Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

80 bai hoc Anh van English For You cua truyen hinh My by tuanhuy

VIEWS: 4,011 PAGES: 6

									80 baøi hoïc Anh vaên English For You cuûa truyeàn hình Myõ Ñaây laø khoùa hoïc Anh vaên töø vôõ loøng ñeán naâng cao , ñöôïc trình baày raát khoa hoïc , chuû ñeà ña daïng , töø caùc kieán thöùc ngöõ phaùp cô baûn ñeán caùc tình huoáng giao 5 tieáp raát hay gaëp treân 6 thöïc teá . Chuùng ñaõ 7 ñöôïc phaùt tröïc tieáp 8 treân keânh truyeàn hình 9 Myõ do caùc giaùo sö 10 Molly Stone , Nicole 11 Jones vaø Christopher 12 Oconnell giaûng daïy , 13 ñöôïc söu taàm thaønh 14 caùc ñoaïn Video Clip 15 goàm 80 baøi hoïc , coù 16 thôøi löôïng khoaûng moät giôø cho moãi baøi . Ñaây laø boä taøi lieäu ñaày ñuû nhaát daønh cho caùc ñoái töôïng töø caáp ñoä Low Level ( sô caáp ) ñeán Intermediate ( trung caáp ) Moãi baøi hoïc ñöôïc chia thaønh hai hoaëc ba taäp tin RAR baïn coù theå taûi veà , giaûi neùn roài ghi ra ñóa CD ñeå söû duïng . Döôùi ñaây laø ñöôøng daãn ñeå Download EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 Lesson Teacher: Molly Stone Lesson 1 . Nice to meet you ! http://www.mediafire.com/?3dlygkd1dtg http://www.mediafire.com/?1de9dfdkycm http://www.mediafire.com/?3idmf9ddcn3 Lesson 2 . How are you ? http://www.mediafire.com/?exy1zdg9mgd http://www.mediafire.com/?f5gmgcghwti http://www.mediafire.com/?gqi2hdydyvz Lesson 3 . What does she look like ? http://www.mediafire.com/?mcvmdw93d1t http://www.mediafire.com/?2ilxggygguo http://www.mediafire.com/?cjmm11ddw3k Lesson 4 . Where are you from ? http://www.mediafire.com/?ta9jwcmlsem http://www.mediafire.com/?mymjvyd1wzm http://www.mediafire.com/?dhwgldltgc9 Lesson 5 . Do you speak English ? http://www.mediafire.com/?bxbkmyddi2l http://www.mediafire.com/?xbixmdimggl Lesson 6 . My family http://www.mediafire.com/?lml9xsiim9l http://www.mediafire.com/?2gwptgyjngw Lesson 7 . These are my relatives http://www.mediafire.com/?dxdzal3wmfy http://www.mediafire.com/?z1m3y2wer2z http://www.mediafire.com/?zg3xtghc11u Lesson 8 . What do you do ? http://www.mediafire.com/?ihimjhlmm2y http://www.mediafire.com/?eddd3cs1rmc http://www.mediafire.com/?c2gywmtgmgt Lesson 9 . Where do you work ? http://www.mediafire.com/?1w2gjfuycyd http://www.mediafire.com/?lgnzqjchy2m http://www.mediafire.com/?pmnjgrixbuc Lesson 10 . What time is it ? http://www.mediafire.com/?tctffnycwlz http://www.mediafire.com/?gorv2c9bhcn Lesson 11 . What day is it ? http://www.mediafire.com/?2tm91diywxy http://www.mediafire.com/?jgdumhd2tmr http://www.mediafire.com/?wlwmcnmdjmy Lesson 12 . How is the weather ? http://www.mediafire.com/?rzdc4cfwoh9

