Materials manipulables a l'aula de matemàtiques

Document Sample
Materials manipulables a l'aula de matemàtiques Powered By Docstoc
					 Materials manipulables a
 l'aula de matemàtiques
  Programa de formació per a
l’ensenyament de les matemàtiques

   Departament d’Educació
   7 i 8 de març de 2006
Partim de la competència matemàtica
 Podem entendre que una competència és
 la capacitat de posar en pràctica de
 manera integrada aquells coneixements
 adquirits, aptituds i trets de la personalitat
 que permeten resoldre situacions
 diverses.
Podem entendre que una competència és
la capacitat de posar en pràctica de
manera integrada aquells coneixements
adquirits, aptituds i trets de la personalitat
que permeten resoldre situacions
diverses.


CONTINGUTS ESPECÍFICS
Podem entendre que una competència és la
capacitat de posar en pràctica de manera
integrada aquells coneixements adquirits,
aptituds i trets de la personalitat que
permeten resoldre situacions diverses. PROCESSOS GENERALS
Podem entendre que una competència és la
capacitat de posar en pràctica de manera
integrada aquells coneixements adquirits,
aptituds i trets de la personalitat que
permeten resoldre situacions diverses.     CONTEXTOS
Busquem referents matemàtics!
        Estàndards NCTM               PISA         Competències bàsiques


       Nombres i operacions       Quantitat
       Àlgebra              Espai i forma
Continguts
       Geometria             Canvi i relacions
específics  Mesura              Incertesa
       Anàlisi de dades i probabilitat                   Nombres i càlcul
                                         Mesura.
                                         Geometria.
       Resolució de problemes      Plantejar i resoldre problemes   Atzar.
       Raonament i prova         Pensar i raonar          Tractament de la informació.
       Connexions            Argumentar             Resolució de problemes.
Processos  Comunicació            Comunicar
 generals  Representació           Representar
                        Modelar       No s’esmenten explícitament    Situacions personals        Continguts específics, contextos
       però se sobreentenen bé.     Situacions educatives o laborals  i processos estan integrats.
Contextos
                        Situacions públiques
                        Situacions científiques
Probablement la major dificultat no està en els
continguts específics de matemàtiques sinó en...


...integrar-los dins de processos més generals:
raonament, representació, modelació, estimació i
desestimació d’estratègies, tempteig,...

...aplicar-los de manera contextualitzada: la
invisibilitat de les matemàtiques a l’entorn i la dificultat
d’interpretar els textos que descriuen contextos.
Tal volta degut a això, des de fa
temps, van emergint iniciatives
  de canvi que accentuen
     l’atenció en els
 processos i en els contextos.
Tal volta degut a això, des de fa
temps, van emergint iniciatives
  de canvi que accentuen
     l’atenció en els
 processos i en els contextos.

  La feina del Grup Zero!
Ensenyament a través de la resolució de problemes
Ensenyament a través de la resolució de problemes

Projectes de treball cooperatiu
Ensenyament a través de la resolució de problemes

Projectes de treball cooperatiu

Activitats relacionades amb les TIC
Ensenyament a través de la resolució de problemes

Projectes de treball cooperatiu

Activitats relacionades amb les TIC

Ús de materials manipulables i activitats experimentals
Ensenyament a través de la resolució de problemes

Projectes de treball cooperatiu

Activitats relacionades amb les TIC

Ús de materials manipulables i activitats experimentals


...i altres iniciatives més col·lectives i molt fecundes que
  no podem oblidar...
Grups, Associacions, la FEEMCAT,...

Fem Matemàtiques, Cangur, Estalmat,...

Jornades didàctiques, trobades d’intercanvi,...

GAMAR, maletes de materials itinerants,...

Exposicions i sortides matemàtiques,...

