zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejím předmětem je by pharmphresh27

VIEWS: 0 PAGES: 4

									Kontaktní osoba:   Jiří Pálek
Tel.:        267 994 352
Fax:         272 936 597
E-mail:       Jiri.palek@sfzp.cz

Datum:        13. 1. 2009
Zadávací dokumentace
dle ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)


Název veřejné zakázky


Licence IBM Lotus NotesIdentifikační údaje zadavatele
Organizace:                 Státní fond životního prostředí České republiky
IČ:                     00020729
Adresa:                   Kaplanova 1931, Praha 11 – Chodov, PSČ: 148 00
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:    Petr Štěpánek, ředitel


1.    PŘEDMĚT ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
1.1   Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle § 8 zákona mezi
     zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je nákup 154 ks
     licencí IBM LOTUS NOTES WITH COLLABORATION AUTHORIZED USER
     LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS.

Dodávky
Název                          CPV
Licence IBM Lotus Notes          154ks
                            48900000-7

Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): 550000 Kč2.    POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

2.1   Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů dodavatele
     způsobem dle ustanovení § 53 odst. 2 zákona předložením:                                               1z4
Licence IBM Lotus Notes“
     2.1.1 Čestného prohlášení ve vztahu ke kvalifikačním požadavkům dle § 53 odst. 1,
        které je přílohou této ZD.

2.2   Zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle
     ustanovení § 54 písm. a) a b) předložením:

     2.2.1 Výpisu z obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpisu z
        jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

     2.2.2 Předložením oprávnění k podnikání (např. živnostenského listu) pokrývající
        celý předmět zakázky.

     2.2.3 Dodavatel můžu výše uvedené kvalifikační předpoklady prokázat ve formě
        originálu, ověřené kopie nebo prosté kopie příslušné listiny.

2.3   Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomických a finančních a technických
     kvalifikačních předpokladů.

2.4   Zadavatel uchazeče upozorňuje, že prokazování kvalifikace při podání společné
     nabídky či při využití subdodavatelů se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

2.5   Uchazeč, který neprokáže ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace bude
     vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

2.6   Dodavatelé mohou profesní kvalifikační předpoklady splnit dle § 127 odst. 1 písm. b)
     výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle § 133 a násl. zákona
     certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných
     dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených.


3.    OBCHODNÍ A PLATENÍ PODMÍNKY

3.1   Návrh smlouvy obsažený v nabídce zpracované dodavatelem bude obsahovat tyto
     obchodní a platební podmínky:

     3.1.1 Zadavatel se zavazuje uhradit cenu za převzatý předmět zakázky na základě
        daňového dokladu – faktury do dvaceti dnů od jejího doručení zadavateli, za
        předpokladu, že daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti, zejména
        dostatečně určitou identifikaci předmětu a dále za předpokladu, že cena bude
        určena v souladu s nabídkou dodavatele. Dodavatel je oprávněn daňový
        doklad – fakturu vystavit vždy až po prokazatelném převzetí předmětu
        zakázky zadavatelem. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet
        dodavatele uvedený ve faktuře.

     3.1.2 V případě prodlení zadavatele s platbou jakékoli částky dle této smlouvy je
        zadavatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné
        částky denně. Dodavatel nemá nárok na další náhradu škody způsobenou
        prodlením zadavatele s úhradou finančních částek dle této smlouvy.

     3.1.3 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.


                                            2z4
Licence IBM Lotus Notes“
     3.1.4 Nabídka ani návrh smlouvy zpracovaný uchazečem nebudou obsahovat
        žádná ustanovení, která by pro zadavatele byla méně výhodná, než jaká
        stanoví platná právní úprava obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní
        zákoník, v platném znění.


4.    POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

4.1   Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce uvedl cenu za 1 ks poskytnuté licence
     a dále pak celkovou cenu za všech požadovaných 154 ks licence IBM Lotus Notes.

4.2   Cena bude uvedena jako cena bez DPH, samostatně DPH a cena s DPH.


5.    POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

5.1   Zadavatel je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona.

5.2   Dodavatelé jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:

     5.2.1 krycí list nabídky (dle vzoru),

     5.2.2 čestné prohlášení o splnění kvalifikace (dle vzoru),

     5.2.3 doklady k prokázání splnění kvalifikace,

     5.2.4 cenová nabídka,

     5.2.5 podepsaný návrh smlouvy,

     5.2.6 doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy jednat za
        dodavatele,

     5.2.7 prohlášení dodavatele, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu
        běhu zadávací lhůty (dle vzoru),

     5.2.8 případné další dokumenty.

5.3   Všechny listy nabídky budou číslovány průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1.
     Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje pouze na úřední doklady, resp. jejich
     kopie, které nemusejí být očíslovány, v nabídce však musí být odkaz na jejich počet
     a název (např. v obsahu nabídky). Přílohy mohou být číslovány samostatnou číselnou
     řadou. Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí být svázány nebo jinak
     zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.

5.4   Nabídka bude předložena v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (jeden originál,
     jedna prostá kopie).Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jménem
     nebo za dodavatele jednat. V případě rozporu mezi jednotlivými výtisky nabídky je
     rozhodující obsah výtisku nabídky označeného jako “Originál”.
                                             3z4
Licence IBM Lotus Notes“
5.5   Dodavatel podá nabídku v uzavřené neporušené obálce označené viditelně “Nabídka
     – Licence IBM Lotus Notes - NEOTEVÍRAT”, na níž bude uvedena kontaktní adresa
     dodavatele.

5.6   Nabídka bude podána ve lhůtě pro podání nabídky do podatelny na adresu sídla
     zadavatele: Státní fond životního prostředí, Kaplanova 1931/1, PSČ 148 00, Praha
     11- Chodov.


6.    ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

6.1   Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria nejnižší nabídková cena.

6.2   Hodnocení nabídek bude provedeno seřazením nabídkových cen od nejnižší po
     nejvyšší7.    ČASOVÉ LIMITY

7.1   Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 2. 2009 v 12:00 hod.

7.2   Otevírání obálek se uskuteční dne 5. 2. 2009 v 12:30 hod.

7.3   Zadávací lhůta trvá 90 dnů.8.    PŘÍLOHY

8.1   Krycí list nabídky

8.2   Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace

8.3   Vzor prohlášení o vázanosti nabídkou po celou dobu zadávací lhůty
                                           4z4
Licence IBM Lotus Notes“

								
To top