir rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera Y. Bhg. Tan Sri Ismail Adam Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan isteri, Puan Sri Nor Shaadah binti Mohd Nor Y. Bhg. Tan Sri Musa Hassan Ketua Polis Negara, dan isteri Puan Sri Juriah binti Dato‟ Ahmad Y. Bhg. Jeneral Tan Sri Dato‟ Sr Hj Abdul Aziz bin Hj Zainal Panglima Angkatan Tentera Y. Bhg. Dato‟ Mohtar Abas, dan isteri, Datin Siti Fatimah Hj Othman
1

Y. Bhg. Tan Sri-Tan Sri dan Puan Sri-Puan Sri, Y. Bhg. Dato‟ Sri-Dato‟ Sri dan Datin Sri-Datin Sri, Dato‟-Dato‟ dan DatinDatin, Dif-dif yang diraikan, Tuan-tuan dan Puan-puan dihormati sekalian. yang

Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat Nya dapat kita

bersama-sama dalam Majlis Khidmat Bakti Bilangan 2 Tahun 2008. Majlis ini diadakan bagi meraikan rakanrakan kita yang baru menjejakkan
2

kaki

ke

dunia

persaraan

dari

perkhidmatan kerajaan dan pegawaipegawai kanan yang baru dinaikkan pangkat.

2.

Bagi

pihak

Kerajaan saya

dan ingin

Perkhidmatan

Awam,

merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada saudara-

saudari yang telah banyak berjasa dan berbakti kepada perkhidmatan awam dan negara. segala jasa dan Sesungguhnya bakti yang

dicurahkan akan sentiasa dihargai dan dikenang.
3

3.

Saya juga ingin mengucapkan

syabas dan tahniah kepada pegawai yang telah dilantik ke jawatan tinggi Kerajaan. Lantikan ini merupakan

satu pengiktirafan dan kepercayaan kepada saudara-saudari untuk

memimpin dan menjalankan tugas dengan penuh amanah, berintegriti dan berkomitmen tinggi.

Hadirin yang dihormati sekalian, 4. Y.A.B. Perdana Menteri sering dan menekankan modal

bercakap mengenai

pembangunan

insan dalam setiap ucapan serta
4

perjumpaan beliau dengan orang ramai mahupun dengan penjawat awam. Hasrat beliau tersebut

adalah selaras dengan Teras kedua Misi Nasional, iaitu untuk “Meningkat keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama” di kalangan rakyat Malaysia. Telah dikenal pasti bahawa modal insan yang berkualiti dari aspek pengetahuan dan nilai, akan menjadi penentu utama

kejayaan masa depan negara, agar lebih berdaya maju dan lebih

berdaya saing. Selain daripada itu, Teras Kelima Misi Nasional, iaitu,
5

“Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan”, di mana jentera pelaksanaan kerajaan perlu

dipertingkatkan dengan menambah baik sistem penyampaian

perkhidmatan awam.

5.

Dalam hubungan ini, penjawat hendaklah yang menguasai bagi

awam kemahiran

diperlukan

memantapkan keprofesionalan kita. Kita perlu mempertingkat kemahiran berkaitan dengan skop kerja

masing-masing

serta

sentiasa

bersemangat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan
6

jujur dan ikhlas serta cekap dan berintegriti. Ia juga bermaksud, the right people for the right job, iaitu hanya orang bersesuaian dan

mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cemerlang akan terpilih untuk jawatan-jawatan penting dalam perkhidmatan awam. Ini adalah bagi memastikan hasrat dan cita-cita Misi Kerajaan Nasional untuk dan

mencapai

Wawasan Negara akan terlaksana dengan jayanya. Hadirin yang dihormati sekalian,

7

6.

Tumpuan terhadap kecekapan,

keberkesanan dan prestasi tinggi agensi sektor awam pelbagai telah usaha

membolehkan penambahbaikan

dilaksanakan

secara berterusan oleh kementerian dan agensi Kerajaan. Usaha-usaha ini turut mendorong Petugas PEMUDAH, Khas untuk

Pasukan

Pemudahcara Perniagaan,

melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan perniagaan peningkatan negara, yang tahap dan hasrat
8

persekitaran menyokong daya saing

seterusnya Kerajaan

merealisasikan

untuk meletakkan Malaysia ke taraf ke-10 teratas dalam Laporan World Bank Doing Business Index. 7. Tumpuan terus PEMUDAH adalah

untuk

menginstitusikan ke arah

penambahbaikan

meningkatkan tahap penyampaian perkhidmatan semua agensi sektor awam termasuk Pihak Berkuasa

Tempatan. Banyak penambahbaikan telah dilaksanakan pada tahun ini bagi memudahkan perniagaan dan urusan transaksi Kerajaan dalam merealisasikan matlamat „One

Service, One Delivery, No Wrong
9

Door’.