http://www.mediafire.com/?g3xy5xt9el9 http://www.mediafire.com/?wnvwfs3ldgc Lesson 13 . What are you wearing ? http://www.mediafire.com/?whncwdsdzcu http://www.mediafire.com/?vzgcd9mxzl3 http://www.mediafire.com/?mdldwwt19yc Lesson 14 . The Body http://www.mediafire.com/?heygjx9ldmy http://www.mediafire.com/?jgry9vmmkdy http://www.mediafire.com/?cd2ldlctzz1 Lesson 15 . Whats the matter ? http://www.mediafire.com/?gwaav3dcbdg http://www.mediafire.com/?nzezlmedy1y Lesson 16 . Home sweet home http://www.mediafire.com/?cmuhfcr1ceg http://www.mediafire.com/?d3gcgchddcz http://www.mediafire.com/?dz9d3dslccm Lesson 17 . Tell me about your furniture http://www.mediafire.com/?rwiszn3krdt http://www.mediafire.com/?gmycgtrjrmj http://www.mediafire.com/?m9c9ldyscmr Lesson 18 . Im hungry ! http://www.mediafire.com/?dbxw2th2h1l http://www.mediafire.com/?w2lgectyxyt http://www.mediafire.com/?mg1dfvu4y5c Lesson 19 . What sports can you play ? http://rapidshare.com/files/68532453/CD_19__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part1.rar http://rapidshare.com/files/68582911/CD_19__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part2.rar Lesson 20 . What did you do yesterday ? http://rapidshare.com/files/68642709/CD_20__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part1.rar http://rapidshare.com/files/68697290/CD_20__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part2.rar http://rapidshare.com/files/68645629/CD_20__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part3.rar Lesson 21 . What are you going to do ? http://rapidshare.com/files/78855822/CD_21__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part1.rar http://rapidshare.com/files/78867916/CD_21__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part2.rar http://rapidshare.com/files/78872297/CD_21__ENGLISH_FOR_LOW _LEVELS_.part3.rar Lesson 22 . Would you like to go...? http://www.mediafire.com/?cz1dczd3s32 http://www.mediafire.com/?wsi1blbt2lz http://www.mediafire.com/?nnuy2imeye1 Lesson 23 . My Vacation http://www.mediafire.com/?rgigf2gngde http://www.mediafire.com/?rhrwygb2eig http://www.mediafire.com/?w1vg5t91232 Lesson 24 . How do you travel ? http://www.mediafire.com/?ndndzjgjxdc http://www.mediafire.com/?dz3zuswxjjc http://www.mediafire.com/?wgzlueghhe3 Lesson 25 . How do you get there ? http://www.mediafire.com/?wdwmzwzwjlk http://www.mediafire.com/?wijzsdddydn http://www.mediafire.com/?lnidz9nt313 Lesson 26 . Ask me a question http://www.mediafire.com/?pdowz3yt1wr http://www.mediafire.com/?3z3gyszzd2d http://www.mediafire.com/?fjtoqwtcmcn Lesson 27 . I dont know http://www.mediafire.com/?1jbyds2eyrg http://www.mediafire.com/?xh5yf1rcccd http://www.mediafire.com/?zwiuh31gguc Lesson 28 . Review I (Lessons 1 to 9) http://www.mediafire.com/?hcwmdvzxqll http://www.mediafire.com/?dczgywzzvlw Lesson 29 . Review II (Lessons 10 to 18) http://www.mediafire.com/?wszzzmdmdz1

