Phiếu đăng ký mua hàng by lyminhthanganh

VIEWS: 397 PAGES: 2

									COÂNG TY TNHH PHAÂN BOÙN VÓNH LÔÏI
ÑCGD: 21/5D, Traàn Höng Ñaïo, P.Myõ Quyù, TP.Long Xuyeân, An Giang Tel : 076.638.234 - 215.957 - Fax : 076.638.439

NHAØ SAÛN XUAÁT PHAÂN BOÙN HÖÕU CÔ HUMATE

PHIEÁU ÑAÊNG KYÙ MUA HAØNG
Teân người mua hàng :……………………………......................................................... Ñòa chæ :………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. Ñieän thoaïi :………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..

Xaùc nhaän mua haøng nhö sau
1. Phaân höõu cô khoaùng CA-HUMATE ( Bao traéng 50kg ) : Soá löôïng mua :………………bao, thaønh tieàn :………………………………….VNÑ 2. Phaân boùn laù höõu cô HUMATE 4K ( Chai 1000ml ) : Soá löôïng mua :………………chai, thaønh tieàn :…………………………………VNÑ 3. Phaân boùn laù höõu cô HUMATE 4K ( Can 2 lít ) : Soá löôïng mua :………………can, thaønh tieàn :.…………………………………VNÑ 4. Cheá phaåm hoøa tan MASTERHUM ( Can 5 lít ) : Soá löôïng mua :………………can, thaønh tieàn :………………………………….VNÑ Ngaøy…..…thaùng…….naêm 2008 Kyù teân
GIAÙ BAÙN LEÛ PHAÂN BOÙN HÖÕU CÔ HUMATE
- Phaân höõu cô khoaùng CA HUMATE (bao 50kg) : 200.000ñ/bao - Phaân boùn laù HUMATE 4K (chai 01 lít ) : 60.000ñ/chai - Cheá phaåm höõu cô hoøa tan MASTERHUM (can 5lít ) : 100.000ñ/can

………………………………………..

Aùp duïng chính saùch baùn haøng khuyeán maõi cho baø con noâng daân khi mua haøng thanh toaùn baèng tieàn maët trong ngaøy hoäi thaûo nhö sau : - Mua 02 bao CA-HUMATE: taëng 01 can MASTERHUM trò giaù 100.000ñ

- Mua 05 chai HUMATE 4K ( 1000 ml ): taëng 02 chai HUMATE 4K ( 1000 ml ) trò giaù 60.000 - Mua 04 can MASTERHUM: taëng 01 chai HUMATE 4K ( 1000 ml ) trò giaù 60.000ñ


								
To top