Publicacions,...
Tones i tones d’il·lusió i de
  treball convertides en
   eines de millora!
Currículum
Metodologia
 Expositiva
 tradicional

Currículum
Res. Problemes
Metodologia
 Expositiva
 tradicional

Currículum
Res. Problemes


  Projectes
Metodologia
 Expositiva
 tradicional

Currículum
Res. Problemes


  Projectes

   TIC’s
Metodologia
 Expositiva
 tradicional

Currículum
Res. Problemes


  Projectes

   TIC’s


 Mat. - Exp.
Metodologia
 Expositiva
 tradicional

Currículum
Res. Problemes


  Projectes

   TIC’s


 Mat. - Exp.
Metodologia
 Expositiva
 tradicional

Currículum
         Res. Problemes


           Projectes

            TIC’s


          Mat. - Exp.
 Suggereixen
nous continguts  Metodologia
          Expositiva
          tradicional

         Currículum
              Res. Problemes


               Projectes

                TIC’s


               Mat. - Exp.
Eliminen o substitueixen
  alguns continguts    Metodologia
              Expositiva
              tradicional

              Currículum
            Res. Problemes


             Projectes

              TIC’s


             Mat. - Exp.
Connecten continguts
   provocant
  reordenacions    Metodologia
            Expositiva
            tradicional

            Currículum
              Res. Problemes


                Projectes

                 TIC’s


               Mat. - Exp.
 Aporten o subratllen
  missatges de fons
“El mitjà és el missatge”  Metodologia
               Expositiva
               tradicional

              Currículum
Res. Problemes


  Projectes

   TIC’s


 Mat. - Exp.
Metodologia
 Expositiva
 tradicional

Currículum
La docència real no sol apostar de manera
exclusiva per una d’aquestes metodologies.

Una bona part de l’art, l’artesania o l’ofici del
mestre rau precisament en integrar aquestes
i altres eines metodològiques atenent...
     ...als receptors,
     ...al missatge,
     ...a l’emissor.
      Qualsevol acció
 d’ensenyament/aprenentatge és un
acte de comunicació que va més enllà
   dels continguts concrets, els
  processos, els contextos,... per
   endinsar-se en el món de...
...les afeccions
...l’estètica
...el repte personal
...els bloqueigs
...les emocions
“El món de les enginyeries
didàctiques no pot oblidar el món
dels afectes, els bons
comportaments, les emocions,...”

          Claudi Alsina
“Sense emocionar-se és difícil
 d’aprendre. Ensenyar
 matemàtiques implica ensenyar a
 emocionar-se i a obtenir plaer amb
 les matemàtiques. En definitiva, a
 estimar les matemàtiques”

(Adaptació d’unes paraules de Neus Sanmartí)
MOTIVAR
     MOVERE
      (Moure)
MOTIVAR
     MOVERE
      (Moure)
MOTIVAR       EMOCIONAR
Hauríem d’aconseguir que cada
alumne/a, almenys un cop en la seva
trajectòria escolar,...

...s’emocionés fent un problema, “es
  piqués” per treure’l, el lluités i assolís el
  seu èxit.

...assaborís, de primera mà, l’aparent
  paradoxa que el treball i l’esforç en
  matemàtiques pot produir plaer!
Hauríem d’aconseguir que cada
alumne/a, almenys un cop en la seva
trajectòria escolar,...

...tingués el seu minut de glòria
 matemàtica!
Albert Dürer (1514)
La Medicina fa emmalaltir, la Matemàtica
 entristeix i la Teologia fa que la gent se
        senti pecadora.

          Atribuïda a Martí Luter
Les iniciatives de canvi intenten cercar recursos
  que puguin ajudar als nostres alumnes a

         RE-CREAR
           i
        RECREAR-SE

      en el saber matemàtic.
Les iniciatives de canvi intenten cercar recursos
  que puguin ajudar als nostres alumnes a
 En el sentit més
 cognitiu, si es vol,
  constructivista
               RE-CREAR
                 i
              RECREAR-SE

            en el saber matemàtic.
Les iniciatives de canvi intenten cercar recursos
  que puguin ajudar als nostres alumnes a
 En el sentit més
 cognitiu, si es vol,
  constructivista
               RE-CREAR
                 i
                         En el sentit
              RECREAR-SE      més afectiu            en el saber matemàtic.
Ara ens centrarem en un tipus
    de recursos:

