BENCHMARKING IN THE PROCESS INDUSTRIES by slappypappy118

VIEWS: 32 PAGES: 1

									BENCHMARKING IN THE PROCESS INDUSTRIES
                     Tác giả:      Munir Ahmad, Roger Benson
                     NXB:       Institution of Chemical Engineers, UK
                     Năm XB: 2002


                     Quyển sách này viết trên nền tảng đúc kết từ kinh nghiệm của
                     tác giải được rút ra từ hơn 200 qui trình nhà máy, mô tả cách
                     thức đo lường và thiết lập các tiêu chuẩn để sản xuất hiệu quả.
                     Sự cải tiến hiệu suất sản xuất là cơ hợi lớn cho các thay đổi
                     nhanh chóng của các quá trình hóa học trên thế giới.

Nội dung:

1.    Introduction ........................................................................................................1
2.    Measuring Process Manufacturing Performance ...............................................6
3.    Sources of Benchmarking Data .......................................................................20
4.    Calculating the Improvement Opportunity ......................................................35
5.    Signposting the Route to Process Improvement ..............................................43
6.    Measuring Manufacturing Excellence Practices ..............................................65
7.    Benchmarking the ‘Soft’ Measures .................................................................78
8.    Review and Interpretation of Benchmarking ...................................................88
9.    The Need for Agile Manufacturing..................................................................97
10.   Potential Impact of Process Engineering on World-Class Benchmarking ....110
11.   Conclusions ....................................................................................................125
Appendix 1 ..............................................................................................................127
     A1.1     Manufacturing Measures..................................................................127
     A1.2     Supply Chain Definitions .................................................................138
     A1.3     Safety, Health and Environment (SHE) ...........................................141
Appendix 2 ..............................................................................................................144
List of abbreviations ..............................................................................................151
Index ........................................................................................................................152

								
To top