http://www.mediafire.com/?9lyw5ghsybw http://www.mediafire.com/?cyi1w1hzov9 Lesson 30 . Review III (Lessons 19 to 27) http://www.mediafire.com/?botdggtg4i1 http://www.mediafire.com/?izujyybhoge EFU - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS - 30 Lesson Teacher: Nicole Jones Lesson 1 . Welcome http://www.mediafire.com/?msyzwkdknlu http://www.mediafire.com/?gc2zynz9umz http://www.mediafire.com/?i9fyykuyyys Lesson 2 . Special days http://www.mediafire.com/?jjdhg2xtimf http://www.mediafire.com/?ygyejjoezyj http://www.mediafire.com/?mzdvu9zxlnw Lesson 3 . Entertaining http://www.mediafire.com/?uji2dqjhd49 http://www.mediafire.com/?whxdgzgeeug Lesson 4 . At school http://www.mediafire.com/?g99rc9gdcfw http://www.mediafire.com/?yz3dt2ndg5g http://www.mediafire.com/?qtg9l3jcd31 Lesson 5 . Location http://www.mediafire.com/?ejl9c92ggd5 http://www.mediafire.com/?jykybjccesc http://www.mediafire.com/?w1dhz41zlmj Lesson 6 . Shopping http://www.mediafire.com/?c3sxys9zidc http://www.mediafire.com/?yqnn4n4l6wd http://www.mediafire.com/?wgwso1hacwc Lesson 7 . Did you buy this for me ? http://www.mediafire.com/?91zwc9v1guc http://www.mediafire.com/?gzzcm3rgkyz http://www.mediafire.com/?wcdndsz2ud3 Lesson 8 . Activities http://www.mediafire.com/?efddhe3gycr http://www.mediafire.com/?9wyyiyutwsm http://www.mediafire.com/?tlzync2yyl9 Lesson 9 . Listen to the music http://www.mediafire.com/?d1snzdl1qdz http://www.mediafire.com/?y3egyg99n1m http://www.mediafire.com/?ig9r3wrfcfd Lesson 10 . Whats for dinner ? http://www.mediafire.com/?muedeetlm2d http://www.mediafire.com/?yz2xmhtye9t http://www.mediafire.com/?vflkhhzmje2 Lesson 11 . He is taller than I am http://www.mediafire.com/?1ctglyydwrn http://www.mediafire.com/?y1ejlyixo11 http://www.mediafire.com/?m3ccsgc1ddm Lesson 12 . What is the tallest mountain ? http://www.mediafire.com/?tefmwmgz9wu http://www.mediafire.com/?3gvdlygud99 http://www.mediafire.com/?tu5yldyx412 Lesson 13 . At home http://www.mediafire.com/?ynmdsgm2hjz http://www.mediafire.com/?cmyded9cgds http://www.mediafire.com/?bymvy9dg3gt Lesson 14 . At the station http://www.mediafire.com/?zthnnxnznxw http://www.mediafire.com/?cihtswg299d http://www.mediafire.com/?d3r9tnxt3fs Lesson 15 . Do this http://www.mediafire.com/?txdcyhwlx3y

http://www.mediafire.com/?2r1wt9wlu3r http://www.mediafire.com/?dl2gcuichgt Lesson 16 . Past experiences http://www.mediafire.com/?9wcwyxt1ugd http://www.mediafire.com/?byey9i2cgki http://www.mediafire.com/?jmmdf29f23d Lesson 17 . Future life http://www.mediafire.com/?yjdty9hdjyc http://www.mediafire.com/?vyj31chsdmy http://www.mediafire.com/?hmygy2j9dn2 Lesson 18 . I wish upon a star http://www.mediafire.com/?2dfu2hucxnc http://www.mediafire.com/?s4ctys3xlml Lesson 19 . World knowledge http://www.mediafire.com/?doicbdetozv http://www.mediafire.com/?l3hylwlcerj http://www.mediafire.com/?nwfmmudy2ed Lesson 20 . Getting around http://www.mediafire.com/?2gjdc9d9ltc http://www.mediafire.com/?byjdsh99zd9 Lesson 21 . Social Groups http://www.mediafire.com/?wkdlkdldwij http://www.mediafire.com/?elcym2zd2sm Lesson 22 . Dining out http://www.mediafire.com/?memwyyccrl2 http://www.mediafire.com/?2lezdmy2rmt http://www.mediafire.com/?1ssjydg9xj2 Lesson 23 . What are your job skills ? http://www.mediafire.com/?mmcmimv9c9f http://www.mediafire.com/?u9gbbb3eo9c http://www.mediafire.com/?ddd5txrggee Lesson 24 . Talking on the phone http://www.mediafire.com/?irge2dim3ml http://www.mediafire.com/?vhpjzxyzgyl Lesson 25 . The Art http://www.mediafire.com/?ig1sduy2dve http://www.mediafire.com/?w12xi2xmxim http://www.mediafire.com/?6cmyud1ugwl Lesson 26 . Transportation http://www.mediafire.com/?ejhgmjrikdx http://www.mediafire.com/?ccu2ynm2lwl Lesson 27 . Celebrations http://www.mediafire.com/?wdg1tejyqc2 http://www.mediafire.com/?jtgfa9hwzug Lesson 28 . Review I (Lessons 1 to 9) http://www.mediafire.com/?1xuycgmshy9 http://www.mediafire.com/?ncdwjyedz3n Lesson 29 . Review II (Lessons 10 to 18) http://www.mediafire.com/?ow5eji3mccz http://www.mediafire.com/?vmmx9yd0ggh Lesson 30 . Review III (Lessons 19 to 27) http://www.mediafire.com/?lgxi9wjqdlf http://www.mediafire.com/?wdyjyxwf1bm http://www.mediafire.com/?dry9msvhwdy EFU - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS - 20 Lesson Teacher: Christopher Oconnell Lesson 1 . Horror Films http://www.mediafire.com/?cgdjg39dzil http://www.mediafire.com/?3g1xssydi2e http://www.mediafire.com/?zlwdi3hic2l Lesson 2 . Rock N Roll http://www.mediafire.com/?gimwd92cu1d http://www.mediafire.com/?22t2umygjn2 http://www.mediafire.com/?mzd2nddgnwj Lesson 3 . Space

