80 bai hoc Anh van English For You cua truyen hinh My

Document Sample
80 bai hoc Anh van English For You cua truyen hinh My Powered By Docstoc
					80 baøi hoïc Anh vaên English For You cuûa truyeàn hình Myõ Ñaây laø khoùa hoïc Anh vaên töø vôõ loøng ñeán naâng cao , ñöôïc trình baày raát khoa hoïc , chuû ñeà ña daïng , töø caùc kieán thöùc ngöõ phaùp cô baûn ñeán caùc tình huoáng giao 5 tieáp raát hay gaëp treân 6 thöïc teá . Chuùng ñaõ 7 ñöôïc phaùt tröïc tieáp 8 treân keânh truyeàn hình 9 Myõ do caùc giaùo sö 10 Molly Stone , Nicole 11 Jones vaø Christopher 12 Oconnell giaûng daïy , 13 ñöôïc söu taàm thaønh 14 caùc ñoaïn Video Clip 15 goàm 80 baøi hoïc , coù 16 thôøi löôïng khoaûng moät giôø cho moãi baøi . Ñaây laø boä taøi lieäu ñaày ñuû nhaát daønh cho caùc ñoái töôïng töø caáp ñoä Low Level ( sô caáp ) ñeán Intermediate ( trung caáp ) Moãi baøi hoïc ñöôïc chia thaønh hai hoaëc ba taäp tin RAR baïn coù theå taûi veà , giaûi neùn roài ghi ra ñóa CD ñeå söû duïng . Döôùi ñaây laø ñöôøng daãn ñeå Download EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 Lesson Teacher: Molly Stone Lesson 1 . Nice to meet you ! http://www.mediafire.com/?3dlygkd1dtg http://www.mediafire.com/?1de9dfdkycm http://www.mediafire.com/?3idmf9ddcn3 Lesson 2 . How are you ? http://www.mediafire.com/?exy1zdg9mgd http://www.mediafire.com/?f5gmgcghwti http://www.mediafire.com/?gqi2hdydyvz Lesson 3 . What does she look like ? http://www.mediafire.com/?mcvmdw93d1t http://www.mediafire.com/?2ilxggygguo http://www.mediafire.com/?cjmm11ddw3k Lesson 4 . Where are you from ? http://www.mediafire.com/?ta9jwcmlsem http://www.mediafire.com/?mymjvyd1wzm http://www.mediafire.com/?dhwgldltgc9 Lesson 5 . Do you speak English ? http://www.mediafire.com/?bxbkmyddi2l http://www.mediafire.com/?xbixmdimggl Lesson 6 . My family http://www.mediafire.com/?lml9xsiim9l http://www.mediafire.com/?2gwptgyjngw Lesson 7 . These are my relatives http://www.mediafire.com/?dxdzal3wmfy http://www.mediafire.com/?z1m3y2wer2z http://www.mediafire.com/?zg3xtghc11u Lesson 8 . What do you do ? http://www.mediafire.com/?ihimjhlmm2y http://www.mediafire.com/?eddd3cs1rmc http://www.mediafire.com/?c2gywmtgmgt Lesson 9 . Where do you work ? http://www.mediafire.com/?1w2gjfuycyd http://www.mediafire.com/?lgnzqjchy2m http://www.mediafire.com/?pmnjgrixbuc Lesson 10 . What time is it ? http://www.mediafire.com/?tctffnycwlz http://www.mediafire.com/?gorv2c9bhcn Lesson 11 . What day is it ? http://www.mediafire.com/?2tm91diywxy http://www.mediafire.com/?jgdumhd2tmr http://www.mediafire.com/?wlwmcnmdjmy Lesson 12 . How is the weather ? http://www.mediafire.com/?rzdc4cfwoh9

