Public Private Partnership - PPP by pharmphresh24

VIEWS: 0 PAGES: 7

									PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A PRIVÁTNÍHO SEKTORU
(PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP – PPP)
Ing. Jaroslava Syrovátková, HF TUL, KPE

Úvod
Přesná definice PPP neexistuje ani v České republice, ani v zahraničí. Je to pojem, který se
začal používat pro celou řadu způsobů zajištění veřejných služeb a veřejné infrastruktury.
Označuje soubor nástrojů a metod pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru při
přípravě, realizaci a provozování určitých typů veřejných služeb.

Seznam projektů, které jsou v různých zemích vytvářeny formou PPP, roste a je jen na
veřejné správě, zda se rozhodne realizovat konkrétní projekt jako PPP. Projekty PPP se
používají například v oblasti urychlení budování dopravní infrastruktury (silnic, dálnic, lehké
železniční dopravy, metra, letišť, tunelů, mostů), v oblasti školství, zdravotnictví a sociální,
v oblasti zásobování elektrickou energií, budování vodovodních a kanalizačních systémů
(výstavba čistírny odpadních vod), spaloven, tepláren, věznic a v oblasti cestovního ruchu.

Projekty PPP v České republice
V České republice se předpokládá, že budou realizovány podobné projekty PPP jako
v zahraničí a kromě toho, že budou dále využívány při výstavbě a provozu inkubátorů a
vědeckotechnických parků, nájemních hal a zvláště pak při regeneraci tzv. brownfields.

V současné době jsou již některé projekty PPP v České republice využívány s různou mírou
úspěšnosti na celostátní i na regionální úrovni. Na celostátní úrovni však zatím projekty PPP
provází řada problémů. Mezi nejznámější z nich patří Internet do škol a výstavba dálnice D47
ve směru na Ostravu, kde vláda nakonec smlouvu s konsorciem HousingConstruction za
poměrně velké finanční ztráty vypověděla.

Na regionální úrovni mají tyto projekty vyšší úspěšnost. Při jejich realizaci jsou nejaktivnější
magistráty statutárních měst, kde např. v Ústí nad Labem se již na bázi PPP staví nemocnice a
v ostatních statutárních městech jsou připravovány další smlouvy – především z oblasti
dopravní infrastruktury.

Výhody PPP projektů
Partnerství veřejného a soukromého sektoru je smluvní (zpravidla dlouhodobé) ujednání mezi
veřejným sektorem (zadavatelem) a představitelem soukromého sektoru (dodavatelem) o
zajištění veřejné infrastruktury nebo jiné základní služby ze strany soukromého dodavatele.
Předpokládá se, že dodavatel ponese zodpovědnost za výstavbu nových nebo přestavbu
stávajících aktiv, která jsou po skončení smluvního vztahu často převedena na veřejný sektor.

U projektů PPP patří mezi potenciální výhody
- mobilizace soukromého kapitálu
- urychlení realizace projektu
- snižování nákladů po celou dobu životnosti projektu
- větší rozložení rizika
- zvýšení motivace pro soukromý sektor
- zvýšení kvality vytvořených aktiv
- přínos dalších příjmů pro soukromý sektor
- posilování veřejného řízení
Vládní opatření na podporu rozvoje projektů PPP
Aby mohly být projekty PPP v České republice úspěšně realizovány, vytvořila Vláda České
republiky řadu dokumentů a přijala v této oblasti několik usnesení.

Mezi ně patří především:
1. Dokument Politika vlády České republiky v oblasti Partnerství veřejného a soukromého
  sektoru, který byl schválen usnesením č. 7 ze dne 7. 1. 2004
2. Dokument Informace o stavu systémové implementace Partnerství veřejného a
  soukromého sektoru, který byl schválen usnesením č. 791 z 25. 8. 2004

Součástí obou uvedených dokumentů je řada příloh. Dokument Politika vlády je rozšířen o
přílohy, které obsahují návrhy legislativních změn nezbytných pro systémovou implementaci
Partnerství, časový harmonogram řízení pilotních projektů, kritéria pro předložení návrhu
pilotních projektů a seznam orgánů, jejichž zástupci budou členy meziresortního týmu pro
implementaci Partnerství. Dokument Informace o stavu implementace obsahuje přílohy o
procesu přípravy a realizaci projektu Partnerství a jeho zajištění, shrnutí zahraničních
zkušeností v oblasti Partnerství a právní analýzu jeho proveditelnosti.