  Els recursos materials i
 les activitats experimentals
 Malgrat el component abstracte del
 saber matemàtic hem de reconèixer
que, en l’ensenyament general, pot ser
    bo proposar experiències
  matemàtiques de tipus concret,
 material, vivencial com a complement
       d’altres opcions
No es tracta d’enfrontar sinó de
complementar! Abstracció,            Materials
 formalisme     versus
No es tracta d’enfrontar sinó de
complementar!
 Materials            TIC’s
          versus
Deixeu-me citar les paraules de
   tres grans mestres!
El coneixement ha de començar
a través dels sentits. Per què
doncs començar amb una
exposició verbal de les coses i
no amb una observació real
d’aquestes coses?

        Janos Comenius
     Didàctica Magna (1657)
El nen té la intel·ligència
a les mans

    Maria Montessori
Només hi ha dos mètodes per
a ensenyar fraccions: tallar,
encara que sigui mentalment,
un pastís, o fer-ho amb una
poma. Amb qualsevol altre
mètode d’ensenyament els
escolars prefereixen sumar
numeradors amb numeradors
i denominadors amb
denominadors.          Henri Poincaré
                 (1854-1912)
                Material,
        Cicle vital
                recurs,
        d’un recurs
                activitat
 Polivalència                 Alumnes,
dels recursos                 professorat
 materials                  i materials
        Metodologia  Classificació
                Material,
        Cicle vital
                recurs,
        d’un recurs
                activitat
 Polivalència                 Alumnes,
dels recursos                 professorat
 materials                  i materials
        Metodologia  Classificació
    Materials
 recursos didàctics
activitats experimentals


          Recursos
 Materials
          didàctics
      Activitats
     experimentals
El que fem amb un material i el com ho
fem serà el que el convertirà o no en un
recurs didàctic potent, tot emmarcant-lo
en una activitat experimental concreta.
                Material,
        Cicle vital
                recurs,
        d’un recurs
                activitat
 Polivalència                 Alumnes,
dels recursos                 professorat
 materials                  i materials
        Metodologia  Classificació
   Cicle vital
d’un recurs de tipus
   material:
         Neix
com a recurs, a partir d’un simple objecte,
 quan un professor el selecciona, hi posa
 confiança, estableix una dinàmica docent
per donar-li joc i l’emmarca en una activitat
       per portar a l’aula.
          Creix
 immergit en l’ambient de la classe, nodrint-se
de coses tan reals i indefinides com l’interès, la
implicació, l’entusiasme, la sorpresa, les ganes
 de descobrir, el bon ambient, la il·lusió,... dels
       alumnes i del professor.
     Es reprodueix
en forma d’idees matemàtiques, estratègies,
imatges mentals que queden en els alumnes.
Aquest és el moment màgic: la idea se separa
        de la matèria.
          Mor
quan, havent donat el seu fruit didàctic, torna a
ser merament un objecte per guardar a l’armari.
                Material,
        Cicle vital
                recurs,
        d’un recurs
                activitat
 Polivalència                 Alumnes,
dels recursos                 professorat
 materials                  i materials
        Metodologia  Classificació
Polivalència dels recursos
Lectures des de...

 ...diferents nivells

 ...diferents matèries
“Un bon problema és com un bon gat...
sempre té set vides”.
           Miguel de Guzmán

Als bons recursos materials també els
passa el mateix!
                Material,
        Cicle vital
                recurs,
        d’un recurs
                activitat
 Polivalència                 Alumnes,
dels recursos                 professorat
 materials                  i materials
        Metodologia  Classificació
No n’hi ha prou en disposar de materials,...
No n’hi ha prou en disposar de materials,...

 No n’hi ha prou en disposar d’un bonic
        laboratori,...
No n’hi ha prou en disposar de materials,...

  No n’hi ha prou en disposar d’un bonic
         laboratori,...