http://www.mediafire.com/?g3xy5xt9el9 http://www.mediafire.com/?wnvwfs3ldgc Lesson 13 . What are you wearing ? http://www.mediafire.com/?whncwdsdzcu http://www.mediafire.com/?vzgcd9mxzl3 http://www.mediafire.com/?mdldwwt19yc Lesson 14 . The Body http://www.mediafire.com/?heygjx9ldmy http://www.mediafire.com/?jgry9vmmkdy http://www.mediafire.com/?cd2ldlctzz1 Lesson 15 . Whats the matter ? http://www.mediafire.com/?gwaav3dcbdg http://www.mediafire.com/?nzezlmedy1y Lesson 16 . Home sweet home http://www.mediafire.com/?cmuhfcr1ceg http://www.mediafire.com/?d3gcgchddcz http://www.mediafire.com/?dz9d3dslccm Lesson 17 . Tell me about your furniture http://www.mediafire.com/?rwiszn3krdt http://www.mediafire.com/?gmycgtrjrmj http://www.mediafire.com/?m9c9ldyscmr Lesson 18 . Im hungry ! http://www.mediafire.com/?dbxw2th2h1l http://www.mediafire.com/?w2lgectyxyt http://www.mediafire.com/?mg1dfvu4y5c Lesson 19 . What sports can you play ? http://rapidshare.com/files/68532453/CD_19__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part1.rar http://rapidshare.com/files/68582911/CD_19__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part2.rar Lesson 20 . What did you do yesterday ? http://rapidshare.com/files/68642709/CD_20__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part1.rar http://rapidshare.com/files/68697290/CD_20__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part2.rar http://rapidshare.com/files/68645629/CD_20__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part3.rar Lesson 21 . What are you going to do ? http://rapidshare.com/files/78855822/CD_21__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part1.rar http://rapidshare.com/files/78867916/CD_21__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part2.rar http://rapidshare.com/files/78872297/CD_21__ENGLISH_FOR_LOW _LEVELS_.part3.rar Lesson 22 . Would you like to go...? http://www.mediafire.com/?cz1dczd3s32 http://www.mediafire.com/?wsi1blbt2lz http://www.mediafire.com/?nnuy2imeye1 Lesson 23 . My Vacation http://www.mediafire.com/?rgigf2gngde http://www.mediafire.com/?rhrwygb2eig http://www.mediafire.com/?w1vg5t91232 Lesson 24 . How do you travel ? http://www.mediafire.com/?ndndzjgjxdc http://www.mediafire.com/?dz3zuswxjjc http://www.mediafire.com/?wgzlueghhe3 Lesson 25 . How do you get there ? http://www.mediafire.com/?wdwmzwzwjlk http://www.mediafire.com/?wijzsdddydn http://www.mediafire.com/?lnidz9nt313 Lesson 26 . Ask me a question http://www.mediafire.com/?pdowz3yt1wr http://www.mediafire.com/?3z3gyszzd2d http://www.mediafire.com/?fjtoqwtcmcn Lesson 27 . I dont know http://www.mediafire.com/?1jbyds2eyrg http://www.mediafire.com/?xh5yf1rcccd http://www.mediafire.com/?zwiuh31gguc Lesson 28 . Review I (Lessons 1 to 9) http://www.mediafire.com/?hcwmdvzxqll http://www.mediafire.com/?dczgywzzvlw Lesson 29 . Review II (Lessons 10 to 18) http://www.mediafire.com/?wszzzmdmdz1