Při vytváření základních dokumentů PPP spolupracovala jednotlivá dotčená ministerstva,
Svaz měst a obcí, Asociace krajů, mezinárodní organizace a instituce, partnerská ministerstva
členských zemí EU a specialisté z Velké Británie, Portugalska, Irska, Polska a Francie, kteří
mají praktické zkušenosti s různými modely aplikace PPP.


Institucionální zabezpečení PPP
Vláda České republiky rozhodla, že podpoří rozvoj projektů PPP jejich institucionálním
zabezpečením. Ministerstvo financí zřídilo samostatné oddělení, byla založena akciová
společnost PPP centrum, vytvořen meziresortní tým a Fond národního majetku se stal členem
Mezinárodní organizace projektového financování.

Samostatné oddělení pro metodiku a regulaci projektů PPP
Zřídilo ho Ministerstvo financí k 1. 5. 2004 zřídilo a stanovilo mu následující úkoly:
- vytvořit a aplikovat metodiku pro monitorování a regulaci vzniku budoucích závazků
  veřejných rozpočtů v souvislosti s projekty PPP,
- koordinovat zpracování a aplikaci metodiky pro přípravu, posuzování a schvalování
  projektů.

Oddělení odpovídá za vytváření a udržování podmínek pro regulaci rozpočtových dopadů
projektů PPP a za usnadnění realizace projektů

Centrum pro implementaci PPP, a. s.
Vzniklo k 1. 7. 2004 z rozhodnutí Fondu národního majetku s následujícím posláním:.
- je to společnost s veřejnou misí, tzn. společnost, která vykonává svoje hlavní činnosti
  pouze ve prospěch veřejného sektoru a není oprávněna v oblasti PPP poskytovat úplatné
  poradenství soukromého sektoru,
- účelem a poslání a. s. je řízení PPP projektů na straně veřejného sektoru, tzn. aktivní
  podílení se na vytváření příležitostí k těmto projektů, vyhledávání investičních partnerů,
  zastřešování a realizace projektů a poskytování poradenského servisu,
-  pracovníci a. s. by měli být poradci, právníci a finanční odborníci z řad privátního sektoru
  a pracovníci se zkušenostmi s prací veřejného sektoru.

Meziresortní pracovní tým
Od podzimu roku 2003 pracuje meziresortní tým, jehož členy jmenovali ministři jednotlivých
resortů z řad relevantních úřadů veřejné správy a to především Ministerstva financí a Fondu
národního majetku.. Tento tým tvoří platforma řešitelů, který byl doplněn o zástupce Asociace
krajů a Svazu měst a obcí. Pracovní tým se zabývá problematikou implementační strategie
zavedení PPP v České republice, tak jak ji Vláda České republiky stanovila ve schválené
reformě veřejných financí. V budoucnu se rozšíří činnost týmu o posuzování jednotlivých
projektů PPP.

Mezinárodní asociace projektového financování
IPFA – The International Project Finance Associacion (Mezinárodní asociace projektového
financování) je mezinárodní, nezávislou a neziskovou organizací zaměřenou na podporu a
zastupování zájmů veřejného a soukromého sektoru v oblasti PPP. Českou republiku
zastupuje v této organizaci Fond národního majetku České republiky.


Asociace PPP
V listopadu 2004 byla založena Asociace Public Private Partnership (PPP), která bude hájit
zájmy soukromých firem při spolupráci se státem v rámci PPP projektů. Jejími členy se stane
více než 50 předních firem ze stavebnictví, bankovnictví, poradenství či právních služeb.