Cal immergir-ho en una dinàmica docent que
   doni eficiència a l’ús d’aquestes eines!
 Incorporar bé l’activitat en el
desenvolupament del programa
Elaborar, si cal, un guió de l’activitat i
 procurar que en quedi alguna cosa
         escrita
 Donar temps per al descobriment,
 deixar-se sorprendre per les noves
lectures que apareguin i treure’n suc
Atorgar valor a l’activitat realitzada
     Bases per a una
    “pedagogia del model”

        Pere Puig Adam
(El material didáctico actual, presentado en la XI reunión
   de la Comisión Internacional para el Estudio y la
  Enseñanza Matemática y Exposición Internacional
           simultanea, 1957)
  Evitar els apriorismes personals en
 l’apreciació de l’eficàcia d’un model: els
alumnes proporcionen sorpreses i seran,
en definitiva, ells els qui donaran el criteri
   de veritat en el judici d’aquesta
         apreciació.
No usar models on no sembli necessari ni
   perllongar el seu ús més enllà de
       l’indispensable.
Graduar el salt a l’abstracte passant
abans del concret tangible al concret
       imaginable.
   Deixar que el model exerceixi
 espontàniament la seva acció en diàleg
amb el nen i acostumar al professor a no
 interferir ni forçar aquest diàleg, per tal
que el model no sigui un simple mitjà de
 transmissió sinó un agent suggeridor,
     d’adquisició i conquesta.
                Material,
        Cicle vital
                recurs,
        d’un recurs
                activitat
 Polivalència                 Alumnes,
dels recursos                 professorat
 materials                  i materials
        Metodologia  Classificació
      Eines
Materials
      Models
      Eines
Materials
      Models


           Model material d’ús didàctic en matemàtiques:
            Conjunt d’elements materials capaços de
            suggerir o de traduir idees matemàtiques
            creant situacions actives d’aprenentatge.
           De mesura i patrons

           De càlcul
      Eines
           De representació

           De comunicació


Materials
      Models
           De mesura i patrons

           De càlcul
      Eines
           De representació

           De comunicació


Materials
           Respecte del material i el seu maneig

           Respecte de l’origen

      Models  Respecte a la dinàmica de grup

           Respecte de l’eficiència

           Respecte de la intenció
           De mesura i patrons
                           Regles graduades,
           De càlcul             cintes mètriques,
                             goniòmetres,
      Eines                   patrons d’unitats,...
           De representació

           De comunicació


Materials
           Respecte del material i el seu maneig

           Respecte de l’origen

      Models  Respecte a la dinàmica de grup

           Respecte de l’eficiència

           Respecte de la intenció
           De mesura i patrons

           De càlcul             Calculadores,
      Eines                    ordinadors,
           De representació           àbacs,...

           De comunicació


Materials
           Respecte del material i el seu maneig

           Respecte de l’origen

      Models  Respecte a la dinàmica de grup

           Respecte de l’eficiència

           Respecte de la intenció
           De mesura i patrons

           De càlcul              Ordinadors,
                            compassos,
      Eines                     regles,
           De representació
                             esquadres,
                           paper mil·limetrat,
           De comunicació          calculadores,...


Materials
           Respecte del material i el seu maneig

           Respecte de l’origen

      Models  Respecte a la dinàmica de grup

           Respecte de l’eficiència

           Respecte de la intenció
           De mesura i patrons        Paper, pissarres,
                            p. quadriculades,
           De càlcul             p. magnètiques
                            retroprojectors,
      Eines                     ordinadors,
           De representació
                            canons de llum,
           De comunicació            diapositives,
                              vídeos,...