Antara usaha-usaha terkini

yang dilaksanakan ialah:  Melaksanakan myBayar sebagai langkah menerusi mempercepat perkhidmatan dan emempermudah bayaran

Payment. Kemudahan myBayar membolehkan bayaran dibuat secara online dari mana-mana dan pada bila-bila masa, serta memudahkan mempercepatkan pembayaran. dibuat agensi portal melalui bank
10

dan urusan laman atau web portal Bayaran boleh menerusi

berkenaan,

myGovernment, debit terus,

dengan termasuk web juga yang

menggunakan kad kredit atau menerusi laman

dibenarkan serta melalui agensi dan pejabat-pejabat pos;  Mempercepatkan urusan tanah melalui Kanun tanah pindaan Tanah baik dan itu Peruntukan Negara bagi pengurusan Di

menambah

mempercepatkan juga, masa

urusan pindah milik tanah. samping

memproses laporan penilaian telah dikurangkan dari 3 bulan ke 5 minggu;
11



Melaksanakan Licensing System satu Electronic

Business Support untuk

atau BLESS sebagai berpusat lesen-lesen

sistem

memproses

perniagaan secara dalam talian;  Mempercepat kelulusan Kastam bagi urusan import-eksport dokumen penggunaan dengan mengurangkan tempoh pengesahan 1 hari melalui pengimportan dari 3 hari kepada Waktu Jangka Tiba kargo;

12



Menubuhkan Pusat Setempat di Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) bagi mempercepatkan urusan penubuhan syarikat;



Mempercepatkan

Proses

Pendaftaran Hartanah yang kini boleh dilakukan dalam tempoh 41 hari berbanding 144 hari sebelum setempat ini menerusi pusat (OSC One-Stop

Centres) yang diwujudkan di Pihak Berkuasa Tempatan;

13



Memendekkan

tempoh

kelulusan permohonan permit kerja untuk Pegawai Dagang oleh Jabatan Imigresen dari 14 hari kepada 7 hari; dan  banyak lagi inisiatif-inisiatif

untuk memudah cara proses pendaftaran dan kelulusan di agensi-agensi dilaksanakan Kerajaan supaya telah lebih

efisien dan berkesan. 8. Namun, apa yang lebih penting

yang patut kita ingat ialah, Pasukan PEMUDAH hanya memudah cara penambahbaikan-penambahbaikan
14

tersebut.

Saudara-saudarilah,

selaku ketua-ketua di agensi-agensi Kerajaan melaksanakan berkenaan serta yang

menjayakan Tanpa serta agensi,

inisiatif-inisiatif berkenaan. usaha gigih, oleh kerjasama pelbagai

komitmen tidak

mungkin

penambahbaikan

yang dilaksanakan tersebut dapat dijayakan. Sehubungan itu, saya

mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang telah memberikan komitmen dan

kerjasama bagi memenuhi tuntutan dan ekspektasi
15

pelanggan

dan

stakeholders.

Hadirin yang dihormati sekalian, 9. Dalam banyak hal, Pihak

Berkuasa Tempatan atau Kerajaan Tempatan di sesuatu kawasan merupakan “Kerajaan” di kawasan tersebut. setempat bagi Di situlah penduduk

membuat lesen

permohonan perniagaan, jenis cukai,

pelbagai

membayar

pelbagai

mendapatkan perkhidmatan

pelbagai termasuklah

penyelenggaraan SLR, iaitu sampah, longkang dan rumput, dan pelbagai lagi jenis perkhidmatan. Oleh itu,

baik atau buruknya perkhidmatan
16

yang diberikan oleh Pihak Berkuasa Tempatan, atau PBT, akan memberi kesan ramai kepada terhadap tanggapan prestasi orang semasa

Kerajaan.

10. Sering kali saya mengingatkan anggota Perkhidmatan Awam

supaya memberikan perkhidmatan yang responsif. Ini bermakna,

sekiranya tugas kita adalah untuk meluluskan sesuatu permohonan, jika permohonan adalah lengkap dan teratur serta memenuhi kriteriakriteria kelulusan yang ditetapkan
17

maka

hendaklah

diberikan

dengan cepat. menjadi suatu

Sebaliknya, adalah kebiasaan malah

kebanggaan sesetengah penjawat awam untuk melengah-lengahkan beranggapan demikian

keputusan dengan

kerana berbuat

menunjukkan kita lebih “berkuasa”. Lebih menyedihkan lagi, sekiranya sesuatu permohonan tidak

memenuhi kriteria keutamaan yang ditetapkan - dengan tanpa berfikir panjang permohonan tersebut akan terus ditolak, walaupun ada kalanya sesuatu permohonan itu wajar diberi pertimbangan dari aspek lain yang lebih mendesak.
18

10. Di

sinilah,

perlu

pentingnya

perkhidmatan awam yang berfikir, atau “the thinking public service”, di mana kita perlu sentiasa berusaha untuk yang memberikan terbaik kerja perkhidmatan pelanggan, lebih setiap Penjawat memberi jalan secara yang dengan kepada

memproses untuk

cekap dan berkesan serta berusaha menyelesaikan masalah yang timbul. masing-masing keutamaan memberi khusus ke dengan

awam hendaklah mengubah mindset serta mencari

untuk membantu pelanggan dengan pertimbangan atas
19

masalah

dihadapi oleh mereka.