Pilotní projekty Partnerství veřejného
a soukromého sektoru
Usnesením Vlády České republiky č. 791 ze dne 25. 8. 2004 byla stanovena kriteria pro
předkládání návrhu pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru v roce
2004. Úkolem stanovených kritérií je vyloučit projekty, u kterých je velmi nepravděpodobné
dosažení „hodnoty za peníze“ jak pro zadavatele tak pro uživatele služeb. Mezi stanovená
kritéria patří:
- rozpočtový dopad
- přenos rizik
- snadno definovatelné výstupy
- soulad s prioritami vládního programového prohlášení

Value for Money
Hlavním požadavkem je, aby výsledná ekonomická hodnota PPP projektu byla nižší než
ekonomická hodnota projektu při tradičním způsobu zajištění projektu veřejným sektorem.
Vzhledem k dlouhodobosti a komplexnosti PPP bude posuzována celková výsledná
ekonomická hodnota komplexně (celkové náklady veřejného sektoru a náklady ušlé
příležitosti) a ne pouze na základě hotovostních nákladů veřejného rozpočtu. Celková úroveň
ekonomické hodnoty PPP projektu musí být stanovena před zahájením soutěže na zadání PPP.

Rozpočtový dopad – vhodnými pilotními projekty jsou především takové, jejichž cílem je
naplnění některých priorit zadavatele, pro které bude v budoucnosti reálně zajištěno
financování zejména úhradami příjemců služeb, z veřejných rozpočtů nebo kombinací zdrojů
Přenos rizik – nejvýznamnější charakteristikou PPP projektů je identifikace, kvantifikace a
alokace rizik na ty účastníky smlouvy, kteří mají nejlepší předpoklady pro řízení těchto rizik.
Vhodné pilotní projekty jsou takové, u nichž existuje reálná možnost přenosu rizik na
soukromého partnera.

Snadno definovatelné výstupy – projekty, u nichž lze dobře a jednoznačně definovat
parametry požadovaných služeb a mají s vysokou pravděpodobností předpoklady pro
dosažení příznivých parametrů „hodnoty peněz“.

Časový harmonogram řízení pilotních projektů PPP
Pilotní projekty PPP by měly být na celostátní úrovni realizovány od roku 2005. Proto bylo
rozděleno předkládání návrhů pilotních projektů do dvou vln. V první vlně měly
být odevzdány do 30. 9. 2004 na MFČR a v druhé vlně do 31. 1. 2005. Předpokládá se, že
jedním z prvních z pilotních projektů bude výstavba dalšího úseku rychlostní komunikace R 4
z Prahy do Strakonic.

Posuzování výhodnosti projektu PPP
Součástí přípravy PPP projektů bude posuzování výhodnosti pro veřejný sektor. Budou
využívány metody osvědčené v zahraničí jako předběžná analýza užitku a nákladů
(Preliminary Cost-Benefit Analysis), která určuje měřítko nákladů poskytování služby
interně a určuje, zda potenciální výhody partnerství převažují nad náklad.

U větších projektů PPP se bude využívat ukazatel Public Sector Comparator (PSC). PSC
slouží ke splnění následující cílů:
- určit v raném stádiu, zda je projekt dostupný veřejnému sektoru z hlediska veřejného
  rozpočtu po celý životní cyklus projektu
- jako střední hodnota testování zda je PPP uskutečnitelný a jako ověření hodnoty za peníze
  (Value for Money)
- jako manažerský nástroj během realizace projektu ke komunikaci s partnery o takových
  klíčových aspektech, jako jsou objemové parametry výstupů (poskytovaných veřejných
  služeb) a alokace rizik
- jako střední hodnota podporující konkurenci mezi subjekty soukromého sektoru


Využívání PPP projektů územní samosprávou
Vláda České republika rozhodla, že v průběhu roku 2004, ale zvláště pak v roce 2005, budou
přijaty nové zákony a stávající zákony, které se dotýkají implementace PPP projektů a jejich
realizace, budou upraveny.