Materials
           Respecte del material i el seu maneig

           Respecte de l’origen

      Models  Respecte a la dinàmica de grup

           Respecte de l’eficiència

           Respecte de la intenció
           De mesura i patrons

           De càlcul
      Eines
           De representació

           De comunicació


Materials
           Respecte del material i el seu maneig

           Respecte de l’origen

      Models  Respecte a la dinàmica de grup

           Respecte de l’eficiència

           Respecte de la intenció
     Respecte del material i el seu maneig

     Respecte de l’origen

Models  Respecte a la dinàmica de grup

     Respecte de l’eficiència

     Respecte de la intenció
                         Estàtics
     Respecte del material i el seu maneig

                         Dinàmics
     Respecte de l’origen

Models  Respecte a la dinàmica de grup

     Respecte de l’eficiència

     Respecte de la intenció
        Models de políedres construïts                         Estàtics
     Respecte del material i el seu maneig

                         Dinàmics
     Respecte de l’origen

Models  Respecte a la dinàmica de grup

     Respecte de l’eficiència

     Respecte de la intenció
                              Estàtics
     Respecte del material i el seu maneig

                              Dinàmics
     Respecte de l’origen

Models  Respecte a la dinàmica de grup

     Respecte de l’eficiència

     Respecte de la intenció


                         Mòbils


                         Desmuntables, multivalents
                                 Estàtics
        Respecte del material i el seu maneig

                                 Dinàmics
        Respecte de l’origen

Models     Respecte a la dinàmica de grup

         Respecte de l’eficiència

        Respecte de la intenció


                             Mòbils
     Moviment: percepció - acció
                            Desmuntables, multivalents
  Trencaclosques de càlcul mental de l’Ignasi del Blanco
          Grafs amb fil i suro


                                 Estàtics
        Respecte del material i el seu maneig

                                 Dinàmics
        Respecte de l’origen

Models     Respecte a la dinàmica de grup

         Respecte de l’eficiència

        Respecte de la intenció


                             Mòbils
     Moviment: percepció - acció
                            Desmuntables, multivalents
           Reglets de Cuisenaire
      Reglets numèrics de Maria Antònia Canals


                                 Estàtics
        Respecte del material i el seu maneig

                                 Dinàmics
        Respecte de l’origen

Models     Respecte a la dinàmica de grup

         Respecte de l’eficiència

        Respecte de la intenció


                             Mòbils
     Moviment: percepció - acció
                            Desmuntables, multivalents
     Respecte del material i el seu maneig  Construïts pels alumnes

     Respecte de l’origen          No construïts pels alumnes

Models  Respecte a la dinàmica de grup       Objectes quotidians

     Respecte de l’eficiència

     Respecte de la intenció
      La primera lliçó és la pròpia construcció
     Respecte del material i el seu maneig   Construïts pels alumnes

     Respecte de l’origen           No construïts pels alumnes

Models  Respecte a la dinàmica de grup         Objectes quotidians

     Respecte de l’eficiència

     Respecte de la intenció
     Respecte del material i el seu maneig   Construïts pels alumnes

     Respecte de l’origen           No construïts pels alumnes

Models  Respecte a la dinàmica de grup        Objectes quotidians

     Respecte de l’eficiència

     Respecte de la intenció                   Joguines i jocs
     Respecte del material i el seu maneig   Construïts pels alumnes

     Respecte de l’origen           No construïts pels alumnes

Models  Respecte a la dinàmica de grup         Objectes quotidians

     Respecte de l’eficiència

     Respecte de la intenció                  Corbes en un llapis
                   Un paraigües
                  Una branca d’heura
     Respecte del material i el seu maneig

     Respecte de l’origen          Individuals o en
                          grups reduïts
Models  Respecte a la dinàmica de grup
                          Col·lectius
     Respecte de l’eficiència

     Respecte de la intenció
                  La cultura de laboratori     Respecte del material i el seu maneig

     Respecte de l’origen              Individuals o en
                              grups reduïts
Models  Respecte a la dinàmica de grup
                                Col·lectius
     Respecte de l’eficiència

     Respecte de la intenció
     Respecte del material i el seu maneig

     Respecte de l’origen               Individuals o en
                              grups reduïts
Models  Respecte a la dinàmica de grup
                              Col·lectius
     Respecte de l’eficiència

     Respecte de la intenció
                  Nosaltres mateixos!
      Respecte del material i el seu maneig

       Respecte de l’origen               Individuals o en
                                grups reduïts
Models    Respecte a la dinàmica de grup
                                Col·lectius
       Respecte de l’eficiència

