Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Ayat Komplemen Bahasa Malaysia by pharmphresh25

VIEWS: 764 PAGES: 6

									             BAB 1
          PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Kajian

Pengkajian tentang ayat komplemen secara menyeluruh,
buat pertama kalinya telah diusahakan oleh Rosenbaum
(1967) dengan menggunakan rangka transformasi. Kajiannya
meliputi analisis teoritis tentang ayat komplemen bahasa
Inggeris (BI). Beliau menghujah bahawa ayat komplemen
BI boleh dibahagikan kepada dua, iaitu ayat komplemen
frasa kerja dan ayat komplemen frasa nama. Dalam pada
itu, beliau juga membincangkan bagaimana pelbagai jenis
komp dalam ayat komplemen dapat ditentukan dengan
berdasarkan fitur-fitur KKj ayat matriks. Walau bagaimana-
pun, pada peririgkat awal mi, sebahagian besarnya hanya
menumpukan kepada struktur dalam ayat komplemen,
iaitu tanpa memberikan perhatian yang cukup kepada aspek
 semantik.

    Path peringkat berikutnya penekanan telah ditumpu-
 kan kepada asas-asas semantik dan sintaksis. Di antaranya
ialah kertas kerja “Fact” oleh Kiparsky (Paul) dan Kiparsky
(Carol) (1970). Dalam kertas kerja itu mereka berpendapat
bahawa dengan berdasarkan alasan-alasan semantik dan
sintaksis, setengah-setengah ayat komplemen frasa nama
mempunyai the fact sebagai kepala kepada FN di peringkat
struktur dasar. Mereka juga membincangkan persoalan

                1
Menaik (Raising) dan infinitif. Pada umumnya, “Fact” hanya
membincangkan hal-hal yang mencakup hubungan-hubungan
           is
semantik dan sintak~ di antara predikat matriks dengan ayat
komplemen.
    Dalam hal  mi
           terdapat satu lagi pendekatan yang agak
berbeza tentang pengkajian ayat komplemen, iaitu sebagai-
mana yang dikemukakan oleh Ross (1967), Lakoff (1968)
dan beberapa orang linguis lain. Mereka menekankan hal
pengkajian tentang ayat komplemen dalam bentuk hubungan
di antara ayat komplemen dengan ayat bebas dengan meng-
gunakan idea higher abstract verbs.
    Perkembangan-perkembangan sebagaimana yang di-
sebutkan menurut Freidin (1971 :1—15), boleh dibahagikan
kepada dua tahap, iaitu Rangka Aspects(Aspects Framework)
yang dipelopori oleh Rosenbaum (1967), dan Rangka Post-
Aspects (Post-Aspects Framework) oleh Ross (1967) dan
Lakoff (1968). Banyak kajian tentang aspek tertentu ayat
komplemen telah diusahakan di peringkat kedoktoran, sama
ada yang memberatkan Rangka Aspects atau Rangka Post-
Aspects. Di antara kajian-kajian itu termasuklah kajian yang
dijalankan oleh Freidin (1971), Wilkinson (1971), Pizzini
(1972), Bresnan (1972) dan Albury (1974).
    Sebaliknya pula, apabila ditinjau perkernba~iga~peng-
kajian tentang ayat komplemen bahasa Malaysia (BM).1 maka
didapati perkembangan itu masih lagi di tahap Rangka
Aspects. Sungguhpun begitu, belum banyak lagi linguis yang
mengkaji ayat komplemen dengan menggunakan rangka
transformasi. Di antara linguis yang membuat pengkajian
dengan menggunakan rangka itu ialah Wong (1970), Nik
Safiah (1978) dan Mashudi (1976). Di samping itu, terdapat
juga analisis tentang ayat komplemen BM yang tidak meng-


 Menurut Asraf (1974), bahasa Malaysia itu tidaklah lain daripada bahasa
 Melayu juga. Beliau mengatakan bahawa perubahan nama daripada bahasa
 Melayu kepada bahasa Malaysia sejak tahun 1970 tidak mendatangkan
 perubahan secara radikal kepada sistem keseluruhan bahasa Melayu. Oleh itu,
 kajian mi beranggapan bahasa Malaysia itu sebenarnya adalah bahasa Melayu.