Rozvoj projektů PPP na krajské a komunální úrovni umožní realizovat řadu záměrů z oblasti
budování infrastruktury, kterou by územní samospráva nemohla z běžného rozpočtu, při
současném zadlužení některých obcí, financovat. Budoucí závazky z některých PPP projektů
se mohou charakterizovat jako veřejný dluh, jehož míra v ČR nesmí překročit, na základě
Maastrichtských kritérií, 60 % HDP. Protože se do veřejného dluhu také zahrnují dluhy
územních samosprávných celků, bude chtít stát logicky zasahovat do této oblasti. Součástí
těchto kroků bude i regulace pro vybraný okruh projektů na komunální a krajské úrovni, které
budou významně ovlivňovat budoucí vývoj veřejných rozpočtů.

Proto se předpokládá se, že územní samosprávné orgány začnou ve větším měřítku využívat
projektů PPP až po dokončení legislativních změn.
Financování projektů PPP
Typickým rysem PPP projektů je, že počáteční náklady na příslušnou infrastrukturu jsou
placeny a financovány soukromým sektorem. Veřejný sektor pak platí soukromému
partnerovi pravidelné poplatky na základě koncesní smlouvy. Soukromý partner obvykle
financuje z vlastních prostředků pouze menší část projektu. Většinu financování poskytují
financující instituce – komerční banky a mezinárodní finanční instituce. Financovatelnost
(tzv. Bankability) projektů – tj. jejich schopnost získat financování – je jednou z klíčových
otázek, které musí veřejný i soukromý sektor řešit v souvislosti s proveditelností PPP
projektů. Nejdůležitějším parametrem testovaným bankami je jistota budoucích peněžních
toků. Projekty, které nejsou financovatelné, jsou PPP formou neproveditelné.

Při financování některých PPP projektů bude možné čerpat i prostředky strukturálních fondů a
fondu soudržnosti. Proto musí být příslušné projekty zadány v souladu s pravidly EU pro
zadávání veřejných zakázek, požadavek spolufinancování a požadavek čerpání na veřejné
projekty – se kterými souvisí otázka vlastnictví financované infrastruktury.

Projekty PPP a Evropská unie
Na základě splnění požadavků Evropské unie mohou být jako jedním ze zdrojů financování
PPP použity prostředky Fondu soudržnosti a Strukturální fondy. Základní podmínkou je však
tzv. kofinancování.V zahraničí mají ostatní členské státy EU již zkušenosti s použitím
prostředků Kohezního fondu pro spolufinancování projektů PPP. Např. v Řecku, Irsku,
Portugalsku a Španělsku, v projektech zaměřených na životní prostředí a dopravní
infrastrukturu.

Jednotlivé státy EU zvolily individuální přístup k projektům PPP. V poslední době se staly
tyto přístupy předmětem diskusí a snah o určité sjednocení na úrovni EU. V březnu 2003
vydala Evropská komise – Generální ředitelství pro regionální politiku dokument Pravidla
(návody) pro úspěšná partnerství veřejného a soukromého sektoru „Guidelines for Successful
Public-Private Partnerships“.

Tento dokument stanovil následující cíle:
- zajistit dodatečný kapitál
- vnést do veřejného sektoru manažerské a implementační dovednosti obvyklé
  v soukromém sektoru
- zajistit přidanou hodnotu příjemcům veřejných služeb a veřejnosti jako celku
- zajistit lepší identifikaci potřeb a optimální využívání zdrojů


Zelená kniha o veřejně-soukromých partnerství
a o komunitárním právu o veřejných zakázkách a koncesích
Evropská komise vyhlásila zveřejnění Zelené knihy v kontextu Strategie pro vnitřní trh 2003
– 2006. Smyslem je vyvolat diskusi o tom, jak nejlépe zajistit, aby se projekty PPP mohly
vyvíjet v prostředí efektivní soutěže a právní čistoty. Zveřejnění knihy je také jednou z aktivit
plánovaných v rámci Evropské iniciativy pro růst. Současně reaguje na některé požadavky,
které vyplynuly z veřejné diskuse k „Zelené knize o službách v obecném zájmu“.