       Respecte de la intenció
  Recursos en moviment         Nosaltres mateixos!
                            Complexitat
                            Intocabilitat
                             Qualitat
                            Quantitat

     Respecte del material i el seu maneig

     Respecte de l’origen

Models  Respecte a la dinàmica de grup      No arriba a l’objectiu

     Respecte de l’eficiència        Assoleix el seu objectiu

     Respecte de la intenció         Sobrepassa l’objectiu
     Respecte del material i el seu maneig

     Respecte de l’origen

Models  Respecte a la dinàmica de grup       No arriba a l’objectiu

     Respecte de l’eficiència          Assoleix el seu objectiu

     Respecte de la intenció           Sobrepassa l’objectiu
                  Taxigeometria
     Respecte del material i el seu maneig

                         Per descobrir matemàtica
     Respecte de l’origen
                            Per motivar
Models  Respecte a la dinàmica de grup
                            Per simular
     Respecte de l’eficiència
                            Per construir
     Respecte de la intenció
                           Per demostrar

                            Per mostrar

                           Per visualitzar

                            Per aplicar
         Distingim:
            Matemàtica.
            Aplicació de la Matemàtica.
            Presència de la Matemàtica.                         Per descobrir matemàtica

                            Per motivar

                            Per simular

                            Per construir
Models  Respecte de la intenció
                           Per demostrar

                            Per mostrar

                           Per visualitzar

                            Per aplicar
            Distingim:
               Matemàtica.
               Aplicació de la Matemàtica.
               Presència de la Matemàtica.                            Per descobrir matemàtica
        Fotografia matemàtica
            Pòsters                Per motivar
     Anàlisi d’objectes: una caixa d’ous
                               Per simular

                               Per construir
Models    Respecte de la intenció
                              Per demostrar

                               Per mostrar

                              Per visualitzar

                               Per aplicar
              YBC 7929
         “El Periódico” de Gerbert,...
                         Per descobrir matemàtica

                            Per motivar

                            Per simular

                            Per construir
Models  Respecte de la intenció
                            Per demostrar

                            Per mostrar

                            Per visualitzar

                             Per aplicar
            Màquina de Galton
                      Per descobrir matemàtica

                         Per motivar

                         Per simular

                         Per construir
Models  Respecte de la intenció
                        Per demostrar

                         Per mostrar

                        Per visualitzar

                         Per aplicar
     Construcció de còniques amb regles i fil
        Construcció de políedres
                          Per descobrir matemàtica

                             Per motivar

                             Per simular

                             Per construir
Models  Respecte de la intenció
                             Per demostrar

                             Per mostrar

                             Per visualitzar

                              Per aplicar
      Demostracions visuals
     Demostracions sense paraules
                    Per descobrir matemàtica

                       Per motivar

                       Per simular

                       Per construir
Models  Respecte de la intenció
                       Per demostrar

                       Per mostrar

                       Per visualitzar

                        Per aplicar
      Demostracions visuals
     Demostracions sense paraules
         Exemples:       Per descobrir matemàtica
       Teorema de Viviani
      Teorema de Pitàgores       Per motivar

                       Per simular

                       Per construir
Models  Respecte de la intenció
                       Per demostrar

                       Per mostrar

                       Per visualitzar

                        Per aplicar
        Raonament plausible,
        Raonament heurístic
                   Per descobrir matemàtica

                      Per motivar

                      Per simular

                      Per construir
Models  Respecte de la intenció
                      Per demostrar

                      Per mostrar

                      Per visualitzar

                       Per aplicar
         Raonament plausible,
         Raonament heurístic
            Exemples:
     Suma d’angles de un triangle paper.  Per descobrir matemàtica
     Angle inscrit a una circumferència.
      Un litre en un decímetre cúbic      Per motivar
         Volums con - cilindre.
                           Per simular

                           Per construir
Models  Respecte de la intenció
                           Per demostrar