                   2
gunakan rangka transformasi, iaitu sebagaimana yang dilaku-
kan oleh Lutfi (1974:53—99; artikel “Pencukup”).
     Dalam tesis kedoktorannya, Wong cuba membina dan
menggabungkan cara untuk menerbitkan ayat-ayat yang
mengandung ayat komplemen frasa nama objek dengan betul
dalam konteks tatabahasa BM. Dengan menggunakan Model
Chomsky (1965), beliau mendapati bahawa ayat komplemen
frasa nama objek mempunyai dua struktur di peringkat
struktur dasar, iaitu bergantung kepada kehadiran objek tak
langsung (OTL) dalam ayat matriks. Walau bagaimanapun,
analisis itu hanya tentang satu jenis ayat komplemen frasa
nama, iaitu ayat komplemen frasa nama objek, dan tingkat
analisisnya pula masih di peringkat komponen sin taksis
Model Chomsky.2
     Analisis tentang ayat komplemen BM oleh Nik Safiah
 (1978:158—181) terdapat dalam Bab VI tesis kedoktoran-
nya. Analisis itu bertujuan untuk memberikan suatu deskripsi
tentang analisis konstruksi ayat komplemen dalam BM di
samping mengemukakan beberapa pendekatan alternatif
kepada konstruksi-konstruksi ayat komplemen tertentu
 dengan harapan dapat menerangkan gelagat bahasa itu dengan
lebih lengkap lagi. Berdasarkan Model Jacobs dan Rosenbaum
 (1968), beliau telah membincangkan ayat komplemen frasa
 nama dengan beberapa jenisnya dan ayat komplemen frasa
 kerja. Dalam perbincangan itu, beliau telah menimbulkan dua
 isu, iaitu status ayat komplemen frasa kerja, dan status ayat
 komplemen frasa nama subjek.
     Walaupun Mashudi (1976) dalam tesis kedoktorannya
 tidak menjadikan ayat komplemen sebagai pokok kajian,
 namun beliau telah mengemukakan rumus-rumus struktur
 frasa tentang ayat komplemen frasa kerja dan ayat kom-
 plemen frasa nama. Beiau juga menghujahkan tentang betapa
 perlunya menerima kewujudan konsep ayat komplemen frasa2  Lihat Wong (1970:8—14).


               3
kerja di samping menyarankan supaya diadakan satu node
Komp dalam struktur frasa BM.3
    Untuk pertama kalinya dalam penulisan buku teks,
didapati bidang ayat komplemen diberikan perhatian yang
khusus dalam rangka pengajaran tatabahasa BM. Usaha ulung
itu telah dilakukan oleh Lutfi Abas. Dalam buku teks itu,
beliau telah membahagikan ayat komplemen kepada empat
jenis,  iaitu pencukup sub/ek, pencukup penyambut,
pencukup adalah dan pencukup penerang. Dalam artikel
 “Pencukup”, beliau telah membezakan di antara Keterangan,
 Kalimat, Pendamping dengan Pencukup, dan juga mem-
 bincangkan jenis-jenis pencukup. Di samping itu, beliau juga
 berpendapat bahawa Ca/cap A/uk dan Ca/cap Pindah adalah
Pencukup-pencukup Penerang.

1.2   Tujuan Kajian
    Ayat komplemen merupakan satu daripada jenis ayat
pancangan, dan pemakaiannya kini, khususnya ayat komple-
menfrasa nama objek, klan meningkat.4 Ofeh itu, saiEu kajian
yang lebih menyeluruh tentangnya amatlah bermanfaat. Maka
kajian mi bertujuan untuk memberikan satu huraian demi-
han tentang ayat komplemen BM dengan menggunakan
rangka transformasi.


1.3   Bidang Kajian
    Kajian mi menumpukan perhatian kepada aspek
sintaksis BM, laitu sejenis ayat pancangan yang dipanggil ayat
komplemen. Perbincangan tentang ayat komplemen itu
berkisar di sekitar jenis-jenisnya, hubungannya dengan tiga
Komp (bahawa, untuk dan supaya), KKj, FN dan Kop ayat
matriks, KN yang mendahuluinya, dan dengan semua trans-
formasi yang terlibat dalam penerbitannya. Perbincangan itu


~ Lihat Mashudi (1976:94: 104—129).
 Lihat Nik Saflah (1978:181).


                   4
dilakukan di peringkat komponen sintaksis sahaja, iaitu tidak
melibatkan komponen-komponen fonologi atau semantik.

1.4  Bahan Kajian
     Kajian mi menggunakan data yang dikumpulkan dan-
pada berbagai-bagai jenis suratkhabar dan majalah yang di-
terbitkan pada masa kajian mi dijalankan. Dalam suratkhabar
umumnya diambil danipada ruangan Lidah Pengarang, mana-
kala dalam majalah-majalah pula kebanyakannya daripada
esei-esei bulanan atau laporan khas. Berikut dikemukakan
nama suratkhabar dan majalah yang dijadikan data kajian:
Berita Harian, Berita Minggu, Utusan Malaysia, Utusan
Melayu, Mingguan Malaysia, Utusan Zaman, Watan, Budiman,
Dewan Bahasa, Dewan Masyarakat, Dewan Sastera, Dewan
Budaya, Dewan Pelajar, Mastika, Sarina, Widya, Pan/i
Masyarakat, Dian, Aktual dan Wanita. Di antara majalah-
majalah yang disebutkan di atas ada yang bercorak akademik,
separuh akademik dan popular.

1.5   Kaedah Kajian

    Pada umumnya, kajian mi menggunakan rangka
transformasj Model Rosenbaum (1967). Model mi menyim-
pulkan bahawa satu deskripsi yang memadai untuk ayat
komplemen frasa kerja dan frasa nama adalah mengandung
rumus-i-umus struktun frasa (RSF) dan rumus-rumus
transformasj.5
    Kajian mi banyak bergantung kepada analisis data.
Data-data yang dikutip terdiri daripada ayat-ayat majmuk
jenis penyata. Dalam ayat-ayat majmuk itulah terpancangnya
berbagai-bagai jenis ayat komplemen. Ayat-ayat komplemen
itu terdiri daripada jenis ayat-ayat tunggal penyata aktif.
Batasan-batasan mi dibuat demi kesederhanaan analisis. Lihat Rosenbaum (1967:1).


               5

								
To top