K tomuto dokumentu probíhala otevřená diskuse v rámci členských států Evropské unie.
V České republice vydalo Výzvu k vyjádření k Zelené knize o PPP prostřednictvím
Ministerstva pro místní rozvoj jejich oficiálních stránek. Diskuse byla ukončena v červenci
2004.
Budoucnost projektů PPP
Podle zkušeností v zahraničí a to především v USA, Francii, Německu apod. je realizace
projektů jednou z možností, jako rozšířit možnosti financování infrastruktury v každém státě.
Důležité je to, že tato metoda se dá uplatnit na regionální úrovni a umožní v budoucnu řešit
řadu ožehavých problémů na úrovni územní samosprávy. A to se zdá i dobrou šancí pro řešení
problematiky brownfields v jednotlivých obcích.


Zdroje:

Politika vlády České republiky v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru
Proces přípravy a realizace projektu Partnerství veřejného a soukromého sektoru a jeho
zajištění
Usnesení Vlády ČR č. 7 ze dne 7. 1. 2004
Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership), Právní analýza
proveditelnost v České republice, říjen 2003
Usnesení Vlády ČR č. 791 z 25. 8. 2004
Informace o stavu systémové implementace Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Návrh implementační strategie zavedení PPP v ČR – organizace – Dokument pro Řídící
výbor, 21. července 2003
Návrh politiky ČR Public Private Partnership – Prezentace pro pražský „privátní“ panel, 14.
října 2003
Zahraniční zkušenosti v oblasti Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Tisková zpráva (8. 1. 2004) vydaná Ministerstvem financí
Tisková zpráva (6. 8. 2004) vydaná Ministerstvem financí
Obecná informace o konání Regionálního fóra
Regionální fórum – Přehled základních faktů
Informace o tiskové konferenci dne 26. 2. 2004
Zelená kniha o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu Společenství o veřejných
zakázkách a koncesích, Komise Evropských společenství, Brusel, 30. 4. 2004, COM (2004)
327 konečné znění
Zelená kniha o PPP – Výzva k vyjádření
Závěry konference Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)6 pro certifikaci
trvalých aktivit cestovním ruchu, 21. 10. 2004
Asociace PPP má hájit zájmy firem
Tisková zpráva MPO k semináři „Zkušenosti s využíváním PPP ve Francii – role Institutu
delegované správy
Článek PPP zatím brání zákony, 15. 11. 2004, Tomáš Johánek, Profit
Článek Projekty PPP jsou rizikové, 1. 1. 2004, HN


http://www.mfcr.cz/index.php?r=91print=1
http://www.mfcr.cz/index.php?r=210print=1
http://www.mfcr.cz/index.php?r=211print=1
http://www.mfcr.cz/index.php?r=217print=1
http://www.mfcr.cz/index.php?d=195print=1
http://www.mfcr.cz/index.php?d=194print=1
http://www.mfcr.cz/index.php?d=196print=1
http://www.mmr.cz/index.php?show001021112
http://www.mam.cz/1-10000125-15113050-101000_d-69
http://www.mmr.cz/index.php?show=001023000010000
http://216.239.59.104/seeearch?q=cache:RtC8ZvY1-00J:www.mpo.cz/xqw/webdav/-UT
http://www.profit.cz/print.php?iArt=9802aPHPSESSID=c48d10727079bff15e3697…
http://moderniobec.ihned.cz/1-100002840-151367900-C00000_detail-90
http://www.mfcr.cz/static/PPP/Usneseni791P1.htm
http://www.mfcr.cz/static/PPP/Usneseni791P2.htm
http://www.mfcr.cz/static/PPP/Usneseni791P3.htm

								
To top