CONTOH LAPORAN LATIHAN INDUSTRI by pharmphresh33

VIEWS: 101,282 PAGES: 6

									       INSTITUT KEMAHIRAN MARA
          JASIN, MELAKA

 CONTOH
      SIJIL KEJURUTERAAN MEKANIKAL

LAPORAN    (LUKISAN & REKABENTUK)LATIHAN   LAPORAN LATIHAN INDUSTRIINDUSTRI     DISEDIAKAN OLEH :
      LUKMAN NUL HAKIM BIN ABDULLAH
          871205-08-5231           SESI LI :
        JANUARI 2007 MEI 2007
                      1
                                                 PENGHARGAAN


                                   Assalamualaikum W.B.T.

          Laporan Latihan Industri :              Syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnianya dapat
   Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk)        saya menyiapkan Laporan Latihan Industri ini. Sepanjang lima bulan
                                    menjalani Latihan Industri ini, pelbagai pengalaman dan kemahiran
                                    yang telah saya perolehi. Jika sebelum ini pengetahuan saya lebih
                                    kepada teori, namun selepas menjalani Latihan Industri ini
                                    pengetahuan praktikal saya telah bertambah dan dapat saya jadikan
                                    bekalan untuk bidang kerjaya saya selepas ini. Segala maklumat
                                    mengenai tempat latihan industri dan kerja-kerja yang saya lakukan
                                    sepanjang 20 minggu ini telah saya muatkan dalam laporan ini.

                                    Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
              Pada                     majikan saya, Encik Fakhrul Alias dan penyelia saya puan Nur Iman
                                    Hakim yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan teguran selama saya
        02 Januari 2007 15 Mei 2007               menjalani latihan industri di syarikat ini. Ucapan terima kasih juga buat
                                    staf-staf Kurnia Bakti Sdn Bhd yang telah menerima saya dengan baik
                                    dan memberi layanan yang sewajarnya.

                                    Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tenaga pengajar
                                    saya di IKM Jasin, Puan Siti Mariam Majid, Encik Bakri Musa dan
                                    kesemua tenaga pengajar kursus yang telah memberi tunjuk ajar,
                                    dorongan dan panduan selama 18 bulan saya berada di IKM Jasin.
                                    Terima kasih juga buat komuniti IKM Jasin terutamanya Pengarah,
                                    Timbalan Pengarah, Peg.Perh.Industri dan semua warga kerja yang
             Oleh :                     telah banyak membantu urusan pembelajaran dan Latihan Industri saya
       Lukman Nul Hakim bin Abdullah               ini.

                                    Akhir sekali ucapan terima kasih dan sekalung penghargaan buat ibu
                                    bapa tersayang yang telah banyak berkorban, sama ada dari segi
                                    masa, keringat dan wang ringgit bagi memastikan saya berjaya dalam
                                    kehidupan terutamanya dalam aspek pendidikan ini.

                                    Terima kasih juga buat ahli keluarga, sahabat dan semua pihak yang
                                    terlibat dalam penyediaan Laporan Latihan Industri ini, sama ada
                                    secara langsung atau pun tidak langsung. Semoga laporan Latihan
 Laporan Latihan Industri ini disediakan untuk Kursus Kejuruteraan   Industri ini dapat memberi manfaat kepada saya dan juga warga IKM
Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk), Institut Kemahiran MARA Jasin,    Jasin secara keseluruhannya.
 Melaka sebagai prasyarat untuk dianugerahkan Sijil Kejuruteraan
        Mekanikal (Lukisan & Rekabentuk).
                                   Lukman Nul Hakim bin Abdullah
                                   15 Mei 2007
                                                                          2
                                        BAB 1

         ISI KANDUNGAN                      PENGENALAN

Bil.      Perkara           Muka Surat  Pelajar perlu menerangkan tujuan laporan ini
1       Penghargaan           i    disediakan ( contoh : sebagai syarat penganugerahan sijil
2       Isi Kandungan          ii    dan mendapatkan pengalaman & persekitaran pekerjaan
3       Bab 1 : Pengenalan        1    sebelum memasuki alam pekerjaan) dan apa-apa yang
                             difikirkan sesuai oleh pelajar terutamanya yang
4       Bab 2 : Latar Belakang Syarikat
                             memberi kesan positif kepada pelajar & Kerjaya (Rujuk
        Nama Syarikat           4    Buku Log untuk Objektif LI dilaksanakan).
        Sejarah Syarikat         5

        ..SETERUSNYA SAMPAI BAB 5..
                             Pelajar juga perlu menerangkan tugas-tugas yang
                             dilakukan sepanjang 20 minggu LI dijalankan.
10       Lampiran *
                             (Secara Umum)

*Nota : Lampiran tidak perlu diletakkan no.muka surat
                                                           3
                BAB 2                                  BAB 3