http://www.mediafire.com/?9lyw5ghsybw http://www.mediafire.com/?cyi1w1hzov9 Lesson 30 . Review III (Lessons 19 to 27) http://www.mediafire.com/?botdggtg4i1 http://www.mediafire.com/?izujyybhoge EFU - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS - 30 Lesson Teacher: Nicole Jones Lesson 1 . Welcome http://www.mediafire.com/?msyzwkdknlu http://www.mediafire.com/?gc2zynz9umz http://www.mediafire.com/?i9fyykuyyys Lesson 2 . Special days http://www.mediafire.com/?jjdhg2xtimf http://www.mediafire.com/?ygyejjoezyj http://www.mediafire.com/?mzdvu9zxlnw Lesson 3 . Entertaining http://www.mediafire.com/?uji2dqjhd49 http://www.mediafire.com/?whxdgzgeeug Lesson 4 . At school http://www.mediafire.com/?g99rc9gdcfw http://www.mediafire.com/?yz3dt2ndg5g http://www.mediafire.com/?qtg9l3jcd31 Lesson 5 . Location http://www.mediafire.com/?ejl9c92ggd5 http://www.mediafire.com/?jykybjccesc http://www.mediafire.com/?w1dhz41zlmj Lesson 6 . Shopping http://www.mediafire.com/?c3sxys9zidc http://www.mediafire.com/?yqnn4n4l6wd http://www.mediafire.com/?wgwso1hacwc Lesson 7 . Did you buy this for me ? http://www.mediafire.com/?91zwc9v1guc http://www.mediafire.com/?gzzcm3rgkyz http://www.mediafire.com/?wcdndsz2ud3 Lesson 8 . Activities http://www.mediafire.com/?efddhe3gycr http://www.mediafire.com/?9wyyiyutwsm http://www.mediafire.com/?tlzync2yyl9 Lesson 9 . Listen to the music http://www.mediafire.com/?d1snzdl1qdz http://www.mediafire.com/?y3egyg99n1m http://www.mediafire.com/?ig9r3wrfcfd Lesson 10 . Whats for dinner ? http://www.mediafire.com/?muedeetlm2d http://www.mediafire.com/?yz2xmhtye9t http://www.mediafire.com/?vflkhhzmje2 Lesson 11 . He is taller than I am http://www.mediafire.com/?1ctglyydwrn http://www.mediafire.com/?y1ejlyixo11 http://www.mediafire.com/?m3ccsgc1ddm Lesson 12 . What is the tallest mountain ? http://www.mediafire.com/?tefmwmgz9wu http://www.mediafire.com/?3gvdlygud99 http://www.mediafire.com/?tu5yldyx412 Lesson 13 . At home http://www.mediafire.com/?ynmdsgm2hjz http://www.mediafire.com/?cmyded9cgds http://www.mediafire.com/?bymvy9dg3gt Lesson 14 . At the station http://www.mediafire.com/?zthnnxnznxw http://www.mediafire.com/?cihtswg299d http://www.mediafire.com/?d3r9tnxt3fs Lesson 15 . Do this http://www.mediafire.com/?txdcyhwlx3y

http://www.mediafire.com/?2r1wt9wlu3r http://www.mediafire.com/?dl2gcuichgt Lesson 16 . Past experiences http://www.mediafire.com/?9wcwyxt1ugd http://www.mediafire.com/?byey9i2cgki http://www.mediafire.com/?jmmdf29f23d Lesson 17 . Future life http://www.mediafire.com/?yjdty9hdjyc http://www.mediafire.com/?vyj31chsdmy http://www.mediafire.com/?hmygy2j9dn2 Lesson 18 . I wish upon a star http://www.mediafire.com/?2dfu2hucxnc http://www.mediafire.com/?s4ctys3xlml Lesson 19 . World knowledge http://www.mediafire.com/?doicbdetozv http://www.mediafire.com/?l3hylwlcerj http://www.mediafire.com/?nwfmmudy2ed Lesson 20 . Getting around http://www.mediafire.com/?2gjdc9d9ltc http://www.mediafire.com/?byjdsh99zd9 Lesson 21 . Social Groups http://www.mediafire.com/?wkdlkdldwij http://www.mediafire.com/?elcym2zd2sm Lesson 22 . Dining out http://www.mediafire.com/?memwyyccrl2 http://www.mediafire.com/?2lezdmy2rmt http://www.mediafire.com/?1ssjydg9xj2 Lesson 23 . What are your job skills ? http://www.mediafire.com/?mmcmimv9c9f http://www.mediafire.com/?u9gbbb3eo9c http://www.mediafire.com/?ddd5txrggee Lesson 24 . Talking on the phone http://www.mediafire.com/?irge2dim3ml http://www.mediafire.com/?vhpjzxyzgyl Lesson 25 . The Art http://www.mediafire.com/?ig1sduy2dve http://www.mediafire.com/?w12xi2xmxim http://www.mediafire.com/?6cmyud1ugwl Lesson 26 . Transportation http://www.mediafire.com/?ejhgmjrikdx http://www.mediafire.com/?ccu2ynm2lwl Lesson 27 . Celebrations http://www.mediafire.com/?wdg1tejyqc2 http://www.mediafire.com/?jtgfa9hwzug Lesson 28 . Review I (Lessons 1 to 9) http://www.mediafire.com/?1xuycgmshy9 http://www.mediafire.com/?ncdwjyedz3n Lesson 29 . Review II (Lessons 10 to 18) http://www.mediafire.com/?ow5eji3mccz http://www.mediafire.com/?vmmx9yd0ggh Lesson 30 . Review III (Lessons 19 to 27) http://www.mediafire.com/?lgxi9wjqdlf http://www.mediafire.com/?wdyjyxwf1bm http://www.mediafire.com/?dry9msvhwdy EFU - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS - 20 Lesson Teacher: Christopher Oconnell Lesson 1 . Horror Films http://www.mediafire.com/?cgdjg39dzil http://www.mediafire.com/?3g1xssydi2e http://www.mediafire.com/?zlwdi3hic2l Lesson 2 . Rock N Roll http://www.mediafire.com/?gimwd92cu1d http://www.mediafire.com/?22t2umygjn2 http://www.mediafire.com/?mzd2nddgnwj Lesson 3 . Space