11. Cubalah kita bayangkan diri kita sendiri yang berurusan atau dengan agensi

mana-mana

jabatan

Kerajaan. Saya percaya, kita sendiri pun akan merasa marah dan kecewa sekiranya tidak menerima tahap

perkhidmatan seperti mana yang kita kehendaki. apabila kita Sehubungan itu, masih dalam

perkhidmatan dan berupaya berbuat sesuatu keadaan, untuk kita harus memperbaiki mengambil

peluang tersebut untuk melakukan perubahan yang positif dan

berkesan. Jangan pula apabila telah bersara, kita merasa
20

menyesal

kerana tidak melaksanakan tindakan sewajarnya atas sesuatu perkara yang sepatutnya boleh ditambah baik dan dipertingkatkan

penyampaian perkhidmatan. Dalam keadaan tersebut, semuanya telah terlambat.

Saudara-saudari sekalian,

yang

dihormati

12. Bagi rakan-rakan yang baru melangkah ke alam persaraan,

saudara-saudari masih lagi boleh terus menyumbang kepada sistem

mempertingkatkan
21

penyampaian perkhidmatan awam dengan menghantarkan sebarang dan saluran terdapat dalam ataupun

cadangan

pembaharuan melalui

penambahbaikan yang ada.

Sekiranya kelemahan awam

sebarang perkhidmatan sekiranya mempunyai kurang berurusan

saudara-saudari pengalaman memuaskan dengan yang apabila dan

jabatan

agensi kerajaan, hantarkanlah aduan mahupun cadangan tersebut kepada saya melalui e-mel, ataupun kepada Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Jabatan yang berkaitan.
22

13.

Saudara-saudari mempunyai pernah

yang

telah

bersara kerana

“kelebihan” dalam

berada

Perkhidmatan Awam dan sekarang ini, di luar Perkhidmatan Awam pula. Mungkin apabila berada di luar, banyak kelemahan dapat dilihat, dan sehubungan itu adalah menjadikan kewajipan saudara-saudari untuk

memaklumkan kelemahan tersebut kepada rakan-rakan yang sedang berkhidmat dan supaya pembaharuan yang Bagi dalam menjadi

penambahbaikan

sewajarnya boleh diambil. yang masih
23

lagi adalah

perkhidmatan,

tanggungjawab mengambil

kita

untuk terhadap

tindakan

segala aduan mahupun rungutan yang dikemukakan, rakan-rakan tidak yang kira telah

daripada

bersara mahupun daripada orang awam.

14. Berilah

keutamaan

dan

perhatian terhadap segala aduan dan rungutan yang diterima, serta tangani isu dan masalah yang bijak.

dibangkitkan

dengan

Sebenarnya, aduan atau rungutan yang diterima merupakan
24

suatu

“hadiah” – a complaint is a gift. Ia

merupakan

maklum

balas

yang

terbaik bagi kita, untuk mengetahui keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan sehingga ke peringkat akar umbi. Tanpa aduan kita tidak akan dapat memperbaiki supaya tahap lebih

perkhidmatan cemerlang.

Mengambil kata-kata

Confucius, a person who commits a mistake and does not correct it, is committing another mistake.

Hadirin yang dihormati sekalian,

15. Bagi bersara,

saudara-saudari sekali
25

yang saya

lagi

merakamkan ucapan terima kasih di atas khidmat bakti dan jasa yang telah ditabur selama ini. Jasa yang telah dicurahkan akan sentiasa Semoga

dikenang, Insya Allah.

saudara-saudari terus dikurniakan kesihatan yang baik dan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah SWT. Bagi Pegawai Tertinggi yang baru dilantik, saya mengucapkan selamat menjalankan tugas dan mendoakan semoga dikurniakan kekuatan serta komitmen yang tidak berbelah

bahagi untuk memajukan sistem penyampaian perkhidmatan awam.
26

16. Akhir kata marilah kita bersamasama meraikan malam yang

bersejarah ini dan semoga ia akan dikenang sebagai sebuah kenangan manis sepanjang perkhidmatan kita semua.

Sekian.

Wabillahittaufik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

27


								
To top