        LATAR BELAKANG SYARIKAT                  LAPORAN TUGAS/TANGGUNGJAWAB/PROJEK


   2.1 NAMA SYARIKAT                           3.1 TUGAS/PROJEK YANG DIJALANKAN
                                         Nyatakan.
     Terangkan nama syarikat tersebut (Gambar Syarikat boleh
     disertakan di sini)                       3.2 PROSES TUGAS/PROJEK YANG DIJALANKAN
   2.2 SEJARAH SYARIKAT                            Nyatakan (boleh secara esei atau hierarki gambarajah)
     Terangkan sejarah syarikat tersebut (Bagaimana ditubuhkan,    3.3 KESESUAIAN KURSUS DENGAN TUGAS
     bila, oleh siapa, di mana dan apa-apa yang berkaitan)         Nyatakan sesuai atau tidak (sejauh mana kesesuaian tersebut,
   2.3 OBJEKTIF, VISI DAN MISI SYARIKAT                    kaitkan dengan subjek/amali yang telah diambil di IKM Jasin)
     Dapatkan maklumat ini daripada pihak syarikat dan nyatakan    3.4 KEMAHIRAN/TEKNOLOGI BARU YANG
   2.4 PROFIL SYARIKAT                            DIPEROLEHI
     Jenis perniagaan yang dijalankan dan lain-lain yang berkaitan     Nyatakan.
     dengan profil sykt.                       3.5 MASALAH DAN KAEDAH PENYELESAIAN
   2.5 LOGO SYARIKAT                             (TUGAS/PROJEK)
     Sertakan logo dan terangkan maksud di sebalik logo tersebut      Nyatakan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan
                                         tugas/projek dan apakah langkah penyelesaian yang
   2.6 CARTA ORGANISASI SYARIKAT                        diambil   bagi menyelesaikan  masalah tersebut. (boleh
     Dapatkan maklumat ini daripada pihak syarikat dan nyatakan       juga diterangkan dalam bentuk gambarajah)
   2.7 PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH
     SYARIKAT
     Nyatakan.                            NOTA :
                                     Contoh Kerja/Projek seperti gambar, graf, lukisan kejuruteraan dan
                                     sebagainya boleh diletakkan dalam muka surat lampiran. Cuma perlu
                                     dinyatakan dalam penerangan. Contoh: Pada 3.1, Tugas yang saya
NOTA :                                  jalankan di syarikat ini adalah          ..(rujuk contoh
  Pelajar perlu berbincang dengan pihak syarikat mengenai maklumat-   kerja di lampiran 1).
  maklumat yang diperlukan di atas semasa bulan pertama LI (Ambil
  masa sehari untuk kumpulkan maklumat,contohnya jumpa Pengurus /
  Penyelia semasa masuk kerja dan ambil maklumat tersebut semasa
  rehat atau selepas tamat waktu kerja). Maklumkan maklumat tersebut
  diperlukan bagi penyediaan laporan LI. Minta kerjasama secara
  bijaksana dan berkhemah.
                                                                        4
             BAB 4                             BAB 5

   CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN                           PENUTUP


Nyatakan cadangan dan perkara-perkara yang perlu diberi     Dalam bab ini, anda kena simpulkan semua perkara yang
perhatian untuk dilakukan penambahbaikan, sama ada dari
aspek penempatan LI, kerja-kerja yang dilakukan di tempat LI,  berkaitan dengan LI, dari aspek penempatan dan kerja yang
perhubungan di antara pelajar dengan pihak syarikat,      dilakukan di syarikat. Kesimpulan juga merangkumi perjalanan
peralatan-peralatan yang digunakan dan semua yang        LI secara keseluruhannya dan nyatakan faedah-faedah yang
berkaitan dengan Latihan Industri. Cadangan-cadangan tersebut  diperolehi semasa menjalani LI ini. Huraikan kesan
boleh dibuat dalam bentuk poin (1,2,3) atau esei. Bagi lebih  pelaksanaan LI ini terhadap mutu kerja pelajar, pengalaman,
tersusun, asingkan cadangan kepada pihak syarikat,       pendedahan kepada teknologi baru dan bidang kerjaya di
cadangan kepada pihak BPL(K) MARA & IKM, cadangan        masa akan datang.
kepada pelajar LI dan cadangan-cadangan lain yang berkaitan
di dalam perenggan yang berasingan..
                                                                5
        LAMPIRAN              n PENILAIAN LAPORAN LI


                          n Pengenalan       :    5%
Sertakan lampiran yang berkaitan (gambar, rajah,  n Bab 1          :    10 %
  lukisan kejuruteraan, graf dan sebagainya).
                          n Bab 2          :    10%
                          n Bab 3          :    30 %
                          n Bab 4          :    15 %
                          n Bab 5          :    10 %
                          n Buku Log        :    20 %

                          n Jumlah         :    100%

                          n  Bagi Program Diploma, pecahan 20% bagi markah
                            Pembentangan LI + 20% (Buku Log) & 60% (Laporan
                            LI)


                          n Nota : Markah Lulus adalah 60%
                                                     6

								
To top