http://www.mediafire.com/?2m235ydhf2c http://www.mediafire.com/?cyhylyzjk3s http://www.mediafire.com/?d09yymwhyrz Lesson 4 . On the farm http://www.mediafire.com/?tythj3txgco http://www.mediafire.com/?fgj9z1xmwsj http://www.mediafire.com/?dcd3dm3i1ly Lesson 5 . At the hospital http://www.mediafire.com/?hiindltt9jh http://www.mediafire.com/?f3wc9tyc23d http://www.mediafire.com/?xig36h6m6gj Lesson 6 . At the circus http://www.mediafire.com/?lq4czgitzjm http://www.mediafire.com/?twqzuydmmgd http://www.mediafire.com/?dmm9mjqyjey Lesson 7 . At the beach http://www.mediafire.com/?njm91jymcxx http://www.mediafire.com/?yyvwydudjgj Lesson 8 . Crime doesn t pay http://www.mediafire.com/?ii2ox1hsbhz http://www.mediafire.com/?c6t1jzgez1t http://www.mediafire.com/?ddnl1jtgmzu Lesson 9 . At the a musement park http://www.mediafire.com/?ygyrdmlghjg http://www.mediafire.com/?1yjjlxymyd2 http://www.mediafire.com/?2zwiztgj3y9 Lesson 10 . At the grocey store http://www.mediafire.com/?yy1d3scfuy0 http://www.mediafire.com/?ldwcsl3votd http://www.mediafire.com/?ih0hjtd23dg Lesson 11 . At the playground http://www.mediafire.com/?entszdydg3u http://www.mediafire.com/?lzhidwyg0ma http://www.mediafire.com/?ddlyirh2t2d Lesson 12 . Under the weather http://www.mediafire.com/?zrwncs9dy2j http://www.mediafire.com/?jmlyudwddln http://www.mediafire.com/?yxgtmuhj9us Lesson 13 . At the hotel http://www.mediafire.com/?lmswygydjej http://www.mediafire.com/?zczmzy9ouc3 http://www.mediafire.com/?y9dymiygd3y Lesson 14 . Fairy Tales & Legends http://www.mediafire.com/?5srte5edfjt http://www.mediafire.com/?xyiyu9dstlj http://www.mediafire.com/?zhtmgmyjugz Lesson 15 . Christmas time http://www.mediafire.com/?sktetbv3vfm http://www.mediafire.com/?6wbj9y2mgzz http://www.mediafire.com/?cltmzm3imlg Lesson 16 . In the workshop http://www.mediafire.com/?d2dwmnmfdct http://www.mediafire.com/?1g26igggtig http://www.mediafire.com/?lqmwzzfd9dd Lesson 17 . At the camp http://www.mediafire.com/?4jfxys29m39 http://www.mediafire.com/?12mdxnvxdgw http://www.mediafire.com/?yexcnxlidau Lesson 18 . At the doctors http://www.mediafire.com/?nimgigyowuy http://www.mediafire.com/?suyczgmmemj http://www.mediafire.com/?9myyjlz2mii Lesson 19 . Review 1 Lessons http://www.mediafire.com/?hyg2ly1ylaj http://www.mediafire.com/?yywhymah2yu

Lesson 20 . Review 2 Lessons http://www.mediafire.com/?kslr2s92cci http://www.mediafire.com/?93l2jjsmfyx http://www.mediafire.com/?2yctcs9tnme sau khi taûi veà duøng Password: www.updatesofts.com ñeå giaûi neùn Teân : phaïm thò quyønh Nhö Ñòa chæ : A1/19 aáp Leâ Lôïi , xaõ Quang Trung , huyeän Thoáng Nhaát , tænh Ñoàng Nai Ñieän thoaïi : 061 3763371 Mail : nhuphaam@yahoo.com


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4011
posted:10/28/2008
language:Vietnamese
pages:6