http://www.mediafire.com/?2m235ydhf2c http://www.mediafire.com/?cyhylyzjk3s http://www.mediafire.com/?d09yymwhyrz Lesson 4 . On the farm http://www.mediafire.com/?tythj3txgco http://www.mediafire.com/?fgj9z1xmwsj http://www.mediafire.com/?dcd3dm3i1ly Lesson 5 . At the hospital http://www.mediafire.com/?hiindltt9jh http://www.mediafire.com/?f3wc9tyc23d http://www.mediafire.com/?xig36h6m6gj Lesson 6 . At the circus http://www.mediafire.com/?lq4czgitzjm http://www.mediafire.com/?twqzuydmmgd http://www.mediafire.com/?dmm9mjqyjey Lesson 7 . At the beach http://www.mediafire.com/?njm91jymcxx http://www.mediafire.com/?yyvwydudjgj Lesson 8 . Crime doesn t pay http://www.mediafire.com/?ii2ox1hsbhz http://www.mediafire.com/?c6t1jzgez1t http://www.mediafire.com/?ddnl1jtgmzu Lesson 9 . At the a musement park http://www.mediafire.com/?ygyrdmlghjg http://www.mediafire.com/?1yjjlxymyd2 http://www.mediafire.com/?2zwiztgj3y9 Lesson 10 . At the grocey store http://www.mediafire.com/?yy1d3scfuy0 http://www.mediafire.com/?ldwcsl3votd http://www.mediafire.com/?ih0hjtd23dg Lesson 11 . At the playground http://www.mediafire.com/?entszdydg3u http://www.mediafire.com/?lzhidwyg0ma http://www.mediafire.com/?ddlyirh2t2d Lesson 12 . Under the weather http://www.mediafire.com/?zrwncs9dy2j http://www.mediafire.com/?jmlyudwddln http://www.mediafire.com/?yxgtmuhj9us Lesson 13 . At the hotel http://www.mediafire.com/?lmswygydjej http://www.mediafire.com/?zczmzy9ouc3 http://www.mediafire.com/?y9dymiygd3y Lesson 14 . Fairy Tales & Legends http://www.mediafire.com/?5srte5edfjt http://www.mediafire.com/?xyiyu9dstlj http://www.mediafire.com/?zhtmgmyjugz Lesson 15 . Christmas time http://www.mediafire.com/?sktetbv3vfm http://www.mediafire.com/?6wbj9y2mgzz http://www.mediafire.com/?cltmzm3imlg Lesson 16 . In the workshop http://www.mediafire.com/?d2dwmnmfdct http://www.mediafire.com/?1g26igggtig http://www.mediafire.com/?lqmwzzfd9dd Lesson 17 . At the camp http://www.mediafire.com/?4jfxys29m39 http://www.mediafire.com/?12mdxnvxdgw http://www.mediafire.com/?yexcnxlidau Lesson 18 . At the doctors http://www.mediafire.com/?nimgigyowuy http://www.mediafire.com/?suyczgmmemj http://www.mediafire.com/?9myyjlz2mii Lesson 19 . Review 1 Lessons http://www.mediafire.com/?hyg2ly1ylaj http://www.mediafire.com/?yywhymah2yu

Lesson 20 . Review 2 Lessons http://www.mediafire.com/?kslr2s92cci http://www.mediafire.com/?93l2jjsmfyx http://www.mediafire.com/?2yctcs9tnme sau khi taûi veà duøng Password: www.updatesofts.com ñeå giaûi neùn Teân : phaïm thò quyønh Nhö Ñòa chæ : A1/19 aáp Leâ Lôïi , xaõ Quang Trung , huyeän Thoáng Nhaát , tænh Ñoàng Nai Ñieän thoaïi : 061 3763371 Mail : nhuphaam@yahoo.com


								
To top