                           Per mostrar

                           Per visualitzar

                            Per aplicar
            Exemples:
       El problema de les carpetes
  El violí, la sorra i els diagrames de Chladni
        Les bombolles de sabó.
 Homotècies, simetries i girs amb una TV i un vídeo

                            Per descobrir matemàtica

                               Per motivar

                               Per simular

                               Per construir
Models    Respecte de la intenció
                              Per demostrar

                               Per mostrar

                              Per visualitzar

                               Per aplicar
               Per descobrir matemàtica

                  Per motivar

Hem de veure la matemàtica     Per simular
 en allò que ens envolta
                  Per construir
    però també
                 Per demostrar
 hem d’usar la matemàtica
 per comprendre millor
  el que ens envolta.      Per mostrar

                 Per visualitzar

                  Per aplicar
           Exemples:
  Teorema de Guldin per deduir centres de gravetat
        Mirallet, mirallet,...
     Rebots d’un làser en una cònica


                           Per descobrir matemàtica

                              Per motivar

                              Per simular

                              Per construir
Models    Respecte de la intenció
                              Per demostrar

                              Per mostrar

                              Per visualitzar

                               Per aplicar
                Material,
        Cicle vital
                recurs,
        d’un recurs
                activitat
 Polivalència                 Alumnes,
dels recursos                 professorat
 materials                  i materials
        Metodologia  Classificació
En tot cas l’eficiència d’un recurs
  depèn de moltes coses...
 En tot cas l’eficiència d’un recurs
   depèn de moltes coses...

...alumnes, estils d’aprenentatge, actituds,...
 En tot cas l’eficiència d’un recurs
   depèn de moltes coses...

...alumnes, estils d’aprenentatge, actituds,...

...grups, dinàmiques dels grups, horaris,...
 En tot cas l’eficiència d’un recurs
   depèn de moltes coses...

...alumnes, estils d’aprenentatge, actituds,...

...grups, dinàmiques dels grups, horaris,...

...professorat, estils docents, creences,...
 Amb els recursos materials passa com en les
relacions entre persones: més enllà del primer
   contacte amb un recurs, hem d’estar
    disposats a viure una experiència
d’apropament, a tenir ganes de descobrir-lo, a
     deixar-nos seduir per ell,...

 Cal manipular-lo, jugar-hi, pensar com el
podríem portar a classe, intercanviar punts de
   vista amb altres companys/es,...
En definitiva,...
...construir la nostra pròpia lectura didàctica
del recurs.

Si, després de donar-li aquesta oportunitat,
el recurs no ens ha “enganxat” el millor que
      podem fer és deixar-lo.
  El primer test per saber si un recurs
funcionarà a classe és que el professorat
 que l’ha d’usar s’hi senti bé, li agradi!
 La incorporació d’un recurs concret a
 una dinàmica docent concreta és un
camí molt personal i poc transferible ja
 que en ell intervenen fortament els
  estils docents i les creences de
    cadascun/a de nosaltres.
En el camí d’incorporar iniciatives de canvi
  metodològic tothom va al seu ritme.

L’important no és córrer sinó avançar amb
 pas ferm, de manera reflexiva, serena i
   segura, en direccions de millora.
En el camí d’incorporar iniciatives de canvi
  metodològic tothom va al seu ritme.

 L’important no és córrer sinó avançar amb
  pas ferm, de manera reflexiva, serena i
   segura, en direccions de millora.

Que ningú s’angoixi per la seva manera de
        caminar!

El que ens ha de preocupar és estar aturats!
 Els materials que mostraré són
  d’origen divers. En tot cas,
darrera d’ells, hi ha idees o treball
 de molts professors i d’alumnes.

Vull expressar el meu agraïment
     a tots ells!
    Alguns dels materials que
   presentaré formen part d’un
 projecte de recerca educativa que
 estic desenvolupant gràcies a una
 llicència retribuïda concedida pel
   Departament d’Educació de la
    Generalitat de Catalunya
(DOGC núm. 4471 de 16.9.2005).

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:65
posted:1/4/2010
language:Catalan
pages:134