Siebel eBusiness Solutions by slappypappy126

VIEWS: 29 PAGES: 1

									AutoCont CZ a.s.
Běžecká 1, 169 00 Praha 6
Tel.: 02 - 51 02 26 00, fax: 02 - 51 02 29 99
Kontaktní osoba: Michal Krňák
e-mail: krnak@praha.autocont.cz
http://www.autocont.cz

zástupce producenta

Siebel eBusiness Solutions
České uživatelské prostředí: ne
Integrace s Microsoft Office: využívá interních funkcí a možností MS Office
Počet instalací ve světě/ČR+SR: 9999/2
Typický počet uživatelů aplikace: více než 20
Orientační cena typické instalace včetně nasazení systému (v Kč): miliony
Reference v ČR/SR:
                Microsoft    Microsoft    Microsoft   Microsoft Internet  Microsoft           Podpora              Podpora
  Microsoft   Microsoft                                             Microsoft           Využívá služeb
                System   Host Integration  Commerce     Information    Internet ISA          Microsoft            clusterových
 Windows 2000  Exchange                                              SQL              COM+ nebo
               Management    Server      Server      Services      Server          Terminal Services           řešení
 (NT Server)   Server                                              Server            technologií COM
                Server    (SNA Server)   (Site Server)   (II Server)   (Proxy Server)        (Terminal Server)           Microsoft
SIEBEL - Systém řízení vztahů se zákazníky.       Společnosti pomocí implementace Siebel. COM          umožní lépe reagovat na časově kritické obchodní
CRM - Customer Relationship Management         aplikací:                           příležitosti a servisní požadavky.
Řešení excelentního přístupu k zákazníkům        • plánují, vytvářejí a uskutečňují Internetové mar-      Siebel Marketing
• jednotné kontaktní centrum - www, e-mail, fax,      ketingové kampaně pro získání nových zákazníků       Siebel Marketing aplikace umožňují oddělením
  telefon, GSM,…                    • vyvíjejí zákaznicky orientované produkty a služby      marketingu navrhnout, naplánovat, provést a vy-
• e-business                      • nabízejí uspokojení jedinečných požadavků či         hodnotit podnikové marketingové kampaně pro
• podpora mobilních obchodních a servisních        očekávání jejich zákazníků                 vybrané cílové skupiny. To vše ve správný čas, na
  reprezentantů                    • realizují automatizovaný prodej prostřednict-        správném místě, efektivním způsobem a maxi-
• organizace prodeje služeb a produktů           vím Internetu                        mální návratností investic. Součástí aplikace
• marketing                       • poskytují zákazníkům nepřetržitou pomoc           jsou moduly podporující tyto procesy: Business
• jedinečné možnosti sdílení informací           a podporu                          Analysis and Planning, Complete Campaign Ma-
• plná integrace s aplikacemi MS Office,…        • řídí vícekanálový přístup k zákazníkům            nagement, Measurement and Reporting.
• podpora automatizace písemné, e-mailové,       Veškeré Siebel .COM aplikace poskytují výhod-         Siebel Industry
  faxové a GSM komunikace               nou možnost provozovat dynamický personalizo-         Siebel odvětvově zaměřené aplikace dodávající
• integrace s EIS a ERP aplikacemi           vaný systém, který umožňuje využívat bohaté          rozsáhlé a nestandardní eBusiness funkcionality
• vícejazyčná podpora                  a obsahově cílené profily zákazníků.              řešením, která jsou specificky závislá na ob-
• architektura na bázi Web technologií         Siebel Call Centrum                      chodních praktikách v jednotlivých odvětvích.
• jednotná konfigurace, rychlá implementace       Aplikace Siebel Call Centrum - světově nejprodá-        Tyto funkcionality jsou vyvinuty ve spolupráci se
• snadná správa, podpora, údržba, automatický      vanější řešení Call centra umožňuje provozovat         zákazníky a partnery, specializujícími se na tato
  upgrade                       nejmodernější zákaznicky orientované kontaktní         odvětví. Všechna odvětvová nastavení umožňují
• škálovatelný výkon                  centrum s inteligentním řízením směrování hovo-        snížit pořizovací a udržovací náklady a zajišťují
• verze pro malé a středně velké společnosti      rů, automatizovanými prodejními a servisními          efektivní přístup k ostatním zdrojům dat.
• verze pro velké společnosti              službami, optimalizovaným obchodním proce-           • Siebel Automotive
Siebel a eBusiness aplikace               sem a integrací aktivit v reálném čase.            • Siebel Public Sector
eBusiness aplikace nabízejí zákazníkům možnost     Siebel Field Sales a Field Service               • Siebel Communications
využívání služeb organizace kdykoli, kdekoli, v li-   Siebel Field Sales a Field Service aplikace zajišťu-      • Siebel Consumer Goods
bovolném jazyku nebo měně prostřednictvím        je automatizaci prací v terénu a jejich komplexní       • Siebel Apparel and Footwear
různorodých distribučních kanálů spolehlivou      řízení. Aplikace zpřístupňuje podnikům dnes nejú-       • Siebel Energy
a hospodárnou cestou.                  plnější, výkonově škálovatelné řešení podpory         • Siebel Finance
Siebel .COM aplikace pomáhají obchodníkům        terénních obchodních a servisních pracovníků.         • Siebel Insurance
získávat nové zákazníky a následně vybudovat      Díky Siebel Field Sales a Field Service aplikacím       • Siebel Healthcare
a udržet tato obchodní partnerství díky jedineč-    mohou mobilní obchodní a servisní pracovníci syn-       • Siebel Life Sciences
né dostupnosti nabízených služeb.            chronizovat firemní databáze a dokumenty, což jim       • Siebel Technology

                                                 Katalog obchodních řešení, průmyslových řešení a služeb             23

								
To top